Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie”

SZANOWNI PAŃSTWO

W imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie, mam
przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 06 X 2004r., nasza OSP uzyskała status
organizacji pożytku publicznego. Nasza jednostka została zarejestrowana w
XII Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000031905 

Teraz mogą Państwo zdecydować, że 1% swego podatku dochodowego wesprze
działania statutowe naszej OSP, zamiast trafić do budżetu państwa. Jeśli
mogę, to chciałbym pokrótce przedstawić naszą OSP.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie powstała w 1946r, jednakże dopiero ostatnie lata przyniosły nowy impuls w jej działalności. Jak każda OSP koncentrujemy się na zadaniach związanych z szeroko pojętym ratownictwem życia i mienia. W naszym przypadku znaczna rola przypada ratownictwu medycznemu.
W naszej skromnej miejscowości przeszkoliliśmy wielu strażaków, gotowych nieść pomoc każdemu w potrzebie. Własnym kosztem zakupiliśmy dobrze wyposażony samochód sanitarny (karetka). Zwieńczeniem tych działań były niewątpliwe sukcesy naszej OSP, jakim był udział w zabezpieczaniu
pielgrzymki Jana Pawła II do Kalwarii Zebrzydowskiej w 2002roku. Tam 38 strażaków z Kurowa współorganizowało Szpital Polowy Nr 3, niosąc pomoc przybyłym do sanktuarium pielgrzymom. Największy sukces 2003roku, to udany start i zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym w Limanowej. Kolejny 2004 rok, to znów udany start i zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym w Krynicy.
W kolejnych latach sami współorganizowaliśmy Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Podmiotów Wchodzących i Wspierających Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy. 
Nasze zastępy brały także udział w zabezpieczaniu imprez masowych, pokazach ratownictwa i ćwiczeniach na szczeblu powiatu i województwa. 
Działalność naszej OSP to także szeroko rozumiana działalność społeczno – kulturalna. To praca z młodzieżą i dziećmi gdzie współpracujemy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To współorganizowanie imprez lokalnych np. „Kurowskie bigosowanie”.

Celami i zadaniami statutowymi naszej OSP są:
na podstawie art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
1a) zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym,
którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty
inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom
2) działalność charytatywna
3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
5) ochrona i promocja zdrowia
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
17) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
19) ratownictwo i ochrona ludności
20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
21) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
23) promocja i organizacja wolontariatu
24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3
ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23

Zgodnie z zasadami obowiązującymi rozliczenia rocznego , urząd skarbowy właściwy w sprawach zeznań rocznych PIT przekazuje w terminie do 31 lipca następnego roku. 1% podatku należnego na rzecz wskazanej przez podatnika w PIT rocznym organizacji pożytku publicznego. Koszty przelewu są potrącane z naszego 1%.

1% podatku należnego wynikający z zeznania rocznego PIT można przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego, działającej w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Listę organizacji można znaleźć na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednak w zeznaniu rocznym 1% przekazać można jedynie tej organizacji, która znajdzie się w wykazie organizacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego w dniu 30 listopada danego roku podatkowego. 

Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38. 1% przekazują więc w tym roku również podatnicy podatku liniowego, ryczałtowcy oraz podatnicy grający na giełdzie. Nie można przekazać 1% karty podatkowej. Wniosek taki można również złożyć na piśmie, w postaci odrębnego podania, wystarczy jednak – i jest to o wiele prostsze – w zeznaniu rocznym wskazać nazwę i numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego). W naszym przypadku : 
0000031905 

Nie można pomylić się w nazwie czy numerze KRS, należy dokładnie przepisać ją z ministerialnego wykazu. Pomyłka oznacza nie złożenie wniosku. 
W naszym przypadku : OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KUROWIE

Przy oczywistych omyłkach w nazwie urzędy skarbowe będą zapewne rozpoznawać nazwy organizacji, albo wzywać do poprawki. Mogą jednak tego nie zrobić. Pomyłka numerze KRS może prowadzić do wskazania zupełnie innej organizacji. Tutaj więc należy być absolutnie skrupulatnym.

Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest złożenie zeznania w terminie. Zeznania złożone po terminie nie dają prawa przekazania 1%, nawet jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej.

Na przykład:
Podatek należy wynikający z zeznania wyniósł 5340,00 zł. Podatnik może
wskazać kwotę 1% (5340,00 zl / 100) czyli 53,40 zł. Kwota ta po pomniejszeniu o koszty przelewu zostanie przekazana na rachunek bankowy organizacji.

Ulga 1%, przekazywana bezpośrednio przez urząd skarbowy, nie ma nic wspólnego z darowiznami i odliczeniami z tytułu darowizn. Limity odliczenia w zakresie darowizn i ulgi 1% są niezależne. Można jednak powiedzieć, że im wyższe odliczenia, tym niższy podatek należny, a zatem i niższy limit ulgi
1%.
Jedna organizacja – jak określić cel?

Według nowych zasad podatnik może przekazać kwotę od 10 groszy do 1%
podatku należnego wynikającego z zeznania, na rzecz jednej wybranej przez
podatnika organizacji pożytku publicznego. Podatnik chcący przekazywać 1% co
roku powinien co roku składać odrębny wniosek (czy wypełniać co roku
ponownie zeznanie roczne).

Emeryci i renciści, którzy otrzymują PIT roczny z ZUS, nie mają
obowiązku składać dodatkowego rozliczenia rocznego. Jeżeli chcą jednak
przekazać 1% swojego podatku, powinni złożyć PIT-37, wypełnić go w
szczególności w rubrykach 124-126 i oczywiście złożyć nie później niż 30 kwietnia

 Ochotniczą Straż Pożarną w Kurowie można wspierać także wpłacając darowizny na nasze konto bankowe.

Serdecznie zachęcam do skorzystania z tej formy pomocy dla OSP Kurów.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie

Kurów 192, 34-233 Hucisko

  Konto w Banku Spółdzielczym: 26 8128 0005 0020 8998 2000 0010

Organizacja Pożytku Publicznego KRS 00000311905

Z poważaniem

Prezes OSP Kurów

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.