Rok 2012

 

 

 

 04 lutego 2012r  jak co roku  o tej porze roku w naszej OSP odbywały się rutynowe przygotowania do Walnego Zebrania członków. Poszczególne osoby, zwłaszcza członkowie Zarządu, starały się aby Walne Zebranie odbyło się bez przeszkód i w miłej atmosferze. Z tej racji, że jesteśmy organizacją pożytku publicznego wymaga to dużo większej staranności, trudu, a nawet chociażby wydrukowanych egzemplarzy sprawozdań. Z racji fali mrozów jaka u nas w ostatnich dniach zaistniała nawet do -33oC , dużym wyzwaniem technicznym i finansowym  dla naszej OSP  było nagrzanie pomieszczeń remizy. Wszystko odbywało się rutynowo, zaproszeni goście dopisali – tylko członkowie straży nie dopisali. A właściwie popisali się swą ignorancją. Pierwszy raz od niepamiętnych czasów Walne Zebranie nie mogło się skutecznie  odbyć z powodu braku tzw. kworum.

Niestety nic nie może tłumaczyć  takiej postawy, ani mroźna pogoda, ani praca, ani wyjazdy na narty, spacery rodzinne itd. Raz w roku można sobie oprócz choroby, prawie wszystkie sprawy poukładać tak,  aby być  na takim zebraniu. Niestety wydaje się, że jest to symptom poważniejszej choroby jak toczy od pewnego czasu naszą straż. Oczywiście można  sobie tłumaczyć, że odejście  z naszej OSP wielu najbardziej wartościowych  członków do innych miejscowości jest tego zasadniczą  przyczyną, ale obawiam się, że nie jedyną.

Każdy z nas członków OSP Kurów  musi sobie odpowiedzieć, czego oczekuje  od OSP i co może jej ofiarować. Na serio, z całym tego słowa znaczenia konsekwencjami.

Pewnie, każdy z nieobecnych  znalazł w sobie wystarczające wytłumaczenie swej nieobecności. Pewnie nie jeden pomyślał, że przecież  brak jednej osoby nie spowoduje żadnych konsekwencji. Jednak tym razem tak się stało.

Być może wstyd przed gośćmi , rozgoryczenie osób przygotowujących Walne Zebranie nie są zapewne najważniejsze. Najważniejszym jest zmiana postaw wielu, wielu  członków  naszej OSP.  Zdaję sobie sprawę, że to trudne ale innego wyjścia nie ma. Już najwyższy czas, aby członkostwo w OSP Kurów było swego rodzaju zaszczytem w prawdziwej służbie społeczeństwu, z całym tego słowa znaczeniu. Mimo wszystko, wszyscy musimy  znaleźć  trochę inną formułę działania  straży na miarę możliwości takiej, a nie innej ilości mieszkańców tej wsi.

Z kronikarskiego obowiązku należy dodać, że gośćmi tego Walnego Zebrania byli: Komendant Powiatowy PSP w Suchej Beskidzkiej st. bryg Piotr Harańczyk , Komendant Gminny ZOSP Grzegorz Chudzik,  sekretarz ZOSP pani Grażyna Świerkosz, Wójt Gminy Stryszawa pan Rafał Lasek.

Trudno polemizować z wypowiedzianą przez Komendanta Powiatowego tezą o „kurczeniu się OSP Kurów” i ewentualnej tego konsekwencjach.

Po zakończeniu tego zebrania, odbyło się posiedzenie Zarządu OSP. Zarząd podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania w drugim terminie w dniu 03 marca 2012r o godz. 1500.

Ponadto uchwalono weryfikację opłacanych składek członkowskich i przeprowadzenie na jej podstawie weryfikacji ilości członków OSP.

Mam nadzieję , że ta „wpadka”  otrzeźwi niektórych z członków w imię odpowiedzialności za istnienie straży, którą zakładały poprzednie pokolenia. Zmieni postawy w  imię kontynuacji naprawdę znakomitych chwil, wspaniałych i oddanych ludzi, którzy poświęcili swego czasu wiele trudu i czasu ze swego życia.

Czas na zmiany postaw nas WSZYSTKICH.

Na ewentualne pytanie czy OSP Kurów jest jeszcze komuś  potrzebna?

W poniedziałek 6 lutego  2012 -pożar domu w sąsiedniej Pewelce – odpowiedź – potrzebna.

 

 

W dniu 3 marca 2012 roku nasz OSP po raz wtóry podeszła do przeprowadzenia Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

Tym razem aura okazała się naprawdę dużo łaskawsza. Poprzednie siarczyste mrozy zastąpiła piękna , słoneczna pogoda. W każdym razie pogoda także miała wpływ na dużo lepszą frekwencje tego zebrania .

Zebranie to  otworzył prezes  zarządu dh Szwed Adam witając wszystkich  przybyłych strażaków i gości.

 

Wśród gości znaleźli się: Pani Iwona Szablińska – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie, Pan Włodzimierz Okrajek  – Dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pan Jacek Kamiński Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Suchej Beskidzkiej oraz pani Grażyna Świerkosz – sekretarz ZOSP RP w Stryszawie.

Na początku zebrania przybyli przedstawiciele KRUS przekazali na ręce naczelnika torbę z wyposażeniem zestawu ratownictwa przedlekarskiego. Dziękując za otrzymaną darowiznę prezes i naczelnik w dowód wdzięczności za wspieranie Ratownictwa Medycznego przekazali skromne statuetki dla przedstawicieli KRUS.

 

Prezes zaproponował na prowadzącego obrady dh Jacka Heredę oraz na protokolanta dh Adama Henryka Szweda. Następnie zaproponowano do Komisji Uchwał i Wniosków dh Celinę Widuch, dh Józefa Rzepkę oraz dh Franciszka Krala. Uczestnicy zebrania zaaprobowali te propozycje. Po przekazaniu  prowadzenia obrad dh Jacek Hereda zaproponował piętnastominutową przerwę w obradach, aby zaprezentować przybyłym gościom krótki pokaz z zakresu ratownictwa medycznego na zewnątrz remizy. Po ogłoszeniu  tej przerwy w obradach , przewodniczący zaprosił wszystkich na plac przed garażem  na pokaz.

Po zakończeniu pokazu  przewodniczący wznowił obrady. Przypomniał tylko, że z powodu braku kworum  w poprzednim terminie zaszła konieczność zwołania tego zebrania w dniu dzisiejszym.  Z żalem zauważył, że stolik dla gości jest pusty choć poprzednio obecni byli i Wójt, i Komendant Powiatowy i Gminny. Niestety wydaje się, że ten obecny termin nie odpowiadał gościom tym bardziej powitał serdecznie panią Grażynę Świerkosz – sekretarza ZOSP w Stryszawie.  Stwierdził, że według listy jest obecnych 46 członków.

Jako pierwszy głos zabrał dh Tadeusz Kwaśny przedstawiając sprawozdanie z działalności naszej OSP. Podkreślił, że w minionym okresie skreślono z listy OSP aż 21 osób, głównie z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Przyjęto do OSP 3 nowych członków. W tej chwili nasza OSP liczy 75 członków (71 uprawnionych do głosowania).

Kolejne sprawozdanie – finansowe, plan finansowy na 2012 z bilansem za 2011 przedstawiła skarbnik dh Celina Widuch.

Następnym mówcą był przewodniczący Komisji Rewizyjnej , dh Eugeniusz Copija, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz przedstawił wniosek tej Komisji o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za 2011r.

Plan działalności na 2012r przedstawił sekretarz Zarządu dh Adam Henryk Szwed.

Po wysłuchaniu tych sprawozdań przewodniczący otworzył dyskusje nad sprawozdaniami.

Jako pierwszy głos zabrał dh sekretarz, który wspomniał, że ostatnie walne zebranie w lutym b.r. okryło naszą jednostkę pewnym wstydem. Dziś widząc znaczną poprawę w uczestnictwie, ma nadzieję na polepszenie sytuacji w jednostce. W dalszym ciągu wypowiedzi zapowiedział złożenie wniosku o upoważnienie zarządu do zaciągnięcia zobowiązania kredytowego, jednak po krótkiej dyskusji uznano, że będzie to omawiane w punkcie wolnych wniosków. Nadmienił także, że niedawno w naszej remizie był inżynier budowlaniec, który ocenił stan więźby dachowej i stropu. Jak można się było spodziewać orzekł, że wszystko nadaje się do generalnego remontu czyli wymiany. Sekretarz, jednocześnie radny Gminy Stryszawa, wspomniał, że nasza jednostka jest „na kolejce” w Gminie po wykorzystanie funduszy z programu „Małopolskie remizy”, gdzie można otrzymać znaczne środki na ich remont.

Kolejne pytanie o stan konstrukcji zadał dh Karcz Krzysztof .

