Tag-Archive for ◊ Wójt Rafał Lasek ◊

• wtorek, 23 września, 2014

Manewry OSP- Lachowice 2014

Niestety nie organizuje się  już w Kurowie Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym.   Jednak cykl tych Mistrzostw, w naszym powiecie zaszczepił pasję ratownictwa w wielu sercach druhów – strażaków. Myślę, że między innymi pokłosiem tychże Mistrzostw Polski jest zorganizowanie w sąsiednich Lachowicach Manewrów Ratowniczo- Gaśniczych  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Głównym koordynatorem i pomysłodawcą tych zawodów był nasz były członek OSP w Kurowie dh Mariusz Hutniczak. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Stryszawa pan Rafał Lasek.

1-P9069695.

W dniu 06 września 2014r nasza jednostka również obok dziewięciu innych jednostek brała udział w tym zmaganiu.

Obok innych konkurencji sprawdzających wyszkolenie strażackie nasi druhowie zajęli pierwsze miejsce z zadań zakresu ratownictwa medycznego.

1-zDSC_2895

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nasza drużyna to druhowie: Artur Karcz, Krzysztof Hereda, Adam Łysień,Tomasz Hereda, Jarosław Pieczara, Marek Siwiec.

Serdeczne gratulacje za udany udział, a organizatorom za pomysł i realizację manewrów.

• wtorek, 25 lutego, 2014

 Logo OSP KurówDSCF3186

          Walne Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie odbyło się w dniu 22 lutego 2014r  w godz. 1500 – 1630  w remizie OSP. Zebranie to  otworzył prezes  zarządu      dh Szwed Adam. Prezes powitał wszystkich przybyłych strażaków i gości.

Wśród gości znaleźli się: Wójt Gminy Stryszawa Rafał Lasek, reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej – kapitan Marcin Gąska, Prezes Zarządu Gminnego – Marian Łaciak, Komendant Gminny ZOSP RP w Stryszawie – Michał Szwed, Przewodniczący Rady Gminy Stryszawa – Józef Pochopień, sołtys Kurowa –  Krystyna Siwiec.

DSCF3158

W dalszym ciągu zebrania zaproponowano  przyjęcie porządku obrad, który zebrani jednogłośnie zaaprobowali. Prezes zaproponował na prowadzącego obrady dh Jacka Heredę oraz na protokolanta dh Adama Henryka Szweda. Następnie zaproponowano do Komisji Uchwał i Wniosków dh Zygmunta Widucha, dh Franciszka Krala i Franciszka Stanika. Zebrani zaaprobowali tę propozycję w głosowaniu.  W związku z tym, prezes przekazał prowadzenie obrad dh Jackowi Heredzie.

Dh Jacek Hereda stwierdził, że jest wymagane kworum gdyż na 70 członków obecnych na sali jest 50.

Jako pierwszy głos zabrał dh Adam Szwed oraz dh Tadeusz Kwaśny przedstawiając sprawozdanie z działalności naszej OSP.  Prezes przedstawił sprawozdanie merytoryczne  z działalności , a w nim szczególnie omówił ubiegłoroczny remont remizy i ogromne z tym  związane zaangażowanie druhów w pracach społecznych na rzecz OSP. Przedstawił w porządku alfabetycznym wszystkich tych, którzy poświęcili wiele czasu w tych pracach społecznych. Na liście tej znaleźli się: Bogdanik Bernadetta, Copija Eugeniusz, Copija Tadeusz, Gach Ignacy, Hereda Jacek, Hereda Krzysztof, Hereda Stanisław, Hereda Tomasz, Hulbój Dawid, Karcz Krzysztof, Karcz Artur, Karcz Władysława, Krzak Kazimierz, Kwaśny Tadeusz, Łysień Kamil, Łysień Adam, Micor Krzysztof, Pieczara Jarosław, Siwiec Krystyna, Spyrka Marek, Szwed Adam, Szwed Adam Henryk, Szwed Janusz,  Szwed Tomasz, Śleziak Barbara. Do najważniejszych tych prac zaliczył: prace przy naprawianiu uszkodzonego parkietu, malowanie zaplecza kuchennego, korytarzy, klatki schodowej, ubikacji, pomieszczeń Zarządu, prace związane z pocięciem i zabezpieczeniem drewna z rozbiórki dachu, wykonanie części nowej kanalizacji odpływowej z kuchni, prace porządkowe terenu  wokół remizy.

