Tag-Archive for ◊ Walne zebranie OSP Kurów ◊

• poniedziałek, 10 lutego, 2020

 

 

          Walne Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie odbyło

się w dniu 08 lutego 2020r  w godz. 1600 – 1700  w remizie OSP.

Zebranie otworzył prezes  zarządu  dh Szwed Adam. Prezes powitał wszystkich przybyłych strażaków i gości. Wśród gości znaleźli się:  Wójt Gminy Stryszawa pan Rafał Lasek , Przedstawiciel Komendanta Powiatowego  PSP w Suchej Beskidzkiej – Komendant Gminny OSP dh Michał Szwed,  sołtys Kurowa –  Krystyna Siwiec, Radny  – Jerzy Szwed.

Prezes poprosił zebranych o powstanie i uczczenie minutą ciszy dha Jana Pyclika, który w minionym roku zmarł  jako najstarszy członek naszej OSP. Dh Jan Pyclik  należał do druhów, którzy

w 1946r zakładali naszą jednostkę.

Prezes zaprosił do prowadzenia zebrania dha Jacka Heredę oraz na protokolanta dha Adama Henryka Szwed , zebrani w głosowaniu jawnym zgodzili się na tę propozycję. Obejmując przewodniczenie obrad dh Jacek Hereda  podziękował za zaufanie i poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Uchwał  Wniosków . Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono: Damian Oleksiak, Karolina Szwed oraz Katarzyna Baran, które to kandydatury zostały jednogłośnie przyjęte.

Dh Jacek Hereda   stwierdził, że jest wymagane kworum gdyż na 54 członków  uprawnionych do głosowania obecnych na sali jest 31 oraz 11 nieuprawnionych członków.

Po przedstawieniu sprawozdań  przewodniczący zebrania poddał je pod głosowanie oraz przedstawione plan działania i finansowy na rok 2020, które zebrani jednogłośnie przyjęli w jawnym głosowaniu.

W punkcie wolnych wniosków  – dyskusji , przewodniczący zachęcając  uczestników do zabrania głosu zaprosił do obejrzenia prezentacji medialnej z działalności OSP.

Jako pierwszy głos zabrał sekretarz zarządu, który poinformował zebranych o wynikłym nagle problemie związanym z nieobecnością wiceprezesa na tymże zebraniu,  jak i w ogóle w miejscu zamieszkania. W  związku  z tym wnioskował o dokonanie zmiany w składzie zarządu poprzez powołanie w miejsce nieobecnego Artura  Karcza jego brata Adama Karcza. Po dyskusji przegłosowano ten wniosek.

 

Kolejny wniosek przedstawił sam przewodniczący zebrania  dh Jacek Hereda,  który zaproponował podwyższenie wysokości składki członkowskiej. Jak zauważył wysokość 10zł jest od ok. 20lat i wobec dzisiejszych warunków nie przystaje do potrzeb. W tym momencie z sali padały  różne propozycje aby podnieść do 20zł, 30 a nawet 50zł. W związku z tym, że przeważały opinie o kwocie 50zł przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie propozycje podniesienia składki dla dorosłych do kwoty 50zł. Przy 3 głosach wstrzymujących się zebrani zgodnie ze statutem &22pkt2.ppkt.9 ustalili wysokość  składki członkowskiej na 50zł na rok.

Kolejnym mówcą był    Wójt Gminy Stryszawa – prezes ZG ZOSP w Stryszawie dh Rafał Lasek, który w krótkich słowach podziękował strażakom z Kurowa za ich służbę , gotowość do działania ,  za udział w imprezach organizowanych na terenie gminy. Cieszy się z działalności  Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.  Pan Wójt zadeklarował, że skoro sprawy z regulacją prawną terenu po byłym Kółku Rolniczym zmierzają w dobrym kierunku to Gmina będzie miała na uwadze potrzebę rozbudowy remizy o nowy boks dla samochodu pożarniczego.  Prezes życzył także  aby nie tracić zapału w  dalszym tworzeniu i szkoleniu MDP, życzył wszelkiej pomyślności wszystkim strażakom  w rozpoczynającym się roku 2020.

Zabierając głos radny Jerzy Szwed podziękował za zaproszenie na to zebranie. Podziękował za działania ratownicze strażaków w ratowaniu dobytków mieszkańców.

