Archiwalne ogłoszenia parafialne

2020

Żal doskonały a spowiedź sakramentalna

Akt żalu doskonałego sprawia, że uzyskujemy prawdziwe przebaczenie grzechów. Jeśli ustaną przeszkody dla odbycia spowiedzi, przy najbliższej sposobności trzeba wyznać te grzechy na spowiedzi sakramentalnej – pisze ks. dr hab. Krzysztof Gryz.

Trzeba zacząć od jasnego uświadomienia sobie zasadniczej prawdy.

 1. Tylko Jezus może nas zbawić, to znaczy uwolnić od każdego zła, w tym przede wszystkim od tego, którego skutki są wieczne, czyli grzechu. Tylko On może nas przeprowadzić przez „ciemną dolinę” śmierci i wprowadzić do krainy życia. Nikt, ani nic innego, nie może tego dokonać, a już na pewno nie my sami. Człowiek sam siebie nie może zbawić, nie może oczyścić się z grzechów, nie może uwolnić się od zła, nie może przywrócić się do życia. To Chrystus jest jedynym Zbawicielem. Mówi to jasno św. Piotr: „nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12).

To zbawcze działanie Chrystusa, na mocy Jego woli i postanowienia, dokonuje się w Kościele (por. Mt 16, 18-19, J 20, 22-23). On sam działa w Kościele i przez Kościół dlatego, że On jest w swoim Kościele, który jest Jego Mistycznym Ciałem. Z tego także powodu pełnia tajemnicy zbawczej Chrystusa należy także do Kościoła. Odnosi się to również do sakramentu pokuty i pojednania. Bóg przebacza wszystkie grzechy pokutującemu i szczerze żałującemu za nie grzesznikowi, ale z ustanowienia Chrystusa konieczne jest do tego przynajmniej mocne pragnienie przyjęcia sakramentu pojednania (votum confessionis), sprawowanego mocą Chrystusową w Kościele. Niejako zapowiadając ten obowiązek Chrystus polecił trędowatym, którzy prosili go o oczyszczenie: „Idźcie, pokażcie się kapłanom” (Łk 17, 14).

Prawdę o konieczności sakramentu pokuty wyraził Kościół w swoim nauczaniu, zawartym w tekstach Soboru Trydenckiego, szczególnie w dokumencie Nauka o sakramencie pokuty, uchwalonym 25 listopada 1551 roku. To nauczanie potwierdzał Kościół wielokrotnie, m.in. w Kodeksie Prawa Kanonicznego: „Indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierny, świadomy grzechu ciężkiego, dostępuje pojednania z Bogiem i Kościołem. Jedynie niemożliwość fizyczna lub moralna zwalnia od takiej spowiedzi. W takim wypadku pojednanie może się dokonać również innymi sposobami” (kan. 960). Zaś Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości» (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (nr 1452).

 1. Rozdział czwarty dokumentu soborowego traktuje o skrusze, która zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich aktów penitenta. Jest ona „bólem duszy i wstrętem do popełnionego grzechu wraz z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości”. To, co my określamy współcześnie jako „mocne postanowienie poprawy” jest zatem integralną częścią aktu żalu, który odnosi się zarówno do przeszłości (popełnionych grzechów), jak też dotyczy przyszłości, czyli woli powstrzymania się od grzechów. W tym punkcie ojcowie soboru czynią rozróżnienie między skruchą doskonałą (contritio) i skruchą niedoskonałą (attritio). Pierwsza, dzięki miłości, która nią kieruje, jedna człowieka z Bogiem zanim sakrament zostanie przyjęty, „niemniej jednak pojednania tego nie należy przypisywać samej skrusze bez zawartego w niej pragnienia sakramentu”. Druga zaś, która jest owocem przemyślenia brzydoty grzechu i lęku przed karą, i chociaż nie jest doskonała ze względu na owe motywy, to jednak jest prawdziwym darem Boga i poruszeniem Ducha Świętego, który otwiera na pojednanie. Sama w sobie, bez sakramentu pokuty, nie może prowadzić grzesznika do usprawiedliwienia, ale usposabia go do otrzymania łaski przebaczenia.

Tekst dokumentu potwierdza prawdę, że w sakramencie pokuty nierozdzielnie zawarte są dwa elementy, żal i łaska przebaczenia. To jest pełna prawda sakramentu pojednania, a wynika ona z całej głębi relacji człowieka z Bogiem. Dlaczego? Bo w dziele zbawienia potrzebne jest prawdziwe spotkanie człowieka z Bogiem. Ze strony człowieka potrzeba szczerej woli, gotowości, pragnienia i konkretnego działania, a ze strony Boga łaski, która przemienia i udoskonala wszystko, co człowiek ze swej strony ofiaruje, wynosząc to na poziom nadprzyrodzony.

 1. Tę szczególną relację wyraża sam znak sakramentalny, który składa się z dwu części, materii i formy. W przypadku sakramentu pojednania materią są akty penitenta, z których szczególnie ważny jest akt żalu, dlatego, że w nim, jakby w zarodku, zawarte są wszystkie pozostałe akty (uznanie i wyznanie swoich win, postanowienie poprawy, zadośćuczynienie). Natomiast formą są słowa kapłana: „I ja odpuszczam tobie grzechy w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

Chyba najpiękniej tę teologiczną prawdę wyraża fragment Łukaszowej Ewangelii (Łk 7, 36-50) o spotkaniu Chrystusa z kobietą, która prowadziła życie grzeszne. Płacząc, zaczęła obmywać Jego nogi, wycierać je własnymi włosami, a potem całować Jego stopy. Jezus dostrzega jej żal i stwierdza to mówiąc do współbiesiadników: „Odpuszczone są jej liczne grzechy ponieważ bardzo umiłowała”. A do kobiety mówi: „Twoje grzechy są odpuszczone (…) idź w pokoju”. I to jest właśnie spotkanie doskonałego żalu człowieka ze słowami Bożego rozgrzeszenia.

 1. Akt żalu doskonałego sprawia, że uzyskujemy prawdziwe przebaczenie grzechów. Jeśli ustaną przeszkody dla odbycia spowiedzi, przy najbliższej sposobności trzeba wyznać te grzechy na spowiedzi sakramentalnej, bo inaczej pragnienie przyjęcia sakramentu pojednania, wyrażone przez nas byłoby nieszczere, czyli nieautentyczne. Rozgrzeszenie udzielone przez kapłana upewnia penitenta o uzyskanym uprzednio przebaczeniu, nadając mu wartość sakramentalną, a także staje się okazją do kierownictwa duchowego.

Jeszcze jedna ważna uwaga. Powinniśmy się starać wzbudzać zawsze akt żalu doskonałego i to nie tylko przed spowiedzią, ale po każdym grzechu, bo chrześcijanin nie może pozostawać obojętny wobec tego, że obraził Boga. Taka postawa byłaby czymś nienaturalnym. Dobrą praktyką jest wzbudzanie aktu żalu podczas modlitwy wieczornej przed snem, mając na uwadze słowa naszej pieśni: „Wielu snem śmierci upadli, co się wczoraj spać pokładli”.

Krótką formę takiego aktu proponuje Katechizm: „Ach żałuję za me złości jedynie dla twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, całym sercem skruszonemu”. Lub w pełnej formie:

„Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy;
Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić się nie może.

Ufam, Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny;
Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone.

Ach żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu, całym sercem skruszonemu”.

Często praktykowany akt żalu płynącego z miłości jest dobrym przygotowaniem do przyjmowania sakramentu spowiedzi, a w chwili niebezpieczeństwa śmierci może otworzyć nam bramy raju.

Podsumowując, i próbując to wszystko odnieść do naszego życia, możemy uczynić następująco:

Propozycja formy obrzędu żalu doskonałego

Przed aktem żalu doskonałego należy uczynić szczegółowy rachunek sumienia i postanowić poprawę odrzucając popełnione grzechy i przywiązanie do nich, jednocześnie wzbudzając sobie mocne postanowienie odbycia spowiedzi sakramentalnej jak tylko to będzie możliwe.

 1. Rachunek sumienia
 2. Lektura Ewangelii: Łk 7, 36-50 Łk 15, 11-32
 3. Wzbudzenie intencji:

Jezu Miłosierny, który znasz mnie lepiej niż ja samego siebie, Ty widzisz wszystkie moje grzechy, ale też widzisz mój żal i skruchę, dlatego że zraniłem Twoją nieskończoną miłość do mnie. W duchu pokuty szczerze wyznaję wszystkie swoje grzechy, uznaję, że obraziłem Cię i wyrządziłem krzywdę Kościołowi i każdemu z moich braci. Przyjmij łaskawie moją skruchę, okaż mi swoje Miłosierdzie i pozwól mi wkrótce stanąć przed kapłanem, aby otrzymać sakramentalne rozgrzeszenie.

 1. Modlitwa:

„Panie Jezu, który otwierałeś oczy niewidomym, uzdrawiałeś chorych, przebaczałeś grzesznicy, a Piotra po grzechu utwierdziłeś w swojej miłości, przyjmij moje błaganie, odpuść mi wszystkie grzechy, odnów we mnie swoją miłość, dozwól mi stale żyć w jedności z braćmi, abym mógł głosić ludziom Twoje zbawienie” („Obrzędy Pokuty, nr 86).

 1. Postanowić sobie w ramach własnego zadośćuczynienia, jako że nie ma nadanej pokuty, spełnienie jakiegoś aktu religijnego (adoracja, modlitwa, itp.) lub uczynku miłości wobec bliźniego.
 2. „Ojcze nasz”.

Przypominamy jednocześnie, że czas na wypełnienie trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) trwa aż do uroczystości Najświętszej Trójcy, która w tym roku przypada 7 czerwca. Aby przyjąć Komunię Świętą konieczny jest stan łaski uświęcającej, który człowiek osiąga przez sakramentalną spowiedź lub doskonały akt żalu za grzechy.

Pamiętaj:

Warunki żalu doskonałego:

 • Zachodzi niemożność skorzystania z indywidualnej spowiedzi
 • Zrobienie szczegółowego rachunku sumienia
 • Uznanie przed Bogiem swojej winy za popełnione grzechy
 • Wyrażenie szczerego żalu za wszystkie grzechy, ciężkie i lekkie
 • Wyrażenie mocnego postanowienia przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej
 • Spełnienie aktu pobożności lub miłości bliźniego jako formy zadośćuczynienia
 • Przystąpienie w najbliższym możliwym terminie do spowiedzi sakramentalnej

Ks. dr hab. Krzysztof Gryz

 

2 kwietnia 2020

 

KOMUNIKAT Komisji ds. Kultu Bożego ds. piątków.

Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii

Jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc – czytamy w komunikacie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu nt. praktyki pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii.

KOMUNIKAT

Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie.

Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:

 • prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie;
 • w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe;
 • dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc;
 • zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia), a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać.

Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów KEP

Świdnica, 2 kwietnia 2020 r.

 

Kraków, dnia 28 marca 2020 r.

Dekret w sprawie zaleceń na czas stanu epidemii

Dekret abp. Marka Jędraszewskiego w sprawie zaleceń na czas stanu epidemii

Uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy państwowe oraz kościelne wprowadzam z dniem 29 marca 2020 r. na terenie Archidiecezji Krakowskiej następujące postanowienia:

 1. Na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej dla wszystkich wiernych. Przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza,  że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie gorąco zachęcam, aby wierni trwali na osobistej i rodzinnej modlitwie w domach. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz lekturę Pisma Świętego i czytań liturgicznych z danego dnia a także modlitwę Liturgią Godzin.
 2. Zgodnie z przepisami państwowymi od dnia 25 marca br. w poszczególnych Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Na drzwiach kościołów należy umieścić stosowną informację i przekazać ją wiernym także innymi kanałami komunikacyjnymi. Jeśli pojawią się w następnych dniach kolejne obostrzenia wynikające z prawa państwowego, należy się do nich dostosować i uwzględnić je w praktyce duszpasterskiej.
 3. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu oraz celebrans, nawet jeśli nie jest mieszkańcem domu.
 4. W Mszach świętych pogrzebowych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc celebransa, ministranta i pracowników firmy pogrzebowej.
 5. Przypominam, że w czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
 6. kapłani przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
 7. zachęcam do korzystania z możliwości, jaką dają przepisy liturgiczne Kościoła, aby Komunię Świętą przyjmować na rękę,
 8. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy bez podawania rąk,
 9. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
 10. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotykanie,
 11. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
 12. kropielnice kościelne należy opróżnić.
 13. W przypadku koncelebry wypada, aby w tym czasie przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikacja była pozostawiona głównemu celebransowi, niezależnie od obecności innych posługujących. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską.
 14. Polecam, aby kościoły pozostawały w ciągu dnia otwarte, tak aby możliwa była indywidualna modlitwa z zachowaniem wszystkich ograniczeń wynikających z prawa państwowego i kościelnego. Niech duszpasterze troszczą się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu.
 15. Podtrzymuję polecenie, aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, w szczególności tych, którzy o to proszą.
 16. Księży proszę, aby w tym wyjątkowym czasie do posługi nie angażować nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej z troski o nich i ich najbliższych.
 17. Szczegóły dotyczące sprawowania sakramentu pokuty i pojednania oraz spraw związanych z rozdzielaniem Komunii świętej zostały przekazane księżom w dokumencie z dnia 23 marca 2020 r., nr 826/2020. Pozostają one w mocy z uwzględnieniem zmian wynikających z aktualnych przepisów państwowych, w szczególności dotyczących liczby uczestników zgromadzenia religijnego.
 18. Zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 r. w Niedzielę Palmową upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz świątyni. W Katedrze należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, natomiast w kościołach parafialnych oraz w innych miejscach odpowiedzialni duszpasterze niech roztropnie rozstrzygną, którą formę celebracji wybrać z wyłączeniem pierwszej.
 19. Wskazania dotyczące przebiegu Świętego Triduum Paschalnego zostaną wydane w najbliższych dniach.
 20. Dekret niniejszy obowiązuje do odwołania.

† Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

List arcybiskupa na Wielki Post 2020

Proszę o zapoznanie się z listem klikając na  poniższy link 

list_Abp_wskazania_duszpasterskie_30.03.20

 

Celebracja uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, a także uroczystości rocznic Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania, które są zaplanowane na kwiecień i maj, będzie możliwa dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii – informuje ks. dr Andrzej Kielian, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

 

Komunikat w sprawie Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania

W związku z zapytaniami dotyczącymi uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, a także uroczystości rocznic Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania, które są zaplanowane na kwiecień i maj, informujemy, że ich celebracja będzie możliwa dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii. Ograniczenia wynikające z decyzji organów państwa nie pozwalają na organizację tego typu uroczystości do momentu odwołania stanu epidemii i przywrócenia swobody organizacji wydarzeń zbiorowych przy zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno dzieciom, jak i osobom starszym z rodziny, które są narażone na infekcje wirusowe.

Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że terminy uroczystości przewidziane na pierwszą połowę maja winny być przesunięte o co najmniej kilka tygodni. W przypadku terminów późniejszych, jest za wcześnie na udzielenie konkretnej i wiążącej odpowiedzi. Księża proboszczowie, w porozumieniu z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych, mogą wyznaczyć inną datę uroczystości, biorąc jednak pod uwagę opinie rodziców i rozwój sytuacji epidemicznej w kraju oraz zarządzenia władz państwowych.

Z racji zawieszenia parafialnych spotkań przygotowujących dzieci i rodziców do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej lub jej rocznicy, prosimy rodziców, by intensywniej troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary. Będzie to uzupełnieniem przygotowania szkolnego, które obecnie jest prowadzone w sposób zdalny. Można do tego wykorzystać materiały Wydawnictwa św. Stanisława pt. „Pierwsza Komunia Święta wielkim świętem rodziny” – broszura dla rodziców.

Prosimy także duszpasterzy i katechetów oraz animatorów prowadzących  spotkania dla kandydatów do bierzmowania o elektroniczne udostępnianie – w miarę możliwości – materiałów na kolejne spotkania i bieżący kontakt z młodzieżą za pomocą komunikatorów i platform społecznościowych.

Ks. dr Andrzej Kielian
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Ogłoszenia duszpasterskie 29-03-2020r.

Ogłoszenia duszpasterskie – 5 Niedziela Wielkiego Postu
Nadal przeżywamy bardzo trudny i niebezpieczny czas dla naszego
życia i zdrowia. Według nowych zarządzeń we Mszy Świętej może
uczestniczyć nie więcej niż 5 osób. We Mszy Świętej w pierwszej
kolejności mają prawo uczestniczyć ci, którzy ją zamówili. Dzisiaj nasz
kościół będzie otwarty do godz.14.00.

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca kwietnia. Msza Święta w tym dniu tylko o godz.17.00. Nie będzie Mszy Świętej o godz.7.00 – rano. Od godz.16.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Spowiedź od 7.00
do 7.30 – rano i od 15.00 do 16.30 – popołudniu.

Przed  przystąpieniem do spowiedzi proszę się zapoznać z przepisami jej
dotyczącymi w tym czasie epidemii. Są one dostępne na stronie
internetowej OSP Kurów-Aktualności Parafialne.

Odwiedzin chorych  w ten pierwszy piątek nie będzie. Objazd chorych będzie możliwy dopiero po ustaniu pandemii koronawirusa.

Następna niedziela to Palmowa. Nie będzie uroczystego błogosławieństwa palm i procesji z palmami.


Ks. Józef Zadora – proboszcz

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia.

Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach.

Powierzając po raz kolejny Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków w kraju i za granicą, poprosiłem kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dnia 25 marca 2020 roku.

W tym bardzo trudnym czasie ogarniam wszystkich moją modlitwą, zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne. Równocześnie zachęcam do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących.

Z pasterskim błogosławieństwem,

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 24 marca 2020 roku

22-03-2020r.

Ogłoszenia duszpasterskie – 4 Niedziela Wielkiego Postu Przeżywamy bardzo trudny czas związany z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa w naszej Ojczyźnie i jak na całym świecie. Polecamy miłosierdziu Bożemu zmarłych w tych dniach na tę chorobę i modlimy się o ustanie tej zarazy. Stosujmy się do wszelkich zarządzeń władz, ponieważ jest to konieczne dla zachowania naszego życia i zdrowia. Przypominam, że w mszach świętych jak i nabożeństwach nie może uczestniczyć więcej niż 50 osób. W liturgii w środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień ten jest przeżywany jako Dzień Świętości Życia. W piątek o godz.16.15 Droga Krzyżowa a o godz.17.00 Msza Święta. Z soboty na niedzielę z 28 na 29 marca 2020 roku zmiana czasu. Pamiętajmy o ofiarach na kwiaty do Bożego Grobu. Kancelaria parafialna w tych dniach jest nieczynna. W razie potrzeby można kontaktować się telefonicznie lub e- mailem. Ks. Józef Zadora – proboszcz,

15-03-2020r

Ogłoszenia duszpasterskie – 3 Niedziela Wielkiego Postu W związku z wprowadzeniem przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 13 marca 2020 roku W dekrecie z 14 marca 2020 r. Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski apeluje do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia na Mszy Świętej, zarówno wewnątrz jak i zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób. Ksiądz Arcybiskup zachęca wiernych do korzystania z transmisji Mszy Świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii Świętej duchowej. Proszę w duchu odpowiedzialności stosować się do tych zarządzeń. W liturgii przypada dziś wsp. św. Klemensa Marii Hofbauera, kapłana, W czwartek obchodzimy Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP. W piątek Droga Krzyżowa o godz.16.15 a Msza Święta o godz.17.00. Taca dzisiejsza na nasze cele parafialne zostaje odwołana. Zbiórka do puszek dla misjonarzy z ubiegłej niedzieli wyniosła 600 zł. Bóg zapłać. Ks. Józef Zadora – proboszcz

08-03-2020r

Ogłoszenia duszpasterskie – 2 Niedziela Wielkiego Postu Dzisiejsza niedziela jest przeżywana w Kościele jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Dlatego po każdej mszy świętej będą zbierane ofiary do puszek dla misjonarzy. W liturgii jutro obchodzimy wsp. św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy. W środę po mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy do Świętego Józefa. W piątek 13 marca przypada kolejna rocznica wyboru papieża Franciszka. Także w piątek Droga Krzyżowa o godz.16.15 a po niej msza święta. Zbiórka ministrantów w środę o godz.15.00 a spotkanie młodzieży klasy 7 i 8 w ramach przygotowania do bierzmowania także w środę o godz.15.30. Organizatorzy Nocnej Drogi Krzyżowej z Lachowic do Rychwałdu zachęcają do wzięcia w niej udziału. Szczegóły w gablocie. Składam podziękowanie osobom, które przyczyniły się do sprawnego przebiegu rekolekcji wielkopostnych a szczególnie paniom za ich troskę o wyżywienie kapłanów. Na sprzątanie i kwiaty w ubiegłym tygodniu złożono 50 zł. Bóg zapłać. Ofiary z tacy w następną niedzielę będą przeznaczone na nasze cele parafialne. Można już składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Czytajmy prasę katolicką. Ks. Józef Zadora – proboszcz

01-03-2020r

Ogłoszenia duszpasterskie – 1 Niedziela Wielkiego Postu W dniu dzisiejszym rozpoczynamy nasze wielkopostne rekolekcje. Prowadzi je o. Ekspedyt z Kalwarii Zebrzydowskiej. Skorzystajmy z tego czasu łaski, aby dobrze przygotować się do nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Ofiary dla ojca rekolekcjonisty będziemy zbierać we wtorek i w środę. Dzisiejsza tac przeznaczona jest na Centrum Jana Pawła II „ Nie lękajcie się” w Krakowie. W liturgii w środę obchodzimy Święto św. Kazimierza, patrona Archidiecezji krakowskiej. W piątek przypada pierwszy piątek miesiąca marca. Msze święte w tym dniu o godz.7.00 – rano i o godz.17.00 – wieczorem. Spowiedź od godz.6.30 – rano i od godz.15.45 – popołudniu. Objazd chorych od godz.9.00 – rano. Droga Krzyżowa w piątek od godz.16.15. W minionym tygodniu złożono 900 zł na sprzątanie i kwiaty (w tym 100 zł na konto) i 100 zł na ogrzewanie kościoła. Bóg zapłać. Duszpasterz Związków Niesakramentalnych w Archidiecezji Krakowskiej zaprasza osoby w niesakramentalnych związkach małżeńskich na dedykowane im Rekolekcje Wielkopostne, które odbędą się w dniach 9 – 11 marca 2020 r., o godz. 19.00, w kościele Miłosierdzia Bożego w Krakowie – na Wzgórzach Krzesławickich. Szczegóły w gablocie. Ks. Józef Zadora – proboszcz

23-02-2020r

Ogłoszenia duszpasterskie – 7 Niedziela Zwykła Dzisiejsza niedziela jest ostatnią w czasie której przeżywamy 40- godzinne nabożeństwo poprzedzające Wielki Post. W naszej archidiecezji jutro rozpoczyna się okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej, który trwa do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca). W najbliższą środę rozpoczyna się liturgiczny okres Wielkiego Postu. W środę odbędą się dwie msze święte o godz.7.00 – rano i o godz.17.00 – wieczorem połączone z obrzędem posypania głów popiołem. W tym dniu obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Od Środy Popielcowej do I niedzieli Wielkiego Postu przypadają kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. W każdy piątek Wielkiego Postu odbywać się będzie Droga Krzyżowa o godz.16.15 a Gorzkie Żale w niedziele po mszy świętej o godz.11.00. W okresie Wielkiego Postu msze święte w piątki będą o godz.17.00 – wieczorem. W następną niedzielę rozpoczynają się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi o. Ekspedyt z Kalwarii Zebrzydowskiej. Rekolekcje będą trwały do środy 4 marca 2020 roku. Można sobie zabrać z bocznych ławek program rekolekcji. Zbiórka ministrantów we czwartek o godz.16.00 – południu. Zakończyliśmy na plebanii prace związane z odnowieniem dużej sali. Przy tej okazji dziękuję tym parafianom, którzy pracowali zarówno do przygotowania tej sali do tych prac, jak i przy sprzątaniu po ich zakończeniu. Ofiary z tacy z ubiegłej niedzieli wyniosły 1594 zł, na sprzątanie i kwiaty złożono 150 zł a na ogrzewanie także 150 zł. Bóg zapłać. Ks. Józef Zadora – proboszcz

16-02-2020r

Ogłoszenia duszpasterskie – 6 Niedziela Zwykła W dzisiejszą niedzielę nadal kontynuujemy nabożeństwo 40-godzinne, które ma nas przygotować na czas Wielkiego Postu. W piątek przypada trzeci piątek miesiąca. Po Mszy Świętej o godz.7.00 – rano wystawienie Najświętszego Sakramentu i koronka do Bożego Miłosierdzia. W sobotę przypada święto Katedry św. Piotra, apostoła. Na sprzątanie i kwiaty wpłacono 450 zł (w tym 100 zł na konto) i 200 zł na ogrzewanie kościoła. Bóg zapłać. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na nasze cele parafialne. Na plebanii wykonywane są prace remontowe dużej sali (wymieniono dwoje drzwi oraz wykonano szereg innych prac w tej sali). Nasze rekolekcje wielkopostne rozpoczniemy 1 marca 2020 roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Zakończenie rekolekcji w środę 4 marca 2020 roku. Nauki rekolekcyjne będzie dla nas głosił o. Ekspedyt, bernardyn z Kalwarii Zebrzydowskiej. Pamiętajmy, że w rozliczeniach podatkowych można 1% z podatku przeznaczyć na instytucję godną naszego wsparcia. Miejmy czas na lekturę prasy katolickiej. Ks. Józef Zadora – proboszcz

09-02-2020r

Ogłoszenia duszpasterskie – 5 Niedziela Zwykła W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy 40-godzinne nabożeństwo jako przygotowanie do dobrego przeżycia Wielkiego Postu. Pomiędzy mszami wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja. Jutro w liturgii przeżywamy wsp. św. Scholastyki, dziewicy, we wtorek wsp. Najśw. Maryi Panny z Lourdes, w piątek Święto Świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy. We wtorek z racji XXVIII Światowego Dnia Chorych zapraszam osoby starsze i chore na Mszę Święta o godz.7.00 – rano. Podczas tej Mszy Świętej będzie udzielany sakrament namaszczenia. Aby przyjąć ten sakrament trzeba być w stanie łaski uświęcającej. Zbiórka ministrantów we wtorek o godz.15.30, a młodzież klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej zapraszam także we wtorek na godz.16.00, na spotkanie w ramach przygotowania do bierzmowania. W pierwszy piątek odwiedziłem 18 chorych z posługą sakramentalną. Dziękuję Panu Kościelnemu za podwożenie mnie samochodem. Składam serdeczne Bóg zapłać Panu Franciszkowi Stanik za prace, które wykonał przy naprawie kranu w łazience. Za olej opałowy do zarówno do kościoła, jak i na plebanię zapłaciłem 6,289 zł i 42 gr. Czytajmy prasę katolicką. Ks. Józef Zadora – proboszcz

