2014

 

Logo OSP KurówDSCF3186

          Walne Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie odbyło się w dniu 22 lutego 2014r  w godz. 1500 – 1630  w remizie OSP. Zebranie to  otworzył prezes  zarządu      dh Szwed Adam. Prezes powitał wszystkich przybyłych strażaków i gości.

Wśród gości znaleźli się: Wójt Gminy Stryszawa Rafał Lasek, reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej – kapitan Marcin Gąska, Prezes Zarządu Gminnego – Marian Łaciak, Komendant Gminny ZOSP RP w Stryszawie – Michał Szwed, Przewodniczący Rady Gminy Stryszawa – Józef Pochopień, sołtys Kurowa –  Krystyna Siwiec.

DSCF3158

W dalszym ciągu zebrania zaproponowano  przyjęcie porządku obrad, który zebrani jednogłośnie zaaprobowali. Prezes zaproponował na prowadzącego obrady dh Jacka Heredę oraz na protokolanta dh Adama Henryka Szweda. Następnie zaproponowano do Komisji Uchwał i Wniosków dh Zygmunta Widucha, dh Franciszka Krala i Franciszka Stanika. Zebrani zaaprobowali tę propozycję w głosowaniu.  W związku z tym, prezes przekazał prowadzenie obrad dh Jackowi Heredzie.

Dh Jacek Hereda stwierdził, że jest wymagane kworum gdyż na 70 członków obecnych na sali jest 50.

Jako pierwszy głos zabrał dh Adam Szwed oraz dh Tadeusz Kwaśny przedstawiając sprawozdanie z działalności naszej OSP.  Prezes przedstawił sprawozdanie merytoryczne  z działalności , a w nim szczególnie omówił ubiegłoroczny remont remizy i ogromne z tym  związane zaangażowanie druhów w pracach społecznych na rzecz OSP. Przedstawił w porządku alfabetycznym wszystkich tych, którzy poświęcili wiele czasu w tych pracach społecznych. Na liście tej znaleźli się: Bogdanik Bernadetta, Copija Eugeniusz, Copija Tadeusz, Gach Ignacy, Hereda Jacek, Hereda Krzysztof, Hereda Stanisław, Hereda Tomasz, Hulbój Dawid, Karcz Krzysztof, Karcz Artur, Karcz Władysława, Krzak Kazimierz, Kwaśny Tadeusz, Łysień Kamil, Łysień Adam, Micor Krzysztof, Pieczara Jarosław, Siwiec Krystyna, Spyrka Marek, Szwed Adam, Szwed Adam Henryk, Szwed Janusz,  Szwed Tomasz, Śleziak Barbara. Do najważniejszych tych prac zaliczył: prace przy naprawianiu uszkodzonego parkietu, malowanie zaplecza kuchennego, korytarzy, klatki schodowej, ubikacji, pomieszczeń Zarządu, prace związane z pocięciem i zabezpieczeniem drewna z rozbiórki dachu, wykonanie części nowej kanalizacji odpływowej z kuchni, prace porządkowe terenu  wokół remizy.

DSCF3159

Naczelnik  z kolei zauważył między innymi, że w minionym okresie z powodu rezygnacji lub nie płacenia składek skreślono z listy OSP 8 osób, przyjęto zaś 6 nowych członków. Wyjazdów do akcji było zaledwie 7 w tym do pożarów 4. Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu.

Kolejne sprawozdanie – finansowe za 2013r, plan finansowy na 2014 z bilansem i rachunkiem wyników finansowych za 2013 przedstawiła skarbnik dh Celina Widuch. Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu.

DSCF3161

Następnym mówcą był przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Eugeniusz Copija, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz przedstawił wniosek tej Komisji o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za 2013r. Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu.

Plan działalności na 2014r przedstawił sekretarz Zarządu dh Adam Henryk Szwed.

Po wysłuchaniu tych sprawozdań przewodniczący otworzył dyskusje nad sprawozdaniami.

Jako pierwszy głos zabrał dh Józef Rzepka, który z ogromnym uznaniem podkreślił dobrą pracę wszystkich strażaków w tym szczególnym roku, gdzie główna  uwaga koncentrowała się na remoncie remizy. Zauważył, że widząc twarze druhów, którzy dopiero rozpoczynają swa prace w OSP, widzi w nich twarze ich ojców, którzy także byli i są zaangażowani w OSP. To wielki sukces tej straży. W odniesieniu do wykonanych prac dziękował Wójtowi, Przewodniczącemu Rady Gminy , Prezesowi Zarządu Gminnego, Sołtysowi i Radnemu z Kurowa. Dziękując, prosił jednocześnie o pomoc w skończeniu odnowienia  elewacji frontowej remizy.

Kolejnym zabierającym głos był dh Krzak Kazimierz, który także podziękował panu Wójtowi i innym za pomoc w przeprowadzonym remoncie i prosił o dalsze wspieranie.

Następną zabierającą głos była sołtys, gospodarz OSP dh Krystyna Siwiec. Dołączając się do podziękowań już wygłoszonych, omówiła także zaangażowanie szczególne niektórych osób. Podkreśliła  tu ogromne zaangażowanie swych koleżanek z KGW w pracach w remizie w czasie trwania remontu. Zwróciła także  szczególną uwagę na prace seniora pana Ignacego Gacha i najmłodszych druhów: Heredy Tomasza, Jarosława Pieczary, braci Łysieniów i innych najmłodszych. Ogromną pomocą służył także dh Copija Tadeusz, który między innymi sponsorował wymianę dwóch okien, uczestniczył  także w pracach porządkowych.

DSCF3176

Ostatnim z dyskutantów był sekretarz Adam Henryk Szwed. W swym krótkim wystąpieniu zauważył, że miniony rok sprawozdawczy, który stał pod znakiem remontu generalnego remizy był dla OSP szczęśliwy. Nie ukrywał, że miał wiele obaw co do bezpiecznego dla budynku remizy  przeprowadzenia tego remontu. Mimo częściowo zniszczonego parkietu, zalania części kuchennej, większych strat szczęśliwie uniknięto. Podziękował wszystkim zaangażowanym w tych pracach. Sekretarz, jednocześnie radny zauważył, że czeka nas jeszcze sporo pracy choć nie tak trudnej jak poprzednio, jednak ma nadzieję na dalszą owocną współpracę z Wójtem Gminy Stryszawa w tym kierunku.

Wobec braku chętnych do zabrania głosu w dyskusji przewodniczący  zebrania zakończył ten punkt i przeprowadził głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu OSP. W głosowaniu  wszyscy zebrani głosowali za udzieleniem absolutorium.

W kolejnych głosowaniach wszyscy głosowali za zatwierdzeniem bilansu i rachunków wyników finansowych za 2013r, za przyjęciem planu działalności i planu finansowego na 2014r.

W punkcie porządku obrad dotyczącego wolnych wniosków przewodniczący zebrania zaprosił zebranych do dalszej dyskusji.

