Tag-Archive for ◊ Walne zebranie OSP Kurów ◊

• poniedziałek, Styczeń 14th, 2019

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie na podstawie Uchwały 01/2019 z dnia 09-01-2019r. zgodnie ze Statutem OSP Kurów, zwołuje Walne  Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP Kurów.

Zebranie to odbędzie się w dniu 09.02.2019r. o godz. 1500 w siedzibie OSP Kurów.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Powołanie przewodniczącego obrad, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Udzielenia absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
 1. Zatwierdzenie bilansu i rachunku wyników finansowych za rok poprzedni.
 2. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 3. Wolne wnioski zebranych.
 4. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 5. Zakończenie zebrania.

 

 

 

                                                                              Serdecznie zapraszamy

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Category: Aktualności, Tablica ogłoszeń  | Tags: ,  | Comments off
• sobota, Styczeń 20th, 2018

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie na podstawie Uchwały 01/2018 z dnia 11-01-2018r. zgodnie ze Statutem OSP Kurów, zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP Kurów.

Zebranie to odbędzie się w dniu 10.02.2018r. o godz. 1500 w siedzibie OSP Kurów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Powołanie przewodniczącego obrad, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Dyskusja.
 9. Udzielenia absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Zatwierdzenie bilansu i rachunku wyników finansowych za 2017r.
 11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego na 2018r.
 12. Wolne wnioski zebranych.
 13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 14. Zakończenie zebrania.

Serdecznie zapraszam

Kurów, 15-01-2018r.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
• poniedziałek, Styczeń 11th, 2016

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 8 votes)
• czwartek, Marzec 05th, 2015

Rok 2015 w naszej OSP zaczął się od ważnej inwestycji. Zaraz na początku lutego dzięki przychylności sołectwa Kurów, które przekazało swój „Fundusz sołeckie z 2015r” na zamontowanie centralnego ogrzewania w naszej remizie.

DSCF8232

 

Mimo, że tegoroczna zima należy znów do łagodnych, niemniej koszty ogrzewania elektrycznego,  szczególnie garażu,  zawsze stanowiły duży problem, zaś sam budynek rzadko kiedy był dobrze ogrzany. Zdarzały się przypadki zamarzania wody w rurach i inne problemy.

DSCF8175
Na koszt inwestycji ok. 30 000zł składały się także „dołożenie” z budżetu Gminy brakującej kwoty.

DSCF8226
Wykonawca firma pana Józefa Świętka starała się , aby remiza była ogrzana na zbliżające się walne zebranie członków naszej OSP oraz zbliżające się zebranie sołecki , na którym były dokonane wybory sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.

 

 

 

Walne Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie odbyło się w dniu 28 lutego 2015r w godz. 16 – 17 w remizie OSP. Zebranie otworzył prezes zarządu dh Szwed Adam. Prezes powitał wszystkich przybyłych strażaków i gości.

DSCF8611
Wśród gości znaleźli się: Wójt Gminy Stryszawa Rafał Lasek, reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej – kapitan Łukasz Białończyk, Wice Prezes Zarządu Gminnego – Eugeniusz Nosal, Komendant Gminny ZOSP RP w Stryszawie – Michał Szwed, Przewodnicząca Rady Gminy Stryszawa – Agata Gołuszka, sołtys Kurowa – Krystyna Siwiec.
Na wstępie prezes przypomniał, że z naszego grona w 2014r odeszli druhowie : Józef Rzepka i Tadeusz Micor i w związku z tym poprosił o uczczenie ich pamięci minutą ciszy.

DSCF8590
Zebrani jednogłośnie zaaprobowali proponowany program obrad. Prezes zaproponował na prowadzącego obrady dh Jacka Heredę oraz na protokolanta dh Adama Henryka Szweda. Następnie zaproponowano do Komisji Uchwał i Wniosków dh Wiolettę Spyrka, dh Marka Spyrkę, dh Artura Knapczyka. Zebrani zaaprobowali tę propozycję w głosowaniu. W związku z tym, prezes przekazał prowadzenie obrad dh Jackowi Heredzie.
Dh Jacek Hereda stwierdził, że jest wymagane kworum gdyż na 69 członków obecnych na sali jest 36.
Jako pierwszy głos zabrał dh Tadeusz Kwaśny przedstawiając sprawozdanie z działalności naszej OSP.