02-02-2020r

Ogłoszenia duszpasterskie – 4 Niedziela Zwykła Święto Ofiarowania Pańskiego W dzisiejszą niedzielę przeżywamy XXIV Dzień Życia Konsekrowanego. Taca z dnia dzisiejszego przeznaczona jest na zakony kontemplacyjne. W liturgii w środę przypada wsp. św. Agaty, dziewicy i męczennicy, w czwartek wsp. świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy. W piątek przypada pierwszy piątek miesiąca lutego. Msze święte w tym dniu o godz.7.00 – rano i o godz.17.00 – wieczorem. Spowiedź od godz.6.30 – rano i od godz.16.00 – popołudniu. Objazd chorych od godz.9.00 – rano. W następną niedzielę rozpoczniemy 40 – godzinne nabożeństwo poprzedzające okres Wielkiego Postu. Poprzez kolejne niedziele pomiędzy mszami będzie wystawiony Pan Jezus w monstrancji. Zapraszam do prywatnej Adoracji po pierwszej, czy po drugiej Mszy Świętej. Polecajmy w modlitwie sprawy rodziny, wychowania dzieci i młodzieży , trzeźwości, chorych i własne intencje. Składam podziękowanie dość licznej grupie parafian za prace przy usuwaniu wystroju świątecznego kościoła. W piątek zakupiłem 1045 litrów oleju opałowego do kościoła i 958 litrów na plebanię. W minionym tygodniu złożono 150 zł na sprzątanie i kwiaty. Zbliża się czas rocznych rozliczeń podatkowych. Można 1% ze swoich podatków przeznaczyć na instytucję godną naszego wsparcia. Może to być katolickie Caritas, Radio Maryja i Telewizja Trwam, czy też Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. Ks. Józef Zadora – proboszcz

26-01-2020r

Ogłoszenia duszpasterskie – 3 Niedziela Zwykła Dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako Niedzielę Słowa Bożego. W liturgii przypada dziś wsp. świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa, we wtorek wsp. św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła. W tym dniu mija 3 rocznica objęcia posługi biskupa archidiecezji krakowskiej przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Osobę Księdza Arcybiskupa polecam modlitwie parafian. W piątek wsp. św. Jana Bosko, kapłana. Uczniowie i nauczyciele naszego województwa rozpoczęli swoją przerwę od zajęć lekcyjnych, która trwać będzie dwa tygodnie. Życzę udanego odpoczynku od obowiązków szkolnych. Pamiętajcie o bezpiecznym zachowaniu się w tym czasie. Składam podziękowanie członkom Rady Parafialnej za udział w czwartkowym spotkaniu tego gremium. W mijającym tygodniu pracownicy firmy „ Profer” z Andrychowa naprawili kolejną kamerę usytuowaną na zewnątrz kościoła. W najbliższą sobotę 1 lutego od godz.8.30 będziemy usuwać wystrój świąteczny kościoła. Chętnych do tej pracy zapraszam całymi rodzinami. Taca z ubiegłej niedzieli wyniosła 1544 zł i 83 gr, za co składam serdeczne Bóg zapłać. Ks. Józef Zadora – proboszcz

19-01-2020r

Ogłoszenia duszpasterskie – 2 Niedziela Zwykła W dniach od 18 do 25 stycznia obchodzimy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Chrystusowi Panu bardzo zależało, aby Jego uczniowie byli zjednoczeni w wierze i postępowaniu. Prośmy w modlitwie o zjednoczenie wszystkich wyznawców Chrystusa w Świętym Kościele Katolickim. W liturgii przypada dziś wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa, we wtorek wsp. św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy, w piątek wsp. św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, w sobotę Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. W czwartek 23 stycznia o godz.17.00 spotkanie Rady Parafialnej. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na nasze cele parafialne. W mijającym tygodniu złożono 100 zł na sprzątanie i kwiaty w tym 50 zł na konto parafialne. Zostały wykonane następujące prace na plebanii: poprawa instalacji grzewczej oraz naprawa jednej z kamer zainstalowanej na budynku plebańskim. Ks. Józef Zadora – proboszcz

 

12-01-2020r

Ogłoszenia Duszpasterskie – Święto Chrztu Pańskiego Dzisiejsze Święto kończy cykl obchodów „ skupionych wokół misterium Wcielenia (Zwiastowanie, Boże Narodzenie, Objawienie Pańskie), które wspominają początek naszego zbawienia i komunikują nam pierwociny Misterium Paschalnego” (KKK 1171). Jutro w liturgii rozpoczyna się okres zwykły. W piątek przypada wsp. św. Antoniego, opata oraz trzeci piątek miesiąca. Po Mszy Świętej o godz.7.00 – rano wystawienie Najświętszego Sakramentu i koronka do miłosierdzia Bożego. W dniach od 18 do 25 stycznia przypada Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz.9.00 – rano. Taca z następnej niedzieli jest przeznaczona na nasze cele parafialne. Zbliża się czas składania rocznych zeznań podatkowych. Pamiętajmy, że 1% podatku można przeznaczyć na instytucję, która prowadzi wiele dzieł edukacyjnych czy charytatywnych w zakresie działalności Kościoła Katolickiego np. Radio Maryja i Telewizja Trwam, caritas czy też Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. Nie rezygnujmy z lektury pism katolickich. Ks. Józef Zadora – proboszcz

05-01-2020r

Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim Dzisiaj po każdej Mszy Świętej odbędzie się Adoracja Najświętszego Sakramentu. W liturgii przypada jutro Uroczystość Objawienia Pańskiego -Trzech Króli. Porządek mszy świętych w dniu jutrzejszym niedzielny. Jest to Święto obowiązkowe. Składka z tego dnia przeznaczona jest na misje. Jutro także przypada dzień modlitw dzieci i młodzieży w intencji misji. W archidiecezji krakowskiej jest także w tym dniu Dzień Misyjny Służby Liturgicznej. We wtorek 7 stycznia o godz.16.00 spotkanie zapraszam klasy 7 i 8 Szkoły podstawowej na spotkanie w ramach przygotowania do bierzmowania. Obecność obowiązkowa. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską (kolędę) w naszej parafii. Dziękuję wszystkim parafianom za życzliwe przyjęcie, poczęstunki i ofiary pieniężne. Informuję, że każdy kapłan posługujący zobowiązany jest do uiszczenia opłat na cele archidiecezji. Moje zobowiązania w tym roku wyniosły 3150 zł. W czasie kolędy dowiedziałem się o włamaniu do jednego z domów usytuowanego niedaleko kościoła i kradzieży elektronarzędzi. Ponawiam apel o zachowanie czujności, ponieważ są ludzie, którzy chcą żyć cudzym kosztem i za nic mają siódme przykazanie Boże które mówi: nie kradnij. Ks. Józef Zadora – proboszcz

 

2019

 

22-12-2019r

Ogłoszenia duszpasterskie – 4 Niedziela Adwentu Dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą okresu adwentowego. We wtorek Wigilia. Zachęcam do właściwego chrześcijańskiego przeżycia wieczoru wigilijnego i Świąt Bożego Narodzenia oraz pielęgnowania tradycyjnych zwyczajów wigilijnych (dzielenie się opłatkiem, wspólną modlitwą, odczytaniem fragmentu Ewangelii, np. Łk 2, 1-20, wspólny śpiew kolęd). Zgodnie z polską tradycją w Wigilię zachowujemy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. O północy Pasterka. W środę Uroczystość Bożego Narodzenia, a w czwartek Święto Św. Szczepana. Porządek mszy świętych w tych dniach niedzielny. Taca z Pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia SOS, natomiast z Bożego Narodzenia na „ świętopietrze” i przekazywania jest w formie ustalonego ryczałtu. Dodatkowo w Boże Narodzenie jest zbiórka do puszek dla dzieci-sierot w Syrii. Składka z Święta Św. Szczepana jest przeznaczona na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. W piątek święto św. Jana apostoła i ewangelisty, w sobotę święto Świętych Młodzianków , męczenników. Składam podziękowanie grupie parafian, którzy wczoraj pracowali aby przygotować kościół do Świąt. Taca z ubiegłej niedzieli wyniosła 1567 zł, na opał złożono 350 zł a na sprzątanie i kwiaty 300 zł. Bóg zapłać. Za nowe nagłośnienie dla naszego kościoła zapłaciłem firmie Pana mgr inż. Krzysztofa Lasonia 7 336 zł i 95 gr. Od czwartku 26 grudnia od godz. 13.00 rozpoczynamy kolędę od Państwa Miska do Pana Jana Bodzek, w piątek 27 grudnia od godz. 8.30 od Pana Tadeusza Pochopień do Państwa Ćwiertnia, a w sobotę 28 grudnia także od godz. 8.30 od pana Stanisława Pochopień do Państwa Bitner. Proszę o podwiezienie i odwóz w czasie kolędy. Po kolędzie chodzi ksiądz, Pan Kościelny i dwaj ministranci. Dodatkowo mam prośbę, aby zwyczajem lat ubiegłych do moich rąk składać ofiary dla Pana organisty Zygmunta Pochopień. Ks. Józef Zadora – proboszcz

15-12-2019r

Ogłoszenia duszpasterskie- 3 Niedziela Adwentu Dzisiejsza niedziela „Gaudete” ma szczególnie radosny charakter z racji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Zbiórka ministrantów w najbliższy wtorek o godz.15.00. Niech Pan Bóg wynagrodzi panu Józefowi Świętek za prace, które wykonał przy sprzątaniu terenu wokół kościoła i plebanii. Dziękuję także dwom paniom oraz panu Kościelnemu za prace przy gablocie. W sobotę 21 grudnia na godz.8.30 zapraszam chętnych parafian do pracy w przygotowaniu kościoła do świąt. Został zakupiony olej opałowy zarówno do kościoła, jak i na plebanię. Ofiary do puszek z ubiegłej niedzieli na Pomoc Kościołowi na Wschodzie wyniosły 551 zł. Natomiast do kopert złożono 100 zł na ogrzewanie kościoła i 100 zł na sprzątanie i kwiaty. Bóg zapłać. Taca z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na nasze cele parafialne. Są jeszcze w zakrystii do nabycia opłatki i świece caritas. Pamiętajmy o lekturze prasy religijnej. Ks. Józef Zadora – proboszcz

 08-12-2019r

Ogłoszenia duszpasterskie – 2 Niedziela Adwentu W dzisiejszą niedzielę przeżywamy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Dzisiejsza niedziela jest także dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Dlatego po każdej Mszy Świętej będą zbierane ofiary do puszek na ten cel. Niech okres Adwentu będzie dla nas wszystkich czasem w którym bardziej przybliżymy się do Boga poprzez modlitwę, czuwanie, postanowienia adwentowe, uczestnictwo w roratach. Spowiedź przed świętami będzie w naszej parafii w poniedziałek 23 grudnia od godz.15.00 do 17.00. Są do nabycia w zakrystii świece na stół wigilijny oraz opłatki. Zbiórka ministrantów w najbliższy wtorek o godz.15.00, spotkanie dla klasy VII I VIII w ramach przygotowania do bierzmowania także we wtorek o godz.15.30. W pierwszy piątek miesiąca odwiedziłem 18 chorych z posługą sakramentalną. W poprzednią niedzielę złożono 345 zł do puszek na Katolicki Uniwersytet Lubelski a na sprzątanie i kwiaty 100 zł. Bóg zapłać. Taca w następną niedzielę będzie przeznaczona na nasze cele parafialne. Ks. Józef Zadora – proboszcz

01-12-2019r

Ogłoszenia duszpasterskie – 1 Niedziela Adwentu Dzisiejsza niedziela rozpoczyna liturgiczny okres Adwentu. „ Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania. (Kal.Rz.). Msze święte roratnie w tygodniu będą o godz.7.00 – rano. Do udziału w roratach zapraszam szczególnie dzieci i młodzież z lampionami. W liturgii we wtorek wsp. św. Franciszka Ksawerego, kapłana, w środę wsp. św. Barbary, dziewicy i męczennicy. W środę nie będzie Mszy Świętej o godz.7.00 – rano lecz popołudniu o godz.16.00 w intencji górników i ich rodzin. W piątek przypada wsp. św. Mikołaja, biskupa oraz pierwszy piątek miesiąca. Msze święte w tym dniu o godz.7.00 – rano roraty i o godz.17.00 – pierwszopiątkowa. Spowiedź od godz.6.30 – rano i od godz.16.00 – popołudniu. Objazd chorych od godz.9.00 – rano. W sobotę wsp. św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła. Dla naszego kościoła zostało wykonane nowe nagłośnienie. Koszty tych prac podam w późniejszym terminie. Dziękuję także Panom: Tadeuszowi i Grzegorzowi Rzepka za wykonane prace przy porządkowaniu terenu wokół plebanii. W najbliższą sobotę o godz.9.00 – rano spotkanie grupy dziecięco – młodzieżowej (scholii). Ks. Józef Zadora – proboszcz

24-11-2019r

Ogłoszenia duszpasterskie – 34 Niedziela Zwykła Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Dzisiaj po Mszy Świętej o godz.11.00 wystawienie Najśw. Sakramentu w monstrancji, litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia. Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata można uzyskać odpust zupełny. W innych przypadkach zyskuje się za to odpust cząstkowy. Dzisiaj także swoje patronalne święto obchodzi Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz Akcja Katolicka. W liturgii przypada dziś wsp. świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy. W sobotę obchodzimy Święto św. Andrzeja, apostoła. Od jutra Pan Kościelny rozpocznie roznoszenie opłatków od Państwa Miska numer 1. Ofiary składane z tej okazji zostaną przeznaczone na ogrzewanie kościoła. Zbiórka ministrantów we wtorek o godz. 15.00. Taca z ubiegłej niedzieli wyniosła 1540 zł i 40 gr, natomiast zbiórka do puszek dla ubogich 854 zł. Bóg zapłać. W następną niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Prace związane z nagłośnieniem kościoła według zapewnień Pana mgr inż. Krzysztofa Lasonia mają się rozpocząć w tym tygodniu w środę. Ks. Józef Zadora – proboszcz