Jako pierwszy w tym punkcie zabrał głos Wójt Rafał Lasek. Jako Wójt podziękował on wszystkim strażakom z Kurowa za ich ofiarną pracę zarówno przy remoncie remizy jak szczególnie podczas akcji ratowniczych, czy innych działań na terenie gminy. Wójt zadeklarował, że wspólnymi siłami uda się w tym roku dokończyć poprawę estetyki budynku. Na zakończenie swego wystąpienia życzył wszystkim strażakom i ich rodzinom wszelkiej pomyślności w tym 2014r.

Kolejnym mówcą był prezes Zarządu Gminnego Marian Łaciak. Mówca podziękował  za nasze działania, doceniał zaangażowanie szczególnie przy zabezpieczeniach medycznych wszelkich lokalnych imprez. Życzył wszystkim strażakom jak najmniej wyjazdów do pożarów i bezpiecznych dla nich akcji, zaś w życiu osobistym im i ich rodzinom wszelkiej pomyślności w rozpoczynającym się 2014roku.

Komendant Gminny Michał Szwed powiedział, że jest w tym miejscu po raz pierwszy w nowej roli. Z tej jednostki wyszedł, tu zaczął swą przygodę z ratownictwem, do tej remizy i OSP czuje ogromny sentyment. Ponadto jako Komendant Gminny   podziękował OSP za dotychczasową pracę i życzył powodzenia w rozpoczynającym się 2014roku.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Pochopień przypomniał także, że jest „wychowankiem” tej Kurowskiej OSP i zawsze z sentymentem wraca do tego miejsca. Podziękował wszystkim zaangażowanym w remont remizy, życzył pomyślności w 2014r.

Dh Marcin Gąska przedstawił analizę pożarów i innych zdarzeń na terenie powiatu. Nakreślił problematykę szkoleń i odpowiedzialności za uczestników akcji.

Zauważył, że na terenie powiatu w ostatnim roku zdarzyło się wiele tragicznych wypadków z udziałem traktorzystów ciągników C330. Omówił działanie  powstałej w Komendzie Powiatowej stacji do przeprowadzania przeglądów  sprzętu specjalistycznego.

Przedstawiciel Komendy PSP omówił nowe wytyczne dla jednostek KSRG, gdzie zwiększa się rola wszelkiej dokumentacji tyczącej akcji ratowniczych. W dalszym ciągu wystąpienia zaapelował o pomoc dla chorego dziecka jednego ze strażaków z terenu powiatu.

Kolejny raz zabrał głos dh Krzak Kazimierz, w którym zaapelował o przekazywanie 1% swego podatku na rzecz naszej OSP.

Jako ostatni zabrał głos sekretarz, który poinformował, że dla wszystkich chętnych  do przekazywania swego 1% dla naszej OSP, jest gotów pomóc. Poinformował także, że na jego ręce wpłynęło podziękowanie od Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za udział naszej OSP w pokazie podczas przejazdu pociągu papieskiego w dniu 12 stycznia b.r.  Ze swej strony podziękował wszystkim zaangażowanym w tych pokazach, że tak szybko i sprawnie zorganizowano tę akcję.

Ponadto zebrani  nie sformułowali żadnych dodatkowych  formalnych wniosków.

Przewodniczący Komisji Uchwał i wniosków dh Zygmunt Widuch  odczytał wszystkim zebranym projekt uchwały nr1 w sprawie działalności organizacyjno – programowej stanowiącej załącznik do protokołu.

Przewodniczący zebrania poddał ten projekt pod głosowanie i zebrani jednogłośnie uchwalili tę uchwałę.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad przewodniczący zakończył zebranie.

Podaruj Juliankowi serce”

„Podaruj Juliankowi serce” to hasło akcji zorganizowanej dla zebrania środków na pomoc dla chorego Juliana Sałaciaka z Białki. Jego chore serduszko wymaga pilnej drogiej operacji.

„Podaruj Juliankowi serce”

W ramach szeregu imprez zorganizowano także koncert dobroczynny w restauracji „Styrnol” w Zawoi. Imprezą towarzyszącą był pokaz sprzętu ratowniczego w posiadaniu jednostek naszego powiatu.

„Podaruj Juliankowi serce”

OSP Kurów zaprezentowała swój sprzęt z zakresu ratownictwa medycznego, inne jednostki także swoje charakterystyczne wyposażenie, jak między innymi quady , podnośnik, nożyce i oczywiści ogromne samochody bojowe.

Pokaz slajdów poniżej.

OSP Kurów wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 12-01-2014r

 

Kopia DSCF2756Dzisiejsze uczestnictwo  jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy polegało na zainscenizowaniu „wypadku” z udziałem przejeżdżającego pociągu  z samochodem osobowym w pobliżu przystanku kolejowego Kurów Suski.

Często takie zderzenia mają miejsce z dala od siedzib ludzkich gdzie niejednokrotnie pierwsza na miejscu zdarzenia pojawia się pobliska jednostka OSP. W pokazie uczestniczyć będą dwie kobiety pozorujące ofiary oraz dziecko (fantom).

Kopia DSCF2769

Ratownicy, którzy przybyli na miejsce wypadku po zabezpieczeniu pojazdu zajęli się ewakuacją najciężej poszkodowanych karetką do szpitala, innym mniej poszkodowanych udzielona została pomoc doraźna i oczekiwano  na przybycie Pogotowia Ratunkowego. Ze względu na warunki zimowe poszkodowani oczekiwali w ogrzewanym namiocie. W akcji uczestniczyło kilkunastu strażaków  z naszej jednostki OSP oraz harcerze z Kurowa. Obok tego pokazu,  już dla mieszkańców Kurowa na przystanku pod wiatą znajdowało  się stanowisko do ćwiczeń z fantomem zarówno osoby dorosłej jak i dziecka, na którym to stanowisku zainteresowani mieszkańcy mogli przećwiczyć  masaż serca i sztuczne oddychanie –  już po przejeździe pociągu.

Kopia DSCF2781

W pokazie użyto sprzętu znajdującego się na wyposażeniu naszej OSP między innymi: samochód sanitarny karetka  z  wyposażeniem tj. pełne zestawy ratownicze PSP R1, automatyczny defibrylator, samochód lekki Gazela z między innymi z namiotem pneumatycznym, fantomy do ćwiczeń, samochód GBA Mercedes.

Krótka informacja na temat naszej OSP.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie powstała w 1946r. Jak każda OSP koncentrujemy się na zadaniach związanych z szeroko pojętym ratownictwem życia i mienia. W naszym przypadku znaczna rola przypada ratownictwu medycznemu.
W naszej skromnej miejscowości przeszkoliliśmy wielu strażaków, gotowych nieść pomoc każdemu w potrzebie. Własnym kosztem zakupiliśmy dobrze wyposażony samochód sanitarny (karetka). Początkiem tego typu działalności był udział w zabezpieczaniu pielgrzymki Jana Pawła II do Kalwarii Zebrzydowskiej w 2002roku. Tam 38 strażaków z Kurowa współorganizowało Szpital Polowy Nr 3, niosąc pomoc przybyłym do sanktuarium pielgrzymom. W czasie kolejnej wizyty, tym razem papieża Benedykta XVI również byliśmy w Kalwarii Zebrzydowskiej.  Największy sukces 2003roku, to udany start i zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym w Limanowej. Kolejny 2004 rok, to znów udany start i zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym w Krynicy. W kolejnych latach 2005 -2009 sami współorganizowaliśmy Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Podmiotów Wchodzących i Wspierających Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy. Braliśmy udział w Mistrzostwach w ratownictwie za granicą tj. Ukraina w 2008r oraz Węgry -2010r.
Nasze zastępy brały także udział w zabezpieczaniu imprez masowych, pokazach ratownictwa i ćwiczeniach na szczeblu powiatu i województwa. Między innymi w 2004 reprezentowaliśmy nasz powiat na ćwiczeniach wojewódzkich, które odbyły się na terenie Puszczy Niepołomickiej pod kryptonimem ” PUSZCZA 2004″.