DSCF8595

Kolejne sprawozdanie – finansowe za 2014r, plan finansowy na 2015 z bilansem i rachunkiem wyników finansowych za 2014 przedstawiła skarbnik dh Celina Widuch.

DSCF8602

Następnym mówcą był przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Eugeniusz Copija, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz przedstawił wniosek tej Komisji o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za 2014r.

DSCF8604
Plan działalności na 2015r przedstawił sekretarz Zarządu dh Adam Henryk Szwed.

DSCF8606
Po wysłuchaniu tych sprawozdań przewodniczący zebrania otworzył dyskusje nad sprawozdaniami. Jako jedyny głos zabrał sekretarz Adam Henryk Szwed. W swym krótkim wystąpieniu zauważył, że miniony rok sprawozdawczy, który z jedne strony był dla naszej OSP smutny z powodu śmierci druhów to z drugiej strony zostało wykonane wiele prac w remizie. Prace te, to zwieńczenie w zasadzie tych prac z 2013r, a więc odnowienie frontowej elewacji, nowa kanalizacja czy wreszcie odnowienie parkietu. W tej chwili mamy salę już ogrzewaną przez centralne ogrzewanie. Sekretarz podziękował wszystkim zaangażowanym oraz panu Wójtowi za pomoc finansową w realizacji tych remontów.

DSCF6793

Wobec braku chętnych do zabrania głosu w dyskusji przewodniczący zebrania zakończył ten punkt i przeprowadził głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu OSP. W głosowaniu wszyscy zebrani głosowali za udzieleniem absolutorium.
W kolejnych głosowaniach wszyscy głosowali za zatwierdzeniem bilansu i rachunków wyników finansowych za 2014r, za przyjęciem planu działalności i planu finansowego na 2015r.
W punkcie porządku obrad dotyczącego wolnych wniosków przewodniczący zebrania zaprosił zebranych do dalszej dyskusji.

Jako pierwszy w tym punkcie zabrał głos Wójt Rafał Lasek. Jako Wójt podziękował on wszystkim strażakom z Kurowa za ich ofiarną pracę zarówno przy remoncie remizy jak szczególnie podczas akcji ratowniczych, czy innych działań na terenie gminy. Wójt zaapelował o poprawę pracy z młodzieżą, bo jest to element, który w naszej OSP nie wygląda najlepiej.

DSCF8614
Komendant Gminny Michał Szwed podziękował OSP za dotychczasową pracę i życzył powodzenia w rozpoczynającym się 2015roku. Szczególnie pogratulował wyszkolenia najmłodszym druhom. Zadeklarował gotowość pomocy merytorycznej w szkoleniu.

DSCF8619

Dh kpt. Łukasz Białończyk przedstawił analizę pożarów i innych zdarzeń na terenie powiatu. Zauważył, że w zeszłym roku była rekordowa ilość pożarów i zdarzeń w naszym powiecie. Zaprosił do odwiedzania strony internetowej Komendy Powiatowej w Suchej Beskidzkiej.

Prezes Adam Szwed złożył wniosek od Zarządu OSP do Walnego Zebrania o nadanie tytułów „Honorowego członka OSP Kurów” druhom:
Gach Ignacy, Kwaśny Zdzisław, Siwiec Rudolf, Stanik Tadeusz.

Jako ostatni zabrał głos sekretarz, który jeszcze raz odniósł się do śmierci dh Józefa Rzepki. Zauważył, że druh Rzepka zawsze zabierał głos na zebraniach i jego pełna energii osoba wywierał na wszystkich wpływ. Brak tego druha będzie na pewno widoczny . Kolejnym aspektem swej wypowiedzi była osobista uwaga na temat pożaru, który jego osobiście dotknął w 2014r. Podziękował jeszcze raz wszystkim uczestnikom akcji ratowniczej za ich poświęcenie oraz za złożoną darowiznę na jego rzecz. Podziękował także za darowiznę od KGW. Odnosząc się do faktu podpalenia zauważył, że połączenie głupoty i szerzących się głosów nienawiści, wcześniej czy później może skończyć się tragedią.

Ponadto zebrani nie sformułowali żadnych dodatkowych formalnych wniosków.
Przewodnicząca Komisji Uchwał i wniosków dh Wioletta Spyrka odczytała wszystkim zebranym projekt uchwały nr1 w sprawie działalności organizacyjno – programowej stanowiącej załącznik do protokołu.