DSCF3159

Naczelnik  z kolei zauważył między innymi, że w minionym okresie z powodu rezygnacji lub nie płacenia składek skreślono z listy OSP 8 osób, przyjęto zaś 6 nowych członków. Wyjazdów do akcji było zaledwie 7 w tym do pożarów 4. Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu.

Kolejne sprawozdanie – finansowe za 2013r, plan finansowy na 2014 z bilansem i rachunkiem wyników finansowych za 2013 przedstawiła skarbnik dh Celina Widuch. Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu.

DSCF3161

Następnym mówcą był przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Eugeniusz Copija, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz przedstawił wniosek tej Komisji o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za 2013r. Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu.

Plan działalności na 2014r przedstawił sekretarz Zarządu dh Adam Henryk Szwed.

Po wysłuchaniu tych sprawozdań przewodniczący otworzył dyskusje nad sprawozdaniami.

Jako pierwszy głos zabrał dh Józef Rzepka, który z ogromnym uznaniem podkreślił dobrą pracę wszystkich strażaków w tym szczególnym roku, gdzie główna  uwaga koncentrowała się na remoncie remizy. Zauważył, że widząc twarze druhów, którzy dopiero rozpoczynają swa prace w OSP, widzi w nich twarze ich ojców, którzy także byli i są zaangażowani w OSP. To wielki sukces tej straży. W odniesieniu do wykonanych prac dziękował Wójtowi, Przewodniczącemu Rady Gminy , Prezesowi Zarządu Gminnego, Sołtysowi i Radnemu z Kurowa. Dziękując, prosił jednocześnie o pomoc w skończeniu odnowienia  elewacji frontowej remizy.

Kolejnym zabierającym głos był dh Krzak Kazimierz, który także podziękował panu Wójtowi i innym za pomoc w przeprowadzonym remoncie i prosił o dalsze wspieranie.

Następną zabierającą głos była sołtys, gospodarz OSP dh Krystyna Siwiec. Dołączając się do podziękowań już wygłoszonych, omówiła także zaangażowanie szczególne niektórych osób. Podkreśliła  tu ogromne zaangażowanie swych koleżanek z KGW w pracach w remizie w czasie trwania remontu. Zwróciła także  szczególną uwagę na prace seniora pana Ignacego Gacha i najmłodszych druhów: Heredy Tomasza, Jarosława Pieczary, braci Łysieniów i innych najmłodszych. Ogromną pomocą służył także dh Copija Tadeusz, który między innymi sponsorował wymianę dwóch okien, uczestniczył  także w pracach porządkowych.

DSCF3176

Ostatnim z dyskutantów był sekretarz Adam Henryk Szwed. W swym krótkim wystąpieniu zauważył, że miniony rok sprawozdawczy, który stał pod znakiem remontu generalnego remizy był dla OSP szczęśliwy. Nie ukrywał, że miał wiele obaw co do bezpiecznego dla budynku remizy  przeprowadzenia tego remontu. Mimo częściowo zniszczonego parkietu, zalania części kuchennej, większych strat szczęśliwie uniknięto. Podziękował wszystkim zaangażowanym w tych pracach. Sekretarz, jednocześnie radny zauważył, że czeka nas jeszcze sporo pracy choć nie tak trudnej jak poprzednio, jednak ma nadzieję na dalszą owocną współpracę z Wójtem Gminy Stryszawa w tym kierunku.

Wobec braku chętnych do zabrania głosu w dyskusji przewodniczący  zebrania zakończył ten punkt i przeprowadził głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu OSP. W głosowaniu  wszyscy zebrani głosowali za udzieleniem absolutorium.

W kolejnych głosowaniach wszyscy głosowali za zatwierdzeniem bilansu i rachunków wyników finansowych za 2013r, za przyjęciem planu działalności i planu finansowego na 2014r.

W punkcie porządku obrad dotyczącego wolnych wniosków przewodniczący zebrania zaprosił zebranych do dalszej dyskusji.