Nasza jednostka od 2004 r została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego  oraz w tymże 2004 uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

W jednostce tej szkolenie w zakresie medycznym zostały zainicjowane przez zawodowego ratownika druha Pieczarę Piotra, a w trakcie tych 10 lat wielu z młodych członków, którzy zaczynali przygodę z ratownictwem w OSP  Kurów zostało zawodowymi ratownikami lub strażakami. Byliśmy prawdopodobnie jednymi z pierwszych OSP w Polsce, które zajęły się ratownictwem medycznym i możemy się chlubić także tym faktem, że 4 lipca 2006r  w czasie pięknej pogody w ogrodach Ministerstwa Zdrowia premier Kazimierz Marcinkiewicz oraz minister zdrowia Zbigniew Religa podpisali nową Ustawę o Ratownictwie Medycznym na tle naszej karetki. Premier i minister na ręce reprezentantów OSP Kurów złożył list gratulacyjny dla OSP Kurów, za wkład włożony w rozwój ratownictwa przedmedycznego w kraju i jego propagowanie w społeczności lokalnej.

 

Nie żyje były prezes Zarządu OSP Kurów dh Józef RzepkaDSCF0658

ś.p. Józef Rzepka (10.03.1940 – 12.05.2014)

 

Ostatnie pożegnanie

dha ś.p. Józefa Rzepki

 

„Nie umiera ten,

kto trwa w sercach i pamięci naszej”

 

 

W dniu 12 maja 2014 r, gdy zawyła syrena w naszej remizie nikt nie przypuszczał, że naszym druhom przyjdzie zmierzyć się z wielką tajemnicą śmierci. W tym dniu Pan Bóg postanowił powołać do siebie jednego z najlepszych synów naszej miejscowości – Kurowa.

W tym dniu ziemski żywot zakończył nasz wieloletni druh – Józef Rzepka.

Trudno w kronikarski, skrótowy  sposób opisać taką postać, więc z trudem i z szacunkiem pozwolę sobie skreślić parę zdań.

 

Dh Józef Rzepka urodził się w dniu 10 marca 1940r w Kurowie. Dla wielu z nas przez wiele lat kojarzył się z pracą nauczyciela matematyki. W latach 1960 – 1966 pracował w Stryszawie, w latach 1966 – 1977  oraz 1984 – 1998 w szkołach Huciska, Pewelki i Kurowa.

Dla innych śp. Józef Rzepka kojarzył się z pracą związaną z rolnictwem. Jego praca w Urzędzie Gminy Stryszawa, w Zarządach Gminnych Kółek Rolniczych w Stryszawie czy samego Kółka Rolniczego w Kurowie, zainteresowanie sprawami rolnictwa i rolników będzie również uprawnionym skojarzeniem. Naturalną tego konsekwencją było członkowstwo i działalność w Polskim Stronnictwie Ludowym.

Dla mieszkańców Kurowa i Gminy Stryszawa będzie kojarzyć się zapewne ze sprawowaniem przez trzy kadencje  w latach 1998 -2010 funkcji Wice Wójta Gminy Stryszawa. W swej pracy głównie zajmował się problematyką szkolnictwa.

Dla nas strażaków, nasz druh Rzepka to przede wszystkim strażak od 1961r. Dla nas strażaków, to także naturalny lider, inicjator wielu zamierzeń, inwestycji. Jego „niespokojny duch” wielokrotnie motywował wszystkich do wysiłku i pracy. Umiał rozmawiać zarówno ze starszymi druhami jak i młodszymi. W trudniejszych dla jednostki czasach podejmował się funkcji w zarządach, w tym pełnienia także funkcji prezesa zarządu OSP. Tak było w latach 1982 -1986 oraz 28.01.2006 do 17.06.2009r. Druh śp. Józef Rzepka to także wieloletni prezes Zarządu Gminnego ZO OSP RP w Stryszawie.

Nikt , kto znał zmarłego nie może powiedzieć, że był osobą obok , której można było przejść obojętnie. Mimo niepozornej postury emanował ogromną siłą i energią na wszystkich z otoczenia. Energia działania, niezwykła pracowitość i prosta ludzka dobroć spowodowała, że krąg jego znajomych, kolegów czy przyjaciół jest ogromny. Myślę, że wielu z nas jest jego niespłaconymi dłużnikami. Jego nagła śmierć przekreśliła jego aktywne życie, a nam każe wątpić w sens zdania, iż nie ma ludzi niezastąpionych.

 

DSCF4140

W ostatnim pożegnaniu naszego druha w kościele parafialnym w Hucisku zgromadziła się ogromna rzesza żałobników. Obok rodziny, sąsiadów znalazły się delegacje wszystkich jednostek z terenu gminy wraz z pocztami sztandarowymi. Państwową Straż Pożarna reprezentowali strażacy z jej Komendantem Powiatowym st.bryg. Piotrem Harańczykiem. Obecni także byli Starosta Suski Tadeusz Gancarz, Wice przewodniczący Rady Powiatu suskiego Ryszard Hadka, wójt Rafał Lasek , były Wójt Jacek Zając. Znalazły się  także poczty sztandarowe Kół PSL.

DSCF4146

Wszyscy obecni na pogrzebie zapamiętamy, że mimo zimnego porywistego wiatru i deszczu, wszyscy żałobnicy asystowali złożeniu urny do grobu.

 

Druhu Józefie – Cześć Twojej pamięci.

 

Święto Bożego Ciała - Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W dniu 19 czerwca w naszej małej parafii obchodziliśmy Święto Bożego Ciała - Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.  W piękną pogodę licznie zgromadzeni parafianie udali się do czterech ołtarzy.

1-DSCF4429

Przy okazji warto przypomnieć sobie w czym uczestniczyliśmy.

Świadomość niezwykłego cudu przemiany konsekrowanego chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa. Uroczystość, która wyrosła na podłożu adoracyjnego kierunku pobożności eucharystycznej rozwijającej się na Zachodzie od przełomu XI i XII w., przeżywana jest obecnie w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej. Bezpośrednią przyczyną ustanowienia uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa były objawienia bł. Julianny z Cornillon. Pod ich wpływem bp Robert ustanowił w 1246 r. święto Bożego Ciała, początkowo dla diecezji Liege.