10-11-2019r

Ogłoszenia duszpasterskie – 32 Niedziela Zwykła Dzisiejsza listopadowa niedziela ukierunkowuje nasze myśli na zmartwychwstanie i życie wieczne. Wspominając w tych dniach naszych bliskich zmarłych, pamiętajmy, że również kresem naszych ziemskich dróg jest wieczna rzeczywistość. Także dzisiaj obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. To okazja do pamięci i modlitwy w intencji chrześcijan prześladowanych na całym świecie a szczególnie w Sudanie Południowym. W liturgii przypada dziś wsp. św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, jutro wsp. św. Marcina z Tours, biskupa oraz Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny o godz.7.00 rano. We wtorek wsp. św. Jozafata, biskupa i męczennika, w środę wsp. Pierwszych Świętych męczenników Polski. W przyszła niedzielę, 17 listopada będziemy obchodzić III Światowy Dzień Ubogich. Z tej to racji a następną niedzielę odbędzie się specjalna zbiórka do puszek dla ubogich. Połowa zebranych zostanie przeznaczona na ubogich w naszej parafii a druga połowa na organizację centralnych ŚDU w Krakowie. Składam podziękowanie Panom, którzy w minionym tygodniu pracowali przy porządkowaniu naszego kościoła. Są to Panowie: Tadeusz Rzepka, Franciszek Domasik, Grzegorz Rzepka, Jacek Hereda i Rafał Gibas. We wtorek o godz. 16.00 spotkanie grupy charytatywnej, a we czwartek także o godz.16.00 spotkanie rodziców klasy pierwszej i drugiej Szkoły Podstawowej. Ks. Józef Zadora – proboszcz

17-11-2019r

Ogłoszenia duszpasterskie – 6 Niedziela Zwykła W dzisiejszą niedzielę nadal kontynuujemy nabożeństwo 40-godzinne, które ma nas przygotować na czas Wielkiego Postu. W piątek przypada trzeci piątek miesiąca. Po Mszy Świętej o godz.7.00 – rano wystawienie Najświętszego Sakramentu i koronka do Bożego Miłosierdzia. W sobotę przypada święto Katedry św. Piotra, apostoła. Na sprzątanie i kwiaty wpłacono 450 zł (w tym 100 zł na konto) i 200 zł na ogrzewanie kościoła. Bóg zapłać. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na nasze cele parafialne. Na plebanii wykonywane są prace remontowe dużej sali (wymieniono dwoje drzwi oraz wykonano szereg innych prac w tej sali). Nasze rekolekcje wielkopostne rozpoczniemy 1 marca 2020 roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Zakończenie rekolekcji w środę 4 marca 2020 roku. Nauki rekolekcyjne będzie dla nas głosił o. Ekspedyt, bernardyn z Kalwarii Zebrzydowskiej. Pamiętajmy, że w rozliczeniach podatkowych można 1% z podatku przeznaczyć na instytucję godną naszego wsparcia. Miejmy czas na lekturę prasy katolickiej. Ks. Józef Zadora – proboszcz

03-11-2019r

Ogłoszenia duszpasterskie – 31 Niedziela Zwykła Dzisiaj po każdej mszy świętej odbędzie się Adoracja Najświętszego Sakramentu. W liturgii dzisiaj czcimy św. Marcina de Porres, zakonnika, jutro wsp. św. Karola Boromeusza, biskupa, w sobotę Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Od jutra msze święte w tygodniu będą sprawowane o godz.7.00 rano. Nie zapomnijmy o składaniu ofiar na ogrzewanie kościoła. W najbliższą sobotę o godz.9.00 rano zapraszam dzieci i młodzież (scholę) na spotkanie na plebanię. Pamiętajmy o regularnej lekturze prasy katolickiej. Ks. Józef Zadora – proboszcz

27-10-2019r

Ogłoszenia duszpasterskie – 30 Niedziela Zwykła W dniu dzisiejszym obchodzimy Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego. Dlatego po Mszy Świętej o godz.11.00 będzie wystawienie Najśw. Sakramentu i Ciebie Boga Wysławiamy. Dzisiejsza taca jest przeznaczona na budownictwo sakralne. Jutro w liturgii obchodzimy Święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. W najbliższy piątek obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to Święto obowiązkowe. Msze Święte w tym dniu w naszym kościele będą sprawowane o godz.7.30, 9.30 i o godz.16.00. Po Mszy Świętej o godz.9.30 odbędzie się Procesja na cmentarz w czasie której, będziemy się modlić w wypominkach za zmarłych. W tym dniu z racji Uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W sobotę 2 listopada przeżywać będziemy Wspomnienie Wszystkich Zmarłych. Msze Święte w tym dniu o godz.7.00, 8.00 i 9.00 rano. Objazd chorych w sobotę 2 listopada od godz.15.00 popołudniu. Składam podziękowanie Pani Ewelinie Gąska za pranie bielizny kościelnej. We wtorek 29 października o godz.16.00 zbiórka ministrantów. Ofiary z tacy z ubiegłej niedzieli wyniosły 1571 złotych. Bóg zapłać. Pamiętajmy o lekturze prasy katolickiej. Ks. Józef Zadora – proboszcz

20-10-2019r

Ogłoszenia duszpasterskie – 29 Niedziela Zwykła Uroczystość Św. Jana Kantego, Kapłana W dniu dzisiejszym rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Także dziś trwa liczenie wiernych uczestniczących w liturgii mszy świętej. We wtorek wsp. św. Jana Pawła II, papieża. Składam podziękowanie Panu Dariuszowi Bylica za prace przy sprzątaniu terenu wokół kościoła i plebanii. Dziękuję także Pani Monice Copija za pomoc w uzyskaniu kopii mapek i wypisu z rejestru gruntów naszej parafii. W minionym tygodniu Pan mgr inż. Maciej Biegun dokonał okresowej kontroli zarówno kościoła jak i plebanii. Z przeprowadzonej kontroli pod względem budowlanym wynika, że oba obiekty są zużyte w stopniu adekwatnym do wieku i przeznaczenia a także stan obiektów się nie pogorszył w stosunku do przeglądu z ubiegłego roku oraz oba obiekty mogą być nadal bezpiecznie użytkowane. Pamiętajmy o ofiarach pieniężnych na nadchodzący sezon grzewczy. W najbliższą sobotę o godz. 9.00-rano spotkanie grupy dziecięco-młodzieżowej (scholii) na plebanii. Z soboty na niedzielę z 26 na 27 października bieżącego roku zmiana czasu z letniego na zimowy. Ks. Józef Zadora – proboszcz

13-10-2019r

Ogłoszenia duszpasterskie – 28 Niedziela Zwykła W liturgii przypada dzisiaj wsp. bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana, we wtorek wsp. św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła, w środę wsp. św. Jadwigi Śląskiej, w czwartek wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, w piątek Święto św. Łukasza, ewangelisty, w sobotę wsp. bł. Jerzego Popiełuszki, kapłana i męczennika. W dniu dzisiejszym w całej Polsce przeżywamy XIX Dzień Papieski. Z tej racji po każdej mszy świętej zbiórka ofiar do puszek dla zdolnej i utalentowanej młodzieży. W następną niedzielę ofiary z tacy będą przeznaczone na nasze potrzeby parafialne. Zbiórka ministrantów najbliższy wtorek o godz.16.00. Obecność obowiązkowa. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny. Pamiętajmy o uporządkowaniu grobów. W tym miesiącu mamy okazję do uczestnictwa we wspólnotowej modlitwie różańcowej. Matka Boża Fatimska wzywała ludzkość do modlitwy szczególnie różańcowej. Polecajmy w różańcu Panu Bogu sprawy Kościoła, Ojczyzny , pokoju na świecie i inne palące problemy współczesnych czasów. Nie zaniedbujmy lektury prasy katolickiej. Ks. Józef Zadora – proboszcz

29-09-2019r

Ogłoszenia duszpasterskie – 26 Niedziela Zwykła W dniu dzisiejszym obchodzimy w liturgii Święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, jutro wsp. św. Hieronima kapłana i doktora Kościoła, we wtorek wsp. św. Teresy od dzieciatka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła, w środę wsp. Świętych Aniołów Stróżów, w piątek wsp. św. Franciszka z Asyżu, w sobotę wsp. św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy. We wtorek rozpoczyna się miesiąc październik a z nim związane nabożeństwo różańcowe. W czasie nabożeństw różańcowych modlimy się szczególnie za Ojca Świętego, za Kościół, za dzieci i młodzież (o katolickie wychowanie), za misje, za chorych, o pokój na świecie, w ostatnim tygodniu za zmarłych. Od wtorku msze święte odbywać się będą o godz.17.00 a po nich nabożeństwo różańcowe. Do udziału w różańcu zapraszam wszystkich parafian a szczególnie dzieci i młodzież. W piątek przypada pierwszy piątek miesiąca października. Msze święte w tym dniu o godz.7.00 – rano i o godz.17.00 – wieczorem. Spowiedź od godz. 6.30 – rano i od godz.16.00 – południu. Objazd chorych od godz. 9.00 – rano. Składam podziękowanie rodzinie Bylica oraz Panu Janowi Bąk za wykonane prace prace dla naszej wspólnoty parafialnej. Pamiętajmy o składaniu ofiar na opał na nadchodzący sezon grzewczy. Spotkanie grupy dziecięco-młodzieżowej (scholii) w najbliższą sobotę o godz.9.00 – rano na plebanii. Ks. Józef Zadora – proboszcz

08-09-2019r

Ogłoszenia duszpasterskie – 23 Niedziela Zwykła W liturgii przeżywamy dzisiaj Święto Narodzenia NMP. Dzisiaj także odbywa się XXVII Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej. Jutro wsp. bł. Anieli Salawy, dziewicy, w czwartek wsp. (dowolne) Najśw. Imienia Maryi, w piątek wsp. św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła, w sobotę Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W nawiązaniu do komunikatu naszego Księdza Metropolity, Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, w sobotę 14 września o godz. 7.00 – rano odbędzie się uroczysta Msza Święta, następnie Adoracja Najświętszego Sakramentu a na końcu Droga Krzyżowa. Postarajmy się wziąć udział w tych nabożeństwach całymi rodzinami. Będzie to nasze świadectwo, że wiara katolicka oraz zasady moralne z niej wynikające nie tylko akceptujemy, lecz także chcemy ich bronić. W piątek uczniowie i nauczyciele udają się w Pielgrzymce do Częstochowy. Dlatego Msza Święta w naszym kościele odbędzie się o godz. 6.00 – rano. Składam podziękowanie Panom: Józefowi Świętek za wykoszenie trawy na terenie wokół kościoła i plebanii oraz Franciszkowi Kral za wykoszenie pól plebańskich. W minionym tygodniu złożono 100 zł na schody i 150 zł na sprzątanie i kwiaty. Bóg zapłać. Ks. Józef Zadora – proboszcz

01-09-2019r

Ogłoszenia duszpasterskie – 22 Niedziela Zwykła Dzisiaj z racji pierwszej niedzieli miesiąca po każdej Mszy Świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu. Dziś na mocy postanowienia papieża Franciszka przypada Dzień Dziękczynienia za Świat Stworzony. Dzisiaj także przypada 80 – rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Polecajmy w naszych modlitwach sprawę pokoju na święcie, w Europie oraz w naszej Ojczyźnie. W liturgii przeżywamy dziś wsp. bł. Bronisławy, dziewicy. Jutro o godz. 8.00 rano Msza Święta na rozpoczęcie Roku Szkolnego i katechetycznego dla uczniów i nauczycieli naszej Szkoły Podstawowej. We wtorek wsp. św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. W najbliższy piątek przypada pierwszy piątek miesiąca września. W naszym kościele msze święte w tym dniu o godz.7.00 – rano i o godz.17.00 – wieczorem. Spowiedź od godz.6.30 – rano i od godz.16.00 – popołudniu. Objazd chorych od godz.9.00 – rano. W minionym tygodniu złożono 1350 zł na wyrównanie rachunku za wykonanie schodów i 250 zł na sprzątanie i kwiaty. Bóg zapłać. Składam podziękowanie członkom Rady Parafialnej za udział we wtorkowym posiedzeniu. Pamiętajmy o lekturze gazet i czasopism katolickich. Ks. Józef Zadora K

25-08-2019r

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 21 Niedziela Zwykła Jutro przeżywamy Uroczystość Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej. W naszym kościele z okazji tej Uroczystości Msza Święta o godz.7.00 – rano. We wtorek wsp. św. Moniki, w środę wsp. św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła, w czwartek wsp. męczeństwa św. Jana Chrzciciela. Niech Pan Bóg wynagrodzi Panom: Władysławowi Czaickiemu oraz Dariuszowi Bylica za wykonane prace przy wykoszeniu traw. Składam podziękowanie tym parafianom, którzy złożyli ofiary: 1250 zł na schody i 100 zł na sprzątanie i kwiaty. Przypomnę że parafia zapłaciła 19 000 zł za odnowienie schodów. Do tej pory parafianie złożyli na ten cel 12 900 zł. Spotkanie członków Rady Parafialnej we wtorek o godz.17.00. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarach tragedii w Tatrach. Przypominam, że kancelaria parafialna jest otwarta po mszy świętej porannej. Ks. Józef Zadora – proboszcz