Przewodniczący zebrania poddał ten projekt pod głosowanie i zebrani jednogłośnie uchwalili tę uchwałę.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad przewodniczący zakończył zebranie.

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 3 votes)
• niedziela, Styczeń 27th, 2013

Logo OSP Kurów

 

Jak co roku aktywność straży rozpoczyna się od walnego zebrania członków.  Tegoroczne odbyło się w dniu 26 stycznia. Przebieg tego zebrania obrazuje protokół, który zamieszczamy poniżej.

 

 

 

          Walne Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie odbyło się w dniu 26 stycznia 203r  w godz. 14.00 – 15.30  w remizie OSP. Zebranie otworzył prezes  zarządu     dh Szwed Adam. Prezes powitał wszystkich przybyłych strażaków i gości.

Wśród gości znaleźli się: reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej – kapitan Marcin Gąska, Prezes Zarządu Gminnego – Marian Łaciak, Komendant Gminny ZOSP RP w Stryszawie – Grzegorz Chudzik, Przewodniczący Rady Gminy Stryszawa – Józef Pochopień, sołtys Kurowa –  Krystyna Siwiec.

Następnie w sposób emocjonalny prezes przypomniał, że z naszego grona na wieczną służbę w ostatnim roku odeszli nasi wieloletni druhowie: Marian Pyrzyk, Zygmunt Gąska i Kazimierz Młynarski. Zebrani uczcili minutą ciszy wymienionych zmarłych.

DSCF8072

W dalszym ciągu zebrania zaproponowano  przyjęcie następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Powołanie przewodniczącego obrad, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
 4.  Przedstawienie sprawozdania z działalności.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Dyskusja.
 9. Udzielenia absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Zatwierdzenie bilansu i rachunku wyników finansowych za 2012r.
 11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego na 2013r.
 12. Wolne wnioski zebranych.
 13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 14. Zakończenie zebrania.

 

Zebrani jednogłośnie zaaprobowali proponowany program obrad. Prezes zaproponował na prowadzącego obrady dh Jacka Heredę oraz na protokolanta dh Adama Henryka Szweda. Następnie zaproponowano do Komisji Uchwał i Wniosków dh Teresę Szwed, dh Józefa Rzepkę oraz dh Józefa Trzopa. Zebrani zaaprobowali tę propozycję w głosowaniu.  W związku z tym, prezes przekazał prowadzenie obrad dh Jackowi Heredzie.

Dh Jacek Hereda stwierdził, że jest wymagane kworum gdyż na 72 członków obecnych na Sali jest 47.

Jako pierwszy głos zabrał dh Tadeusz Kwaśny przedstawiając sprawozdanie z działalności naszej OSP. Podkreślił, że w minionym okresie skreślono z listy OSP 3 osoby z powodu śmierci. Wyjazdów do akcji było zaledwie 7 w tym do pożarów 4.

Kolejne sprawozdanie – finansowe za 2012r, plan finansowy na 2013 z bilansem i rachunkiem wyników finansowych za 2012 przedstawiła skarbnik dh Celina Widuch.

Następnym mówcą był przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Eugeniusz Copija, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz przedstawił wniosek tej Komisji o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za 2012r.

Plan działalności na 2013r przedstawił sekretarz Zarządu dh Adam Henryk Szwed.

Po wysłuchaniu tych sprawozdań przewodniczący otworzył dyskusje nad sprawozdaniami.DSCF8094

Jako pierwszy głos zabrał dh prezes Zarządu Gminnego Marian Łaciak. Mówca podziękował  za nasze działania, doceniał zaangażowanie szczególnie przy zabezpieczeniach medycznych wszelkich lokalnych imprez. Zauważył, że czeka jednostkę trudny okres związany z remontem budynku remizy, jednocześnie uważa, że trzeba kontynuować tradycyjną imprezę  w Kurowie czyli Bigosowanie. Życzył wszystkim strażakom i ich rodzinom wszelkiej pomyślności w rozpoczynającym się 2013roku.

DSCF8103

Odpowiadając na te słowa Krystyna Siwiec – sołtys jednocześnie gospodarz remizy, powiedziała, że choć impreza ta na ten 2013r została skreślona z kalendarza imprez powiatowych ze względu na remonty, to jednak w miarę rozwoju sytuacji, gdy będzie to tylko możliwe postaramy się taką imprezę zorganizować.