Jako pierwszy w tym punkcie zabrał głos Wójt Rafał Lasek. Jako Wójt podziękował on wszystkim strażakom z Kurowa za ich ofiarną pracę zarówno przy remoncie remizy jak szczególnie podczas akcji ratowniczych, czy innych działań na terenie gminy. Wójt zadeklarował, że wspólnymi siłami uda się w tym roku dokończyć poprawę estetyki budynku. Na zakończenie swego wystąpienia życzył wszystkim strażakom i ich rodzinom wszelkiej pomyślności w tym 2014r.

Kolejnym mówcą był prezes Zarządu Gminnego Marian Łaciak. Mówca podziękował  za nasze działania, doceniał zaangażowanie szczególnie przy zabezpieczeniach medycznych wszelkich lokalnych imprez. Życzył wszystkim strażakom jak najmniej wyjazdów do pożarów i bezpiecznych dla nich akcji, zaś w życiu osobistym im i ich rodzinom wszelkiej pomyślności w rozpoczynającym się 2014roku.

Komendant Gminny Michał Szwed powiedział, że jest w tym miejscu po raz pierwszy w nowej roli. Z tej jednostki wyszedł, tu zaczął swą przygodę z ratownictwem, do tej remizy i OSP czuje ogromny sentyment. Ponadto jako Komendant Gminny   podziękował OSP za dotychczasową pracę i życzył powodzenia w rozpoczynającym się 2014roku.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Pochopień przypomniał także, że jest „wychowankiem” tej Kurowskiej OSP i zawsze z sentymentem wraca do tego miejsca. Podziękował wszystkim zaangażowanym w remont remizy, życzył pomyślności w 2014r.

Dh Marcin Gąska przedstawił analizę pożarów i innych zdarzeń na terenie powiatu. Nakreślił problematykę szkoleń i odpowiedzialności za uczestników akcji.

Zauważył, że na terenie powiatu w ostatnim roku zdarzyło się wiele tragicznych wypadków z udziałem traktorzystów ciągników C330. Omówił działanie  powstałej w Komendzie Powiatowej stacji do przeprowadzania przeglądów  sprzętu specjalistycznego.

Przedstawiciel Komendy PSP omówił nowe wytyczne dla jednostek KSRG, gdzie zwiększa się rola wszelkiej dokumentacji tyczącej akcji ratowniczych. W dalszym ciągu wystąpienia zaapelował o pomoc dla chorego dziecka jednego ze strażaków z terenu powiatu.

Kolejny raz zabrał głos dh Krzak Kazimierz, w którym zaapelował o przekazywanie 1% swego podatku na rzecz naszej OSP.

Jako ostatni zabrał głos sekretarz, który poinformował, że dla wszystkich chętnych  do przekazywania swego 1% dla naszej OSP, jest gotów pomóc. Poinformował także, że na jego ręce wpłynęło podziękowanie od Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za udział naszej OSP w pokazie podczas przejazdu pociągu papieskiego w dniu 12 stycznia b.r.  Ze swej strony podziękował wszystkim zaangażowanym w tych pokazach, że tak szybko i sprawnie zorganizowano tę akcję.

Ponadto zebrani  nie sformułowali żadnych dodatkowych  formalnych wniosków.

Przewodniczący Komisji Uchwał i wniosków dh Zygmunt Widuch  odczytał wszystkim zebranym projekt uchwały nr1 w sprawie działalności organizacyjno – programowej stanowiącej załącznik do protokołu.

Przewodniczący zebrania poddał ten projekt pod głosowanie i zebrani jednogłośnie uchwalili tę uchwałę.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad przewodniczący zakończył zebranie.

• poniedziałek, 22 lipca, 2013

„W co jest grane”  w Gminie Stryszawa?

trąbkajpg

            Choć lato rozpoczęło się na dobre , „sezon ogórkowy” w naszej gminie nam nie grozi. A wszystko za sprawą byłego GOK-u w Prodrynku.