Zabierając głos Komendant Gminny Michał Szwed przekazał podziękowania dla strażaków  od Komendanta Powiatowego.  Omawiając poprzedni rok zauważył, że był to rok średni jeśli chodzi o akcje ratownicze. Jako Komendant Gminny zaprasza do dalszego szkolenia indywidualnego, podziękował za udział w akcjach, imprezach organizowanych na terenie  naszej gminy. Komendant liczy na dalszą owocną współpracę, zachęca do kontynuowania specjalizacji w ratownictwie medycznym. Przypomniał zebranym o szanowaniu noszonego munduru.

Po dyskusji jednogłośnie przyjęto  w głosowaniu  uchwałę programową. Następnie przewodniczący zakończył zebranie.

 

 

 

Category: Aktualności  | Tags: ,  | Comments off
• niedziela, 03 marca, 2019

Walne zebranie sprawozdawcze  członków Ochotniczej Straży Pożarnej w  Kurowie odbyło się w dniu 09 lutego  2019r.

 

          Walne Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie odbyło

się w dniu 09 lutego 2019r  w godz. 1500 – 1600  w remizie OSP.

Wśród gości  tegoż zebrania znaleźli się:  Wójt Gminy Stryszawa pan Rafał Lasek , Członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP dh Marian Łaciak,  Przedstawiciel Komendanta Powiatowego  PSP w Suchej Beskidzkiej – Komendant Gminny OSP dh Michał Szwed, Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Hadka ,  Przewodnicząca Rady Gminy Stryszawa  Krystyna Wajdzik, sekretarz ZG ZOSP RP Grażyna Świerkosz, sołtys Kurowa –  Krystyna Siwiec, Radny  – Jerzy Szwed.

Członkowie zarządu przedstawili sprawozdania, które zebrani przyjęli w jawnym głosowaniu udzielając jednocześnie absolutorium zarządowi OSP za rok 2018.

Z zaproszonych gości jako  pierwszy głos zabrał Wójt Gminy Stryszawa – prezes ZG ZOSP w Stryszawie dh Rafał Lasek , który w krótkich słowach podziękował strażakom z Kurowa za ich służbę , gotowość do działania ,  za udział w imprezach organizowanych na terenie gminy. Pogratulował powstania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Prezes życzył aby nie tracić zapału w  dalszym tworzeniu i szkoleniu MDP, życzył wszelkiej pomyślności wszystkim strażakom  w rozpoczynającym się roku 2019.

Kolejnym mówcą  był dh Łaciak Marian, który w imieniu zarówno zarządu powiatowego jak i wojewódzkiego jeszcze raz pogratulował ogromnego sukcesu naszych strażaków  w ostatnich zawodach ratownictwa technicznego. Poinformował także o skromnych środkach finansowych w dyspozycji zarządu wojewódzkiego, które by mogły być przez nas wykorzystane,  życzył druhom tylu powrotów co wyjazdów na akcje ratownicze.

Następnym mówcą była pani Przewodnicząca Rady Gminy, która podziękowała za działalność strażaków na rzecz społeczności lokalnej, za udział w akcjach ratowniczych. Wyraziła  radość, że są nowi członkowie , którzy dają szansę na trwanie i rozwój straży w Kurowie, to ci młodzi ludzie będą kroczyć  w dorosłość w otoczeniu strażaków, w otoczeniu pomocy innym ludziom.

Kolejny mówca przewodniczący Rady Powiatu pan Hadka podziękował za zaproszenie, zauważył rozwój straży w naszym regionie , coraz większy udział młodzieży , co jego  osobiście  bardzo cieszy. Obok tradycyjnych życzeń podziękował prezesowi OSP dh Adamowi Szwed,  za jego prace w   poprzedniej kadencji Rady Powiatu jako radnego. W tym kontekście poinformował, że nie wyobraża sobie aby ten ostatni fragment drogi powiatowej w Kurowie nie był w tym roku remontowany.

Zabierając głos radny Jerzy Szwed podziękował za zaproszenie na to zebranie,  które to zaproszenie go zaskoczyło. Podziękował za działania ratownicze strażaków w ratowaniu dobytków. MDP życzył fantastycznej przygody w swej działalności.