Odpowiadając przewodniczący zebrania omówił stan więźby i dachu. Przypomniał, że niestety tak kiedyś budowano, a teraz my musimy zmierzyć się z tym problemem.

Zabierając głos w dyskusji dh Pieczara Piotr przypomniał zebranym, że oprócz tego, że jest członkiem OSP Kurów, sam między innymi prowadzi działalność gospodarczą  w zakresie zabezpieczania imprez  masowych pod względem bezpieczeństwa medycznego. To przypomnienie ma związek z pojawiającymi się plotkami i fałszywymi zarzutami jakoby „konkurował” z naszą jednostką  w takich działaniach na terenie Gminy Stryszawa. Wiąże się to z zabezpieczeniem w czasie ostatniego Wyścigu Kolarskiego w Lachowicach w lipcu 2011r. Dh Pieczara poinformował, że organizatorzy zwrócili się do niego jako do profesjonalnej firmy, która daje gwarancje odpowiedniego poziomu zabezpieczenia medycznego. Według niego nic nie stało na przeszkodzie, aby OSP Kurów także uczestniczyło w tej imprezie. Uznał, że krążące o tym wydarzeniu pogłoski są dla niego krzywdzące.  W dalszym ciągu swej wypowiedzi podniósł problem wyjazdów do akcji osób odpowiednio wykwalifikowanych. Odnosząc się do problemu finansowania zakupów do kuchni i remontu dachu, uznał , że bezsprzecznie ważniejszy jest dach i stan konstrukcyjny budynku.

Kolejnym zabierającym głos był dh Marcin Gąska, który będąc jednocześnie zawodowym strażakiem odniósł się do poprzedniej wypowiedzi dh Pieczary. Przyznał, że rzeczywiście odpowiednie formalne uprawnienia, przestrzeganie badań lekarskich, ubezpieczeń itp. jest bardzo ważne i koniecznie trzeba przestrzegać. Wspomniał jednak, że czasami życie pisze różne scenariusze i czasami dla ratowania życia, czy mienia, trzeba trochę być mniej pryncypialnym.  Dh Gąska przypomniał, że mile wspomina początki swej przygody ze Strażą, do której właśnie dh Pieczara i Adam Henryk Szwed,  jego i innych obecnych członków zachęcili. Nikt nie chce i nie może przekreślić zasług dh Pieczary w propagowanie ratownictwa w Kurowie. Jednak dziś nie we wszystkim musi się z nim  zgadzać.

Dh Krzak Kazimierz również wspomniał ogromne zasługi dla naszej jednostki dha Pieczary Piotra.

Podsumowując dyskusję dh Rzepka Józef podkreślił, że zawsze był i jest  dumny, że jest członkiem OSP Kurów.

Wobec braku chętnych  przewodniczący zakończył dyskusje i poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium, przyjęcie sprawozdań , bilansu i rachunku wyników, planu działania i planu finansowego na 2012r. Wszystkie te wnioski zebrani przyjęli jednogłośnie.

W kolejnym punkcie porządku obrad – wolnych wnioskach – sekretarz złożył wniosek, aby Walne Zebranie upoważniło Zarząd OSP do zaciągnięcia zobowiązania majątkowego polegającego na zaciągnięcie  kredytu w wysokości do 15 000zł.

W uzasadnieniu tego wniosku jeszcze raz wspomniał, że jest w trakcie pisania programu tzw. „Małe Projekty LGD”, dzięki któremu być może uda się pozyskać doposażenie do kuchni OSP. Kolejna sprawa  to ubieganie się w następnym roku o środki  z programu „Małopolskie remizy”  na wymianę dachu i stropu. Ze wstępnych rozmów z panem Wójtem wynika, że nasza OSP musi sama sporządzić projekt techniczny takiego remontu. Jednym słowem może się zdarzyć, że na krótki okres w naszej kasie może zabraknąć środków finansowych. Dlatego aby nie trzeba było naprędce zwoływać Nadzwyczajnego Walnego Zebrania lepiej już dziś upoważnić Zarząd do podjęcia zobowiązania kredytowego. W tym momencie niektórzy zebrani artykułowali swe wątpliwości, między innymi dh Stanik Franciszek. Odpowiadając zarówno sekretarz jak i przewodniczący zebrania oraz dh Siwiec Krystyna starali się rozwiać obawy.

Przewodniczący zapowiedział, że odbędą się osobne głosowania nad tym wnioskiem aby nie było niedomówień. Walne zebranie w dwóch głosowaniach przyjęło uchwały , w tym uchwałę o możliwości zaciągnięcia przez Zarząd OSP kredytu do 15000zł . Na tym zakończono zebranie.

 

W dniu 21 marca 2012r z inicjatywy druhów z Lchowic przeprowadzono ćwiczenia  trzech jednostek OSP w Gimnazjum w Lachowicach. W założeniu miały uczestniczyć jednostki z miejscowości, z których młodzież uczęszcza do tej szkoły. Na początku obok innych konkursów przeprowadzanych w tym pierwszym dniu wiosny , druh Pochopień Józef  przedstawił prezentacje dotycząca problemu z pożarami ze szczególnym uwzględnieniem zachowania się wszystkich w czasie ewentualnego pożaru w budynku Gimnazjum.  Ponadto przypomniał młodzieży działania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Lachowice.

Następnie Komendant Gminny Grzegorz Chudzik przedstawił założenia dla wykonania ćwiczeń trzech zespołów strażackich połączonych z ćwiczeniami przeprowadzenia  ewakuacji uczniów i obsługi szkoły. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że po sprawnie przeprowadzonej ewakuacji,  grupy strażaków w aparatach powietrznych przeszukają budynek i ugaszą zarzewie pożaru.

Kierujący ćwiczeniami założył udzielenie pomocy dwóm poszkodowanym, z tego jednemu w  dość poważnym stanie.

 

 

 

 

 

 

Tegoroczne Święta Wielkanocne w naszej jednostce, oprócz tradycyjnego trzymania warty honorowej przed Grobem Pańskim oraz udziału w nabożeństwie rezurekcyjnym, zapadną wszystkim w pamięci ze względu na pogrzeb naszego Honorowego Naczelnika dha Mariana Pyrzyka w dniu 09 kwietnia 2012r.

 

Dh Marian Pyrzyk urodził się 16 kwietnia 1930 r we wsi Mutne koło Jeleśni. W naszej jednostce przez wiele lat pełnił różne funkcje, lecz zapamiętamy go jako niestrudzonego naczelnika. Jego zaangażowanie zarówno w szkolenia, prewencje oraz różne działania organizacyjne podczas budowy remizy zapadły w powszechnej pamięci mieszkańców Kurowa. Za swą pracę społeczna był wielokrotnie nagradzany i dekorowany różnymi odznaczeniami w tym decyzją z dnia 14,04,2003r Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego – Państwowym Srebrnym  Krzyżem Zasługi.


Dh Marian Pyrzyk przez wiele lat z oddaniem pełnił swą służbę polegającą na  rozprowadzaniu wart przed Grobem Pańskim w naszym kościele. Co roku kolejne pokolenia druhów z OSP Kurów, pod jego przewodnictwem spełniały tę zaszczytną funkcję, dając wyraz wielowiekowej tradycji trzymania wart przez służby mundurowe.

 

 

 

Nasz Niezapomniany druh po ciężkiej chorobie zmarł w dniu 04 kwietnia 2012r, zaś jego pogrzeb odbył się w dniu 09 kwietnia w Poniedziałek Wielkanocny.

 

Jego oddanie sprawom pożarnictwa zyskało wiele uznania wśród wszystkich druhów, które przejawiło się licznym uczestnictwem w jego pogrzebie.

Ostatni hołd zmarłemu obok macierzystej jednostki z Kurowa oddali przedstawiciele:

–         Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej z jej Dowódcą st. bryg. mgr. inż. Piotrem Harańczykiem oraz jego Zastępcą st. kapitanem mgr. inż. Krzysztofem Okrzesikiem,

–         Gminnej Orkiestry OSP z Kukowa z jej kapelmistrzem Krzysztofem Górskim,

–         OSP Ślemienia,

–         OSP Huciska,

–         OSP Lachowic

–         OSP Stryszawy,

–         OSP Kukowa,

–         OSP Krzeszowa,

–         OSP Targoszowa,

–         Drużyny Harcerskiej z Kurowa.

 

Dh Marian Pyrzyk między innymi dzięki swemu osobistemu charakterowi, pracy społecznej, przez wiele  lat zyskał dla siebie wiele sympatii i szacunku. Wyraziło się to także w licznym uczestnictwie w jego ostatnim pożegnaniu.

 

Druhu Marianie – cześć Twojej Pamięci!