            Wszystko zaczęło się od uchwalenia przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Stryszawa Dolna  przeznaczenia środków będących w ich dyspozycji, na plan zagospodarowania terenu po byłym Prodrynku. Dla mnie w sposób nie do końca zrozumiały, pierwotne przeznaczenie pieniędzy na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, przeistoczyło się w wydatkowanie nie małych kwot na plan wykonawczo budowlany. Muszę przyznać, że w tym temacie niektórzy radni (w tym ja – „przyspali”).  Dalszym etapem „awantury o Prodrynek” była Sesja Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2013r, na której bez większych analiz przedstawiono propozycje ubiegania się o dotacje zewnętrzne i dalsze prace nad tym projektem. Większość radnych nie dała wiary w możliwość pozyskania środków  oraz  w ogóle w zasadność takiej inwestycji w naszej gminie. Ja sam już wcześniej  przypomniałem, że nad przyjęciem logo dla naszej gminy wielokrotnie na komisjach i sesjach obradowaliśmy, a tym czasem, w tak ważnej kwestii sprawy załatwiane są jakby obok Rady Gminy.

To negatywne stanowisko Rady Gminy oczywiście nie wszystkim się spodobało, zwłaszcza przedstawicielom i mieszkańcom Stryszawy.  Dało to powód wszczęcia akcji zbierania podpisów wśród mieszkańców i pewnej negatywnej agitacji wobec radnych, którzy nie zagłosowali za dalszym wydawaniem pieniędzy na Gminny Ośrodek Kultury.

            Kolejnym aktem tej (w moim osobistym przekonaniu) politycznej awantury było zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Stryszawy dniu 19 lipca b.r.  Jest dla mnie niewytłumaczalne, dlaczego w terminie wakacyjnym, jakby w oczekiwaniu, że niektórzy radni wyjadą na wczasy, zwołano tak ważną sesje. Dlaczego radnym i mieszkańcom przedstawiano tak nieprecyzyjne dane dotyczące inwestycji. Tak na przykład koszt całkowity wstępnie określono na 7-8 mln zł, by później skorygować do ….5 mln zł?

Wystarczy sięgnąć na strony internetowe Ministerstwa Kultury aby przekonać się, że wiedza o „cudownym”  norweskim mechanizmie finansowym była dostępna już od dnia 23 kwietnia b.r  dla zainteresowanych podaję link.

http://www.eog2016.mkidn.gov.pl/pages/posts/dodatkowe-pieniadze-dla-kultury-z-mechanizmow-finansowych.-podpisano-umowe-w-sprawie-realizacji-programu-bdquokonserwacja-i-rewitalizacja-dziedzictwa-kulturowegordquo-na-kwote-345-mln-zl-38.php

            W dniu 26 czerwca odbyły się w Warszawie warsztaty poświęcone pozyskiwaniem środków z tego „mechanizmu”, więc obecność na nich przedstawiciela naszej gminy byłaby potwierdzeniem poważnego potraktowania tej „szansy” na pozyskanie środków. O ile wiem, nikt nie był. No cóż, ostatecznie można skorzystać z internetu – ja skorzystałem i zachęcam wszystkich do sprawdzenia „rewelacji”. Poniżej link z prezentacji z tych właśnie warsztatów:

http://www.eog2016.mkidn.gov.pl/pages/posts/materialy-z-warsztatow-w-ramach-programu-bdquokonserwacja-i-rewitalizacja-dziedzictwa-kulturowegordquo-73.php

http://www.eog2016.mkidn.gov.pl/media/Program_16/materialy_szkoleniowe/prezentacja_ogolna.pdf

Zwołanie i przebieg ostatniej XXIX Nadzwyczajnej Sesji wywołuje u mnie pewne wątpliwości.