11-08-2019r

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 19 Niedziela Zwykła W liturgii przypada dziś wsp. św. Klary, dziewicy, we wtorek święto NMP Kalwaryjskiej, w środę wsp. św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika, w czwartek Uroczystość Wniebowzięcia NMP, w sobotę święto św. Jacka, kapłana, patrona archidiecezji krakowskiej. W czwartek w naszym kościele będą sprawowane dwie Msze Święte: o godz.7.30 i o godz.10.00. Nie będzie Mszy Świętej o godz.11.00. W piątek odbędzie się w Kalwarii Zebrzydowskiej Procesja Pogrzebu Matki Bożej. Uroczystości rozpoczną się tradycyjnie nieszporami Przy Domku Matki Bożej o godz.15.00 pod przewodnictwem J.E. Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego z udziałem J.E. Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. O godz.18.00 Msza Święto przy kościele Grobu Matki Bożej. Kontynuujemy prace ze schodami w kościele. Koszt tych prac to ok. 17 tys. zł. Do tej pory złożono ok. 10 tys. zł. Dlatego zwracam się z prośbą o dalsze ofiary na ten cel. Niech Pan Bóg wynagrodzi Panu Dariuszowi Bylica za pracę przy koszeniu trawy w obrębie kościoła i plebanii. Wobec licznych ataków medialnych skierowanych przeciwko naszemu Arcypasterzowi Księdzu Arcybiskupowi Marku Jędraszewskiemu zwracam się do parafian o modlitwę w jego intencji. Ks. Józef Zadora – proboszcz

28-07-2019r

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 17 Niedziela Zwykła Liturgii przypada dziś wsp. Sw. Sarbeliusza Makhlufa, kapłana, jutro wsp św. Marty, w środę wsp. św. Ignacego z Loyoli, kapłana, w czwartek wsp. św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca sierpnia. Msze święte w tym dniu o godz.7.00 – rano i o godz.17.00 – wieczorem. Spowiedź od godz.6.30 – rano i od godz.16.00 – popołudniu. Objazd chorych od godz.9.00 – rano. Rozpoczyna się miesiąc sierpień obfitujący w wiele wydarzeń z dalszej i bliższej przeszłości naszej Ojczyzny. Miesiąc ten to także czas pielgrzymek oraz czas wytężonej modlitwy i działania w intencji trzeźwości naszego narodu. Niech nasza postawa wyrażająca się w całkowitym powstrzymaniu się od używania napojów alkoholowych w tym miesiącu będzie wyrazem odpowiedzialności za siebie, swoją rodzinę i Ojczyznę. Taca z ubiegłej niedzieli na nasze cele parafialne wyniosła 1698 zł i 20 gr. a ofiary do puszek na misje 893 zł. Ofiary na remont schodów z ubiegłej niedzieli wyniosły 300 zł a na sprzątanie i kwiaty 500 zł. Bóg zapłać. Niech Pan Bóg wynagrodzi Panu Dariuszowi Bylica za prace przy wykoszeniu trawy na cmentarzu i Panu Władysławowi Czaickiemu także za koszenie trawy w obrębie kościoła i plebanii. Został zakupiony olej opałowy zarówno na plebanię (1904 l) jak i do kościoła (1019 l). Znajdźmy czas na lekturę prasy katolickiej. Ks. Józef Zadora – proboszcz

21-07-2019r

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 16 Niedziela Zwykła W liturgii przypada dziś wsp. św. Wawrzyńca z Brindisi, kapłana i doktora Kościoła oraz wsp. św. Apolinarego, biskupa i męczennika, jutro przeżywamy święto św. Marii Magdaleny, we wtorek święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy, w środę wsp. św. Kingi, dziewicy, w czwartek święto św. Jakuba, apostoła, w piątek wsp. Świętych Joachima i Anny, rodziców NMP. W dniach od 21 do 28 lipca 2019 r. obchodzony jest w Kościele XX Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem: „ Ochrzczeni i posłani niesiemy Chrystusa”. W tym czasie otaczamy naszą troską polskich misjonarzy i misjonarki. Dlatego dzisiaj po każdej Mszy Świętej odbędzie się poświęcenie pojazdów mechanicznych oraz zbiórka ofiar do puszek na potrzeby polskich misjonarzy. Prace związane z odnowieniem i remontem schodów do kościoła planujemy rozpocząć z początkiem sierpnia. Niech Pan Bóg wynagrodzi tym parafianom, którzy troszczyli się o kościół i plebanię w czasie mojego urlopu oraz prace wokół tych obiektów i cmentarz. Składam także podziękowanie staropolskim Bóg zapłać parafianom, którzy wspierają finansowo nasze prace parafialne. Wszystkim pracującym życzę sił oraz zdrowia i błogosławieństwa Bożego a wypoczywającym udanego i bezpiecznego urlopu. Ks. Józef Zadora – proboszcz

14-07-2019r

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 15 Niedziela Zwykła W liturgii przypada dziś wsp. św. Kamila de Lellis, kapłana oraz wsp. św. Henryka, jutro wsp. św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła, we wtorek wsp. Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel (NMP Szkaplerznej), w czwartek wsp. (dowolne) św. Szymona z Lipnicy, kapłana, w sobotę (dowolne) bł. Czesława, kapłana. W piątek przypada trzeci piątek miesiąca, dlatego po Mszy Świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz koronka do Bożego Miłosierdzia. Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę z Jasnej Górki na Jasną Górę odbędą się w sobotę oraz niedzielę 27 i 28 lipca 2019 roku w godz. Od 8.00 do 19.00 w parafii Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej. Pamiętajmy o ofiarach na czekające nas prace z remontem schodów kościoła. W następną niedzielę ofiary z tacy zostaną przeznaczone na nasze cele parafialne. Ks. Józef Zadora – proboszcz

  

07-07-2019r

Ogłoszenia duszpasterskie – 14 Niedziela Zwykła Jutro w liturgii wsp. sw. Jana z Dukli, kapłana, w czwartek święto św. Benedykta, opata, patrona Europy, w piątek wsp. św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika, w sobotę wsp. świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta. Trwają zapisy internetowe na Pieszą Pielgrzymkę z Jasnej Górki na Jasną Górę. Szczegóły na profilu Facebook u Pielgrzymki. Natomiast tradycyjne zapisy odbędą się w ostatni weekend lipca oraz od 31 lipca w parafii w Suchej Beskidzkiej. Czas wakacji to z jednej strony dla wielu osób okres wytężonej pracy a dla innych czas urlopów i wypoczynku. Nie zapominajmy w tym czasie o bezpiecznym zachowaniu się oraz o dawaniu świadectwa, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Nie rezygnujmy z lektury prasy katolickiej. Ks. Józef Zadora – proboszcz

30-06-2019r

Ogłoszenia duszpasterskie – 13 Niedziela Zwykła W liturgii przypada dziś wsp. pierwszych męczenników Kościoła Rzymskiego. Dziś także zakończenie nabożeństw czerwcowych. Jutro rozpoczyna się miesiąc lipiec, który tradycyjnie jest miesiącem Najdroższej Krwi Chrystusa Pana. W środę święto św. Tomasza apostoła, w czwartek rocznica poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Krakowie. W najbliższy piątek przypada pierwszy piątek miesiąca lipca. Msze święte w tym dniu o godz.7.00 – rano i o godz.17.00 – wieczorem. Spowiedź od godz.6.30 – rano i od godz.16.00 – popołudniu. Objazd chorych od godz.9.00 – rano. W sobotę wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy oraz pierwsza sobota. W tym dniu przeżywamy patronalne święto chorych w Polsce i Apostolstwa Chorych. Od poniedziałku 1 lipca msze święte w tygodniu będą sprawowane o godz.7.00 rano. Przypominam, że kancelaria parafialna jest czynna po mszy świętej porannej. Czytajmy regularnie prasę katolicką. Ks. Józef Zadora – proboszcz

 

23-06-2019r

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 12 Niedziela Zwykła Jutro w liturgii przeżywamy Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, w czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała, w piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i wsp. św. Ireneusza, biskupa a w sobotę Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła i wsp. Niepokalanego Serca NMP. W piątek w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa można uzyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie aktu zadośćuczynienia: „ Najmilszy Jezu”. W piątek z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Jeszcze raz pragnę serdecznie wszystkim podziękować za udział w Procesji Bożego Ciała, także tym osobom, które przygotowywały ołtarze do tej Uroczystości. Planując wakacyjne urlopy i wyjazdy warto wziąć pod uwagę uczestnictwo w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Tradycyjnie wspólnota Dekanatu Sucha Beskidzka wyruszy z Jasnej Górki na Jasną Górę 3 sierpnia 2019 r. Oficjalny wymarsz pielgrzymki będzie 4 sierpnia z kościoła w Suchej Beskidzkiej. W minionym tygodniu w naszym kościele i na plebanii dokonano corocznej kontroli kominiarskiej i przeciwpożarowej. W wyniku kontroli kominiarskiej stwierdzono: przewody kominowe drożne i sprawne, a w kontroli przeciwpożarowej: gaśnice przenośne na terenie obiektu (kościoła) spełniają wymagania w zakresie przepisów i warunków przeglądów producenta. Taca z ubiegłej niedzieli na nasze cele parafialne wyniosła 1582 zł i 50 gr, na remont schodów w kościele złożono 550 zł a na sprzątanie i kwiaty 50 zł. Bóg zapłać. Na rozpoczynające się wakacje i urlopy życzę udanego i bezpiecznego wypoczynku. Ks. Józef Zadora – proboszcz

 

16-06-2019r

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 11 Niedziela Zwykła Uroczystość Najświętszej Trójcy W archidiecezji krakowskiej kończy się dziś okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. W liturgii jutro wsp. św. alberta Chmielowskiego, zakonnika, w piątek wsp. św. Alojzego Gonzagi, zakonnika. W najbliższy wtorek 18 czerwca nasza parafia ma wyznaczone nocne czuwanie przy Jezusie Eucharystycznym w kaplicy Wieczystej Adoracji w krakowskich Łagiewnikach. Udajemy się prywatnie samochodami. Adoracja rozpoczyna się o godz.21.00 i trwa do godz. 6.00 rano następnego dnia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.milosierdzie.pl/adoracja. W czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Bożę Ciało).Msz Święte w tym dniu o godz.7.30 i o godz.10.00. Po Mszy Świętej o godz.10.00 odbędzie się Procesja do czterech ołtarzy. Bardzo proszę o przygotowanie ołtarzy. Ołtarz 1 – przy domu Państwa Kachel (Koło Gospodyń i Strażacy), ołtarz 2 – przy kapliczce upadku Pana Jezusa (Róża z Pierwszego Kurowa), ołtarz 3 – przy domu Państwa Jankowskich (Róża z Drugiego Kurowa), ołtarz 4 – (sąsiedzi kościoła). Do udziału w Procesji zapraszam wszystkich parafian, szczególnie Panów Strażaków do niesienia baldachimu, górników, dzieci w strojach komunijnych, dziewczynki do sypania kwiatów, chłopców z dzwoneczkami, młodzież ,męską i żeńską, Panie z Koła Gospodyń, Panie i Panów do niesienia chorągwi i feretronów, ministrantów i lektorów. W tym dniu można uzyskać odpust zupełny za pobożne uczestnictwo w Procesji. Od piątku przeżywać będziemy Oktawę Bożego Ciała. Od piątku Msze Święte o godz.17.00 połączone z procesją Eucharystyczną. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na nasze cele parafialne. Składam podziękowanie trzem Paniom za prace, które wykonały na plebanii. Dziękuję także Panu Dariuszowi Bylica za wykoszenie trawy. Wpłacono 250 zł na sprzątanie i kwiaty (w tym 50 zł na konto) oraz 50 zł na remont schodów. Bóg zapłać.

 

09-06-2019r

 

Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Zesłania Ducha Świętego Dziś można uzyskać odpust zupełny za pobożne odśpiewanie bądź recytację hymnu O Stworzycielu, Duchu przyjdź. Od Niedzieli Zesłania Ducha Świętego do Uroczystości Trójcy Świętej organizowany jest w Polsce Tydzień Modlitw za Powołanych do Małżeństwa. Centralnym miejscem Tygodnia Modlitw za Powołanych do Małżeństwa jest Kościół Rektoralny Księży Salwatorianów w Krakowie przy ul. Św. Jacka 16. To tam przez cały tydzień o godz.18.30 będzie sprawowana Eucharystia za powołanych do małżeństwa oraz będą miały miejsce konferencje na temat narzeczeństwa, małżeństwa, relacji między kobietą i mężczyzną oraz modlitwy. W liturgii przypada dziś wsp. św. Efrema, diakona. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt, Święto NMP Matki Kościoła. Msze święte w dniu jutrzejszym będą sprawowane o godz.8.00 rano i o godz.17.00 wieczorem. We wtorek wsp. św. Barnaby, apostoła, w środę wsp. błogosławionych męczenników Piotra Dańkowskiego, kapłana i Towarzyszy, w czwartek Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, w piątek wsp. bł. Michała Kozala biskupa i męczennika. Składam podziękowanie Panu Janowi Bąk za wykonanie niezbędnych prac dla naszej wspólnoty oraz Panom Władysławowi i Tadeuszowi Czaickim za wykoszenie trawy na cmentarzu. W zakrystii została zamontowana dodatkowa kamera. W najbliższy piątek uczniowie i nauczyciele naszej szkoły Podstawowej udają się z Pielgrzymką do Częstochowy. Z tej racji Msza Święta w naszym Kościele będzie o godz.6.30 rano. Spotkanie grupy dziecięcomłodzieżowej (scholii) odbędzie się w sobotę o godz.9.00 rano. Ks. Józef Zadora – proboszcz

 

26-05-2019r

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 6 Niedziela Wielkanocna Dzisiaj na Mszy Świętej o godz.11.00 dzieci z klasy czwartej szkoły Podstawowej przeżywają swoją Rocznicę Komunii Świętej. Dzisiaj także odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Udział w wyborach jest obowiązkiem patriotycznym i obywatelskim .Jutro, we wtorek i w środę przypadają dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące (dawne „ dni krzyżowe”). Zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach. Klęski żywiołowe coraz częściej zdarzają się również w Polsce, a ludzi głodujących na świecie przybywa. W liturgii przypada dziś wsp. św. Filipa Nereusza, kapłana, w środę wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy, w piątek Święto Nawiedzenia NMP, w sobotę wsp. św. Justyna, męczennika. W następną niedzielę przybędą do nas klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, którzy zapoznają nas z tematem powołania do kapłaństwa. Spotkanie tych kleryków z ministrantami, scholą oraz z klasą VI i VII przygotowującą się do bierzmowania po Mszy Świętej o godz. 11.00. Dzisiejsza taca jest przeznaczona na nasze cele parafialne. W minionym tygodniu złożono 200 zł na remont schodów i 150 zł na sprzątanie i kwiaty. Składam podziękowanie Panu Dariuszowi Bylica oraz Józefowi Świętek za prace, które wykonali dla naszej wspólnoty parafialnej. Dziękuję także tym parafianom, którzy w ubiegłą niedzielę wzięli udział w pielgrzymce na Jasną Górkę. Nie rezygnujmy z lektury prasy katolickiej. Ks. Józef Zadora – proboszcz