 

 

W dniu 28 lipca 2012r odbyło się „VII Kurowskie Warzenie Bigosu”.  Głównym organizatorem tej imprezy było Koło Gospodyń Wiejskich z Kurowa, któremu pomagali: Urząd Gminy Stryszawa, Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie.

W tym roku bigos przygotowały członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z sąsiedniego Koconia, Huciska – Pewelki, Targoszowa, Stryszawy Dolnej i Kurowa. W trakcie degustacji bigosu przez przybyłych gości,  nasza 10 Drużyna Harcerska „Zimba” z Kurowa pod przewodnictwem druha Jerzego Szweda  przygotowała i przeprowadziła szereg konkurencji sprawnościowych i zabaw dla najmłodszych uczestników imprezy.

Mijający czas uprzyjemniły także występy zespołu z Koła Gospodyń Wiejskich z Koconia oraz kapeli góralskiej „Ziemia Suska”.

Jak poinformowali organizatorzy imprezy, w „Kurowskim Warzeniu Bigosu” gościliśmy co najmniej czterystu mieszkańców i gości , którzy w głosowaniu uznali za najsmaczniejszy bigos przygotowany z KGW Hucisko- Pewelka. W konkurencji najpiękniej przystrojonego stoiska zwyciężyło KGW Targoszów, zaś za występ nagrodę otrzymało KGW z Koconia.

Wśród uczestników imprezy znaleźli się także pan Senator RP Andrzej Pająk, pan Wójt Rafał Lasek i pan Przewodniczący Rady Gminy Stryszawa Józef Pochopień.

Na dobrą zabawę złożyły się: dobra organizacja imprezy, wspaniała pogoda, dobra muzyka i dobrze zaopatrzony bufet.

Do zobaczenia za rok w Kurowie!

 

 

Dożynki Sołeckie Kurowa 26.08.2012r.

Już po raz dziewiąty w naszym sołectwie odbyły się Dożynki Sołeckie. Jak zwykle głównym organizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich z Kurowa, Rada Sołecka Kurowa oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie.

 

Tegorocznymi starostami dożynkowymi byli : pani Maria Trzop oraz pan Jan Bodzek. Orszak dożynkowy prowadzony przez poczet sztandarowy naszej OSP składał się między innymi  z zastępu Drużyny Harcerskiej z Kurowa oraz pań z KGW, które niosły wieniec dożynkowy. Mszę dożynkową odprawił ksiądz proboszcz Zbigniew Ochała, który pobłogosławił przyniesione dary naszej ziemi i chleb.

 

Po mszy świętej uczestnicy Dożynek udali się do remizy OSP na skromny poczęstunek.

W powszechnym odczuciu uczestników można było odczytać poczucie zawodu skromną reprezentacja mieszkańców Kurowa i niestety coraz mniejszym zainteresowaniem takimi uroczystościami. Miejmy nadzieję, że w następnym roku będzie lepiej z frekwencją.

 

Gminne zawody strażackie

 

W niedzielę  17 czerwca 2012r w Stryszawie odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek OSP z terenu gminy Stryszawa i miasta Sucha Beskidzka. W zawodach wystartowało 20 drużyn. Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach; sztafeta pożarnicza 7×50 m i ćwiczenie bojowe.

Nasza drużyna zajęła dobre 3 miejsce.

Wyniki całych zawodów:

GMINA STRYSZAWA

Grupa A – Seniorzy:

1.OSP Kuków „1″

2.OSP Krzeszów

3.OSP Kurów

4.OSP Stryszawa

5.OSP Hucisko

6.OSP Kuków „2″

7.OSP Kuków „3″

8.OSP Targoszów

9.OSP Lachowice

Grupa C – Kobiece drużyny pożarnicze

1.OSP Lachowice

Grupa młodzieżowych drużyn pożarniczych chłopców:

1.OSP Lachowice „2″

2.OSP Kuków

3.OSP Hucisko „2″

4.OSP Hucisko „1″

5.OSP Lachowice „1″

Grupa młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt:

1.OSP Lachowice

 

 

I Zawody w Ratownictwie Technicznym i Medycznym dla Strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej Powiatu Suskiego.

W dniu 29 września 2012r. w miejscowości Stryszawa rozegrano I Zawody w ratownictwie technicznym i medycznym dla strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu suskiego. Zawody zostały rozegrane w oparciu o regulamin Krajowych Zawodów w uwalnianiu osób poszkodowanych z rozbitych samochodów Republiki Słowackiej, który został przerobiony i dostosowany do Polskiej taktyki działań ratowniczo – gaśniczych podczas wypadków samochodowych. Celem zawodów było szkolenie z zakresu działań na drogach oraz sprawdzanie technik prezentowanych przez poszczególne drużyny strażaków zawodowych i ochotników.       Zawody zostały rozegrane w dwóch kategoriach: strażaków zawodowych i strażaków ochotników. Każda z drużyn losowała jeden z dziewięciu scenariuszy. Każdy scenariusz zakładał inny wypadek samochodowy i różne ustawienia samochodów. Zadaniem drużyny było w czasie 15 min. wydobyć poszkodowanego zgodnie z prawidłami taktyki działań na drogach oraz udzielić mu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej i przekazać sędziemu odpowiedzialnemu za ocenianie kpp.

Po zaciętej rywalizacji kolejność poszczególnym miejsc przedstawiała się następująco:

Grupa strażaków zawodowych:
1. JRG Sucha Beskidzka zmiana nr III, pkt. 132
2. JRG Sucha Beskidzka zmiana nr II, pkt. 116
3. JRG Sucha Beskidzka zmiana nr I, pkt. 113

Grupa strażaków ochotników:
1. OSP Jordanów, pkt. 96
2. OSP Stryszawa, pkt. 90
3. OSP Maków Podhalański, pkt. 85
4. OSP Zawoja Centrum i OSP Bieńkówka, pkt. 72
5. OSP Białka, pkt. 64.

Między startami poszczególnych drużyn, spiker zawodów asp. sztab. Andrzej Gwiazdonik wspólnie OSP Kuków, OSP Kurów oraz ZDZ Sucha Beskidzka przygotował szereg zabaw i konkurencji dla najmłodszych obserwatorów zawodów. Zabawy i konkurencje obejmowały przede wszystkim naukę udzielania pierwszej pomocy medycznej.

 

 

 

 

Pod koniec roku nasza OSP zorganizowała wraz z KGW cykl spotkań warsztatowych pod nazwą:

Warsztaty kucharskie – promowanie potraw związanych z obszarem Podbabiogórza”

„Warsztaty kucharskie – promowanie potraw związanych z obszarem Podbabiogórza”    to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Program ten jest wspomagany przez Lokalną Grupę Działania Podbabiogórze i realizowany będzie  w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie. W OSP na potrzeby warsztatów  udostępniony zostanie aneks kuchenny i pomieszczenie sali świetlicowej, która może pomieścić do 120 osób. W pomieszczeniach tych mieszkańcy  przede wszystkim Kurowa,  będą brać udział w warsztatach, na które składać się będą  zajęcia praktyczne i teoretyczne. Będą one prowadzone   przez panią Dorotę Kubieniec zamieszkałą w Kurowie, która posiada wykształcenie gastronomiczne oraz wieloletnie doświadczenie praktyczne i wiedzę na temat potraw tradycyjnych. Jest ona także  wieloletnią członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w  Kurowie, które  zdobywało wiele nagród w konkursach potraw regionalnych.

Zajęcia warsztatowe są dedykowane ogółowi mieszkańców Kurowa. Zakładamy, że największym zainteresowaniem  cieszyć się będą wśród kobiet. Udział w warsztatach będzie otwarty i bezpłatny.

Forma degustacji przyrządzonych potraw regionalnych zakłada uczestnictwo dzieci.

Warsztaty odbędą się w okresie od 01.10.2012r do 28.02.2013r. w okresie zimowym w czasie wolnym od prac polowych. Termin ten jest także korzystny dla wyeksponowania wszelkich obrzędów związanych z przygotowaniem potraw zarówno Świąt Bożego Narodzenia jak i Wielkanocnych.

W zamyśle jest, aby każdorazowo przeprowadzać w czasie spotkania  3 godzinne zajęcia warsztatowe kulinarne. Cykl 12 spotkań realizować będzie następujący program –

„Powroty do tradycji”, w którym znajdą się między innymi:

 

1. Przygotowanie potraw naszego regionu oparte na zdrowej żywności przygotowanej domowym sposobem naszych prababć. Potrawy, które były na co dzień w naszej kuchni:

a) Placki ziemniaczane po  kurowsku.

b) Racuchy z jabłkami i cukrem.

c) Prażuchy ze słoniną i mlekiem.

d) Wieprzowina z kapusta.