Kolejna występująca dh Grażyna Świerkosz podziękowała za zaproszenie , wspomniała  swe wcześniejsze kontakty z OSP Kurów, życzyła wytrwałości  w działaniach OSP.

Zabierając głos Komendant Gminny Michał Szwed przekazał podziękowania dla strażaków  od Komendanta Powiatowego.  Omawiając poprzedni rok zauważył, że był to rok średni jeśli chodzi o akcje ratownicze. Pogratulował jednostce powstania MDP. W dalszej części wypowiedzi skoncentrował się na przedstawieniu problemu wizerunku strażaków podczas akcji ratowniczych czy ćwiczeń. Przestrzegał, aby strażacy byli wyposażeni  w kompletne ubiory z dystynkcjami  i z naszywkami.  Ostrzegał  aby nie było bezmyślnego pokazywania zdjęć z akcji  w sieci internetowej. Zwrócił się do kierujących akcjami,  aby wstrzemięźliwie wypowiadać się co do akcji w mediach,  zaś pytających dziennikarzy kierować do rzecznika prasowego PSP.  Jako Komendant Gminny zaprasza do dalszego szkolenia indywidualnego, podziękował za udział w akcjach, imprezach organizowanych na terenie  naszej gminy. Komendant liczy na dalszą owocną współpracę, zachęca do kontynuowania specjalizacji w ratownictwie medycznym.

Kolejny mówca naczelnik Rzepka Michał zauważył, że choć wszyscy nas chwalą,   on w dalszym ciągu jest nie zadowolony z liczby osób aktywnych.  Potrzebni są  druhowie do wielu prac i szkoleń. Z satysfakcją omówił powstanie MDP, gdzie wyraźnie zauważył, że jest to sukces wyłącznie dwójki druhów tj. Karoliny Hoły i Krzysztofa Heredy. To tylko dzięki ich uporowi  udało się zgromadzić grupkę dzieci młodzieży, która z wytrwałością  ćwiczy i szkoli się w rzemiośle strażackim. W dalszych słowach zauważył kolejny raz , że nasz samochód GBA ma już 36 lat i w niedalekiej przyszłości potrzebny będzie zakup samochodu może nie całkiem nowego ale młodszego niż nasz. Naczelnik wyraził wielki szacunek dla tych druhów , uczestników w ostatnich zawodach ratownictwa technicznego gdzie zajęli pierwsze miejsce.   Wyraził zdanie, że jest to wielki potencjał  na przyszłość  naszej jednostki i kierując słowa do Wójta , wyraził konieczność dalszego doposażenia naszego zestawu hydraulicznego w dodatkowe elementy wyposażenia.  Na koniec życzył wszystkim , wszystkiego dobrego w tym rozpoczynającym się roku.

Zabierając głos sekretarz Adam Henryk Szwed podziękował za stworzenie MDP szczególnie wcześniej już wymienianym Karolinie Hoły i Krzysztofowi Hereda. Jak zauważył,  z autopsji wie jak wielkie ma znaczenie powstanie i działanie MDP. Odnosząc się do planów na ten rok i przyszłe, zauważył, że planowanie przez zarząd rozbudowy remizy o  boks na nowszy samochód,  to nie nasza fanaberia ale konieczność techniczna.

Następną zabierającą głos była dh Karolina Hoły, która krótko przedstawiła sprawozdanie dotyczące MDP.  MDP liczy 11członków  w tym 6 chłopców i 5 dziewcząt. Grupa  spotyka się regularnie co 2 tygodnie na szczególnie ważnym szkoleniu z zakresy ratownictwa medycznego. Ponadto  został zorganizowany wieczór filmowy  w remizie, zabawy terenowe. Planowane są dalsze tego typu działania. Wyraziła potrzebę zakupu mundurów MDP.

Kolejnym mówcą był dh Jacek Hereda, który podziękował za udział w Otwartym Dniu z OSP Kurów oraz szczególnie podziękował za opiekę nad MDP ich opiekunom.

Na koniec głos zabrał dh Pieczara Jarosław, który zauważył, że można się ubiegać o otrzymanie wycofywanej karetki np. ze Szpitala.

Po podjęciu uchwały organizacyjnej przewodniczący zebrania dh Jacek Hereda zakończył zebrani.

