Rok 2010

Rok 2010 w OSP  Kurów rozpoczął się od Walnego Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie, które odbyło się w dniu 23 stycznia 2010roku.

Zebranie rozpoczął prezes  zarządu dh Szwed Adam witając przybyłych członków oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się:  Komendant Gminny ZOSP RP w Stryszawie  – Chudzik Grzegorz ; Komendant PSP w Suchej Beskidzkiej -bryg. mgr Bogusław Patera ; Sekretarz ZOGm ZOSP RP w Stryszawie  – Sławomir Łaciak; sołtys sołectwa Kurów Jan Gąska.

Jako pierwsze sprawozdanie merytoryczne  z działalności OSP przedstawił prezes dh Szwed Adam. W swym wystąpieniu podkreślił między innymi zaangażowanie naszej OSP  w działaniach na rzecz lokalnego środowiska oraz nakreślił sprawę zmiany w składzie zarządu polegającą na zamianie funkcji dotychczasowego prezesa z wiceprezesem i sekretarza z członkiem zarządu. Obydwie te zmiany nastąpiły z powodów osobistych zainteresowanych członków zarządu.

Kolejne  sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił przewodniczący zebrania jednocześnie  skarbnik dh Pieczara Piotr.

W sprawozdaniu przypomniał, że w minionym roku nasza straż wzbogaciła się o nowy samochód pożarniczy marki Mercedes za kwotę 100 000zł, którą wyasygnował Urząd Gminy Stryszawa. Przypomniał druhom, że ze sprzedaży samochodu Star oraz skutera śnieżnego nasza straż mogła zakupić i zamontować nowoczesną bramę garażową oraz wybudować niewielką zadaszoną scenę tzw. „Szałas”. Reszta środków jest obecnie do dyspozycji, zaś ze względu na prawdopodobne obcięcie budżetów tak z funduszy państwowych jak i gminnych należy ostrożnie podchodzić do ich wydatkowania.

Z kolei sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił przew. Komisji Rewizyjnej dh Copija Eugeniusz . Z ważniejszych spostrzeżeń Komisji Rewizyjnej można odnotować, że zauważa się spadek zaangażowania w prace na rzecz OSP poszczególnych druhów, nieraz członków zarządu . Komisja rekomendowała przyjęcie absolutorium.

Sprawozdanie z działań ratowniczych przedstawił naczelnik dh Jacek Hereda informując o ilości wyjazdów oraz którzy z członków mieli największą ilość wyjazdów do akcji.

Plan działalności na 2010 rok przedstawił prezes Adam Szwed.

Kolejnym punktem porządku zebrania była dyskusja, dla zainicjowania której przewodniczący zebrania dh Pieczara Piotr zaprosił zwłaszcza gości.

Pierwszym z zabierających  głos był Komendant Powiatowy PSP w Suchej Beskidzkiej bryg. Bogusław Patera. W swym wystąpieniu podziękował za dotychczasowe zaangażowanie naszej jednostki, podkreślając jej wysoki poziom wyszkolenia zwłaszcza w dziedzinie ratownictwa medycznego. Niemniej zauważył, że jednostka podczas pokazów dla ludności musi także starać się w tym samym czasie zapewnić możliwość udzielenia pomocy w naszym terenie podczas ewentualnych wypadków. Komendant zauważył ogromny wzrost wyjazdów w całym powiecie zwłaszcza do tzw. miejscowych zagrożeń.  Poza tym jeszcze raz podziękował za udział w organizacji Mistrzostw Polski w Ratownictwie ale zauważył, że w tym roku ze względu na drastyczne obcięcie kosztów formuła Mistrzostw może być zmieniona.

Dh Sławomir Łaciak  w swym wystąpieniu podziękował między innymi za bardzo dobre przygotowanie naszych młodych druhów z MDP, którzy kolejne lata zajmują czołowe miejsca podczas organizowanych Turniejów  Wiedzy Pożarniczej. Zauważył dobrą współpracę w tym kierunku z nasza miejscową Szkołą Podstawową.

Zabierając głos sołtys Jan Gąska podziękował za dotychczasową działalność naszej straży na rzecz naszej wsi. Mimo różnych problemów z jego punktu widzenia na strażaków z Kurowa zawsze może liczyć. Podkreślił, że właśnie to, między innymi spowodowało, że Rada Sołecka zdecydowała się w minionym roku przeznaczyć całą swą pulę  budżetu wiejskiego na zakup samochodu dla naszej OSP. Jest to wyraz zaufania mieszkańców do strażaków. Życzył sobie i strażakom dalszej dobrej współpracy w następnych latach.