1-DSCF4431

W Polsce jako pierwszy wprowadził to święto bp Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej, natomiast w Kościele unickim - synod zamojski w 1720 r. W Kościele katolickim w Polsce pod koniec XIV w. święto Bożego Ciała było obchodzone już we wszystkich diecezjach. Było ono zawsze zaliczane do świąt głównych. Od końca XV w. przy okazji tego święta udzielano błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Procesje eucharystyczne w dniu Bożego Ciała wprowadzono nieco później niż samo święto. Pierwszym śladem ich istnienia jest wzmianka o uroczystej procesji przed sumą w Kolonii w latach 1265-75. Podczas procesji niesiono krzyż z Najświętszym Sakramentem. W ten sposób nawiązywano do dawnego zwyczaju zabierania w podróż Eucharystii dla ochrony przed niebezpieczeństwami.

W XV w. procesje eucharystyczne odprawiano w całych Niemczech, Anglii, Francji, północnych Włoszech i Polsce. W Niemczech procesję w uroczystość Bożego Ciała łączono z procesją błagalną o odwrócenie nieszczęść i dobrą pogodę, dlatego przy czterech ołtarzach śpiewano początkowe teksty Ewangelii i udzielano uroczystego błogosławieństwa. W Polsce zwyczaj ten wszedł do "Rytuału piotrkowskiego" z 1631 r. Rzymskie przepisy procesji zawarte w "Caeremoniale episcoporum" (1600 r.) i "Rituale romanum" (1614 r.) przewidywały jedynie przejście z Najświętszym Sakramentem bez zatrzymywania się i błogosławieństwo eucharystyczne na zakończenie.

Procesję odprawiano z wielkim przepychem od początku jej wprowadzenia. Od czasu zakwestionowania tych praktyk przez reformację, udział w procesji traktowano jako publiczne wyznanie wiary.

1-DSCF4455

W Polsce od czasów rozbiorów z udziałem w procesji łączyła się w świadomości wiernych manifestacja przynależności narodowej. Po II wojnie światowej procesje w czasie Bożego Ciała były znakiem jedności narodu i wiary. Z tej racji ateistyczne władze państwowe niejednokrotnie zakazywały procesji urządzanych ulicami miast.

Konferencja Episkopatu Polski zmodyfikowała 17 lutego 1967 r. obrzędy procesji Bożego Ciała, wprowadzając w całej Polsce nowe modlitwy przy każdym ołtarzu oraz czytania ewangelii tematycznie związane z Eucharystią.

 

 

VIII Kurowskie bigosowanie 2014r

W dniu 26 lipca 2014r w naszej miejscowości odbyły się kolejne już „VIII  Kurowskie Warzenie Bigosu” .  Po rocznej przerwie związanej z remontem remizy mieszkańcy Kurowa oraz goście mogli znów degustować tę na wskroś polska potrawę przygotowaną przez panie  z pobliskich  Kół Gospodyń Wiejskich. Tegoroczne kapryśne lato i tym razem dało o sobie znać gdy na początku imprezy przeszła burza z opadami. Niemniej później nic już nie zakłóciło tej imprezy, zaś wspaniała muzyka wieczorem zapewniła doskonałą zabawę dla wszystkich miłośników tańca.

Otwarcia imprezy dokonali i przemówienia wygłosili, sołtys Kurowa Pani Krystyna Siwiec, starosta suski Tadeusz Gancarz. Głos zabrał  także  pan Waldemar Pieczara - Przewodniczący Rady Rejonowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku Białej.

Wśród gości można było także zobaczyć pana senatora Andrzeja Pająka oraz radnego powiatowego pana Ryszarda Hatkę.

Obok pań z KGW Kurowa na „Bigosowania „ znalazły się panie z KGW Targoszów – I miejsce, KGW Stryszawy Dolnej– II miejsce, KGW Lachowic– III miejsce i KGW Suchej Beskidzkiej– IV miejsce , w konkurencji na najsmaczniejszy bigos.

 

Najmłodszymi uczestnikami zajęła się nasza drużyna harcerska "ZIMBA" przeprowadzając gry  i zabawy.

 

 

Kurów bigos-2014-4

 

Foto. źródło UG Stryszawa

 

Manewry OSP- Lachowice 2014

Niestety nie organizuje się  już w Kurowie Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym.   Jednak cykl tych Mistrzostw, w naszym powiecie zaszczepił pasję ratownictwa w wielu sercach druhów - strażaków. Myślę, że między innymi pokłosiem tychże Mistrzostw Polski jest zorganizowanie w sąsiednich Lachowicach Manewrów Ratowniczo- Gaśniczych  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Głównym koordynatorem i pomysłodawcą tych zawodów był nasz były członek OSP w Kurowie dh Mariusz Hutniczak. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Stryszawa pan Rafał Lasek.

1-P9069695.

 

W dniu 06 września 2014r nasza jednostka również obok dziewięciu innych jednostek brała udział w tym zmaganiu.

Obok innych konkurencji sprawdzających wyszkolenie strażackie nasi druhowie zajęli pierwsze miejsce z zadań zakresu ratownictwa medycznego.

1-zDSC_2895

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nasza drużyna to druhowie: Artur Karcz, Krzysztof Hereda, Adam Łysień,Tomasz Hereda, Jarosław Pieczara, Marek Siwiec.

 

Serdeczne gratulacje za udany udział, a organizatorom za pomysł i realizację manewrów.

 

Nowy system powiadamiania alarmowego w OSP Kurów

ULOTKA INFORMACYJNA

 

Działanie serwisu ALARMOWANIE.PL członków OSP polega na tym, że na telefony komórkowe strażaków  będzie dzwonić nasze Centrum Alarmowania OSP prezentując się numerem 89-679-69-00 lub 34-340-11-00. Numery te  strażacy muszą  zapisać w swoim telefonie komórkowym pod przyjazną nazwą ALARM OSP lub ALARM-REMIZA oraz przypisać do tych numerów dedykowany dzwonek np. syrena strażacka (pliki do pobrania dzwonków znajdują się na naszej stronie internetowej zakładka Strefa strażaka ), a gdy zadzwoni telefon to bez spoglądania na wyświetlacz będzie wiadomo, że został ogłoszony alarm dla OSP.

 

Serwis ALARMOWANIE.PL będzie dzwonić dwa razy przez ok 15 sekund (drugie dzwonienie po ok 60 sekundach) chyba, że ktoś odrzuci pierwsze alarmowanie wtedy system do nie go już nie zadzwoni. System traktuje taką osobę jako powiadomioną o alarmie i dlatego nie zachodzi potrzeba powtórnego alarmowania oraz dekoncentrowania strażaka, który udaje się do remizy. Podwójne alarmowanie daje możliwość zaalarmowania tych osób, które nie słyszały pierwszego alarmowania lub prowadziły rozmowę telefoniczną podczas pierwszego alarmowania. Warto też zapamiętać numery naszego centrum ponieważ po zakończonej rozmowie często otrzymujemy sms-a z podaniem numeru jaki próbował się dodzwonić.

 

Prosimy aby strażacy w miarę możliwości powyłączali usługę poczty głosowej w swoich telefonach. W przeciwnym wypadku gdy strażak odrzuci dzwonienie z naszego serwisu, to na jego numerze telefonu włączy się poczta głosowa i zostanie nagrany komunikat naszego serwisu „Alarm dla straży pożarnej”. Naliczona  zostanie opłata za połączenie, podobnie w przypadku gdy strażak będzie odbierać te dzwonienia. Przypominamy, że za odbierane połączenia jest obciążana wasza jednostka.