Komendant Gminny Grzegorz Chudzik podziękował OSP za dotychczasową pracę i życzył powodzenia w rozpoczynającym się 2013roku.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Pochopień przypomniał, że jest „wychowankiem” tej OSP Kurowskiej i zawsze z sentymentem wraca do tego miejsca. Zauważył, że czeka jednostkę trudny okres związany z remontem budynku. Podkreślił, że choć gro środków pochodzić będzie z budżetu gminy i zewnętrznych funduszy, niemniej czeka wszystkich druhów ogrom pracy.

Dh przewodniczący zebrania Jacek Hereda zaapelował o przyprowadzenie do jednostki dzieci. Sam zadeklarował chęć szkolenia ewentualnej MDP gdyż dotychczasowi członkowie MDP już nam „dorośli” .

Dh Marcin Gąska przedstawił analizę pożarów i innych zdarzeń na terenie powiatu. Szeroko nakreślił problematykę szkoleń i odpowiedzialności za uczestników akcji. Podkreślił, że na stronie internetowej suskiej Komendy PSP znajduje się wiele materiałów potrzebnych dla OSP, z których trzeba korzystać. Między innymi omówił zagadnienie obecnego sposobu powiadamiania o wypadkach, możliwości kierowania śmigłowców na teren ewentualnego zdarzenia i konieczność znajomości przez strażaków ochotników  procedur przyjęcia śmigłowca w terenie. Następnie na ręce przewodniczącego Rady Gminy i obecnych radnych podziękował za wsparcie udzielone przez naszą gminę w wysokości 5000zł na powstanie w Komendzie Powiatowej stacji do przeprowadzania przeglądów  sprzętu specjalistycznego.

W imieniu Komendanta Powiatowego przeprosił druhów za to, że nie mógł on osobiście  przybyć na nasze zebranie.

Dh Józef Rzepka zapytał na jakim etapie są  przygotowania do remontu remizy.

DSCF8092

 

Sekretarz zarządu Adam Henryk Szwed obszernie wyjaśnił, że na stole prezydialnym jest już gotowa część dokumentacji technicznej przebudowy, z którą zainteresowani mogą się w wolnej chwili zapoznać. Wyjaśnił, że w budżecie  gminy są przewidziane środki na remont i razem ze spodziewanymi środkami z programu „Małopolskie remizy” powinno starczyć na ten remont. Zaapelował o pomoc do wszystkich strażaków w czasie tego remontu. Ma nadzieję, że wszystko przebiegnie sprawnie, choć trudno nie zauważyć, że ogromnym wyzwaniem będzie zabezpieczenie budynku przed zalaniem. W tym celu będziemy potrzebowali plandek o które będziemy zabiegać. W dalszym ciągu wyjaśnień , zauważył, że program, który nasza OSP realizuje dotyczący warsztatów kucharskich spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Kurowa. Jest tym faktem ogromnie usatysfakcjonowany, zwłaszcza  że jego osobisty trud pisania projektu, prezesa i przede wszystkim członkiń Koła Gospodyń Wiejskich , naszych członkiń nie idzie na marne , a jednostka będzie miała konkretny zysk  w postaci sprzętu, który zostanie. Przypomniał, że takie działania są także ważnym realizowanym celem naszej OSP zapisanym w naszym statucie. Sam fakt zaciągnięcia stosunkowo małego kredytu wiązał się wyłącznie z tym, że zbiegło się to z potrzebą płacenia za dokumentacje techniczną  oraz potrzebą zachowania pewnej płynności finansowej, gdyż przy tego typu remoncie  nigdy nie wiadomo co jeszcze się pokaże do realizacji.

Wobec braku chętnych do zabrania głosu w dyskusji przewodniczący zakończył ten punkt i przeprowadził głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu OSP. Przy jednym głosie wstrzymującym się wszyscy zebrani głosowali za udzieleniem absolutorium.

W kolejnych głosowaniach wszyscy głosowali za zatwierdzeniem bilansu i rachunków wyników finansowych za 2012r, za przyjęciem planu działalności i planu finansowego na 2013r.

Zebrani nie sformułowali żadnych dodatkowych wniosków.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i wniosków dh Teresa Szwed odczytała wszystkim zebranym projekt uchwały nr1 w sprawie działalności organizacyjno – programowej stanowiącej załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący zebrania poddał ten projekt pod głosowanie i zebrani jednogłośnie uchwalili tę uchwałę.

 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad przewodniczący zakończył zebranie.

 

 

 

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)