2. Pieczenie ciast , kołaczy , ciastek , chleba  na prostych tradycyjnych przepisach.

a) Drożdżok z posypką.

b) Kołoc ze syrom.

c) Ciastka ze skwarek.

3. Zaprawy i przetwory warzywne i owocowe z naszych sadów i lasów na zimę.

a) Kiszenie kapusty.

b) Kompoty.

c) Powidła i marmolady.

d) Soki z leśnych owoców.

4. Przekazanie tradycji potraw przygotowywanych z okazji Świąt Bożegonarodzenia i Wielkanocnych.

a) Tradycja 12 potraw wigilijnych.

b) Baby

c) Baranki

d) Kosz ze święconkami

 

Każdorazowe spotkanie warsztatowe będzie się kończyło wspólną degustacją przygotowanych potraw.

Partnerami tej operacji zostali:

1. Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie – pomoc merytoryczna w pisaniu projektu, rozliczenia, pomoc w kampanii informacyjnej.

2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kurowie  – pomoc merytoryczna w pisaniu projektu, udział dzieci i nauczycieli w degustacjach potraw regionalnych, pomoc w kampanii informacyjnej.

3. Koło Gospodyń Wiejskich w Kurowie – pomoc organizacyjna i merytoryczna.

 

Spotkanie I – 17.11.2012r. godz. 13 00

Na pierwsze inaugurujące spotkanie do remizy OSP Kurów przybyło kilkadziesiąt osób zainteresowanych programem warsztatów. Przybyłych w imieniu zarządu OSP Kurów oraz własnym powitał sekretarz zarządu, jednocześnie radny Adam Henryk Szwed. W swym krótkim wystąpieniu przedstawił cele i założenia programu warsztatów. Przypomniał, że warsztaty obejmować będą cykl 12 spotkań , podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił na kolejny, tym razem w następnym dniu w niedzielę. Po tym wstępie głos zabrała przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Kurowa , jednocześnie sołtys pani Krystyna Siwiec. Przewodnicząca przedstawiła dobrze wszystkim znaną panią Dorotę Kubieniec, która podjęła się pracy instruktorskiej tych zajęć.  Omówiła także  zarówno dzisiejsze zajęcia jak i krótko przedstawiła program na kolejne 11 spotkań.

Jako pierwszym zadaniem warsztatowym było przedstawienie zapraw na zimę. Na przygotowanym stoliku prezentowano własne, tzw. „swojskie” przetwory. Znalazły się tam miedzy innymi: kompoty z owoców, soki z leśnych owoców, ogórki, sałatki, marynowane grzyby.

Wiele dzieci z zaciekawieniem przyglądało się oryginalnej drewniane beczce na kiszenie kapusty. Ciekawym także było przedstawienie starodawnego sposobu na szatkowanie kapusty za pośrednictwem drewnianej szatkownicy, którą sprawnie „obsługiwała” pani Janina Kwaśny.

Dla dzieci było to zadziwiające gdyż obecnie w powszechnym użyciu znajdują się specjalne gliniane garnki lub plastikowe beczki na kiszoną kapustę. Obecnie kupuje się praktycznie już tylko poszatkowaną kapustę.

 

Dzięki pani Barbarze Śleziak, która podjęła się trudu udeptywania w beczce wszyscy mogli sobie przypomnieć jak to dawniej bywało z kiszeniem kapusty.

Kolejnym punktem programu było przygotowanie pierogów z nadzieniem z kapusty i grzybami.

Ta wspaniała , prosta potrawa , a przede wszystkim smaczna od samego początku powstawania zyskała zainteresowanie. Panie dopytywały się o „tajniki” sporządzenia ciasta, farszu, natomiast dzieciom ogromna frajdę sprawiło własnoręczne klejenie pierogów. Mimo obaw okazało się , że wszystkie pierogi po ugotowaniu były w całości i żadne się nie rozkleiło.

Trudno opisać wspaniały aromat pierogów polanych tłuszczem ze skwarkami. Jedyny dowód, że były przepyszne , to fakt, że „ino się migły”.

 

Na zakończenie pierwszego spotkania warsztatowego panie pod kierunkiem instruktorki przygotowały placek drożdżowy z posypką. Po zarobieniu ciasta czas oczekiwania na jego „wyrośnięcie” i upieczenie zebrani poświęcili na miłą dyskusję i rozgrzanie się gorącą herbatą.

 

 Rok 2013

 

 


Jak co roku aktywność straży rozpoczyna się od walnego zebrania członków.  Tegoroczne odbyło się w dniu 26 stycznia. Przebieg tego zebrania obrazuje protokół, który zamieszczamy poniżej.

 

 

 

          Walne Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie odbyło się w dniu 26 stycznia 203r  w godz. 14.00 – 15.30  w remizie OSP. Zebranie otworzył prezes  zarządu     dh Szwed Adam. Prezes powitał wszystkich przybyłych strażaków i gości.

Wśród gości znaleźli się: reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej – kapitan Marcin Gąska, Prezes Zarządu Gminnego – Marian Łaciak, Komendant Gminny ZOSP RP w Stryszawie – Grzegorz Chudzik, Przewodniczący Rady Gminy Stryszawa – Józef Pochopień, sołtys Kurowa –  Krystyna Siwiec.

Następnie w sposób emocjonalny prezes przypomniał, że z naszego grona na wieczną służbę w ostatnim roku odeszli nasi wieloletni druhowie: Marian Pyrzyk, Zygmunt Gąska i Kazimierz Młynarski. Zebrani uczcili minutą ciszy wymienionych zmarłych.

DSCF8072

W dalszym ciągu zebrania zaproponowano  przyjęcie następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Powołanie przewodniczącego obrad, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
 4.  Przedstawienie sprawozdania z działalności.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Dyskusja.
 9. Udzielenia absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Zatwierdzenie bilansu i rachunku wyników finansowych za 2012r.
 11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego na 2013r.
 12. Wolne wnioski zebranych.
 13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 14. Zakończenie zebrania.

 

Zebrani jednogłośnie zaaprobowali proponowany program obrad. Prezes zaproponował na prowadzącego obrady dh Jacka Heredę oraz na protokolanta dh Adama Henryka Szweda. Następnie zaproponowano do Komisji Uchwał i Wniosków dh Teresę Szwed, dh Józefa Rzepkę oraz dh Józefa Trzopa. Zebrani zaaprobowali tę propozycję w głosowaniu.  W związku z tym, prezes przekazał prowadzenie obrad dh Jackowi Heredzie.

Dh Jacek Hereda stwierdził, że jest wymagane kworum gdyż na 72 członków obecnych na Sali jest 47.

Jako pierwszy głos zabrał dh Tadeusz Kwaśny przedstawiając sprawozdanie z działalności naszej OSP. Podkreślił, że w minionym okresie skreślono z listy OSP 3 osoby z powodu śmierci. Wyjazdów do akcji było zaledwie 7 w tym do pożarów 4.

Kolejne sprawozdanie – finansowe za 2012r, plan finansowy na 2013 z bilansem i rachunkiem wyników finansowych za 2012 przedstawiła skarbnik dh Celina Widuch.

Następnym mówcą był przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Eugeniusz Copija, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz przedstawił wniosek tej Komisji o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za 2012r.

Plan działalności na 2013r przedstawił sekretarz Zarządu dh Adam Henryk Szwed.

Po wysłuchaniu tych sprawozdań przewodniczący otworzył dyskusje nad sprawozdaniami.DSCF8094

Jako pierwszy głos zabrał dh prezes Zarządu Gminnego Marian Łaciak. Mówca podziękował  za nasze działania, doceniał zaangażowanie szczególnie przy zabezpieczeniach medycznych wszelkich lokalnych imprez. Zauważył, że czeka jednostkę trudny okres związany z remontem budynku remizy, jednocześnie uważa, że trzeba kontynuować tradycyjną imprezę  w Kurowie czyli Bigosowanie. Życzył wszystkim strażakom i ich rodzinom wszelkiej pomyślności w rozpoczynającym się 2013roku.

DSCF8103

Odpowiadając na te słowa Krystyna Siwiec – sołtys jednocześnie gospodarz remizy, powiedziała, że choć impreza ta na ten 2013r została skreślona z kalendarza imprez powiatowych ze względu na remonty, to jednak w miarę rozwoju sytuacji, gdy będzie to tylko możliwe postaramy się taką imprezę zorganizować.

Komendant Gminny Grzegorz Chudzik podziękował OSP za dotychczasową pracę i życzył powodzenia w rozpoczynającym się 2013roku.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Pochopień przypomniał, że jest „wychowankiem” tej OSP Kurowskiej i zawsze z sentymentem wraca do tego miejsca. Zauważył, że czeka jednostkę trudny okres związany z remontem budynku. Podkreślił, że choć gro środków pochodzić będzie z budżetu gminy i zewnętrznych funduszy, niemniej czeka wszystkich druhów ogrom pracy.