 

Uruchomienie alarmowania OSP może odbywać się też przez uprawnione numery telefonów strażaków ( każda OSP może wyznaczyć do 6-ciu takich numerów). Należy zadzwonić  na numer 89-679-69-01 lub zapasowy 34-340-11-01  (wystarczy dać tzw. strzałkę max 5 sekund aby nie zastawiło się podłączanie inaczej usłyszy się zapowiedź „Zlecenie przyjęto do realizacji” - osoba zlecająca alarmowanie  poniesie wtedy koszt rozmowy trwającej ok 2 sekundy wg stawek obsługującego ją operatora). Numer zlecający alarm nie zawsze otrzyma alarmowanie z naszego serwisu ALARMOWANIE.PL ponieważ system traktuje go jako zajęty, poza tym osoba ta wie,
że jest alarm dla OSP skoro ogłasza.

Poniżej podajemy aktualne kody do WYŁĄCZANIA POCZTY GŁOSOWEJ

T-Mobile  - nie zależnie czy karta czy abonament           ##002#                  (zadzwoń)

Orange     abonament / MiX                                         *110*20*00#        (zadzwoń)

karta                                                                     *110*03*00#        (zadzwoń)

Play   nie zależnie czy  karta czy abonament                     ##002#                  (zadzwoń)

*111*56*3# - sprawdzenie stanu usługi

Plus abonament                                                            ##002#                   (zadzwoń)

karta lub mix plus                                                 *122*00#               (zadzwoń)

Należy wybrać właściwy kod i nacisnąć przycisk ZADZWOŃ

 

DSCF7720

Okres przed Świętami Bożego Narodzenia  obfituje w spotkania opłatkowe. Tym razem 20 grudnia 2014r,  w naszej remizie gościliśmy przedstawicieli wszystkich strażaków z naszej gminy.  Spotkanie uświetnili zaproszeni gości i nasza Gminna Orkiestra Dęta pod przewodnictwem kapelmistrza Krzysztofa Górskiego.

DSCF7713

Wśród gości znaleźli się: Proboszcz naszej parafii ks. mgr Józef Zadora, reprezentujący także  starostę suskiego pan Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego Ryszard Hadka,   Pani Przewodnicząca Rady Gminy Stryszawa Agata Gołuszka,  włodarz naszej gminy mgr inż. Rafał Lasek, dh. Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej mł. bryg. mgr inż.  Krzysztof Okrzesik,  dh.  Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straż Pożarnych Rzeczypospolitych Polskiej w Stryszawie Michał Szwed,  Dh Prezes Zarządu Oddziału Gminnego  Związku Ochotniczych Straż Pożarnych Rzeczypospolitych Polskiej w Stryszawie Marian Łaciak, członek Zarządu Oddziału Gminnego  Związku Ochotniczych Straż Pożarnych Rzeczypospolitych Polskiej w Stryszawie dh Sławomir Łaciak.

DSCF7684

Po powitaniu  i krótkich wystąpieniach zaproszonych gości , modlitwę opłatka, pobłogosławienie  wygłosił nasz Ks. proboszcz Józef Zadora.

DSCF7695

Następnie „wszyscy  wszystkim składali życzenia”.

DSCF7699

Smaczny poczęstunek serwowany przez członkinie naszego Koła Gospodyń Wiejskich pod przewodnictwem pani Krystyny Siwiec uzupełnił to sympatyczne spotkanie.

Dla lepszego spożywania przygrywała nasza wspaniała orkiestra,  która zaprezentowała kilka kolęd oraz kilka klasycznych melodii.

DSCF7712

 

 

Radosnych świąt Bożego Narodzenia, rychłego spełnienia każdego marzenia,  wiary, błogosławieństwa Bożego, dalszej  życzliwości mieszkańców, Szczęśliwego Nowego Roku 2015 dla wszystkich strażaków naszej gminy, ich rodzin  życzy

Zarząd OSP w Kurowie.

2015

Walne zebranie OSP 2015 i c.o.

Rok 2015 w naszej OSP zaczął się od ważnej inwestycji. Zaraz na początku lutego dzięki przychylności sołectwa Kurów, które przekazało swój „Fundusz sołeckie z 2015r” na zamontowanie centralnego ogrzewania w naszej remizie.

DSCF8232

 

Mimo, że tegoroczna zima należy znów do łagodnych, niemniej koszty ogrzewania elektrycznego,  szczególnie garażu,  zawsze stanowiły duży problem, zaś sam budynek rzadko kiedy był dobrze ogrzany. Zdarzały się przypadki zamarzania wody w rurach i inne problemy.

DSCF8175
Na koszt inwestycji ok. 30 000zł składały się także „dołożenie” z budżetu Gminy brakującej kwoty.

DSCF8226
Wykonawca firma pana Józefa Świętka starała się , aby remiza była ogrzana na zbliżające się walne zebranie członków naszej OSP oraz zbliżające się zebranie sołecki , na którym były dokonane wybory sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.

 

 

 

Walne Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie odbyło się w dniu 28 lutego 2015r w godz. 16 – 17 w remizie OSP. Zebranie otworzył prezes zarządu dh Szwed Adam. Prezes powitał wszystkich przybyłych strażaków i gości.

DSCF8611
Wśród gości znaleźli się: Wójt Gminy Stryszawa Rafał Lasek, reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej – kapitan Łukasz Białończyk, Wice Prezes Zarządu Gminnego – Eugeniusz Nosal, Komendant Gminny ZOSP RP w Stryszawie – Michał Szwed, Przewodnicząca Rady Gminy Stryszawa – Agata Gołuszka, sołtys Kurowa - Krystyna Siwiec.
Na wstępie prezes przypomniał, że z naszego grona w 2014r odeszli druhowie : Józef Rzepka i Tadeusz Micor i w związku z tym poprosił o uczczenie ich pamięci minutą ciszy.

DSCF8590
Zebrani jednogłośnie zaaprobowali proponowany program obrad. Prezes zaproponował na prowadzącego obrady dh Jacka Heredę oraz na protokolanta dh Adama Henryka Szweda. Następnie zaproponowano do Komisji Uchwał i Wniosków dh Wiolettę Spyrka, dh Marka Spyrkę, dh Artura Knapczyka. Zebrani zaaprobowali tę propozycję w głosowaniu. W związku z tym, prezes przekazał prowadzenie obrad dh Jackowi Heredzie.
Dh Jacek Hereda stwierdził, że jest wymagane kworum gdyż na 69 członków obecnych na sali jest 36.
Jako pierwszy głos zabrał dh Tadeusz Kwaśny przedstawiając sprawozdanie z działalności naszej OSP.

DSCF8595

Kolejne sprawozdanie – finansowe za 2014r, plan finansowy na 2015 z bilansem i rachunkiem wyników finansowych za 2014 przedstawiła skarbnik dh Celina Widuch.

DSCF8602

Następnym mówcą był przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Eugeniusz Copija, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz przedstawił wniosek tej Komisji o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za 2014r.

DSCF8604
Plan działalności na 2015r przedstawił sekretarz Zarządu dh Adam Henryk Szwed.