 Na wniosek Komisji Rewizyjnej zebrani jednogłośnie przyjęli absolutorium.

Walne zebranie zatwierdziło się plan działalności i plan finansowy na rok 2010  oraz ustaliło się wysokość składki członkowskiej na rok 2010 na kwotę: dla członków OSP Kurów w wieku poniżej 18 lat -1zł , zaś dla członków w wieku powyżej 18 lat – 10zł

Zebranie odbyło się w miłej i uroczystej atmosferze.

W dniu 13 lutego  2010 roku w naszej OSP zgodnie już z wieloletnią  tradycją Komitet Rodzicielski Szkoły Podstawowej w Kurowie zorganizował zabawę karnawałową dla naszych najmłodszych mieszkańców Kurowa. Po wspaniałej zabawie  dla dzieci  o godz. 15 -tej zorganizowano spotkanie dzieci ze swymi babciami i  dziadkami . Dzieci przedstawiły  ciekawy program wokalno – taneczny. Babcie i dziadkowie nie ukrywali dumy i wzruszenia  widząc swe pociechy w przedstawieniu.
Po spotkaniu  dzieci  ze swymi dziadkami została zorganizowana zabawa karnawałowa,  w której wielu mieszkańców świetnie się bawiło.

10 kwietnia 2010 roku, w drodze na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, Małżonka Prezydenta Maria Kaczyńska oraz członkowie polskiej delegacji i załoga samolotu.  Ta nowa polska tragedia wstrząsnęła  niemal całym światem. W Polsce mieliśmy okazję obserwować niespotykaną od dawna erupcję  uczuć patriotyzmu i serdecznego współczucia dla bliskich ofiar. Cały kraj był pogrążony w autentycznej żałobie narodowej.

W dniu 18 kwietnia2010 roku  w Krakowie odbył się pogrzeb pary prezydenckiej, która spoczęła w krypcie na Wawelu. Organizatorzy pogrzebu spodziewali się udziału wielu Polaków w pogrzebie, dlatego zorganizowano na Krakowskich Błoniach mszę Św. oraz możliwość obejrzenia pogrzebu na telebimach. Nasza jednostka wzięła udział w zabezpieczeniu tej uroczystości na Błoniach. Nasze zastępy dwoma samochodami udały się do Krakowa. Jak się okazało obyło się bez interwencji. Było to nasze kolejne, można rzec historyczne uczestnictwo w zabezpieczeniu masowych imprez.

W tym samym dniu w naszej jednostce odbyła się kolejna akcja oddawania krwi  zorganizowana przez Strażackie Koło Honorowych Dawców Krwi „Iskierka”. Niestety, tym razem  prawdopodobnie w związku z naszym wyjazdem i transmisją uroczystości pogrzebowych w Krakowie, w akcji tej  wzięło  udział niewielu mieszkańców Kurowa. Miejmy nadzieję, że następnym razem będzie lepiej.

Dzień 3 maja 2010r to w Polsce dzień szczególnie godny i uroczysty. W naszej miejscowości  Zarząd OSP postanowił wykorzystać ten wolny i świąteczny dzień do przeprowadzenia obchodów Dnia Strażaka. Jak zwykle po zbiórce strażaków  przed remizą nastąpił przemarsz do naszego kościoła w Kurowie na uroczystą mszę święta w intencji strażaków i ich rodzin. Z żalem należy stwierdzić, że ilość uczestniczących naszych strażaków w tej uroczystości z każdym rokiem ulega znacznemu zmniejszeniu. Po mszy świętej zorganizowano uroczystą zbiórkę i skromny poczęstunek dla uczestników. W organizacji tych obchodów jak zwykle pomocne były nasze druhny członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Krystyną Siwiec na czele. Na apelu  przed remizą zabrakło wielu druhów. Miejmy nadzieję, że nie z powodu chorób.

Kolejna tragedia w naszym państwie to katastrofalna powódź jak nawiedziła nasz kraj. Nasza OSP obok innych  z naszej gminy uczestniczyła w akcjach ratowniczych. Były to wyjazdy poza nasz powiat: 20 – 21 maja 2010r Dąbrowa Tarnowska , 22 – 23 maja 2010rMiejscowość Grabie k. Wieliczki, 4 – 5 czerwca Tarnów, 31 lipiec- 1 sierpień ,2010r  Nowy Targ. Nasz jednostka wsparła także finansowo poszkodowanych wpłacając datek  na fundusz pomocy powodzianom.