Category: Aktualności  | Tags:  | Comments off
• czwartek, 05 marca, 2015

2015

Walne zebranie OSP 2015 i c.o.

Rok 2015 w naszej OSP zaczął się od ważnej inwestycji. Zaraz na początku lutego dzięki przychylności sołectwa Kurów, które przekazało swój „Fundusz sołeckie z 2015r” na zamontowanie centralnego ogrzewania w naszej remizie.

DSCF8232

Mimo, że tegoroczna zima należy znów do łagodnych, niemniej koszty ogrzewania elektrycznego,  szczególnie garażu,  zawsze stanowiły duży problem, zaś sam budynek rzadko kiedy był dobrze ogrzany. Zdarzały się przypadki zamarzania wody w rurach i inne problemy.

DSCF8175
Na koszt inwestycji ok. 30 000zł składały się także „dołożenie” z budżetu Gminy brakującej kwoty.

DSCF8226
Wykonawca firma pana Józefa Świętka starała się , aby remiza była ogrzana na zbliżające się walne zebranie członków naszej OSP oraz zbliżające się zebranie sołecki , na którym były dokonane wybory sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.

Walne Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie odbyło się w dniu 28 lutego 2015r w godz. 16 – 17 w remizie OSP. Zebranie otworzył prezes zarządu dh Szwed Adam. Prezes powitał wszystkich przybyłych strażaków i gości.

DSCF8611
Wśród gości znaleźli się: Wójt Gminy Stryszawa Rafał Lasek, reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej – kapitan Łukasz Białończyk, Wice Prezes Zarządu Gminnego – Eugeniusz Nosal, Komendant Gminny ZOSP RP w Stryszawie – Michał Szwed, Przewodnicząca Rady Gminy Stryszawa – Agata Gołuszka, sołtys Kurowa – Krystyna Siwiec.
Na wstępie prezes przypomniał, że z naszego grona w 2014r odeszli druhowie : Józef Rzepka i Tadeusz Micor i w związku z tym poprosił o uczczenie ich pamięci minutą ciszy.

DSCF8590
Zebrani jednogłośnie zaaprobowali proponowany program obrad. Prezes zaproponował na prowadzącego obrady dh Jacka Heredę oraz na protokolanta dh Adama Henryka Szweda. Następnie zaproponowano do Komisji Uchwał i Wniosków dh Wiolettę Spyrka, dh Marka Spyrkę, dh Artura Knapczyka. Zebrani zaaprobowali tę propozycję w głosowaniu. W związku z tym, prezes przekazał prowadzenie obrad dh Jackowi Heredzie.
Dh Jacek Hereda stwierdził, że jest wymagane kworum gdyż na 69 członków obecnych na sali jest 36.
Jako pierwszy głos zabrał dh Tadeusz Kwaśny przedstawiając sprawozdanie z działalności naszej OSP.

DSCF8595

Kolejne sprawozdanie – finansowe za 2014r, plan finansowy na 2015 z bilansem i rachunkiem wyników finansowych za 2014 przedstawiła skarbnik dh Celina Widuch.

DSCF8602

Następnym mówcą był przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Eugeniusz Copija, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz przedstawił wniosek tej Komisji o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za 2014r.

DSCF8604
Plan działalności na 2015r przedstawił sekretarz Zarządu dh Adam Henryk Szwed.

DSCF8606
Po wysłuchaniu tych sprawozdań przewodniczący zebrania otworzył dyskusje nad sprawozdaniami. Jako jedyny głos zabrał sekretarz Adam Henryk Szwed. W swym krótkim wystąpieniu zauważył, że miniony rok sprawozdawczy, który z jedne strony był dla naszej OSP smutny z powodu śmierci druhów to z drugiej strony zostało wykonane wiele prac w remizie. Prace te, to zwieńczenie w zasadzie tych prac z 2013r, a więc odnowienie frontowej elewacji, nowa kanalizacja czy wreszcie odnowienie parkietu. W tej chwili mamy salę już ogrzewaną przez centralne ogrzewanie. Sekretarz podziękował wszystkim zaangażowanym oraz panu Wójtowi za pomoc finansową w realizacji tych remontów.