Zacznę od uzasadnienia podjęcia uchwały: „Zobowiązuje się Wójta Gminy Stryszawa do przygotowania kompletu dokumentacji i złożenie  wniosku w celu pozyskania  środków  z funduszy europejskich  na zadanie inwestycyjne pn. – Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego Gminy Stryszawa”.  Szanuję wszystkich radnych wnioskodawców i mieszkańców popierających taki wniosek, gdyż jestem szczerze przekonany, że kierują się autentyczną troską o sprawy publiczne – tym razem mienia Stryszawy. Niemniej należy zadać  pytanie czy użyte  cyt.: „aplikowanie” o te fundusze to jedyna możliwość realizacji planu zagospodarowania terenu po byłym „Prodrynku”? Wnioskodawcy w uzasadnieniu zgadzają się, że problem jest złożony, niemniej podejmują kroki jakby na skróty, bez merytorycznej, dosadnej dyskusji, bez wysłuchania opinii choćby Komisji Kultury o zasadności budowy nowego Gok-u. Użyte sformułowania mówiące o pilnym poszukiwaniu środków, o katastrofalnym stanie technicznym budynku każą poważnie zastanowić się czy odbywające się tam imprezy masowe nie są groźne dla ich uczestników?

            Na wspomnianej sesji, wielu radnych głównie wypowiadających się krytycznie o takiej inwestycji podnosiło różne zastrzeżenia. Pokrótce wspomnę: niecelowość posiadania dwóch ośrodków kultury, mało miejsca, duże koszty eksploatacyjne w przyszłości dwóch ośrodków kultury, nieprawidłowe procedowanie, a zwłaszcza brak poważnej dyskusji z radnymi i brak komunikacji między zamierzeniami Wójta, a Radą Gminy w tak ważnych sprawach. Ja poniżej przedstawię moje zastrzeżenia, którymi się kierowałem głosując „przeciw”.

 W moim przekonaniu inicjatywa ta jest nierealna w realizacji ze względu na niewiarygodne finansowanie, zaś sama inicjatywa służy być może jakimś celom politycznym.

Jak już wcześniej wspominałem wiedza o mechanizmie norweskim mogła być przedstawiona wcześniej, aby każdy mógł się na spokojnie z tematem  zapoznać. Ja oczywiście jak pewnie każdy mieszkaniec tego kraju chciałby mieć piękne nowe budynki użyteczności publicznej za „symboliczne” 15% wartości , resztę sfinansowane z cudownych funduszy zewnętrznych. Mnie zraziła wysoka ogólność planów przedstawianych przez pana Wójta i dopiero nasza interpelacja zmuszająca do odpowiedzi na podstawowe pytania na dwa dni przed sesją dała nam oficjalną wiedzę na ten temat. I tak w odpowiedzi na interpelacje dowiedzieliśmy się, że planowana budowa kosztować ma nie jak poprzednio wskazywano 7-8 mln zł , a tylko 5.5 mln zł. Realizacja budowy pochłonęłaby zaledwie ok.800tys.zł z budżetu gminy, reszta z zaliczek funduszu norweskiego , utrzymanie budynku to zaledwie 43 tys.zł . Właściwie to wspaniała okazja nic tylko brać, więc w czy tkwi problem? Ja osobiście jestem niedowiarkiem mimo, że serdecznie życzyłbym sobie, aby nasz nowy GOK czy raczej Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego Gminy Stryszawa znalazł się obok Malborka, Sukiennic, Pałacu Kultury w Warszawie w następnych materiałach dotyczących zrealizowanych projektów w ramach norweskiego mechanizmu finansowego. Póki co, mnie osobiście wydaje się to nie możliwe. Poniżej przedstawiam moją analizę tego problemu pokazując kilka przykładów, bardziej wnikliwych zachęcam do skorzystania z internetu i obejrzenia przykładów realizacji tych zamierzeń.

 

Po pierwsze: tytuł programu to: „Dziedzictwo kulturowe” Program: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.

http://www.eog2016.mkidn.gov.pl/pages/pl/konserwacja-i-rewitalizacja-dziedzictwa-kulturowego.php


Celem Programu jest ochrona, zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Zostanie on osiągnięty poprzez wsparcie nakierowane na projekty inwestycyjne z zakresu:

•konserwacji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego (nieruchomego oraz ruchomego),

dokumentowania historii kultury,

•budowy i rozbudowy infrastruktury kultury o znacznym potencjale wpływu na rozwój społeczno-ekonomiczny.Dostępne środki: 81,8 mln euro

Rodzaje projektów możliwych do dofinansowania:

budowa, rozbudowa, remonty i przebudowa instytucji kultury (zakup wyposażenia może stanowić integralną część projektu).

