Tag-Archive for ◊ Sołtys Kurowa Krystyna Siwiec ◊

• wtorek, 25 lutego, 2014

 Logo OSP KurówDSCF3186

          Walne Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie odbyło się w dniu 22 lutego 2014r  w godz. 1500 – 1630  w remizie OSP. Zebranie to  otworzył prezes  zarządu      dh Szwed Adam. Prezes powitał wszystkich przybyłych strażaków i gości.

Wśród gości znaleźli się: Wójt Gminy Stryszawa Rafał Lasek, reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej – kapitan Marcin Gąska, Prezes Zarządu Gminnego – Marian Łaciak, Komendant Gminny ZOSP RP w Stryszawie – Michał Szwed, Przewodniczący Rady Gminy Stryszawa – Józef Pochopień, sołtys Kurowa –  Krystyna Siwiec.

DSCF3158

W dalszym ciągu zebrania zaproponowano  przyjęcie porządku obrad, który zebrani jednogłośnie zaaprobowali. Prezes zaproponował na prowadzącego obrady dh Jacka Heredę oraz na protokolanta dh Adama Henryka Szweda. Następnie zaproponowano do Komisji Uchwał i Wniosków dh Zygmunta Widucha, dh Franciszka Krala i Franciszka Stanika. Zebrani zaaprobowali tę propozycję w głosowaniu.  W związku z tym, prezes przekazał prowadzenie obrad dh Jackowi Heredzie.

Dh Jacek Hereda stwierdził, że jest wymagane kworum gdyż na 70 członków obecnych na sali jest 50.

Jako pierwszy głos zabrał dh Adam Szwed oraz dh Tadeusz Kwaśny przedstawiając sprawozdanie z działalności naszej OSP.  Prezes przedstawił sprawozdanie merytoryczne  z działalności , a w nim szczególnie omówił ubiegłoroczny remont remizy i ogromne z tym  związane zaangażowanie druhów w pracach społecznych na rzecz OSP. Przedstawił w porządku alfabetycznym wszystkich tych, którzy poświęcili wiele czasu w tych pracach społecznych. Na liście tej znaleźli się: Bogdanik Bernadetta, Copija Eugeniusz, Copija Tadeusz, Gach Ignacy, Hereda Jacek, Hereda Krzysztof, Hereda Stanisław, Hereda Tomasz, Hulbój Dawid, Karcz Krzysztof, Karcz Artur, Karcz Władysława, Krzak Kazimierz, Kwaśny Tadeusz, Łysień Kamil, Łysień Adam, Micor Krzysztof, Pieczara Jarosław, Siwiec Krystyna, Spyrka Marek, Szwed Adam, Szwed Adam Henryk, Szwed Janusz,  Szwed Tomasz, Śleziak Barbara. Do najważniejszych tych prac zaliczył: prace przy naprawianiu uszkodzonego parkietu, malowanie zaplecza kuchennego, korytarzy, klatki schodowej, ubikacji, pomieszczeń Zarządu, prace związane z pocięciem i zabezpieczeniem drewna z rozbiórki dachu, wykonanie części nowej kanalizacji odpływowej z kuchni, prace porządkowe terenu  wokół remizy.

DSCF3159

Naczelnik  z kolei zauważył między innymi, że w minionym okresie z powodu rezygnacji lub nie płacenia składek skreślono z listy OSP 8 osób, przyjęto zaś 6 nowych członków. Wyjazdów do akcji było zaledwie 7 w tym do pożarów 4. Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu.

Kolejne sprawozdanie – finansowe za 2013r, plan finansowy na 2014 z bilansem i rachunkiem wyników finansowych za 2013 przedstawiła skarbnik dh Celina Widuch. Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu.

DSCF3161

Następnym mówcą był przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Eugeniusz Copija, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz przedstawił wniosek tej Komisji o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za 2013r. Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu.

Plan działalności na 2014r przedstawił sekretarz Zarządu dh Adam Henryk Szwed.

Po wysłuchaniu tych sprawozdań przewodniczący otworzył dyskusje nad sprawozdaniami.

Jako pierwszy głos zabrał dh Józef Rzepka, który z ogromnym uznaniem podkreślił dobrą pracę wszystkich strażaków w tym szczególnym roku, gdzie główna  uwaga koncentrowała się na remoncie remizy. Zauważył, że widząc twarze druhów, którzy dopiero rozpoczynają swa prace w OSP, widzi w nich twarze ich ojców, którzy także byli i są zaangażowani w OSP. To wielki sukces tej straży. W odniesieniu do wykonanych prac dziękował Wójtowi, Przewodniczącemu Rady Gminy , Prezesowi Zarządu Gminnego, Sołtysowi i Radnemu z Kurowa. Dziękując, prosił jednocześnie o pomoc w skończeniu odnowienia  elewacji frontowej remizy.

Kolejnym zabierającym głos był dh Krzak Kazimierz, który także podziękował panu Wójtowi i innym za pomoc w przeprowadzonym remoncie i prosił o dalsze wspieranie.

Następną zabierającą głos była sołtys, gospodarz OSP dh Krystyna Siwiec. Dołączając się do podziękowań już wygłoszonych, omówiła także zaangażowanie szczególne niektórych osób. Podkreśliła  tu ogromne zaangażowanie swych koleżanek z KGW w pracach w remizie w czasie trwania remontu. Zwróciła także  szczególną uwagę na prace seniora pana Ignacego Gacha i najmłodszych druhów: Heredy Tomasza, Jarosława Pieczary, braci Łysieniów i innych najmłodszych. Ogromną pomocą służył także dh Copija Tadeusz, który między innymi sponsorował wymianę dwóch okien, uczestniczył  także w pracach porządkowych.