Dh przewodniczący zebrania Jacek Hereda zaapelował o przyprowadzenie do jednostki dzieci. Sam zadeklarował chęć szkolenia ewentualnej MDP gdyż dotychczasowi członkowie MDP już nam „dorośli” .

Dh Marcin Gąska przedstawił analizę pożarów i innych zdarzeń na terenie powiatu. Szeroko nakreślił problematykę szkoleń i odpowiedzialności za uczestników akcji. Podkreślił, że na stronie internetowej suskiej Komendy PSP znajduje się wiele materiałów potrzebnych dla OSP, z których trzeba korzystać. Między innymi omówił zagadnienie obecnego sposobu powiadamiania o wypadkach, możliwości kierowania śmigłowców na teren ewentualnego zdarzenia i konieczność znajomości przez strażaków ochotników  procedur przyjęcia śmigłowca w terenie. Następnie na ręce przewodniczącego Rady Gminy i obecnych radnych podziękował za wsparcie udzielone przez naszą gminę w wysokości 5000zł na powstanie w Komendzie Powiatowej stacji do przeprowadzania przeglądów  sprzętu specjalistycznego.

W imieniu Komendanta Powiatowego przeprosił druhów za to, że nie mógł on osobiście  przybyć na nasze zebranie.

Dh Józef Rzepka zapytał na jakim etapie są  przygotowania do remontu remizy.

DSCF8092

 

Sekretarz zarządu Adam Henryk Szwed obszernie wyjaśnił, że na stole prezydialnym jest już gotowa część dokumentacji technicznej przebudowy, z którą zainteresowani mogą się w wolnej chwili zapoznać. Wyjaśnił, że w budżecie  gminy są przewidziane środki na remont i razem ze spodziewanymi środkami z programu „Małopolskie remizy” powinno starczyć na ten remont. Zaapelował o pomoc do wszystkich strażaków w czasie tego remontu. Ma nadzieję, że wszystko przebiegnie sprawnie, choć trudno nie zauważyć, że ogromnym wyzwaniem będzie zabezpieczenie budynku przed zalaniem. W tym celu będziemy potrzebowali plandek o które będziemy zabiegać. W dalszym ciągu wyjaśnień , zauważył, że program, który nasza OSP realizuje dotyczący warsztatów kucharskich spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Kurowa. Jest tym faktem ogromnie usatysfakcjonowany, zwłaszcza  że jego osobisty trud pisania projektu, prezesa i przede wszystkim członkiń Koła Gospodyń Wiejskich , naszych członkiń nie idzie na marne , a jednostka będzie miała konkretny zysk  w postaci sprzętu, który zostanie. Przypomniał, że takie działania są także ważnym realizowanym celem naszej OSP zapisanym w naszym statucie. Sam fakt zaciągnięcia stosunkowo małego kredytu wiązał się wyłącznie z tym, że zbiegło się to z potrzebą płacenia za dokumentacje techniczną  oraz potrzebą zachowania pewnej płynności finansowej, gdyż przy tego typu remoncie  nigdy nie wiadomo co jeszcze się pokaże do realizacji.

Wobec braku chętnych do zabrania głosu w dyskusji przewodniczący zakończył ten punkt i przeprowadził głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu OSP. Przy jednym głosie wstrzymującym się wszyscy zebrani głosowali za udzieleniem absolutorium.

W kolejnych głosowaniach wszyscy głosowali za zatwierdzeniem bilansu i rachunków wyników finansowych za 2012r, za przyjęciem planu działalności i planu finansowego na 2013r.

Zebrani nie sformułowali żadnych dodatkowych wniosków.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i wniosków dh Teresa Szwed odczytała wszystkim zebranym projekt uchwały nr1 w sprawie działalności organizacyjno – programowej stanowiącej załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący zebrania poddał ten projekt pod głosowanie i zebrani jednogłośnie uchwalili tę uchwałę.

 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad przewodniczący zakończył zebranie.

 

Warsztaty kucharskie – promowanie potraw związanych z obszarem Podbabiogórza”

 

 

„Warsztaty kucharskie – promowanie potraw związanych z obszarem Podbabiogórza”    to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Program ten jest wspomagany przez Lokalną Grupę Działania Podbabiogórze i realizowany będzie  w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie.

Dziewiąte   spotkanie warsztatowe odbyło się w dniu 28 stycznia 2013r o godz. 1600.

Zgodnie z planem prowadząca na ten dzień warsztatowy  zaproponowała przygotowanie:

 

1-DSCF8157

 

Udko nadziewane farszem ryżowym.

 

Produkty:

–         10 udek

–         0.5 kg ryżu

–         0.5 kg mięsa  mielonego

–         20 dag grzybów

–         przyprawy

 

Wykonanie:

Udka wyfiletować z kości, rozbić jak na kotlety, przyprawić solą, pieprzem , vegetą. Ryż ugotować. Grzyby podsmażyć, dodać mięso i wszystko  razem wymieszać doprawiając do smaku. Nadziewać udka farszem i formować w naczyniu żaroodpornym. Polać olejem i piec w piekarniku 1 godz.

 

 

1-DSCF8172

Bigos wiejski

 

Produkty:

–         1 kg kapusty kiszonej

–         1 kg kapusty białej

–         1 kg łopatki

–         0.5 kg boczku

–         1 kg kiełbasy

–         przyprawy

 

Wykonanie:

 

Kapustę ugotować z przyprawami ( ziele angielskie, czosnek, sól , pieprz). Łopatkę usmażyć , boczek, kiełbasę podsmażyć z cebulką, dodać do kapusty  i doprawić wg uznania.

1-DSCF8178

 

Rolada jabłeczna

1-DSCF8159

 

Produkty:

–         5 jajek,

–         5 łyżek cukru,

–         6 łyżek mąki

–         1 łyżeczka proszku do pieczenia

–         1 kg jabłek

 

Wykonanie:

 

Ubić biszkopt. Na blaszkę wysmarowaną tłuszczem zetrzeć jabłka na grubym oczku, posypać cukrem i cynamonem. Na jabłka wylać ubite ciasto i piec 40 minut. Wysypać na ściereczkę i zwinąć roladę, posypać cukrem pudrem

1-DSCF8161

 

 

1-DSCF8165

 

 

Godło Powstania Styczniowego

 

 

Mamy za sobą I Gminny Dzień Patriotyzmu, który odbył się 16 maja 2013r w budynku Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej w Stryszawie.

Dla pokazania genezy zorganizowania tego Dnia Patriotyzmu należy wrócić do posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Stryszawa. To właśnie na jednym z takich posiedzeń zaproponowałem aby zorganizować konkurs wiedzy historycznej wśród młodzieży gimnazjalnej na temat Powstania Styczniowego z 1863r. Celem takiego konkursu miało być zainteresowanie młodzieży naszą ojczystą historią, wzbudzenie ducha patriotyzmu, zwłaszcza wobec nasilających się działań mających na celu wyrugowanie nauczanie historii, zdyskredytowania postaw patriotycznych w naszym kraju. Zaproszeni do współpracy nauczyciele z poszczególnych Gimnazjów  pierwotny pomysł wspaniale poszerzyli i zaproponowali formułę i program Gminnego Dnia Patriotyzmu.

Organizacja tego wydarzenia poprzedzona została przyjęciem przez Radę Gminy Stryszawa w dniu 21 stycznia 2013r apelu dla upamiętnienia 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Oto poniżej treść tego wystąpienia:

„Przez mgły czasu w otchłań wieków

Zaglądając – widać w dali

Pośród mętnych plemion ścieków

Wśród burzliwej ludów fali

Nieśmiertelnych co przetrwali

Długą kolej pierzchłych wieków.

Słowa poety Adama Asnyka, uczestnika Powstania Styczniowego w pełni oddają ogrom tragedii i cierpienia owych nieśmiertelnych powstańców styczniowych – pokolenia, które sprawdziło się w ciężkiej godzinie i zachowało swoją narodową tożsamość. Od tamtych wielkich dni mija dokładnie 150 lat.

My, Radni Gminy Stryszawa, pojmując w pełni męstwo i szlachetność tych, którzy mimo sytuacji ciężkiej, wręcz beznadziejnej nie poddali się nastrojom epoki i podjęli walkę o wyzwolenie Ojczyzny, pragniemy oddać hołd wszystkim uczestnikom Powstania Styczniowego. Bohaterom znanym i tym mniej znanym, których historia na swych kartach pomija. Pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za poświęcenie i honor w walce o wolną Polskę. Wasz trud nie został zmarnowany, doceniamy go i dziękujemy w imieniu współczesnych pokoleń”.