 

19-05-2019r

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 5 Niedziela Wielkanocna W dzisiejszą niedzielę nasza wspólnota parafialna pielgrzymuje do Sanktuarium Matki Bożej na Jasną Górkę. Weźmiemy udział w uroczystej Mszy Świętej o godz. 10.00 w czasie której podziękujemy Matce Bożej za miniony rok prosząc o błogosławieństwo Pani Jasnogórskiej dla parafian z Kurowa. Także dzisiaj Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, które obchodzi Jubileusz 20 – lecia istnienia a jego misją jest modlitwa i troska o życie każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci oraz pomoc charytatywna osobom najbardziej potrzebującym zaprasza na centralne obchody jubileuszu. Rozpoczną się one Mszą Świętą, sprawowaną pod przewodnictwem J.E. Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, w kościele p.w. Niepokalanego Serca NMP Sióstr Felicjanek w Krakowie przy ul. Smoleńsk 6. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: www.pro-life.pl. W liturgii jutro obchodzimy wsp. św. Bernardyna ze Sieny, kapłana, w środę wsp. św. Rity z Cassia, zakonnicy, w piątek. NMP. Wspomożycielki Wiernych. W następną niedzielę klasa czwarta Szkoły Podstawowej obchodzi Rocznicę Komunii Świętej na Mszy Świętej o godz. 11.00. Próby liturgiczne dla dzieci z tej klasy będą po Mszy Świętej i nabożeństwie w poniedziałek i wtorek. Spowiedź w sobotę od godz.8.30. Niech rodzice tych dzieci postarają się przygotować kościół i jego otoczenie do tej uroczystości po spowiedzi w najbliższą sobotę. W mijającym tygodniu złożono 150 zł na sprzątanie i kwiaty. Bóg zapłać. W następną niedzielę ofiary z tacy będą przeznaczone na nasze potrzeby parafialne. Pamiętajmy o ofiarach na czekające nas prace ze schodami. Ks. Józef Zadora – proboszcz

12-05-2019r

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 4 Niedziela Wielkanocna W dniu dzisiejszym przeżywamy Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Módlmy się o to, aby nie zabrakło gorliwych sług na Niwie Pańskiej. Dzisiaj także odbywa się procesja św. Stanisława BM z Wawelu na Skałkę. W liturgii przypada dzisiaj wsp. świętych męczenników Nereusza i Achillesa oraz św. Pankracego, męczennika. Jutro wsp. NMP z Fatimy, we wtorek święto św. Macieja, apostoła, w czwartek święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, głównego Patrona Polski. Przeżywamy miesiąc maj poświęcony Matce Bożej. Przygotowujący się do bierzmowania obowiązkowo mają uczestniczyć w nabożeństwach majowych. Zbiórka ministrantów we wtorek o godz. 16.00, spotkanie grupy dziecięco – młodzieżowej w sobotę o godz. 9.00 rano. W następną niedzielę udajemy się z pielgrzymką na Jasną Górkę. Msza Święta na Jasnej Górce o godz. 10.00. W naszym kościele w następną niedzielę będzie tylko jedna msza święta o godz. 7.30 – rano. Osoby starsze, chore i niepełnosprawne, które wymagają opieki lub wsparcia niech się zainteresują z projektem Małopolski Tele-Anioł. Szczegółowe informacje o projekcie i rekrutacji są dostępne na stronie: WWW.MALOPOLSKA.Pl/TELEANIOŁ. Na remont schodów złożono 300 zł , w tym (200 zł na konto) i 100 zł na sprzątanie i kwiaty. Bóg zapłać. Składkę na nasze cele parafialne przesuwam na niedzielę 26 maja 2019 roku. Ks. Józef Zadora – proboszcz

05-05-2019r

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 3 Niedziela Wielkanocna W dniu dzisiejszym w naszym kościele gościmy kapłana, który głosi dla nas Słowo Boże i zbiera tacę na rozbudowę kościoła w Hucisku. Dzisiaj także rozpoczyna się 11 Tydzień Biblijny. Dzisiaj w liturgii przeżywamy wsp. św. Stanisława Kazimierczyka, kapłana, jutro obchodzimy Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba. Wyjątkowo jutro Msza Święta odbędzie się o godz.7.00 – rano, a to ze względu na mój wyjazd na uroczystości 200-lecia powstania parafii w Zawoi. W środę Uroczystość Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski i archidiecezji krakowskiej. Jeszcze raz składam podziękowanie tym parafianom, którzy poprzez swoją pracę i zaangażowanie przyczynili się do uświetnienia naszego odpustu parafialnego ku czci Świętego Józefa rzemieślnika. Niech Pan Bóg wynagrodzi osobom które w sobotę pracowały przy uprzątnięciu wystroju świątecznego kościoła. W pierwszy piątek odwiedziłem 17 chorych z posługą sakramentalną. Przy tej okazji dziękuję Panu Kościelnemu za podwożenie mnie samochodem. Zbiórka ministrantów w środę po Mszy Świętej i nabożeństwie majowym a spotkanie klasy VI i VII w ramach przygotowania do bierzmowania w piątek po Mszy Świętej i nabożeństwie. W przyszłą niedzielę procesja Św. Stanisława BM z Wawelu na Skałkę. Rozpoczęcie o godz. 9.00. W minionym tygodniu złożono 400 zł na remont schodów w kościele. Bóg zapłać. Czytajmy prasę katolicką. Ks. Józef Zadora – proboszcz

 

28-04-2019r

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 2 Niedziela Wielkanocna Niedziela Miłosierdzia Bożego Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli w 2 Niedzielę Wielkanocna, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Dzisiaj o godz.10.00 w Sanktuarium w Krakowie – Łagiewnikach rozpocznie się główna, uroczysta Msza Święta, której przewodniczyć będzie J.E. Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Dziś także rozpoczyna się 75. Tydzień Miłosierdzia. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Caritas i jest przekazywana w formie ustalonego ryczałtu. Jutro w liturgii przeżywamy Uroczystość Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika oraz święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy. Także jutro przypada dzień męczeństwa duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej. W środę będziemy uroczyście przeżywać nasz doroczny Odpust parafialny ku czci Świętego Józefa, rzemieślnika. Postarajmy się licznie uczestniczyć całymi rodzinami w tej Uroczystości. Msze święte w tym dniu o godz. 8.00 – rano i suma odpustowa o godz. 11.00 która będzie sprawował Ks. kanonik Stanisław Wciślak, proboszcz parafii Łazany koło Wieliczki. Msze święte w maju będą o godz. 17.00 – wieczorem. Z racji rozpoczynającego się miesiąca maj , będziemy przeżywać nabożeństwa majowe. W piątek przypada Uroczystość NMP Królowej Polski oraz pierwszy piątek miesiąca maja. Msze święte w tym dniu o godz.7.00 – rano i w intencji Strażaków z Kurowa oraz ich rodzin o godz.17.00 – wieczorem. Spowiedź od godz.6.30 – rano i od godz. 16.00 – popołudniu. Objazd chorych od godz.9.00 – rano. W sobotę wsp św. Floriana, męczennika. Taca w następną niedzielę przeznaczona jest na rozbudowę kościoła w Hucisku. Dziękuję panom: Dariuszowi Bylica i Tadeuszowi Czaickiemu za wykoszenie traw. Składka na UPJPII w Krakowie wyniosła 1230 zł. Bóg zapłać. Pamiętajmy o ofiarach na czekające nas prace ze schodami. Ks. Józef Zadora – proboszcz

17-03-2019r

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 2 Niedziela Wielkiego Postu Dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami pod hasłem „ Misjonarze mocą Ducha”. Uświadamiamy sobie, że misje nie są dziełem ludzi, ale dokonują się w mocy Bożego Ducha. Dzisiejsza taca jest przeznaczona na pomoc polskim misjonarzom poprzez Dzieło Pomocy „ Ad Gentes”. Składka na nasze cele parafialne będzie w następną niedzielę. Taca z ubiegłej niedzieli na Centrum Jana Pawła II w Krakowie wyniosła 710 zł. Ofiary na sprzątanie i kwiaty wyniosły 150 zł, a na schody 1400 zł. Bóg zapłać. Także dzisiaj po mszy świętej o godz. 11.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. W liturgii przypada dziś wsp. św. Patryka, biskupa, jutro wsp. św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła. We wtorek przypada Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP. Uroczysta msza święta o godz. 7.00 – rano. W piątek Droga Krzyżowa o godz. 16.15 a po niej msza święta. W najbliższą sobotę 23 marca odbędzie się XXXIX Pielgrzymka Obrońców Życia na Jasną Górę. Rozpoczęcie o godz. 9.30 mszą świętą o godz. 9.30 w Kaplicy Cudownego Obrazu koncelebrowaną przez J.E. Księdza Arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego. W następną niedzielę rozpoczynamy Misje Parafialne, które poprowadzi o. Wojciech Frączyk, bernardyn z Kalwarii Zebrzydowskiej. Program misji jest dostępny na stronie internetowej OSP Kurów oraz wystawiony na bocznych ławkach kościoła. Ofiary na tacę dla o. misjonarza będziemy zbierać w środę 27 marca i w niedzielę 31 marca na mszach świętych. Ks. Józef Zadora – proboszcz

 

10-03-2019r

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 1 Niedziela Wielkiego Postu Dzisiaj po mszy świętej o godz.11.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. W Polsce za udział w Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Dzisiejsza taca jest przeznaczona na Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się!. W następną niedzielę taca zostanie przeznaczona na pomoc polskim misjonarzom w ich posłudze ewangelizacyjnej, charytatywnej, medycznej oraz edukacyjnej. W środę przypada rocznica wyboru papieża Franciszka. W piątek Droga Krzyżowa o godz. 16.15 a po niej msza święta o godz.17.00. Po mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i koronka do Miłosierdzia Bożego. Młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania bierze udział w Drodze Krzyżowej. Zbiórka ministrantów we wtorek o godz. 15.30. Parafia w Lachowicach organizuje Nocną Drogę Krzyżową z Lachowic do Sanktuarium Matki Bożej w Rychwałdzie w dniu 12 kwietnia b.r. Szczegóły na plakacie w gablocie. W minionym tygodniu złożono 350 zł na sprzątanie i kwiaty, 950 zł na schody i 100 zł na ogrzewanie. Bóg zapłać. Nie rezygnujmy z lektury prasy katolickiej. Ks. Józef Zadora – proboszcz

03-03-2019r

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 8 Niedziela Zwykła Dzisiaj ostatnia trzecia i ostatnia niedziela nabożeństwa 40 – godzinnego a zarazem pierwsza niedziela marca w czasie której uczestniczymy w Adoracji Najświętszego Sakramentu. Jutro w liturgii święto św. Kazimierza, Patrona Archidiecezji Krakowskiej. Także jutro rozpoczyna się w naszej archidiecezji okres spowiedzi i Komunii wielkanocnej, który trwa do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej. W najbliższą środę rozpoczyna się liturgiczny okres Wielkiego Postu, czas pokuty, modlitwy i nawrócenia. W Środę Popielcową obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Msze święte z obrzędem posypania głów popiołem o godz.7.00 – rano i o godz.17.00 – wieczorem. Od Środy Popielcowej do 1 Niedzieli Wielkiego Postu przypadają kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. W najbliższy piątek Droga Krzyżowa o godz.16.45 a po niej msza święta. W tym dniu nie będzie mszy świętej o godz.7.00 – rano. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele Wielkiego Postu po mszy świętej o godz.11.00. Składam podziękowanie za złożone ofiary w mijającym tygodniu : 700 zł na schody i 450 zł na sprzątanie i kwiaty. Caritas Archidiecezji Krakowskiej zwraca się z prośbą o wsparcie na rzecz osób potrzebujących poprzez przekazanie 1% podatku. Zbiórka ministrantów w piątek o godz.15.30. Ks. Józef Zadora – proboszcz

17-02-2019r

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 6 Niedziela Zwykła W liturgii przypada dziś wsp. Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów Najśw. Maryi Panny, w piątek Święto Katedry Św. Piotra Apostoła, w sobote wsp. św. Polikarpa, biskupa i męczennika. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy 40 – godzinne nabożeństwo poprzedzające okres Wielkiego Postu. Pomiędzy mszami będzie wystawiony Pan Jezus w monstrancji. Zapraszam do udziału w Adoracji Najświętszego Sakramentu. Dzisiejsza taca jest przeznaczona na nasze cele parafialne. W minionym tygodniu złożono 350 zł na sprzątanie i kwiaty oraz 150 zł na pozłocenie ołtarzy. Bóg zapłać. Składam podziękowanie członkom Rady Parafialnej za udział w środowym posiedzeniu tego gremium. Zbiórka ministrantów w najbliższy wtorek 19 lutego o godz. 15.00, spotkanie klasy VI i VII w ramach przygotowania do bierzmowania także we wtorek o godz. 15.30. Informuję, że w tym roku od 3 Niedzieli Wielkiego Postu do 4 Niedzieli (włącznie) nasza parafia przeżywać będzie misje parafialne. Prowadzenia tych misji podjęli się Ojcowie Bernardyni z Kalwarii Zebrzydowskiej. Ks. Józef Zadora – proboszcz