DSCF3176

Ostatnim z dyskutantów był sekretarz Adam Henryk Szwed. W swym krótkim wystąpieniu zauważył, że miniony rok sprawozdawczy, który stał pod znakiem remontu generalnego remizy był dla OSP szczęśliwy. Nie ukrywał, że miał wiele obaw co do bezpiecznego dla budynku remizy  przeprowadzenia tego remontu. Mimo częściowo zniszczonego parkietu, zalania części kuchennej, większych strat szczęśliwie uniknięto. Podziękował wszystkim zaangażowanym w tych pracach. Sekretarz, jednocześnie radny zauważył, że czeka nas jeszcze sporo pracy choć nie tak trudnej jak poprzednio, jednak ma nadzieję na dalszą owocną współpracę z Wójtem Gminy Stryszawa w tym kierunku.

Wobec braku chętnych do zabrania głosu w dyskusji przewodniczący  zebrania zakończył ten punkt i przeprowadził głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu OSP. W głosowaniu  wszyscy zebrani głosowali za udzieleniem absolutorium.

W kolejnych głosowaniach wszyscy głosowali za zatwierdzeniem bilansu i rachunków wyników finansowych za 2013r, za przyjęciem planu działalności i planu finansowego na 2014r.

W punkcie porządku obrad dotyczącego wolnych wniosków przewodniczący zebrania zaprosił zebranych do dalszej dyskusji.

Jako pierwszy w tym punkcie zabrał głos Wójt Rafał Lasek. Jako Wójt podziękował on wszystkim strażakom z Kurowa za ich ofiarną pracę zarówno przy remoncie remizy jak szczególnie podczas akcji ratowniczych, czy innych działań na terenie gminy. Wójt zadeklarował, że wspólnymi siłami uda się w tym roku dokończyć poprawę estetyki budynku. Na zakończenie swego wystąpienia życzył wszystkim strażakom i ich rodzinom wszelkiej pomyślności w tym 2014r.

Kolejnym mówcą był prezes Zarządu Gminnego Marian Łaciak. Mówca podziękował  za nasze działania, doceniał zaangażowanie szczególnie przy zabezpieczeniach medycznych wszelkich lokalnych imprez. Życzył wszystkim strażakom jak najmniej wyjazdów do pożarów i bezpiecznych dla nich akcji, zaś w życiu osobistym im i ich rodzinom wszelkiej pomyślności w rozpoczynającym się 2014roku.

Komendant Gminny Michał Szwed powiedział, że jest w tym miejscu po raz pierwszy w nowej roli. Z tej jednostki wyszedł, tu zaczął swą przygodę z ratownictwem, do tej remizy i OSP czuje ogromny sentyment. Ponadto jako Komendant Gminny   podziękował OSP za dotychczasową pracę i życzył powodzenia w rozpoczynającym się 2014roku.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Pochopień przypomniał także, że jest „wychowankiem” tej Kurowskiej OSP i zawsze z sentymentem wraca do tego miejsca. Podziękował wszystkim zaangażowanym w remont remizy, życzył pomyślności w 2014r.

Dh Marcin Gąska przedstawił analizę pożarów i innych zdarzeń na terenie powiatu. Nakreślił problematykę szkoleń i odpowiedzialności za uczestników akcji.

Zauważył, że na terenie powiatu w ostatnim roku zdarzyło się wiele tragicznych wypadków z udziałem traktorzystów ciągników C330. Omówił działanie  powstałej w Komendzie Powiatowej stacji do przeprowadzania przeglądów  sprzętu specjalistycznego.

Przedstawiciel Komendy PSP omówił nowe wytyczne dla jednostek KSRG, gdzie zwiększa się rola wszelkiej dokumentacji tyczącej akcji ratowniczych. W dalszym ciągu wystąpienia zaapelował o pomoc dla chorego dziecka jednego ze strażaków z terenu powiatu.

Kolejny raz zabrał głos dh Krzak Kazimierz, w którym zaapelował o przekazywanie 1% swego podatku na rzecz naszej OSP.

Jako ostatni zabrał głos sekretarz, który poinformował, że dla wszystkich chętnych  do przekazywania swego 1% dla naszej OSP, jest gotów pomóc. Poinformował także, że na jego ręce wpłynęło podziękowanie od Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za udział naszej OSP w pokazie podczas przejazdu pociągu papieskiego w dniu 12 stycznia b.r.  Ze swej strony podziękował wszystkim zaangażowanym w tych pokazach, że tak szybko i sprawnie zorganizowano tę akcję.

Ponadto zebrani  nie sformułowali żadnych dodatkowych  formalnych wniosków.

Przewodniczący Komisji Uchwał i wniosków dh Zygmunt Widuch  odczytał wszystkim zebranym projekt uchwały nr1 w sprawie działalności organizacyjno – programowej stanowiącej załącznik do protokołu.

Przewodniczący zebrania poddał ten projekt pod głosowanie i zebrani jednogłośnie uchwalili tę uchwałę.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad przewodniczący zakończył zebranie.