 

W dniu 16 maja na zaproszenie Rady Gminy Stryszawa oraz Wójta Gminy Stryszawa na I Gminny Dzień Patriotyzmu  przybyli znamienici goście: pani poseł Bobowska Joanna, pan senator Andrzej Pająk, Starosta suski Tadeusz Gancarz, wicestarosta Jan Woźny , obywatel honorowy Gminy Stryszawa ksiądz kanonik Andrzej Walczak, przedstawiciel kuratorium małopolskiego, radni, sołtysi oraz dyrektorzy, nauczyciele i przede wszystkim młodzież gimnazjalna. Impreza ta w zasadzie obejmowała trzy elementy, w których młodzież miała się realizować. Pierwszy element  to prace graficzne o tematyce Powstania Styczniowego. W tym miejscu trzeba powiedzieć, że zrobiły one ogromne wrażenie na wielu uczestnikach tego spotkania. Drugi element to forma muzyczna, w której poszczególne Szkoły przedstawiały program pieśni patriotycznych w zasadzie nawiązujących tematycznie do Powstania Styczniowego. Trzeci element to właściwy konkurs wiedzy historycznej na temat tego Powstania, który miałem przyjemność prowadzić przy pomocy komisji sędziowskiej składającej się z nauczycieli historii z poszczególnych szkól Gimnazjalnych.

Ten konkurs, myślę, że zaskoczył dość wysokim poziomem wiedzy  jego dwunastu uczestników, zaś  trójka finalistów to naprawdę wysoki poziom. Pierwsze miejsce zajęła Kamila Gancarz z Gimnazjum w Stryszawie , drugie miejsce zajęła Justyna Pochopień z Gimnazjum w Stryszawie , trzecie Gabriela Sołtysiak  z Gimnazjum w Lachowicach. Atrakcyjne nagrody dla finalistów ufundowane przez Wójta i Radę Gminy Stryszawa trafiły do trójki finalistów, zaś wszyscy uczniowie uczestniczący w jakiejkolwiek formie w przygotowaniach do Dnia Patriotyzmu wyjadą na atrakcyjną wycieczkę edukacyjną ufundowaną przez Urząd Gminy Stryszawa.

Na początku i na podsumowaniu tych obchodów z ust wielu znamienitych gości padło wiele słów pochlebnych dla pomysłodawców i organizatorów. Słów zachęty do dalszych działań. Mnie osobiście zapadły głęboko słowa księdza kanonika Walczaka, który krótko przypomniał sytuacje przed Powstaniem Styczniowym, gdzie postawy straceńczej odwagi patriotów były przeciwstawiane pragmatyzmowi innych, takich „Wokulskich”. Tu widać, że mimo, że Powstanie właściwie z militarnego punktu widzenia nie miało sensu i było okupione daniną krwi, to jednak w konsekwencji podtrzymało ducha polskości w narodzie. Według wielu historyków dało podwaliny pod utworzenie państwa polskiego w 1918r. Minęło 150 lat, a dziś znów mamy „pragmatycznych fajnych Polaków”, którym sens życia nadaje utopijna struktura europejska nastawiona na zniszczenie ducha, spłycenie poczucia narodowego, wykorzenienie religii katolickiej w niektórych państwach, co tu mówić tych słabych krajach np. Polski.

Mam nadzieję, że Pierwszy Gminny Dzień Patriotyzmu przerodzi się w następne, w formule może nieco bardziej rozwiniętej.

Wszystkim tym, którzy ten pomysł poparli od samego początku, radnym z panem Grzegorzem Sikorą na czele, przewodniczącą Komisji Oświaty panią Agatą Gołuszka, z  przewodniczącym Rady Gminy panem Józefem Pochopniem, z panem Wójtem Rafałem Laskiem a przede wszystkim nauczycielom historii  składam osobiste szczere podziękowanie.  Adam Henryk Szwed

 

 

ś.p.

 

 

Wszyscy zapewne już wiedzą o śmierci naszego byłego księdza proboszcza.

Ksiądz kanonik Erwin Kliś , proboszcz Parafii św. Królowej Jadwigi w Murowanicy zmarł w dniu 05 czerwca 2013r. Przeżył 61 lat w tym 31 lat w kapłaństwie. W naszej miejscowości posługiwał przez trzynaście lat. W czasie jego pobytu w Kurowie dotychczasowy rektorat przemianowany został na parafię. Wszyscy parafianie z Kurowa zapamiętają go jako niezmordowanego duszpasterza i wspaniałego gospodarza parafii, który swym zaangażowaniem potrafił zmobilizować tę niewielką parafię do pokonania  wielu wyzwań. Każdy z nas ma zapewne osobiste wspomnienia z nim związane, które przywołuje z pamięci w tych szczególnych chwilach. Ks Erwin pozostanie na zawsze w naszej pamięci i modlitwie.

 

            Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie
A światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.

 

 

 

Logo OSP Kurów

 

Największym wyzwaniem w tym roku jest dla naszej OSP długo zapowiadany remont remizy.

Pierwszym sygnałem w tym zakresie było ustalenie na Zarządzie Gminnym ZOSP RP w Stryszawie, że środki dofinansowania w ramach programu pomocowego „Małopolskie remizy  2013r” przypadną dla naszej OSP. Składanie wniosku musiało zostać poprzedzone sporządzeniem pełnej dokumentacji technicznej, uzyskaniem zezwoleń na planowany remont.

DSCF1966

Remont w naszej remizie różnił się od remontów w  innych remizach naszej gminy tym, że o ile inni koncentrowali się w zasadzie na termomodernizacjach, w naszym przypadku sprawa była o wiele bardziej skomplikowana. Nasza remiza, po orzeczeniu eksperta budowlanego  wymagała przebudowania całego dachu ze stropem. Wszystkich nas szczególnie martwił problem bezpiecznego , sprawnego wykonania prac i niebezpieczeństwa ewentualnego zniszczenia kondygnacji, parkietu, wyposażenia garażowego i zaplecza kuchennego. Te niebezpieczeństwa wiązały się także bezpośrednio z terminem wykonywania tych prac remontowych. Ogłoszenie tegorocznej edycji programu „Małopolskie remizy” nieco się opóźniło względem poprzednich lat, do tego konieczność ogłoszenia przetargu, wyłonienie wykonawcy to wszystko niestety zabrało drogocenny czas, a termin zakończenia i rozliczenia pieniędzy 30 września zbliżał się nieubłaganie.

Aby przedstawić chronologię wydarzeń związanych z tym remontem wrócę do roku 2012, kiedy to pod kierownictwem pana Kazimierza Sanietrzyka sporządzono pełną inwentaryzację i dokumentację techniczną, kosztorysową przyszłego remontu – przebudowy remizy. Opracowany kosztorys przewidywał wartość prac na ok. 138 000zł.

DSCF9815

Kolejnym krokiem było uchwalenie  budżetu Gminy Stryszawa na rok 2013 w dniu 28.12.2012r , gdzie przewidziano kwotę 70 000zł dotacji dla naszej OSP dla finansowania zamierzenia. Kolejne 45 000zł  pochodziło z programu „Małopolskie Remizy 2013”,  które za pośrednictwem Urzędu Gminy Stryszawa zostają przekazane dla OSP.

Pierwszy przetarg został ogłoszony w dniu 26 czerwca, a otwarcie ofert 12 lipca 2013r. Przetarg ten w dniu 15 lipca został unieważniony i został ogłoszony drugi przetarg z terminem otwarcia ofert 29 lipca 2013.

Uchwałą Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2013 r. przekazano  dotację z budżetu Gminy Stryszawa z przeznaczeniem na sfinansowanie modernizacji strażnicy realizowanej w ramach konkursu Województwa Małopolskiego pn. „Małopolskie Remizy 2013” w wysokości 115.000,00

Uchwałą Rady Gminy z dnia 16 września 2013 przekazano dodatkowo 15 000zł na finansowanie tego zamierzenia , co dało 130 000zł środków na remont. Reszta została pokryta ze środków własnych i sponsora.

Rozpoczęcie prac przez Firmę Usługowo- Remontowo – Budowlaną  pana Andrzeja Szymuli z Łączan, który wygrał przetarg z kwotą 129 226,60zł,  wszyscy przywitali z ogromną ulgą i nadzieją. Wielu z nas z obawą spoglądało na niebo, zwłaszcza, gdy budynek został całkowicie odkryty. Zabezpieczenia parkietu folią i płytami OSB okazały się nie wystarczające i jak się wkrótce pokazało parkiet został częściowo zniszczony. W zakresie prac było także ocieplenie styropianem czwartej , południowej ściany.