 

W tym miejscu pojawia się moja wątpliwość –  jakim dziedzictwem kulturowym jest Prodrynek, była szkoła, były ośrodek wczasowy były GOK?

Po drugie:  przykłady na zrealizowane projekty poprzedniej edycji do 2009r:

Celem priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego było zachowanie i odbudowa europejskiego dziedzictwa kulturowego wraz z jego otoczeniem i wykreowanie narodowych produktów turystyki kulturowej w historycznych miastach Polski. Dzięki Mechanizmom Finansowym i kwocie blisko 88 mln euro sfinansowano wiele inwestycji kulturalnych z zakresu m.in. rewitalizacji, konserwacji i modernizacji oraz adaptacji na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych, zespołów fortyfikacyjnych, budowli obronnych, historycznych obszarów miejskich, budowy i rozbudowy instytucji kultury o europejskim znaczeniu, kompleksowych programów konserwacji i digitalizacji zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych i archiwaliów. Do dofinansowania wybrano 34 projekty obejmujące swoją lokalizacją obszar całej Polski. Wsparcie otrzymały m.in. Muzeum – Zamek w Łańcucie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu, zabytkowe cerkwie Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, Bazylika Katedralna

w Sandomierzu, fortyfikacje w Zamościu, Wyspa Młyńska w Bydgoszczy, Bazylika Mariacka w Gdańsku, Sanktuarium w Świętej Lipce. Na przykład renowacja królewskiego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie- całkowity koszt projektu:4464 005 euro. Przyznany grant MF:3496 540 euro .

 

 

Po trzecie:  przy ocenie projektu ocenia się wiele kryteriów tu poniżej przedstawiam kilka

http://www.eog2016.mkidn.gov.pl/media/Program_16/materialy_szkoleniowe/prezentacja_ogolna.pdf

 Kryterium Nr 10 Przedmiot projektu Ocenie podlegać będzie znaczenie obiektu, którego dotyczy projekt Załączniki:

-decyzja o wpisie do rejestru zabytków

-podstawowe dane dotyczące zabytków ruchomych

-ewentualnie: dokumenty potwierdzające wpis na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO, uznanie zabytku przez Prezydenta RP za Pomnik Historii

Kryterium Nr 11 Ważność projektu z punktu widzenia polityki kulturalnej państwa Ocenie będzie podlegać unikalny charakter projektu Załączniki:

-studium wykonalności (rozdz. 3, podrozdz. 6.3)

 

Kryterium Nr 13  Wpływ projektu na poprawę dostępności do kultury i przywrócenie do świetności obiektów zdegradowanych/jakość projektów dotyczących rozwoju zasobów

cyfrowych

Priorytetowo będą traktowane projekty dotyczące powstania nowej przestrzeni do działalności kulturalnej, wspomagające zabytki o wysokim stopniu degradacji

Załączniki:

– studium wykonalności

– pozwolenie/postanowienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Po czwarte: koronnym dla mnie argumentem przemawiającym za tym, że jest to miraż, coś nie realnego, była przeprowadzona rozmowa z jednym doradców firmy doradczej z Warszawy zajmującej się pomocą dla firm i samorządów w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Doradca ten, mimo, że mógł oczekiwać na ewentualny zarobek, szczerze na wstępie zakomunikował mi, że jest to fundusz „nie z tej ligi  jak nasza gmina”. Jak powiedział to są pieniądze na naprawdę wielkie i ważne przedsięwzięcia o czym można się dowiedzieć czytając prasę , internet.

Nie wiem, czy kierownictwo Gminy jest przekonane o możliwościach pozyskania akurat z tego funduszu środków, czy raczej chcąc uzyskać deklarację poparcia radnych (bo dofinansują do 85%), uruchomić procedurę inwestycyjną, a później jakoś to będzie. Może jakiś kredyt, a  może jakieś skromne ale zawsze to zewnętrzne środki i będziemy mieli drugi GOK. Właściwie pierwszy, bo w „leśniczówce” dwóch twórców ludowych będzie sobie strugało ptaszki ( może wariata), a cała gmina będzie płacić.