W dniu 7 sierpnia 2010r kolejne V Kurowskie Bigosowanie zgromadziło wielu uczestników. Impreza ta , w zasadzie jest imprezą Kół Gospodyń Wiejskich lecz  na terenie OSP na dobre zadomowiła się w naszej miejscowości . Dzięki na szczęście dobrej pogodzie degustowanie bigosu , impreza towarzysząca dla dzieci upłynęła w miłej atmosferze.

Dzięki  zaangażowaniu między innymi  radnego Pieczary Piotra i tym razem konkurencje dla najmłodszych przyciągnęły uwagę wielu dzieci.

30 września – 1 października 2010r nasz zespół pod przewodnictwem dha Pieczary Piotra brał udział w Mistrzostwach Ratownictwa medyczno – technicznego na Węgrzech w miejscowości Tatabanya . Choć nie były to zawody w stricte naszej „specjalności”,  nasi druhowie pokazali się z jak najlepszej strony. Naszą jednostkę ponadto reprezentowali: Arkadiusz Kachel, Zbigniew Kachel, Mariusz Hutniczak.

21 listopada 2010r odbyły się kolejne wybory samorządowe. W wyniku wyborów dotychczasowy radny – nasz skarbnik dh Pieczara Piotr nie uzyskał mandatu radnego. Pełnienie przez niego dwie kadencje funkcji radnego były dla OSP Kurów naprawdę bardzo owocne w wydarzenia, pozyskanie sprzętu i inwestycje. Trudno powiedzieć, że jest to tylko jego zasługa , jednak na pewno był on osobą , która znakomicie zmobilizowała wielu druhów do działania. Między innymi dzięki jego inicjatywom i zaangażowaniu w naszej miejscowości odbywały się Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Podmiotów   Wspierających KSRG. W czasie jego kadencji pozyskaliśmy  samochody GBA Star 244, później GBA Mercedes, karetkę Volkswagena , samochód GLM UAZ i wiele wartościowego sprzętu

Kolejnym radnym został także dh z Zarządu OSP Adam Henryk Szwed . Daje to nadzieję, że na forum gminy, sprawy OSP w Kurowie nie zostaną  zmarginalizowane.

 

           ROK 2011

 Walne Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie odbyło się w dniu 19 lutego  2011r.  Zebranie otworzył prezes  zarządu dh Szwed Adam i poprosił  naczelnika o wprowadzenie na salę sztandaru. Prezes powitał przybyłych zaproszonych gości, wśród których znaleźli się:  Piotr Harańczyk – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej, Komendant Gminny ZOSP RP w Stryszawie  – Chudzik Grzegorz ; Sekretarz ZOSP RP w Stryszawie  – Sławomir Łaciak;  Rafał Lasek -Wójt Gminy Stryszawa, sołtys sołectwa Kurów Jan Gąska.  Powitał  także przybyłych członków, których na uprawnionych do głosowania zgodnie ze statutem  86 członków, obecnych na sali było 47. Po przedstawieniu sprawozdań i projektów planów odbyła się dyskusja.

Dh Rzepka rozpoczynając dyskusję podziękował wszystkim członkom za dotychczasową pracę. Bardzo dobrą współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich, Radą Sołecką. Można tylko życzyć sobie i następnemu zarządowi takich  wyników pracy. Szczególne podziękowanie złożył na ręce druha Pieczary, bez którego nie byłoby możliwe rozpoczęcie aktywności naszej jednostki w dziedzinie ratownictwa medycznego.

Dh Krzak Kazimierz dopominał się większej i lepszej informacji na temat możliwości przekazywania 1% podatku na rzecz OSP, szczególnie przez emerytów. Ponadto podziękował za ratownictwo medyczne szczególnie Pieczarze Piotrowi. Zauważył, że wielu strażaków z Kurowa dzięki temu podjęło się zdobycia i zdobyło nowy zawód – ratownika medycznego.

Dh sekretarz Szwed Adam Henryk zauważył , że jest to okazja do podsumowania całej kadencji. Kadencja ta była dla naszej OSP bardzo udana, obfitowała w wiele ważnych działań, zakupów, remontów. Wszystkie te sprawy dosłownie gołym okiem są widoczne w naszej remizie. Odpowiadając na sugestie dh Krzaka Kazimierza , sekretarz wyjaśnił sposób przekazywania podatku. W tej chwili jest to stosunkowo bardzo proste i zadeklarował, że pomoże każdemu chętnemu w tej sprawie.

Dh Hereda Jacek zaproponował aby następny zarząd składał się z siedmiu członków. Chodzi o to aby nie było w przyszłości problemów z kworum.