DSCF8606
Po wysłuchaniu tych sprawozdań przewodniczący zebrania otworzył dyskusje nad sprawozdaniami. Jako jedyny głos zabrał sekretarz Adam Henryk Szwed. W swym krótkim wystąpieniu zauważył, że miniony rok sprawozdawczy, który z jedne strony był dla naszej OSP smutny z powodu śmierci druhów to z drugiej strony zostało wykonane wiele prac w remizie. Prace te, to zwieńczenie w zasadzie tych prac z 2013r, a więc odnowienie frontowej elewacji, nowa kanalizacja czy wreszcie odnowienie parkietu. W tej chwili mamy salę już ogrzewaną przez centralne ogrzewanie. Sekretarz podziękował wszystkim zaangażowanym oraz panu Wójtowi za pomoc finansową w realizacji tych remontów.

DSCF6793

Wobec braku chętnych do zabrania głosu w dyskusji przewodniczący zebrania zakończył ten punkt i przeprowadził głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu OSP. W głosowaniu wszyscy zebrani głosowali za udzieleniem absolutorium.
W kolejnych głosowaniach wszyscy głosowali za zatwierdzeniem bilansu i rachunków wyników finansowych za 2014r, za przyjęciem planu działalności i planu finansowego na 2015r.
W punkcie porządku obrad dotyczącego wolnych wniosków przewodniczący zebrania zaprosił zebranych do dalszej dyskusji.

Jako pierwszy w tym punkcie zabrał głos Wójt Rafał Lasek. Jako Wójt podziękował on wszystkim strażakom z Kurowa za ich ofiarną pracę zarówno przy remoncie remizy jak szczególnie podczas akcji ratowniczych, czy innych działań na terenie gminy. Wójt zaapelował o poprawę pracy z młodzieżą, bo jest to element, który w naszej OSP nie wygląda najlepiej.

DSCF8614
Komendant Gminny Michał Szwed podziękował OSP za dotychczasową pracę i życzył powodzenia w rozpoczynającym się 2015roku. Szczególnie pogratulował wyszkolenia najmłodszym druhom. Zadeklarował gotowość pomocy merytorycznej w szkoleniu.

DSCF8619

Dh kpt. Łukasz Białończyk przedstawił analizę pożarów i innych zdarzeń na terenie powiatu. Zauważył, że w zeszłym roku była rekordowa ilość pożarów i zdarzeń w naszym powiecie. Zaprosił do odwiedzania strony internetowej Komendy Powiatowej w Suchej Beskidzkiej.

Prezes Adam Szwed złożył wniosek od Zarządu OSP do Walnego Zebrania o nadanie tytułów „Honorowego członka OSP Kurów” druhom:
Gach Ignacy, Kwaśny Zdzisław, Siwiec Rudolf, Stanik Tadeusz.

Jako ostatni zabrał głos sekretarz, który jeszcze raz odniósł się do śmierci dh Józefa Rzepki. Zauważył, że druh Rzepka zawsze zabierał głos na zebraniach i jego pełna energii osoba wywierał na wszystkich wpływ. Brak tego druha będzie na pewno widoczny . Kolejnym aspektem swej wypowiedzi była osobista uwaga na temat pożaru, który jego osobiście dotknął w 2014r. Podziękował jeszcze raz wszystkim uczestnikom akcji ratowniczej za ich poświęcenie oraz za złożoną darowiznę na jego rzecz. Podziękował także za darowiznę od KGW. Odnosząc się do faktu podpalenia zauważył, że połączenie głupoty i szerzących się głosów nienawiści, wcześniej czy później może skończyć się tragedią.

Ponadto zebrani nie sformułowali żadnych dodatkowych formalnych wniosków.
Przewodnicząca Komisji Uchwał i wniosków dh Wioletta Spyrka odczytała wszystkim zebranym projekt uchwały nr1 w sprawie działalności organizacyjno – programowej stanowiącej załącznik do protokołu.

Przewodniczący zebrania poddał ten projekt pod głosowanie i zebrani jednogłośnie uchwalili tę uchwałę.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad przewodniczący zakończył zebranie.

 

 

Odszedł nasz Honorowy Członek OSP Kurów Marian Michałek.

 

Ś.p. Marian Michałek

Marian Michałek *1929  +2015

W dniu 28.09.2015r zmarł nasz wieloletni druh Marian Michałek. Dh Michałek należał do OSP Kurów od samego jej powstania w roku 1946.

Kronika 4 -Pyclik i inni

W ciągu tych wielu lat swej służby dla Kurowa dał się poznać jako aktywny strażak, który swą pracą wspierał budowę naszej remizy w latach siedemdziesiątych. Sprawował także funkcję między innymi naczelnika OSP. W ostatnich latach swej służby dał się poznać jako niezmordowany sztandarowy, który swą obecnością uświetniał liczne uroczystości z udziałem naszego pocztu sztandarowego.

DSCF3773

Swego czasu aktywnie działał w Kółku Rolniczym w Kurowie, był jednym z założycieli reaktywowanego Kółka Rolniczego w Kurowie.

DSCF2587

Dh Marian Michałek został wielokrotnie odznaczany medalami za zasługi dla pożarnictwa oraz Państwowym Srebrnym  Krzyżem Zasługi.Złoty medal 2003

W ostatniej pożegnalnej drodze odprowadzały Dh Michałka liczne poczty sztandarowe z przedstawicielami OSP : Kurów, Hucisko, Lachowice, Stryszawa, Kuków, Krzeszów oraz sąsiedniego Ślemienia i Lasu. Ponadto w pogrzebie uczestniczyli: Prezes Gminnego Zarządu ZOSP RP w Stryszawie dh Marian Łaciak, Komendant Gminny ZOSP RP w Stryszawie Michał Szwed, przedstawiciel Komendy PSP w Suchej Beskidzkiej dh kpt Marcin Gąska.

 

Druhu Marianie – cześć Twojej Pamięci!

 

Pożar zabudowania w Hucisku sierpień 2015r

Tegoroczne upalne lato daje się prawie wszystkim we znaki. Niestety jest to „dobra” pora na pożary. 20 sierpnia 2015 gdy zawyła syrena nasi druhowie pospieszyli do sąsiedniej miejscowości Hucisko gdzie paliła się obora wraz ze stodołą.

1440167392402

Odległość do budynku mieszkalnego także była niebezpieczna. Jednostka z Kurowa, która pierwsza dotarła na miejsce pożaru rozpoczęła działania od rozpoznania, wyprowadzenia zwierząt z obory i gaszenia płonącego zabudowania.

1440167392676

Kolejne jednostki , które rychło dołączyły do ratowników z Kurowa pomagały w akcji i sukcesywnie zasilały w wodę działania strażaków.

1440167391839

Nie było to łatwe w związku z panującą suszą, więc samochody pożarnicze czerpały wodę w Kurowie w okolicach Szkoły Podstawowej.

„Podbabiogórskie Zawody Ratowniczo – Gaśnicze LACHOWICE 2015”.

W dniach 11 i 12 września 2015r w sąsiednich Lachowicach odbyły się „Podbabiogórskie Zawody Ratowniczo – Gaśnicze LACHOWICE 2015”.