DSCF6793

Wobec braku chętnych do zabrania głosu w dyskusji przewodniczący zebrania zakończył ten punkt i przeprowadził głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu OSP. W głosowaniu wszyscy zebrani głosowali za udzieleniem absolutorium.
W kolejnych głosowaniach wszyscy głosowali za zatwierdzeniem bilansu i rachunków wyników finansowych za 2014r, za przyjęciem planu działalności i planu finansowego na 2015r.
W punkcie porządku obrad dotyczącego wolnych wniosków przewodniczący zebrania zaprosił zebranych do dalszej dyskusji.

Jako pierwszy w tym punkcie zabrał głos Wójt Rafał Lasek. Jako Wójt podziękował on wszystkim strażakom z Kurowa za ich ofiarną pracę zarówno przy remoncie remizy jak szczególnie podczas akcji ratowniczych, czy innych działań na terenie gminy. Wójt zaapelował o poprawę pracy z młodzieżą, bo jest to element, który w naszej OSP nie wygląda najlepiej.

DSCF8614
Komendant Gminny Michał Szwed podziękował OSP za dotychczasową pracę i życzył powodzenia w rozpoczynającym się 2015roku. Szczególnie pogratulował wyszkolenia najmłodszym druhom. Zadeklarował gotowość pomocy merytorycznej w szkoleniu.

DSCF8619

Dh kpt. Łukasz Białończyk przedstawił analizę pożarów i innych zdarzeń na terenie powiatu. Zauważył, że w zeszłym roku była rekordowa ilość pożarów i zdarzeń w naszym powiecie. Zaprosił do odwiedzania strony internetowej Komendy Powiatowej w Suchej Beskidzkiej.

Prezes Adam Szwed złożył wniosek od Zarządu OSP do Walnego Zebrania o nadanie tytułów „Honorowego członka OSP Kurów” druhom:
Gach Ignacy, Kwaśny Zdzisław, Siwiec Rudolf, Stanik Tadeusz.

Jako ostatni zabrał głos sekretarz, który jeszcze raz odniósł się do śmierci dh Józefa Rzepki. Zauważył, że druh Rzepka zawsze zabierał głos na zebraniach i jego pełna energii osoba wywierał na wszystkich wpływ. Brak tego druha będzie na pewno widoczny . Kolejnym aspektem swej wypowiedzi była osobista uwaga na temat pożaru, który jego osobiście dotknął w 2014r. Podziękował jeszcze raz wszystkim uczestnikom akcji ratowniczej za ich poświęcenie oraz za złożoną darowiznę na jego rzecz. Podziękował także za darowiznę od KGW. Odnosząc się do faktu podpalenia zauważył, że połączenie głupoty i szerzących się głosów nienawiści, wcześniej czy później może skończyć się tragedią.

Ponadto zebrani nie sformułowali żadnych dodatkowych formalnych wniosków.
Przewodnicząca Komisji Uchwał i wniosków dh Wioletta Spyrka odczytała wszystkim zebranym projekt uchwały nr1 w sprawie działalności organizacyjno – programowej stanowiącej załącznik do protokołu.

Przewodniczący zebrania poddał ten projekt pod głosowanie i zebrani jednogłośnie uchwalili tę uchwałę.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad przewodniczący zakończył zebranie.

• niedziela, 27 stycznia, 2013

Logo OSP Kurów

Jak co roku aktywność straży rozpoczyna się od walnego zebrania członków.  Tegoroczne odbyło się w dniu 26 stycznia. Przebieg tego zebrania obrazuje protokół, który zamieszczamy poniżej.

 

          Walne Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie odbyło się w dniu 26 stycznia 203r  w godz. 14.00 – 15.30  w remizie OSP. Zebranie otworzył prezes  zarządu     dh Szwed Adam. Prezes powitał wszystkich przybyłych strażaków i gości.

Wśród gości znaleźli się: reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej – kapitan Marcin Gąska, Prezes Zarządu Gminnego – Marian Łaciak, Komendant Gminny ZOSP RP w Stryszawie – Grzegorz Chudzik, Przewodniczący Rady Gminy Stryszawa – Józef Pochopień, sołtys Kurowa –  Krystyna Siwiec.

Następnie w sposób emocjonalny prezes przypomniał, że z naszego grona na wieczną służbę w ostatnim roku odeszli nasi wieloletni druhowie: Marian Pyrzyk, Zygmunt Gąska i Kazimierz Młynarski. Zebrani uczcili minutą ciszy wymienionych zmarłych.