10-02-2019r

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 5 Niedziela Zwykła W liturgii przypada dziś wsp. św. Scholastyki, dziewicy, jutro wsp. Najśw. Maryi Panny z Lourdes. Także jutro przypada XXVII Światowy Dzień Chorego. W czwartek Święto Świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy. W piątek przypada trzeci piątek miesiąca, dlatego po mszy świętej odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy 40- godzinne nabożeństwo poprzedzające okres Wielkiego Postu. Poprzez kolejne trzy niedziele pomiędzy mszami będzie wystawiony Pan Jezus w monstrancji. Zapraszam w miarę swoich możliwości do prywatnej Adoracji po pierwszej, czy po drugiej mszy świętej. Polecajmy w modlitwie sprawy rodziny, wychowania dzieci i młodzieży, trzeźwości, powołań kapłańskich czy zakonnych oraz własne intencje. Taca z 2 lutego na zakony kontemplacyjne wyniosła 362 zł i 50 gr. Bóg zapłać. Ofiary z ubiegłej niedzieli na sprzątanie i kwiaty wyniosły 300 zł a na ogrzewanie 150 zł. Taca z następnej niedzieli będzie przeznaczona na nasze cele parafialne. Na spotkanie zapraszam członków Rady Duszpasterskiej w najbliższą środę 13 lutego na godz. 16.00. Zbliża się czas rocznych rozliczeń podatkowych. Można 1% ze swoich podatków przeznaczyć na instytucję godną naszego wsparcia. Może to być katolickie Caritas, Radio Maryja czy też Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. Ks. Józef Zadora – proboszcz

03-02-2019r

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 4 Niedziela Zwykła Dzisiaj po każdej mszy świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu. Także w dniu dzisiejszym przypada wsp. św. Błażeja, biskupa i męczennika, oraz wsp. św. Oskara, biskupa, we wtorek wsp. św. Agaty, dziewicy i męczennicy, w środę wsp świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy. Składam podziękowanie tym parafianom, którzy wczoraj pracowali przy uprzątnięciu wystroju świątecznego w kościele. W pierwszy piątek miesiąca odwiedziłem 17 chorych z posługą sakramentalną. Dziękuję Panu Kościelnemu za podwożenie samochodem. Zbiórka ministrantów w najbliższą środę 6 lutego o godz.15.00. Natomiast spotkanie grupy dziecięco- młodzieżowej (scholii) w sobotę 9 lutego o godz.9.00 rano. W minioną niedzielę złożono 100 zł na ogrzewanie kościoła oraz 450 zł na sprzątanie i kwiaty. Bóg zapłać. Ks. Zygmunt Kosowski, Dyrektor Wydawnictwa Św. Stanisława w Krakowie, informuje że można nabyć bezpłatnie egzemplarze książeczki Boże Miłosierdzie. Jeżeli ktoś byłby chętny nabyć taką książeczkę niech się zgłosi do zakrystii po mszy świętej. Ks. Józef Zadora – proboszcz

27-01-2019r

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 3 Niedziela Zwykła W liturgii przypada dzisiaj wsp. św. Anieli Merici, dziewicy, jutro wsp. św. Tomasza z Akwinu kapłana i doktora Kościoła, w czwartek wsp. św. Jana Bosko, kapłana, w sobotę Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej). W najbliższy piątek przypada pierwszy piątek miesiąca lutego. Msze święte w tym dniu o godz. 7.00 rano i o godz. 17.00 wieczorem. Spowiedź od godz. 6.30 rano i od godz. 16.00 popołudniu. Objazd chorych od godz. 9.00 rano. W sobotę obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego. Msze święte w tym dniu o godz. 7.00 rano i o godz.15.00 popołudniu. Także w tym dniu przeżywamy XXIII Dzień Życia Konsekrowanego. Składka z tego dnia jest przeznaczona na zakony kontemplacyjne. Nie zapomnijmy o przyniesieniu świec. Natomiast taca z ubiegłej niedzieli wyniosła 1599 zł i 20 gr. Bóg zapłać. Pamiętajmy o ofiarach na sprzątanie i kwiaty na pierwsze półrocze 2019 roku. Spotkanie formacyjne dla klasy VI i VII Szkoły Podstawowej w ramach przygotowania do bierzmowania w piątek po mszy świętej wieczornej i po nabożeństwie. J.E. Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski zaprasza na nowy cykl spotkań z wiernymi w ramach tzw. „ Dialogów”. To okazja do rozwiania wielu wątpliwości i lepszego poznania Kościoła. Najbliższe spotkanie odbędzie się 31 stycznia 2019 r. o godz. 20.15 w Kolegiacie św. Anny w Krakowie. Temat tego spotkania brzmi: „ Modlę się i nic. Czy Bóg śpi”. Bliższe informacje są dostępne na stronie internetowej – www.dialogi.pl. Ks. Józef Zadora – proboszcz

20-01-2019r

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 2 Niedziela Zwykła W liturgii przypada dziś wsp. św. Fabiana, papieża i męczennika oraz św. Sebastiana, męczennika, jutro wsp. św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy, we wtorek wsp. św. Wincentego Pallottiego, kapłana, w czwartek wsp. św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, w piątek święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, wsp. świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa. Od najbliższego wtorku 22 stycznia rozpoczynają się w Panamie Światowe Dni Młodzieży z udziałem papieża Franciszka, które będą trwać do niedzieli 27 stycznia 2019 roku. W dalszym ciągu przeżywamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W minionym tygodniu złożono 150 zł na sprzątanie i kwiaty oraz 100 zł na opał. Bóg zapłać. Dzisiejsza taca jest przeznaczona na nasze potrzeby parafialne. Składam podziękowanie tym panom, którzy pracowali przy odśnieżaniu terenu wokół kościoła i plebanii. Zbliża się czas rozliczeń rocznych, podatkowych. Można w jakimś zakresie wspomóc jakaś instytucję lub organizację katolicką np. Radio Maryja, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich lub Caritas. Ks. Józef Zadora – proboszcz

13-01-2019r

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie – Święto Chrztu Pańskiego Święto Chrztu Pańskiego kończy cykl obchodów „skupionych wokół misterium Wcielenia (Zwiastowanie, Boże Narodzenie, Objawienie Pańskie), które wspominają początek naszego zbawienia i komunikują nam pierwociny Misterium Paschalnego)” (KKK 1171). W liturgii przypada dziś wsp. św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła, w czwartek wsp. św. Antoniego, opata. W piątek przypada trzeci piątek miesiąca, dlatego po mszy św. odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego. W sobotę wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa. W dniach od 18 do 28 stycznia przeżywać będziemy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Dzisiaj w naszym kościele towarzyszy nam w liturgii Kapela Jedlicki z Pewli Wielkiej. Niech wyrazem naszej wdzięczności wobec niej, będą dobrowolne datki na jej cele. Składam podziękowanie tym parafianom, którzy okazali pomoc w pracy przy odśnieżaniu terenu wokół kościoła i plebanii. Jutro rozpoczynają się dwutygodniowe ferie dla dzieci i młodzieży. Życzę udanego i bezpiecznego wypoczynku. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską (kolędę) w naszej parafii. Dziękuję wszystkim parafianom za życzliwe przyjęcie, poczęstunki i ofiary pieniężne. Informuję, że każdy kapłan służący w parafii jest zobowiązany do uiszczenia opłat na cele archidiecezji. Moje zobowiązania na te cele wyniosły w tym roku 2700 zł. W dniach od 22 do 27 stycznia 2019 roku odbędą się w Panamie Światowe Dni Młodzieży. Ks. Józef Zadora – proboszcz

 

06-01-2019r

 

Ogłoszenia duszpasterskie – Uroczystość Objawienia Pańskiego Dzisiaj przypada pierwsza niedziela miesiąca, dlatego po każdej mszy świętej odbędzie się Adoracja Najświętszego Sakramentu. Dzisiaj także przypada dzień modlitw dzieci i młodzieży w intencji misji. W archidiecezji krakowskiej obchodzony jest dziś także Dzień Misyjny Służby Liturgicznej. Składka z dzisiejszej uroczystości przeznaczona jest na misje. Jutro od godz. 8.30 dalszy ciąg kolędy od Pana Janusza Pochopień do Państwa Świętek a we wtorek od godz.13.00 od państwa Micor do Państwa Karcz. W pierwszy piątek miesiąca odwiedziłem 17 chorych z posługą sakramentalną. Dziękuję Panu Kościelnemu za podwożenie mnie samochodem. W następną niedzielę na mszach świętych o godz. 7.30 i 9.30 będziemy gościć Kapelę Jedlicki, która ubogaci swoim śpiewem liturgię. Okażmy im wdzięczność poprzez dobrowolne datki na ich potrzeby. Zbiórka ministrantów w środę o godz.15.00. Młodzież niech się zainteresuje ofertą studiów w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zainteresowanych odsyłam do strony internetowej tej uczelni: www.wsksim.edu.pl, na której znajdują się wszelkie informacje dotyczące kierunków studiów w WSKSiM. Ks. Józef Zadora – proboszcz

2018

30-12-2018r

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 30 Niedziela w Oktawie Narodzenia Pańskiego Uroczystość Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa Jutro w liturgii przypada wsp. św. Sylwestra I, papieża. Także jutro msza święta z uroczystym kazaniem na zakończenie Roku Pańskiego 2018 o godz.16.00. We wtorek będziemy przeżywać Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, pierwszy dzień Nowego Roku. Także w tym dniu przypada 52 Światowy Dzień Pokoju. W Nowy Rok można uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie lub śpiew w kościele lub w kaplicy hymnu O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, w celu uproszenia Bożej mocy na cały rok. Taca z tego dnia jest przeznaczona na centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się. Jest ona wpłacana do Kurii Metropolitalnej w formie ustalonego ryczałtu. W środę przypada wsp. Świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła. W najbliższy piątek przypada pierwszy piątek miesiąca stycznia. Msze święte w tym dniu o godz. 7.00 – rano i o godz.17.00 – wieczorem. Spowiedź od godz. 6.30 – rano i od godz. 16.00 – wieczorem. Objazd chorych od godz.9.00 – rano. Grupa dziecięco – młodzieżowa (schola) ma swoje spotkanie w sobotę o godz. 9.00 – rano. W następną niedzielę przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Taca z Pasterki wyniosła 460 zł, ze Świętego Szczepana 1130 zł, za co składam serdeczne Bóg zapłać. W tym tygodniu nie będzie kolędy. Jej dalszy ciąg zostanie ogłoszony w następną niedzielę. Ks. Józef Zadora – proboszcz

23-12-2018r

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 4 Niedziela Adwentu Dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą Adwentu. Jutro przypada Wigilia. Zachęcam do właściwego chrześcijańskiego przeżywania wieczoru wigilijnego i Świąt Bożego Narodzenia oraz pielęgnowania tradycyjnych zwyczajów wigilijnych (dzielenia się opłatkiem, wspólną modlitwą, odczytaniem fragmentu Ewangelii, np. Łk 2, 1-20), wspólny śpiew kolęd). Zgodnie z polską tradycją w Wigilię zachowujemy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. O północy Pasterka. We wtorek Boże Narodzenie, a w środę Święto Świętego Szczepana. Porządek mszy świętych w tych dniach niedzielny. Taca z Pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia SOS, natomiast z Bożego Narodzenia na „ świętopietrze” i przekazywana jest w formie ustalonego ryczałtu, a z Święta Św. Szczepana na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. W czwartek święto św. Jana apostoła i ewangelisty, w piątek święto Świętych Młodzianków, męczenników, w sobotę piąty dzień oktawy Narodzenia Pańskiego. Został zakupiony olej opałowy zarówno do kościoła jak i na plebanię. Składam podziękowanie Pani Marcie Siwiec za dokończenie pozłocenia bocznych ołtarzy oraz Pani Halinie Pochopień za pranie bielizny kościelnej. Dziękuję także grupie parafian, którzy wraz z Panem Kościelnym przystroili kościół na święta. Od czwartku 27 grudnia od godz. 8.30 rano rozpoczynamy kolędę od Państwa Miski do Pana Jana Bodzek, w piątek 28 grudnia od godz. 8.30 Pana Tadeusza Pochopień nr.40 do Państwa Ćwiertnia nr.35, a w sobotę 29 grudnia od godz. 8.30 od Pana Stanisława Pochopień nr.98 do Państwa Bitner. Prosimy o podwiezienie i odwóz w czasie kolędy. Po kolędzie chodzi ksiądz, pan kościelny i dwaj ministranci. Dodatkowo jest prośba, aby na ręce księdza proboszcza składać ofiary dla Pana organisty Zygmunta Pochopień. Dalszy ciąg kolędy zostanie ogłoszony w następnym tygodniu. Ks. Józef Zadora – proboszcz

16-12-2018r

Ogłoszenia duszpasterskie – 3 Niedziela Adwentu W trzecim tygodniu Adwentu przypadają kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin. W najbliższą środę 19 grudnia od godz. 15.00 do 17.00 spowiedź dla wszystkich przed świętami. Z tym że od godz.16.00 do 16.30 przerwa w spowiedzi. Zbiórka ministrantów we wtorek od godz. 15.00. Składam podziękowanie Firmie Pana Tadeusza Copija za bezpłatne wykonanie parapetów chroniących przed zapyleniem ścian kościoła a szczególnie jednemu z pracowników. Przy tej okazji pomalowano na nowo zabrudzone miejsca z powodu tego zapylenia. W mijającym tygodniu wpłacono 150 zł na ogrzewanie kościoła i 100 zł na dokończenie pozłacania ołtarzy bocznych. Bóg zapłać. Komitet Organizacyjny 2. Światowego Dnia Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej zachęca do udziału w akcji „Gość w dom, Bóg w dom”, będącej kontynuacją pomocy ubogim, samotnym i potrzebującym. Jest prośba , aby rodziny zaprosiły osoby samotne np. sąsiadów do wspólnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia. Na stronie internetowej www.sdu.malopolska.pl w zakładce „Gość w dom, Bóg w dom” dla rodzin pragnących zaprosić gości, znajduje się specjalne zaproszenie, które należy pobrać , wydrukować, wpisać na nim swój adres i wręczyć swojemu gościowi. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://sdu.malopolska.pl/gosc-w-dom-bog-w-dom-2018. Ks. Józef Zadora – proboszcz