Manewry Lachowice 2015-1

Na ogromne uznanie zasługuje organizacja i rozmach tej imprezy , w której swe strażackie umiejętności mogli sprawdzić strażacy z 15 jednostek OSP. Tym bardziej na uznanie zasługują nasi strażacy , którzy w składzie: Tadeusz Kwaśny, Tomasz Hereda, Adam Łysień, Artur Karcz, Jarosław Pieczara i Tomasz Szwed zajęli dobre II miejsce.

(I miejsce OSP Wieprz, III miejsce OSP Porąbka).

 

Rywalizacja rozpoczęła się w piątkowy wieczór i trwała także w nocy, tak charakterystycznej porze dla działań ratowniczych.

 

Manewry Lachowice 2015-2

W piątkowy wieczór i noc druhowie mieli do wykonania cztery zadania. Ratowali poszkodowanych w wypadku do jakiego doszło na składzie budowlanym, na którym ładunek spadł z ciężarówki na samochód osobowy, gasili pożar hali magazynowej, w której znajdowały się butle z acetylenem, co zmusiło druhów do ewakuowania okolicznych mieszkańców. Na osuwisku w Lachowicach doszło do wypadku losowego. Pieszy spadł ze skarpy i nadział się na konar drzewa. Ponadto w mroku trzeba było jeszcze pokonać sprawnościowy tor przeszkód.

 

Manewry Lachowice 2015-3

W sobotę przygotowano nie mniej ciekawe zadania. W centrum Stryszawy w ogniu stanął Prodrynek. Uwięziony na piętrze mężczyzna chciał w panice wyskoczyć z budynku. Akcję utrudniało ogromne zadymienie (użyto maszyn wytwarzających dym na dyskotekach i koncertach), a realizmu dodawały emitowane z głośników odgłosy krzyków i pożaru. Chwilę później kierowcy zademonstrowali swój kunszt na torze przeszkód. Jeździli jednak nie wozami strażackimi, a samochodami osobowymi, które zamiast tylnych kół miały zamontowany troleje.

 

Manewry Lachowice 2015-4

W Lachowicach czekały na strażaków dwie kolejne konkurencje. Najpierw udzielali pomocy cyklistce, która wpadła do rzeki, a następnie ratowali rannych w wypadku samochodowym. Na boisku piłkarskim w Hucisku pokonywali tor przeszkód, a potem grali w strażacką piłkę nożną. Druhowie z dwóch jednostek toczyli mecz na niewielkim placu, ale piłkę przesuwali strumieniem wody. Na koniec musieli jeszcze na pograniczu osiedli Karczówka i Krale udzielić pomocy nietrzeźwemu traktorzyście, który wjechał pojazdem w drzewo. Sytuacja była poważna, gdyż na wiezionej na przyczepie beczce znajdowała się tabliczka informująca, że w pojemniku znajdują się chemikalia. Jednostki, które dobrze przeprowadziły wywiad z poszkodowanym dowiedziały się, że w beczce jest gnojówka, a beczka ma oznaczenia, gdyż pochodzi z dawnych lat.

Manewry Lachowice 2015-5

 

 

 

 

 

Manewry Lachowice 2015-7

 

 

 

 

Manewry Lachowice 2015-7 Manewry Lachowice 2015-7 Manewry Lachowice 2015-8

 

 

 

 

 

Ź

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV Konkurs Potraw Regionalnych o "Złota Warzechę" - 2015

14 listopada 2015 r w remizie OSP Lachowice odbył się już kolejny XV Konkurs Potraw Regionalnych o "Złotą Warzechę".

W konkursie startowało 18 grup , głównie KGW. Wśród uczestników znaleźli się także goście ze Słowacji, z Orawskiej Polhory.

DSCF2969

Nasza KGW jak zwykle pod kierownictwem Krystyny Siwiec brała udział w zmaganiach. Tym razem nie udało się , następnym razem będzie lepiej.

DSCF2971

DSCF2975

 

DSCF2980

 

DSCF2982

 

2016

 

Walne zebranie w OSP Kurów 2016

Logo OSP Kurów

Rok 2016 zaczynamy w naszej OSP od znacznych zmian. Zgodnie z kalendarzem nastapiły w naszej OSP, tak jak w  innych wybory nowych władz.  W naszej jednostce walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w  Kurowie przeprowadzono w dniu 13 lutego  2016r.

          Zebranie to otworzył prezes  zarządu  dh Szwed Adam witając zebranych i gości , wśród których znaleźli się:  Wójt Gminy Stryszawa Rafał Lasek, Komendant Powiatowy PSP w Suchej Beskidzkiej – mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Okrzesik, Prezes  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Stryszawie dh Marian Łaciak, Skarbnik  Gminy  Stryszawa Sławomir Łaciak, Komendant Gminny ZOSP RP w Stryszawie – Michał Szwed, Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego Ryszard Hadka, Przewodnicząca  Rady Gminy Stryszawa – Agata Gołuszka, sołtys Kurowa -  Krystyna Siwiec.

DSC_0017

Na wstępie prezes  poprosił naczelnika dh Tadeusza Kwaśnego o wprowadzenie sztandaru OSP Kurów.

DSC_0019

Po wprowadzeniu sztandaru  prezes przypomniał, że z naszego grona  w 2015r odszedł druh : Marian Michałek i w związku z tym poprosił o uczczenie jego pamięci minutą ciszy.

DSC_0021

Prezes zaprosił do prowadzenia zebrania dha Sławomira Łaciaka , zebrani w głosowaniu jawnym zgodzili się na tę propozycję. Obejmując przewodniczenie obrad dh Sławomir Łaciak podziękował za zaufanie i poprosił o zgłaszanie kandydatur na protokolanta zebrania, członków Komisji Uchwał  Wniosków oraz Komisji wyborczej. Zebrani jednogłośnie powołali na protokolanta Adama Henryka Szwed , Komisję Uchwał w wniosków w składzie: Wioletta Spyrka – przewodnicząca , Kwaśny Grażyna i Kwaśny Dawid oraz Komisję Wyborcza w składzie: Śleziak Barbara – przewodnicząca, Sołtys Sylwia – sekretarz i Trzop Józef – członek.

Dh Sławomir Łaciak  stwierdził, że jest wymagane kworum gdyż na 54 członków  uprawnionych do głosowania obecnych na sali jest 38.


DSCF4264

Kontynuując zebranie przewodniczący przedstawił następujący porządek zebrania, który zebrani jednogłośnie przyjęli.

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wprowadzenie sztandaru OSP Kurów.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta, komisji uchwał i wniosków oraz komisji wyborczej.
 4. Przyjęcie porządku zebrania.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności - naczelnik.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego- skarbnik.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjne – przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy 2015r.
 10. Wybory Zarządu OSP – 9 osób i  Komisji Rewizyjnej- 3 osoby.
 11. Przerwa w zebraniu dla ukonstytuowania się  Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP.
 12. Wybory Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP i Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.
 13. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący - sekretarz.
 14. Wolne wnioski zebranych.
 15. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego na 2016r.
 16. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 17. Wyprowadzenie sztandaru i zakończenie zebrania.