DSCF8072

W dalszym ciągu zebrania zaproponowano  przyjęcie następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Powołanie przewodniczącego obrad, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
 4.  Przedstawienie sprawozdania z działalności.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Dyskusja.
 9. Udzielenia absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Zatwierdzenie bilansu i rachunku wyników finansowych za 2012r.
 11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego na 2013r.
 12. Wolne wnioski zebranych.
 13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 14. Zakończenie zebrania.

 

Zebrani jednogłośnie zaaprobowali proponowany program obrad. Prezes zaproponował na prowadzącego obrady dh Jacka Heredę oraz na protokolanta dh Adama Henryka Szweda. Następnie zaproponowano do Komisji Uchwał i Wniosków dh Teresę Szwed, dh Józefa Rzepkę oraz dh Józefa Trzopa. Zebrani zaaprobowali tę propozycję w głosowaniu.  W związku z tym, prezes przekazał prowadzenie obrad dh Jackowi Heredzie.

Dh Jacek Hereda stwierdził, że jest wymagane kworum gdyż na 72 członków obecnych na Sali jest 47.

Jako pierwszy głos zabrał dh Tadeusz Kwaśny przedstawiając sprawozdanie z działalności naszej OSP. Podkreślił, że w minionym okresie skreślono z listy OSP 3 osoby z powodu śmierci. Wyjazdów do akcji było zaledwie 7 w tym do pożarów 4.

Kolejne sprawozdanie – finansowe za 2012r, plan finansowy na 2013 z bilansem i rachunkiem wyników finansowych za 2012 przedstawiła skarbnik dh Celina Widuch.

Następnym mówcą był przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Eugeniusz Copija, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz przedstawił wniosek tej Komisji o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za 2012r.

Plan działalności na 2013r przedstawił sekretarz Zarządu dh Adam Henryk Szwed.

Po wysłuchaniu tych sprawozdań przewodniczący otworzył dyskusje nad sprawozdaniami.DSCF8094

Jako pierwszy głos zabrał dh prezes Zarządu Gminnego Marian Łaciak. Mówca podziękował  za nasze działania, doceniał zaangażowanie szczególnie przy zabezpieczeniach medycznych wszelkich lokalnych imprez. Zauważył, że czeka jednostkę trudny okres związany z remontem budynku remizy, jednocześnie uważa, że trzeba kontynuować tradycyjną imprezę  w Kurowie czyli Bigosowanie. Życzył wszystkim strażakom i ich rodzinom wszelkiej pomyślności w rozpoczynającym się 2013roku.

DSCF8103

Odpowiadając na te słowa Krystyna Siwiec – sołtys jednocześnie gospodarz remizy, powiedziała, że choć impreza ta na ten 2013r została skreślona z kalendarza imprez powiatowych ze względu na remonty, to jednak w miarę rozwoju sytuacji, gdy będzie to tylko możliwe postaramy się taką imprezę zorganizować.

Komendant Gminny Grzegorz Chudzik podziękował OSP za dotychczasową pracę i życzył powodzenia w rozpoczynającym się 2013roku.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Pochopień przypomniał, że jest „wychowankiem” tej OSP Kurowskiej i zawsze z sentymentem wraca do tego miejsca. Zauważył, że czeka jednostkę trudny okres związany z remontem budynku. Podkreślił, że choć gro środków pochodzić będzie z budżetu gminy i zewnętrznych funduszy, niemniej czeka wszystkich druhów ogrom pracy.

Dh przewodniczący zebrania Jacek Hereda zaapelował o przyprowadzenie do jednostki dzieci. Sam zadeklarował chęć szkolenia ewentualnej MDP gdyż dotychczasowi członkowie MDP już nam „dorośli” .