 Podnoszono na sesji problem małej sali w obecnym GOK-u. To fakt, ale myślę, że trzeba pamiętać, że pewne „rozczłonkowanie” działalności kulturalnej na poszczególne sołectwa, gdzie w remizach OSP  również można prowadzić szeroką i ciekawą działalność,  miałoby też pozytywne efekt. Wszystko jest do zrobienia, do przedyskutowania tylko trzeba chcieć rozmawiać i rozwiązywać problemy.

Te powyższe moje osobiste uwagi nakreśliłem aby w społeczeństwie nie mówiono tylko, że radni nie chcą budować GOK-u, choć dostajemy 85% dofinansowania.

Mnie też jest szkoda, że GOK Stryszawa nie będzie obok Malborka, Wawelu  w folderach mówiących o dofinansowaniu  ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

sukennicejpgwilanów

A swoja drogą kto, co lub w co jest grane z tym Prodrynkiem?

             malbork jpg

• piątek, 17 maja, 2013

Godło Powstania Styczniowego

 

 

 

 

 

 

 

Co nowego dzieje się w Gminie Stryszawa?

 

 

Mamy za sobą I Gminny Dzień Patriotyzmu, który odbył się 16 maja 2013r w budynku Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej w Stryszawie.

Dla pokazania genezy zorganizowania tego Dnia Patriotyzmu należy wrócić do posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Stryszawa. To właśnie na jednym z takich posiedzeń zaproponowałem aby zorganizować konkurs wiedzy historycznej wśród młodzieży gimnazjalnej na temat Powstania Styczniowego z 1863r. Celem takiego konkursu miało być zainteresowanie młodzieży naszą ojczystą historią, wzbudzenie ducha patriotyzmu, zwłaszcza wobec nasilających się działań mających na celu wyrugowanie nauczanie historii, zdyskredytowania postaw patriotycznych w naszym kraju. Zaproszeni do współpracy nauczyciele z poszczególnych Gimnazjów  pierwotny pomysł wspaniale poszerzyli i zaproponowali formułę i program Gminnego Dnia Patriotyzmu.

Organizacja tego wydarzenia poprzedzona została przyjęciem przez Radę Gminy Stryszawa w dniu 21 stycznia 2013r apelu dla upamiętnienia 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Oto poniżej treść tego wystąpienia:

„Przez mgły czasu w otchłań wieków

Zaglądając – widać w dali

Pośród mętnych plemion ścieków

Wśród burzliwej ludów fali

Nieśmiertelnych co przetrwali

Długą kolej pierzchłych wieków.

Słowa poety Adama Asnyka, uczestnika Powstania Styczniowego w pełni oddają ogrom tragedii i cierpienia owych nieśmiertelnych powstańców styczniowych – pokolenia, które sprawdziło się w ciężkiej godzinie i zachowało swoją narodową tożsamość. Od tamtych wielkich dni mija dokładnie 150 lat.

My, Radni Gminy Stryszawa, pojmując w pełni męstwo i szlachetność tych, którzy mimo sytuacji ciężkiej, wręcz beznadziejnej nie poddali się nastrojom epoki i podjęli walkę o wyzwolenie Ojczyzny, pragniemy oddać hołd wszystkim uczestnikom Powstania Styczniowego. Bohaterom znanym i tym mniej znanym, których historia na swych kartach pomija. Pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za poświęcenie i honor w walce o wolną Polskę. Wasz trud nie został zmarnowany, doceniamy go i dziękujemy w imieniu współczesnych pokoleń”.

 

W dniu 16 maja na zaproszenie Rady Gminy Stryszawa oraz Wójta Gminy Stryszawa na I Gminny Dzień Patriotyzmu  przybyli znamienici goście: pani poseł Bobowska Joanna, pan senator Andrzej Pająk, Starosta suski Tadeusz Gancarz, wicestarosta Jan Woźny , obywatel honorowy Gminy Stryszawa ksiądz kanonik Andrzej Walczak, przedstawiciel kuratorium małopolskiego, radni, sołtysi oraz dyrektorzy, nauczyciele i przede wszystkim młodzież gimnazjalna. Impreza ta w zasadzie obejmowała trzy elementy, w których młodzież miała się realizować. Pierwszy element  to prace graficzne o tematyce Powstania Styczniowego. W tym miejscu trzeba powiedzieć, że zrobiły one ogromne wrażenie na wielu uczestnikach tego spotkania. Drugi element to forma muzyczna, w której poszczególne Szkoły przedstawiały program pieśni patriotycznych w zasadzie nawiązujących tematycznie do Powstania Styczniowego. Trzeci element to właściwy konkurs wiedzy historycznej na temat tego Powstania, który miałem przyjemność prowadzić przy pomocy komisji sędziowskiej składającej się z nauczycieli historii z poszczególnych szkól Gimnazjalnych.