Dh Harańczyk Piotr podsumował całą kadencję zarządu w naszej jednostce bardzo pozytywnie. Podziękował za dotychczasową prace przy 5 edycjach Mistrzostw Polski w Ratownictwie. Jak zauważył niestety w 2010 i raczej następnych latach nie będzie takich Mistrzostw, przynajmniej w tak rozwiniętej formule. Podkreślił przy tym , dobry wynik naszego zespołu w Mistrzostwach na Węgrzech gdzie zajęliśmy  piąte miejsce w ratownictwie technicznym. Nakreślił problemy związane z akcją krwiodawstwa i sugerował, że być może w Kurowie można zorganizować znów takie akcje. Poprzedni rok był pod znakiem powodzi w kraju i z naszego powiatu brało udział w akcjach na terenie innych powiatów prawie 190 strażaków, w tym także z Kurowa. Komendant przewiduje prawdopodobnie większe środki w tym roku z KSRG. Na zakończenie zaapelował o większy udział w zebraniu osób umundurowanych oraz życzył pomyślności nowemu zarządowi w pracy i codziennym życiu.

Odpowiadając na ten zarzut dh przewodniczący zauważył w żartobliwy sposób, że wielu druhów z powodu „dobrobytu” nie mieści się w swoim mundurze.

Zabierając głos sołtys Jan Gąska podziękował za dotychczasową działalność naszej straży na rzecz naszej wsi. Mimo różnych problemów z jego punktu widzenia na strażaków z Kurowa zawsze może liczyć.

Wójt Gminy Stryszawa pan Rafał Lasek w krótkim przemówieniu podziękował za oddane na jego osobę głosy podczas niedawnych wyborów, podkreślił, że na strażaków w całej gminie może polegać i zadeklarował dalsze wspieranie straży w naszej gminie.

Dh skarbnik przypomniał, że stworzone w naszej jednostce od podstaw ratownictwo medyczne oprócz wielu imprez zabezpieczających, szkoleniowych itp., w ostatnim czasie fizycznie uratowało dwa istnienia ludzkie, które to osoby są ogromnie wdzięczne tym zaangażowanym druhom, bez których nie było by takich działań. Dlatego choćby przynajmniej dla tych dwóch istnień ludzkich warto było podjąć się tego zadania.

Dh Chudzik Grzegorz  podziękował wszystkim druhom za zaangażowanie w pracy i życzył wszystkim dalszej wytrwałości.

Dh Łaciak Sławomir podziękował za dotychczasowa pracę wszystkim strażakom w tym takich działań jak zabezpieczanie imprez na terenie gminy czy to rajdu rowerowego, pielgrzymek itp.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej zebrani jednogłośnie przyjęli w jawnym głosowaniu  absolutorium oraz  zatwierdzili przedstawione sprawozdanie z działalności jednostki tj. merytoryczne i finansowe za 2010r.

Następnie walne zebranie wyłoniło w czasie wyborów nowy zarząd i Komisję Rewizyjną do której weszli:

–                     Szwed Adam   – prezes 

–                     Kwaśny Tadeusz – I wiceprezes naczelnik 

–                     Spyrka Marek – II wiceprezes

–                     Hereda Jacek – zastępca naczelnika

–                     Widuch Celina – skarbnik

–                     Szwed Adam Henryk – sekretarz

–                     Siwiec Krystyna – gospodarz

Skład Komisji Rewizyjnej ukonstytuował się następująco:

Copija Eugeniusz – przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rzepka Józef – członek Komisji Rewizyjnej

Hereda Stanisław- członek Komisji Rewizyjnej 

Wybrano także przedstawicieli do Zarządu Gminnego ZOSP RP w Stryszawie , którymi zostali prezes, naczelnik i sekretarz.

W wolnych wnioskach dh Pieczara zgłosił chęć szybkiego przekazania swej funkcji wraz z posiadanymi środkami finansowymi i dokumentacją.

Dh Krzak Kazimierz jeszcze raz zaapelował o wpłaty 1% na rzecz OSP i podziękował druhowi Pieczarze Piotrowi za jego ogromne zasługi dla naszej OSP.

W dniach 22 – 23 kwietnia 2011 roku nasi druhowie trzymali honorową wartę przed Grobem Pańskim w naszym kościele w czasie Wielkiego Postu.

Tym razem po raz pierwszy w rozprowadzeniu wart zabrakło wieloletniego rozprowadzającego druha Pyrzyka Mariana, który zmaga się ze swą chorobą. Godnie zastąpił go kolejny senior naszej straży, honorowy  członek dh Michałek Marian. Strażakom pomagała nowopowstała drużyna harcerska pod przewodnictwem druha Jerzego Szweda. Mamy nadzieję na stałą współpracę pomiędzy OSP a drużyną harcerską.