Dh Marcin Gąska przedstawił analizę pożarów i innych zdarzeń na terenie powiatu. Szeroko nakreślił problematykę szkoleń i odpowiedzialności za uczestników akcji. Podkreślił, że na stronie internetowej suskiej Komendy PSP znajduje się wiele materiałów potrzebnych dla OSP, z których trzeba korzystać. Między innymi omówił zagadnienie obecnego sposobu powiadamiania o wypadkach, możliwości kierowania śmigłowców na teren ewentualnego zdarzenia i konieczność znajomości przez strażaków ochotników  procedur przyjęcia śmigłowca w terenie. Następnie na ręce przewodniczącego Rady Gminy i obecnych radnych podziękował za wsparcie udzielone przez naszą gminę w wysokości 5000zł na powstanie w Komendzie Powiatowej stacji do przeprowadzania przeglądów  sprzętu specjalistycznego.

W imieniu Komendanta Powiatowego przeprosił druhów za to, że nie mógł on osobiście  przybyć na nasze zebranie.

Dh Józef Rzepka zapytał na jakim etapie są  przygotowania do remontu remizy.

DSCF8092

Sekretarz zarządu Adam Henryk Szwed obszernie wyjaśnił, że na stole prezydialnym jest już gotowa część dokumentacji technicznej przebudowy, z którą zainteresowani mogą się w wolnej chwili zapoznać. Wyjaśnił, że w budżecie  gminy są przewidziane środki na remont i razem ze spodziewanymi środkami z programu „Małopolskie remizy” powinno starczyć na ten remont. Zaapelował o pomoc do wszystkich strażaków w czasie tego remontu. Ma nadzieję, że wszystko przebiegnie sprawnie, choć trudno nie zauważyć, że ogromnym wyzwaniem będzie zabezpieczenie budynku przed zalaniem. W tym celu będziemy potrzebowali plandek o które będziemy zabiegać. W dalszym ciągu wyjaśnień , zauważył, że program, który nasza OSP realizuje dotyczący warsztatów kucharskich spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Kurowa. Jest tym faktem ogromnie usatysfakcjonowany, zwłaszcza  że jego osobisty trud pisania projektu, prezesa i przede wszystkim członkiń Koła Gospodyń Wiejskich , naszych członkiń nie idzie na marne , a jednostka będzie miała konkretny zysk  w postaci sprzętu, który zostanie. Przypomniał, że takie działania są także ważnym realizowanym celem naszej OSP zapisanym w naszym statucie. Sam fakt zaciągnięcia stosunkowo małego kredytu wiązał się wyłącznie z tym, że zbiegło się to z potrzebą płacenia za dokumentacje techniczną  oraz potrzebą zachowania pewnej płynności finansowej, gdyż przy tego typu remoncie  nigdy nie wiadomo co jeszcze się pokaże do realizacji.

Wobec braku chętnych do zabrania głosu w dyskusji przewodniczący zakończył ten punkt i przeprowadził głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu OSP. Przy jednym głosie wstrzymującym się wszyscy zebrani głosowali za udzieleniem absolutorium.

W kolejnych głosowaniach wszyscy głosowali za zatwierdzeniem bilansu i rachunków wyników finansowych za 2012r, za przyjęciem planu działalności i planu finansowego na 2013r.

Zebrani nie sformułowali żadnych dodatkowych wniosków.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i wniosków dh Teresa Szwed odczytała wszystkim zebranym projekt uchwały nr1 w sprawie działalności organizacyjno – programowej stanowiącej załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący zebrania poddał ten projekt pod głosowanie i zebrani jednogłośnie uchwalili tę uchwałę.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad przewodniczący zakończył zebranie.

• środa, 09 stycznia, 2013

Logo OSP Kurów

 

OGŁOSZENIE

 

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie  zgodnie ze Statutem OSP Kurów, zwołuje Walne  Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP Kurów.

 

 

Zebranie to odbędzie się w dniu 22.02.2013r. o godz. 1500w siedzibie OSP Kurów.

 

 

Porządek obrad:

Otwarcie zebrania.

Przyjęcie porządku zebrania.

Powołanie przewodniczącego obrad, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.

Przedstawienie sprawozdania z działalności.

Przedstawienie sprawozdania finansowego.

Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.

Dyskusja.

Udzielenia absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.

Zatwierdzenie bilansu i rachunku wyników finansowych za 2013r.

Przyjęcie planu działalności i planu finansowego na 2014r.

Wolne wnioski zebranych.

Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.

Zakończenie zebrania.

 

 

 

         Serdecznie zapraszam wszystkich członków OSP Kurów

 

                                             Szwed Adam

                                Prezes Zarządu OSP Kurów