Ten konkurs, myślę, że zaskoczył dość wysokim poziomem wiedzy  jego dwunastu uczestników, zaś  trójka finalistów to naprawdę wysoki poziom. Pierwsze miejsce zajęła Kamila Gancarz z Gimnazjum w Stryszawie , drugie miejsce zajęła Justyna Pochopień z Gimnazjum w Stryszawie , trzecie Gabriela Sołtysiak  z Gimnazjum w Lachowicach. Atrakcyjne nagrody dla finalistów ufundowane przez Wójta i Radę Gminy Stryszawa trafiły do trójki finalistów, zaś wszyscy uczniowie uczestniczący w jakiejkolwiek formie w przygotowaniach do Dnia Patriotyzmu wyjadą na atrakcyjną wycieczkę edukacyjną ufundowaną przez Urząd Gminy Stryszawa.

Na początku i na podsumowaniu tych obchodów z ust wielu znamienitych gości padło wiele słów pochlebnych dla pomysłodawców i organizatorów. Słów zachęty do dalszych działań. Mnie osobiście zapadły głęboko słowa księdza kanonika Walczaka, który krótko przypomniał sytuacje przed Powstaniem Styczniowym, gdzie postawy straceńczej odwagi patriotów były przeciwstawiane pragmatyzmowi innych, takich „Wokulskich”. Tu widać, że mimo, że Powstanie właściwie z militarnego punktu widzenia nie miało sensu i było okupione daniną krwi, to jednak w konsekwencji podtrzymało ducha polskości w narodzie. Według wielu historyków dało podwaliny pod utworzenie państwa polskiego w 1918r. Minęło 150 lat, a dziś znów mamy „pragmatycznych fajnych Polaków”, którym sens życia nadaje utopijna struktura europejska nastawiona na zniszczenie ducha, spłycenie poczucia narodowego, wykorzenienie religii katolickiej w niektórych państwach, co tu mówić tych słabych krajach np. Polski.

Mam nadzieję, że Pierwszy Gminny Dzień Patriotyzmu przerodzi się w następne, w formule może nieco bardziej rozwiniętej.

Wszystkim tym, którzy ten pomysł poparli od samego początku, radnym z panem Grzegorzem Sikorą na czele, przewodniczącą Komisji Oświaty panią Agatą Gołuszka, z przewodniczącym Rady Gminy panem Józefem Pochopniem, z panem Wójtem Rafałem Laskiem a przede wszystkim nauczycielom historii  składam osobiste szczere podziękowanie.

 

 

• środa, 09 stycznia, 2013

Logo OSP Kurów

 

OGŁOSZENIE

 

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie  zgodnie ze Statutem OSP Kurów, zwołuje Walne  Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP Kurów.

 

 

Zebranie to odbędzie się w dniu 22.02.2013r. o godz. 1500w siedzibie OSP Kurów.

 

 

Porządek obrad:

Otwarcie zebrania.

Przyjęcie porządku zebrania.

Powołanie przewodniczącego obrad, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.

Przedstawienie sprawozdania z działalności.

Przedstawienie sprawozdania finansowego.

Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.

Dyskusja.

Udzielenia absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.

Zatwierdzenie bilansu i rachunku wyników finansowych za 2013r.

Przyjęcie planu działalności i planu finansowego na 2014r.

Wolne wnioski zebranych.

Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.

Zakończenie zebrania.

 

 

 

         Serdecznie zapraszam wszystkich członków OSP Kurów

 

                                             Szwed Adam

                                Prezes Zarządu OSP Kurów