Kolejna imprezą na terenie OSP organizowaną głównie przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kurowie  przy współpracy z OSP Kurów, Rady Sołeckiej Sołectwa Kurów były VI Kurowskie Bigosowanie.

Impreza odbyła się w dniu 6 sierpnia 2011r przy wspaniałej pogodzie , przy uczestnictwie chyba rekordowej liczby kół i gości. Najsmaczniejszy bigos ugotowały członkinie Koła z Huciska – Pewelki. Główną gospodynią imprezy jak zawsze była przewodnicząca Kurowskiego KGW  pani Siwiec Krystyna, która tym razem występowała jaka nowo wybrany sołtys naszej wsi.

W tegorocznej imprezie po raz pierwszy gościły miedzy innymi KGW z Suchej Beskidzkiej i Targoszowa.

Warto zauważyć , że pierwszy raz nasza nowa drużyna harcerska prowadziła konkurencje dla najmłodszych uczestników imprezy. Nagrody dla najmłodszych ufundowała nasza OSP.

Po raz pierwszy jako Wójt Gminy Stryszawa w imprezie uczestniczył pan Rafał Lasek, który wręczał między innymi nagrody ale i sam otrzymał nagrodę.

Wspaniała muzyka , doskonała atmosfera sprawiło, że impreza zasłużyła na miano jednej z bardziej udanych w ostatnich lata

 

Ostatnia niedziela 28 sierpnia 2011r to dzień corocznych dożynek sołeckich. Tak się składa, że wielu członków OSP jest jednocześnie członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich w Kurowie, jest członkami Rady Sołeckiej Kurowa czy wreszcie strażakami naszej OSP.

 

 Mimo nie za dużego zainteresowania mieszkańców tą imprezą, wszyscy wyżej wymienieni organizatorzy są zdeterminowani do kontynuowania tej tradycji. Nasze rolnictwo już właściwie nie istnieje w naszej miejscowości, jednak chęć podtrzymania tradycji jest ogromna.

 Barwny korowód dożynkowy prezentował się imponująco, wzbudzając ogromne zainteresowanie. Szkoda ,  że właściwie tylko gości naszej miejscowości.

 

Mszę dożynkową odprawił ks. Zbigniew Ochała proboszcz naszej parafii.

 

Krótka zabawa z racji niedzieli zakończyła nasze dożynki sołeckie w 2011r.

 

W najwyżej położonym przysiółku Stryszawy, w Domu Zakonnym Sióstr Zmartwychwstanek w dniu 16 września 2011 r, wybuchł niezwykle groźny pożar. Dość powiedzieć, że akcje ratowniczą utrudniało szczególnie to, że  pożar szybko trawił  zabudowania drewniane, zaś  dostęp do wystarczającej ilości wody był ogromnie utrudniony. Skomplikowaną akcje ratowniczą z powodu odległości i wysokości podawania wody, utrudnił jeszcze bardziej  wypadek w czasie akcji ratunkowej, w którym ucierpiało dwóch ratowników  – strażaków. To krótki scenariusz odbytych ćwiczeń gminnych  straży pożarnych w naszej gminie.

Nasza OSP wyjechała na ćwiczenia dwoma samochodami (GLM – UAZ)  oraz GBA (Mercedes). Drużyna z GBA uczestniczyła w budowaniu linii zasilającej wodę oraz brała udział bezpośrednio w „gaszeniu zabudowań”. Drużyna w samochodzie GLM po rozstawieniu namiotu pneumatycznego obsługiwała zabezpieczenie medyczne ćwiczeń. „Udzielono pomocy” dwóm poszkodowanym strażakom, którzy po ewakuacji oczekiwali w namiocie na przyjazd karetki.

Po zakończeniu ćwiczeń strażacy z PSP w Suchej Beskidzkiej omawiając całe ćwiczenia  ocenili je na „czwórkę z plusem”.

 

 

14 grudnia 2011r w  Kurowie gościliśmy w ramach wielkiej peregrynacji po Archidiecezji Krakowskiej  Relikwie Św. Faustyny, Bł. Jana Pawła II oraz Obraz Miłosierdzia Bożego.

Obraz i relikwie zostały nam przekazane z sąsiedniej parafii z Huciska.

Mszy Świętej rozpoczynającej uroczystości przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Biskup Damian Andrzej Muskus.

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Możesz zostawić Komentarz
Dodaj Komentarz

Protected by WP Anti Spam

*