09-12-2018r

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 2 Niedziela Adwentu W dniu dzisiejszym po każdej mszy świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu. Także dzisiaj przypada dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. W liturgii czcimy dziś św. Jana Diego, w czwartek wsp. św. Łucji, dziewicy i męczennicy, w piątek wsp. św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła. W najbliższą środę zbiórka ministrantów o godz. 15.00, natomiast schola ma swoje spotkanie w sobotę o godz.9.00 rano. W pierwszy piątek odwiedziłem 16 chorych z posługa sakramentalną. Składam podziękowanie Panu Kościelnemu za podwożenie mnie samochodem. Są jeszcze do nabycia świece caritas na stół wigilijny w cenie 6 zł za sztukę. W mijającym tygodniu złożono 550 zł na ogrzewanie kościoła. Bóg zapłać. W następną niedzielę ofiary z tacy będą przeznaczone na nasze prace parafialne. Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej zaprasza na kolejną edycję „ Rekolekcji Po Męsku”. Spotkanie jest dedykowane dla młodzieży męskiej w wielu 16-24 lat. Tradycyjnie, jak co roku, odbędą się one w dniach 27-30 grudnia br. w Krakowskim Seminarium Duchownym, przy ul. Podzamcze 8. Zapisy na to wydarzenie odbywają się drogą mailową do dnia 21 grudnia, pod adresem: wsd.rekolekcje@qmail.com. Koszt 70 zł. Ks. Józef Zadora – proboszcz

 

02-12-2018r

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 1 Niedziela Adwentu Dzisiejsza niedziela rozpoczyna liturgiczny okres Adwentu. W kalendarzu Rzymskim czytamy: „ Kres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania”. Tak jak co roku zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież z lampionami do udziału w Roratach. Msze święte roratnie będą sprawowane o godz. 6.45 – rano w ciągu tygodnia. W liturgii w poniedziałek przypada wsp. św. Franciszka Ksawerego, kapłana, we wtorek wsp św. Barbary, dziewicy i męczennicy. W naszym kościele w tym dniu dodatkowa msza święta w intencji górników i górników-emerytów z Kurowa oraz ich rodzin o godz. 16.00 – wieczorem. W czwartek wsp. św. Mikołaja, biskupa, w piątek wsp. św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła oraz pierwszy piątek miesiąca grudnia. Msze święte w tym dniu o godz.6,45 – Roraty i o godz.17.00 – wieczorem. Spowiedź od godz. 6.15 rano i od godz. 16.00 – południu. Objazd chorych od godz. 9.00 – rano. W sobotę przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W naszej świątyni z tej okazji uroczysta msza święta w tym dniu o godz. 6.45 – rano. Składam podziękowanie Panu Kościelnemu za rozniesienie opłatków do rodzin naszej parafii. Ofiary złożone z tej okazji zostaną przeznaczone na zakup oleju opałowego do naszego kościoła. Są do nabycia w zakrystii świece Caritas na stół wigilijny w cenie 6 zł za sztukę. Pragę przypomnieć czwarte przykazanie kościelne a mianowicie: „ Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”. Post obowiązuje w Środę Popielcową w Wielki Piątek wszystkich między osiemnastym a sześćdziesiątym rokiem życia (zob. KPK 1251- 1252). Ponadto wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową oraz piątki całego roku z wyjątkiem uroczystości (zob. KPK 1251).Dotyczy wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia. Zachęca się do zachowania wstrzemięźliwości także w Wigilię Narodzenia Pańskiego. Ks. Józef Zadora – proboszcz

25-11-2018r

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 34 Niedziela Zwykła Dzisiaj w Kościele przeżywamy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po mszy świętej o godz.11.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia. Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia w dzisiejszą Uroczystość można uzyskać odpust zupełny. Dzisiaj także przypada wsp. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy, w piątek święto św. Andrzeja, Apostoła, w sobotę pierwsza sobota miesiąca grudnia. W ubiegła niedzielę w ramach II Światowego Dnia Ubogich zebrano w naszej parafii 1029 zł. Połowa tej sumy została przeznaczona dla 3 rodzin z naszej wspólnoty parafialnej a druga połowa na organizację ŚDU w archidiecezji krakowskiej. Składam podziękowanie przedstawicielom grupy charytatywnej za włączenie się w tę akcję charytatywną. Taca z ubiegłej niedzieli wyniosła 1479 zł, na ogrzewanie kościoła złożono 450 zł, na sprzątanie i kwiaty 200zł a na dokończenie pozłocenia ołtarzy 100 zł. Bóg zapłać. Są już do nabycia w zakrystii świece caritas na stół wigilijny w cenie minimalnej 6 zł za sztukę. Każda większa kwota wpłacona za te świece będzie przeznaczona na nasze potrzeby parafialne. W najbliższą środę o godz.15.00 zbiórka ministrantów. Ks. Józef Zadora – proboszcz

18-11-2018r

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 33 Niedziela Zwykła Dziś obchodzimy w Kościele II Światowy Dzień Ubogich. Dzisiaj po każdej mszy świętej odbędzie się zbiórka do puszek przeznaczona dla ubogich. W liturgii przypada dzisiaj wsp. bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy. Bł. Karlina Kózkówna jest patronką młodzieży żeńskiej KSM. Jutro wsp. bł. Salomei, zakonnicy, we wtorek wsp. św. Rafała Kalinowskiego, kapłana, w środę wsp. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, w czwartek wsp. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, w sobotę wsp. świętych męczenników Andrzeja DungLac, kapłana i Towarzyszy. Składam podziękowanie Panu Dariuszowi Bylica za prace, które wykonał dla naszej wspólnoty parafialnej oraz dwom Paniom, za prace z kwiatami. W mijającym tygodniu złożono 500 zł na ogrzewanie (w tym 100 zł na konto), 150 zł na sprzątanie i kwiaty (w tym 100 zł na konto) i 100 zł na pozłocenie ołtarzy. Bóg zapłać. Dzisiejsza taca jest przeznaczona na nasze prace i potrzeby parafialne. Spotkanie grupy dziecięco-młodzieżowej (scholii) w najbliższą sobotę o godz. 9.00 rano. Pamiętajmy o lekturze prasy katolickiej. Ks. Józef Zadora – proboszcz

11-11-2018r

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 32 Niedziela Zwykła W dniu dzisiejszym przeżywamy Narodowe Święto Niepodległości. Z tej racji dzisiaj o godz.16.00 odbędzie się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny. Mszy świętej o godz.11.00 nie będzie. Dziś także przypada Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W liturgii czcimy dzisiaj św. Marcina z Tours, biskupa, jutro przypada wsp. św. Jozafata, biskupa i męczennika, we wtorek wsp. świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski, w sobotę wsp. św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy. W następną niedzielę przypada II Światowy Dzień Ubogich w Archidiecezji krakowskiej. Z tej okazji po mszach świętych odbędzie się zbiórka do puszek na pokrycie kosztów związanych z organizacją święta ubogich. Połowa zebranych środków pozostanie w parafii na pomoc dla ubogich. Druga połowa zostanie przeznaczona na organizowanie pomocy ubogim w Krakowie podczas i w następstwie ŚDU. Także w następną taca zostanie przeznaczona na nasze prace parafialne. W minionym tygodniu złożono 550 zł na ogrzewanie kościoła i 50 zł na sprzątanie i kwiaty. Bóg zapłać. W czwartek 08 listopada pracownik Firmy Pana Krzysztofa Guzika z Jordanowa dokonał wymiany izolacji i uszczelnienia drzwi pieca (kotła) olejowego w kościele. Zbiórka ministrantów w najbliższą środę o godz.15.00 a spotkanie formacyjne przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania dla klasy VI i VII Szkoły Podstawowej także w środę o godz.15.30. Ks. Józef Zadora – proboszcz

04-11-2018r

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 31 Niedziela Zwykła W liturgii przypada dziś wsp. św. Karola Boromeusza, biskupa. Takie imię na chrzcie otrzymał Święty Jan Paweł II, papież. W czwartek rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, w sobotę wsp. św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. W następną niedzielę przypada 100 –lecie odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Z tej racji zapraszam parafian na uroczystą Mszę Świętą o godz.16.00. Do wzięcia udziału w tej uroczystej Mszy Świętej zapraszam szczególnie panów Strażaków, Górników, uczniów i nauczycieli z naszej Szkoły Podstawowej, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, młodzież męską i żeńską. Mszy Świętej o godz.11.00 w tym dniu nie będzie.Natomiast w niedzielę 18 listopada będziemy obchodzić Światowy Dzień Ubogich. Z tej racji po każdej mszy świętej odbędzie się zbiórka do puszek dla ubogich. Grupę charytatywną działającą przy naszej parafii zapraszam na spotkanie w środę 07 października na godz. 17.00. Schola dziecięco- młodzieżowa ma swoje spotkanie w sobotę 10 października o godz.9.00 – rano. Wczoraj odwiedziłem ….. chorych z posługą sakramentalną. Składam podziękowanie Panu Kościelnemu za podwożenie mnie samochodem. Dziękuję także Panu Dariuszowi Bylica za prace przy sprzątaniu otoczenia kościoła i plebanii. W minionym tygodniu złożono 600 zł na ogrzewanie kościoła i 50 zł na dokończenie pozłocenia ołtarzy. Bóg zapłać. Ks. Józef Zadora – proboszcz

28-10-2018r

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 30 Niedziela Zwykła Rocznica Poświecenia Kościoła Własnego W dniu dzisiejszym obchodzimy Rocznicę Poświęcenia Kościoła. Po mszy świętej o godz.11.00 wystawienie Najświętszego sakramentu i śpiew hymnu Ciebie Boga Wysławiamy. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na budownictwo sakralne. W liturgii przypada dzisiaj święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza. W najbliższy czwartek będziemy obchodzić Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek mszy świętych w tym dniu niedzielny. Po mszy świętej o godz.11.00 udamy się w procesji na cmentarz odmawiając różaniec. Od 1 listopada do 8 (włącznie) można uzyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące, jeżeli nawiedzimy cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlimy się za zmarłych. Z kolei 2 listopada czcimy Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny). W naszym kościele msze święte w tym dniu o godz.7.00, 8.00 i o godz.17.00. W tym dniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź od godz. 6.30 rano o od godz. 16.00 popołudniu. Objazd chorych w sobotę 03 listopada od godz.9.00 rano. Msze święte w miesiącu listopadzie będą sprawowane o godz.7.00 rano. Zbiórka ministrantów we wtorek 30 października o godz. 15.45. W mijającym tygodniu złożono: 1250 zł na ogrzewanie kościoła, 150 zł na sprzątanie i kwiaty a na pozłocenie ołtarzy 250 zł. Bóg zapłać. Taca z ubiegłej niedzieli wyniosła 1428 zł. Także 24 października pracownicy Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Suchej Beskidzkiej dokonali kontroli naszego cmentarza parafialnego. W punkcie 3 Protokołu pokontrolnego zapisano że „ nie stwierdzono nieprawidłowości”. Ks. Józef Zadora – proboszcz

21-10-2018r

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 29 Niedziela Zwykła Dzisiejsza niedziela przeżywana jest w Kościele jako Światowy Dzień Misyjny. W dniu dzisiejszym jak co roku liczy się wiernych uczestniczących we mszach świętych oraz przystępujących do Komunii Świętej. Natomiast jutro rozpoczyna się Tydzień Misyjny . Także jutro w liturgii czcimy Św. Jana Pawła II, papieża. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Pamiętajmy o uporządkowaniu grobów na cmentarzu. Spotkanie grupy dziecięcomłodzieżowej (scholii) we wtorek o godz.15.30. Dzisiejsza taca jest przeznaczona na nasze potrzeby parafialne. W minionym tygodniu złożono 1100 zł na ogrzewanie i 50 zł na sprzątanie i kwiaty. Bóg zapłać. W przyszłą niedzielę (28 X) zmiana czasu z letniego na zimowy. Nie rezygnujmy z lektury prasy katolickiej. Ks. Józef Zadora – proboszcz

14-10-2018r

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie – 28 Niedziela Zwykła Dzisiaj po każdej Mszy Świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu. Także dzisiaj w ramach kolejnego Dnia Papieskiego będą zbierane ofiary do puszek na działalność Fundacji „ Dzieło Nowego Tysiąclecia” dla utalentowanej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin. W liturgii przypada dziś wsp. św. Kaliksta I, papieża i męczennika oraz wsp. św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy, jutro wsp. św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła, we wtorek wsp. św. Jadwigi Śląskiej, w środę wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, w czwartek Święto Św. Łukasza, ewangelisty, w sobotę Uroczystość Św. Jana Kantego, kapłana, głównego patrona archidiecezji krakowskiej i miasta Krakowa. W dniach od 16 do 22 października 2018 roku przeżywamy 40 – rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na stolicę Świętego Piotra. Główne uroczystości będą miały miejsce w Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach. W mijającym tygodniu złożono 950 zł na ogrzewanie i 150 zł na sprzątanie i kwiaty. Bóg zapłać. W następną niedzielę odbędzie się liczenie osób uczestniczących w Eucharystii. Zbiórka ministrantów we wtorek o godz. 15.30 a spotkanie klasy VI i VII Szkoły Podstawowej w ramach przygotowania do bierzmowania także we wtorek po Mszy Świętej i różańcu. Ks. Józef Zadora – proboszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.