DSCF0285

Nowa konstrukcja dachu spowodowała konieczność zmiany części instalacji elektrycznej, założono także instalacje odgromową. Większość kosztów tych prac pokryta została ze środków własnych.

Prace dodatkowe  w postaci wymiany dwóch dużych okien, wymiany parapetów od strony północnej wykonała firma „Monter” pana Tadeusza Copija z Kurowa w formie nieodpłatnej jako darowizna na rzecz OSP. Wartość prac i materiałów  to wartości ok. 3 000zł.

Wymieniono także część instalacji odpływowej w części kuchennej i ubikacji.

Dotychczasowy efekt prac to prawie „nowa” bryła budynku remizy, powiększenie „optyczne” sali zabawowej, dokończenie ocieplenia całego budynku, poprawa części instalacji elektrycznej, zwiększenie bezpieczeństwa tej instalacji i bezpieczeństwa budynku. Ten ostatni wymieniony efekt jest chyba najważniejszy, bowiem stan konstrukcji drewnianej budynku przed remontem był niedopuszczalny i groźny.

Niestety mimo, że środki już wykorzystane są naprawdę znaczne, potrzeby, które jeszcze się pojawiają są także znaczące. Na pewno nie można mówić już o takiej skali, niemniej Zarząd OSP widzi potrzebę pilnego wykonania nowej instalacji odpływowej z nowym szczelnym szambem, wykonania odwodnienia liniowego  z rynien , odwodnienia piwnic. Potrzeba także odnowienia frontowej elewacji i ujednolicenia elewacji całego budynku gdyż teraz bardziej efektowna jest część praktycznie niewidoczna budynku. Kolejnym zadaniem będzie zapewne zainstalowanie centralnego ogrzewania w budynku.

Dotychczasowe efekty nie mogły by zaistnieć gdyby nie szereg ludzi i instytucji pozytywnie nastawionych do Straży w Kurowie. Zacznę od Wójta pana Rafała Laska, który widział potrzeby OSP i wprowadził do budżetu środki pozwalające na te prace. Kolejni przychylni to ci radni, którzy głosowali za budżetem, a szczególnie za dodatkowymi środkami (15 000zł) tak potrzebnymi aby w ogóle przeprowadzić remont. Przychylność i poświęcenie uwagi pracowników Urzędu Gminy zajmujący się rozliczaniem dotacji, nadzorem formalnym, przeprowadzaniem przetargów Referatu Inwestycji z panem kierownikiem Jerzym Knapczykiem na czele. Mieszkańcy Kurowa będą wdzięczni także innym zaangażowanym w tym remoncie: jak członkom OSP, pani Sołtys czy Radnego.

Jak zawsze prac porządkowych było ogrom zwłaszcza, ze zniszczenia spowodowane zalaniem stropu, parkietu nie dają się łatwo usunąć. Przy samym uprzątnięciu i zagospodarowaniu drewna z rozbiórki pracowało wielu członków OSP zarówno mężczyzn jak i pań z KGW.

DSCF0678

Na generalne podsumowanie przyjdzie jeszcze pora, póki co wszystkim wymienionym i nie wymienionym ogromne DZIĘKUJEMY!!!

 

 

 

DSCF2247

11 listopada 2013r , mam nadzieję, że zapadnie w pamięci wielu mieszkańców naszej gminy.  W tym właśnie dniu został odsłonięty w Kukowie Pomnik Wdzięczności dla wszystkich Polaków pomordowanym, wypędzonym i prześladowanym w minionym wieku.

Idea upamiętnienia szczególnie akcji wysiedleńczych z naszego terenu krążyła od wielu lat po naszej gminie. Dopiero jednak pozytywne nastawienie, świadomość konieczności zwłaszcza w kontekście upływającego czasu u gospodarzy naszej gminy to jest pana Wójta Rafała Laska i Rady Gminy Stryszawa,  skrystalizowała się tym dniu.

 

Odsłonięcie Pomnika Wdzięczności w Kukowie w dniu 11.11.2013r

Odsłonięcie Pomnika Wdzięczności w Kukowie w dniu 11.11.2013r

 

Chłód tego dnia nie przysłonił pięknej i godnej uroczystości. Wzięli w niej udział między innymi: pani poseł Bobowska Joanna, pan senator Andrzej Pająk, Starosta suski Tadeusz Gancarz, wicestarosta Jan Woźny , obywatel honorowy Gminy Stryszawa ksiądz kanonik Andrzej Walczak,  radni, sołtysi , dyrektorzy szkół oraz nauczyciele.

Byli także strażacy ze swymi pocztami sztandarowymi, harcerze z Kurowa i młodzież szkół Krzeszowa i Kukowa.

 

Odsłonięcie Pomnika Wdzięczności w Kukowie w dniu 11.11.2013r

Odsłonięcie Pomnika Wdzięczności w Kukowie w dniu 11.11.2013r

 

Kolejni mówcy odnosili się do tematyki przeżyć Polaków w XX wieku , w tym miejscu zapraszam do zapoznania się z Apelem Rady Gminy Stryszawa odczytanym przez przewodniczącego Rady pana Józefa Pochopnia,

 

APEL NR 1/2013
RADY GMINY STRYSZAWA
z dnia 29 października 2013 r.


w sprawie odsłonięcia na terenie Gminy Stryszawa Pomnika Wdzięczności


Zbliżające się kolejne Święto Niepodległości 11 listopada, jest okazją do szczególnego uczczenia wywalczonej niepodległości i suwerenności Polski.
Idea godnego upamiętnienia ofiar i bohaterów narodowych, skrystalizowała się w tym roku poprzez ufundowanie pomnika na placu obok Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kukowie z okolicznościową tablicą pamiątkową, na której będzie widniał napis:


W hołdzie wszystkim poległym za Polskę, prześladowanym, wysiedlonym i wypędzonym ze swych ziem
ojczystych.
– Ich ofiara to cena naszej wolności, nigdy jej nie zapomnimy.


Skrótowa formuła napisu na tablicy pomnika wymaga szerszego komentarza, aby dziś i w przyszłości wyjaśniał nasze motywy i myśli, którymi kierowaliśmy się budując ten pomnik. To swego rodzaju „list intencyjny – przesłanie” dla mieszkańców i przyszłych pokoleń.
Ten pomnik jest dla uczczenia tych wszystkich naszych współobywateli, którzy byli zamęczeni i ponieśli śmierć w niemieckich i w rosyjskich, a później w komunistycznych katowniach. Możemy dziś już otwarcie mówić, że za wolność i niezawisłość naszego państwa Polacy walczyli i ginęli zarówno na wschodzie jak i na zachodzi. Walka ogromnej podziemnej Armii Krajowej i innych organizacji, zrywy powstańcze, to także morze  szlachetnej krwi przelanej za naszą wolność. Ten pomnik to hołd prześladowanym Polakom zarówno przez
okupanta niemieckiego jak i również rosyjskiego. To także szacunek dla uczestników walk z narzuconym systemem komunistycznym i jego zbrodniczym aparatem ucisku.
Eksterminacje cywilnej ludności polskiej dla jej zniszczenia i wykorzenia polskości, to także fakty, które należy pamiętać. Nie możemy zapomnieć setek tysięcy ludzi skazanych na wypędzenie i wysiedlenie ze swych ziem ojczystych. W naszej gminie żywa jest pamięć tych lat znaczonych strasznymi przeżyciami związanymi z wysiedlenia Polaków w tzw. „Aktion Saybusch” przeprowadzonej przez Niemców.
Musimy także pamiętać, że o wiele straszniejsze przeżycia mieli Polacy z naszych przedwojennych Kresów.
Tam najpierw Stalin mordował i wysiedlał część Polaków na Syberię i do Kazachstanu, a później Ukraińcy dokonali ludobójstwa dokonując masowych mordów zwanych „Rzezią Wołyńską”, która skutkowała czystkami etnicznymi i exodusem Polaków ze wschodu.
Dziś pamiętajmy, że ofiara tej krwi, tych prześladowań jest ceną naszej wolności, która nie jest nigdy za darmo. Wolność to podstawa rozwoju i przyszłość narodu, to przyszłość Polski, która nie jest nigdy dana raz na zawsze. Codziennie trzeba dbać i zabiegać o nią na wielu płaszczyznach i reagować na jej zagrożenia.
Mamy nadzieję, że ufundowanie tego pomnika będzie także pomocne w krzewieniu postaw patriotycznych
w naszej gminie.


Rada Gminy Stryszawa apeluje do wszystkich mieszkańców o godne uczczenie Święta Niepodległości oraz uczestnictwo w uroczystości odsłonięcia Pomnika Wdzięczności w Kukowie.


Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pochopień

         

Odsłonięcie Pomnika Wdzięczności w Kukowie w dniu 11.11.2013r

Odsłonięcie Pomnika Wdzięczności w Kukowie w dniu 11.11.2013r

DSCF2220

Pomnik poświęcił Ks. Antoni Kania – proboszcz Parafia M. B. Nieustającej Pomocy w Krzeszowie.

 

DSCF2223

 

 

Odsłonięcie Pomnika Wdzięczności w Kukowie w dniu 11.11.2013r

Odsłonięcie Pomnika Wdzięczności w Kukowie w dniu 11.11.2013r

 

Ogromne wrażenie wywarł występ dzieci młodzieży z Kukowa i Krzeszowa.

 

Przebieg apelu z okazji Święta Niepodległości 11 listopada 2013r w Kukowie przygotowanego przez uczniów z ZSS Krzeszowie.

Odsłonięty Pomnik Wdzięczności   „W hołdzie wszystkim poległym za Polskę, prześladowanym, wysiedlonymi wypędzonym ze swych ziem ojczystych” upamiętnia ofiary najokrutniejszego konfliktu zbrojnego XX wieku, jakim była II wojna światowa.

W szczególności upamiętnia on wszystkich mieszkańców z miejscowości wchodzących obecnie w skład gminy Stryszawa, którzy ucierpieli w wyniku ponad pięcioletniej niemieckiej okupacji. Wielu z nich w wyniku wysiedleń nie powróciło już nigdy w rodzinne strony, wielu z nich poniosło najcięższą ofiarę   – straciło życie.

O brutalności okupanta świadczą liczby.  W miejscowościach naszej gminy w czasie okupacji zniszczono 253 domy, a 207 uległo uszkodzeniu. Niemcy zniszczyli 166 budynków gospodarczych i zarekwirowali mieszkańcom ponad 330 koni.

Grozę budzi liczba osób, które straciły życie:

Hucisko – 22 osoby

Krzeszów – 33 osoby

Kuków – 14 osób

Kurów – 13 osób

Lachowice – 43 osoby

Pewelka – 6 osób

Stryszawa – 60 osób

Blisko połowa z nich zmarła w obozach koncentracyjnych.  Tragicznym wojennym wydarzeniem była operacja wysiedleńcza mieszkańców powiatu żywieckiego, która przeszła do historii pod nazwą „Aktion Saybusch”.            W okresie od 22 września do 8 grudnia 1940 roku wysiedlono 15 tysięcy mieszkańców Żywiecczyzny. Co dziesiąty mieszkaniec powiatu opuścił swój dom. Wysiedlenia przebiegały zawsze według tego samego schematu:

Dramat mieszkańców naszej gminy rozpoczął się 26 września. Tego dnia nad ranem wysiedlono 521 osób z Lachowic i 368 osób ze Stryszawy. 8 października wysiedleń doświadczyli mieszkańcy Kukowa i Krzeszowa. W Kukowie 297 osób opuściło tego dnia swe domostwa.  W Krzeszowie wysiedlenie dotyczyło aż 831 osób. Trzeci raz operację wysiedleńczą przeprowadzono 10 listopada. Z Lachowic wysiedlono 21 osób i ze Stryszawy 1 osobę. Łącznie w wyniku „Aktion Saybusch” tylko z tych czterech miejscowości wysiedlono aż 2039 osób.

Podczas II wojny światowej życie straciło 6 mln. mieszańców Rzeczpospolitej. Ginęli oni w wyniku działań wojennych, pacyfikacji, egzekucji, w trakcie robót przymusowych, wysiedleń i akcji podziemia, umierali w więzieniach    i obozach koncentracyjnych. Niech napis z odsłoniętego dziś Pomnika Wdzięczności zawsze nam przypomina, że „Ich ofiara to cena naszej wolności, nigdy jej nie zapomnimy”.

 Dzień, w którym został odsłonięty Pomnik Wdzięczności nie jest przypadkowy, spotykamy się dziś również by uczcić  95. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. To dzień poświęcony ojczyźnie  i wolności. 11 Listopada to symbol miłości do ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa. Czcząc tą rocznicę oddajemy szacunek wszystkim Polakom walczącym o wolną ojczyznę, tym którzy odeszli i tym, którzy żyją obecnie. Nasi dziadkowie pamiętają czasy, gdy za śpiewanie hymnu można było stracić życie.

Tak się składa, że Święto Niepodległości obchodzimy w listopadzie. Listopad to czas szczególnej refleksji nad przemijaniem. Niedawno sprzątaliśmy groby naszych zmarłych, zanosiliśmy kwiaty, paliliśmy znicze. W ten sposób chcieliśmy pokazać, że pamiętamy… Zapaliliśmy także znicze na grobach żołnierzy, którzy w różnym czasie oddali życie za ojczyznę… Nigdy nie wrócili do swoich matek, żon, dzieci…

Dzieje naszej Ojczyzny, to rzadko dni szczęśliwe i spokojne tak jak obecnie. Częściej w życiu naszych rodaków towarzyszyła groza, lęk przed wrogiem sąsiadem, niewola i walka o wolność.  W 1795 roku państwo polskie zniknęło  z map Europy na 123 lata.

To były czasy zaborów. Rosja, Prusy   i Austria rozdzieliły nasz kraj między siebie. Kilka pokoleń Polaków podejmowało bezskuteczną walkę  o odzyskanie niepodległości. Niestety mocarstwa zaborcze były bardzo silne    i liczne krwawe powstania nie pomogły odzyskać wolności.

Przez wiele lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje. Ale dzięki patriotycznym sercom naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane.

To wszystko było dla nich skarbem narodowym. Polacy byli wtedy biedni, nie mieli własnego kraju, ale mieli polską tradycję i polską kulturę. To dzięki niej wytrzymywali lata niewoli. Polska, mimo iż wykreślona z mapy Europy istniała nadal – istniała w sercach Polaków.

„Czym jest wolność, wie ten, kto ją stracił. Ten, kto przeżył niewolę i śmierć widział braci. Wolność zwykle krzyżami się mierzy.” Bohater narodowy polski walczył o wolność naszą i waszą, moją i twoją.    A że wolność krzyżami się mierzy, pozostawił po sobie wiele mogił. Wierzył, że: „Jeśli komuś droga otwarta do nieba, to tym, co służą ojczyźnie”.

Prześladowani, na tułaczkę skazani, nie stracili ducha, wierzyli, że Polska odzyska niepodległość. Wiedzieli, że ojczyzna w sercach się zaczyna, że naród przetrwa, jeżeli rodzina dzieci swoje nauczy jak być Polakami.

W niewoli, prześladowaniu i cierpieniu naród polski wydał wielkich poetów                   i pisarzy, malarzy i muzyków, naukowców i polityków. Niektórzy z nich prześladowani musieli opuścić Ojczyznę.

I nadszedł taki czas – na początku XX wieku. Kiedy 1 sierpnia 1914 roku wybuchła wojna pomiędzy Rosją  a Niemcami i Austrią, w sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi godzina wyzwolenia. Trzy państwa zaborcze rozpoczęły między sobą wojnę. Polacy musieli walczyć w szeregach wrogich armii.

Szli na wojnę wierząc, że spełnią się ich marzenia. Polacy chcieli mieć ojczyznę niepodległą, tylko nie bardzo wiedzieli, jak uzyskać tę wolność, różnili się poglądami. Dążyli też odmiennymi drogami do niepodległości. Działało wielu patriotów. A wśród nich Roman Dmowski i Józef Piłsudski. Przypomnijmy ich słowa.

Roman Dmowski: Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka. Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć      i pracować.  Półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło swój tryumf w dniu dzisiejszym. Półtora wieku marzeń o wolnej Polsce czekało swego ziszczenia w obecnej chwili. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej ciężkiej nocy cierpień.

Polska zmartwychwstała i już    w pierwszych dniach życia nasze wojsko potrafiło pokonać nieprzyjaciela, nad którym inni drżeli. 15 sierpnia 1920 roku Wojsko Polskie pod dowództwem generała Tadeusza Rozwadowskiego pokonało Armię Czerwoną. Bitwę tą nazwano „cudem nad Wisłą”. Przeszła ona do historii jako „osiemnasta największa bitwa w dziejach świata”, ponieważ obroniła Polskę i Europę Zachodnią przed rozszerzeniem się rewolucji bolszewickiej.

Jesteśmy Polakami – to znaczy, że należymy do narodu polskiego na całym jego obszarze i przez cały czas jego istnienia, zarówno dziś jak i w wiekach ubiegłych i w przyszłości. Jesteśmy Polakami i wszystko co polskie jest nasze      i niczego się wyrzec nie możemy.

 

Ta uroczystość , mam nadzieję, że obok Dnia Patriotyzmu zapoczątkuje coś nowego w naszej gminie.

 

 

 

 

 

Możesz zostawić Komentarz
Dodaj Komentarz