DSCF4288

Jako pierwszy głos zabrał dh Tadeusz Kwaśny przedstawiając sprawozdanie z działalności naszej OSP.

Kolejne sprawozdanie – finansowe za 2015r, z bilansem i rachunkiem zysków i strat przedstawił w zastępstwie skarbnika dh Adam Henryk Szwed.

DSCF4262

Następnym mówcą był przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Eugeniusz Copija, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz przedstawił wniosek tej Komisji o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za 2015r.

Po wysłuchaniu tych sprawozdań przewodniczący zebrania  otworzył dyskusje nad sprawozdaniami. Jako jedyny głos zabrał  naczelnik Tadeusz Kwaśny, który wyjaśnił błąd w druku swego wcześniej czytanego sprawozdania.

Wobec braku chętnych do zbrania głosu w dyskusji przewodniczący  zebrania zakończył ten punkt porządku obrad.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu OSP. W głosowaniu  przy jednym głosie wstrzymującym się  zebrani głosowali za udzieleniem absolutorium.

DSCF4369

W kolejnym punkcie dotyczącym wyborów nowego składu zarządu przewodniczący zebrania przedstawił propozycje ustępującego zarządu aby głosować jawnie za wyborem 9 osobowego zarządu OSP. Przewodniczący poddał pod głosowanie tę propozycję i w wyniku głosowania wszyscy byli za przyjęciem takiej propozycji.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie propozycji z sali na członków nowego zarządu OSP. Z sali zgłoszono kandydatury następujących osób: Rzepka Michał, Hereda Jacek, Pieczara Jarosław, Hereda Tomasz, Szwed Adam, Szwed Adam Henryk, Siwiec Krystyna, Kwaśny Tadeusz, Karcz Artur. Po zgłoszeniu 9 – tej kandydatury prezes zaproponował zamkniecie listy kandydatów i przy jednym głosie wstrzymującym się zebrani zgodzili się na zamkniecie listy kandydatur.

Następnie przewodniczący poddał zgłoszone kandydatury pod głosowanie, które w jawnym głosowaniu zostały jednogłośnie przyjęte.

Po głosowaniu przewodniczący zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono kandydatury dh Spyrki Marka, Szweda Janusza i Adama Łysienia. Po zgłoszeniu trzeciej  kandydatury zaproponowano  zamkniecie listy kandydatów i jednogłośnie  zebrani zgodzili się na zamkniecie listy kandydatur. W kolejnym jawnym głosowaniu zebrani jednogłośnie powołali nowy skład Komisji Rewizyjnej.

 

Po dokonaniu wyborów przewodniczący ogłosił krótką przerwę dla ukonstytuowania się składów nowego zarządu OSP oraz Komisji Rewizyjnej.

 

Po  wznowieniu obrad  przewodniczący odczytał skład nowego ukonstytuowanego zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

Zarząd OSP w Kurowie wybrany na walnym Zebraniu Sprawozdawczo – wyborczym w dniu 13 lutego 2016r.

- Szwed Adam – prezes Zarządu OSP w Kurowie,

- Rzepka Michał – naczelnik I wiceprezes Zarządu OSP w Kurowie

- Karcz Artur – wiceprezes Zarządu OSP w Kurowie,

- Pieczara Jarosław – skarbnik Zarządu OSP w Kurowie,

- Szwed Adam Henryk – sekretarz Zarządu OSP w Kurowie,

- Hereda Tomasz – gospodarz,

- Hereda Jacek – zastępca naczelnika,

- Kwaśny Tadeusz - Zarządu OSP w Kurowie,

- Siwiec Krystyna – członek Zarządu OSP w Kurowie

DSCF4395

Komisja Rewizyjna OSP Kurów wybrana na walnym Zebraniu Sprawozdawczo – wyborczym w dniu 13 lutego 2016r.

- Spyrka Marek – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

- Łysień Adam – członek Komisji Rewizyjnej,

- Szwed Janusz – członek Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący zebrania ogłosił, że zarząd zaproponował na delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSDP RP druhów: Hereda Jacek, Siwiec Krystyna, Szwed Adam, Szwed Adam Henryk oraz na przedstawicieli OSP Kurów  do Zarządu Oddziału  Gminnego ZOSP RP: Rzepka Michał, Szwed Adam.  Przewodniczący zebrania zapytał, czy są jakieś dodatkowe kandydatury z sali. Wobec braku takowych poddał proponowane kandydatury pod głosowanie i zostały one jednogłośnie przyjęte.

 

Kontynuując zebranie sekretarz Adam Henryk Szwed przedstawił plan finansowy i plan pracy na rok 2016.

W punkcie porządku obrad dotyczącego wolnych wniosków przewodniczący zebrania zaprosił zebranych do dalszej dyskusji.

DSCF4274

Jako pierwszy w tym punkcie zabrał głos Komendant Powiatowy mł. bryg. Krzysztof Okrzesik. W swym wystąpieniu podkreślił znaczenie OSP Kurów jako jednostki włączonej do KSRG głównie pod kątem ratownictwa medycznego, w którym ta jednostka się specjalizuje od lat. Komendant zauważył, że są czynione starania aby utworzyć pewną sformalizowaną formułę ścisłej współpracy w tym kierunku z jednostką w sąsiednich  Lachowicach, która w ostatnim czasie poczyniła kolosalne postępy w szkoleniu medycznym, jednak jako jednostka nie będąca w KSRG nie może wykonywać pewnych działań. Stąd jest pomysł na stworzenie Grupy Medycznej obejmującej strażaków z tych właśnie jednostek. W tej chwili nie ma dostatecznej jeszcze wiedzy jak to formalnie uczynić i jest potrzebna zgoda obydwu jednostek na takie połączenie.

DSCF4278

Drugim zabierającym głos był dh Pieczara Piotr, który niepokoi się, że w planach na ten rok nie ma mowy o remoncie karetki, zwłaszcza blacharki.  Uważa on, że samochód ten nie jest w pełni sprawny. Dh Pieczara Piotr jest przekonany, że należy czynić starania o auto pożarnicze z większą ilością wody  oraz o sformalizowanie urządzenia „Punktu czerpania wody” w Kurowie.

Dh Jacek Hereda zapytał Komendanta Powiatowego na jakiej zasadzie miałaby się opierać współpraca pomiędzy OSP Lachowice a Kurowem.

Ponownie zabierając głos dh Pieczara Piotr  między innymi przypomniał, że swego czasu w naszej OSP powstała Grupa Ratownictwa Medycznego, która dała początek ogromnemu rozwojowi naszej OSP. Ponadto zwrócił uwagę, że nasz samochód „Gazela” mógłby być wyposażony i użytkowany dla potrzeb ratownictwa medycznego.

Odpowiadając dh Kwaśny Tadeusz zauważył, zarzut co do wadliwości samochodu karetki jest już nieaktualny bo wszystko jest naprawione.

Dh Łaciak Sławomir podkreślił znaczenie OSP Kurów. Zauważył konieczność spisania porozumienia pomiędzy jednostkami Kurowa i Lachowic i pewnie także udziału  w tym Gminy Stryszawa.

Zabierając głos w dyskusji sekretarz Adam Henryk Szwed wyraził zdanie, że inicjatywa swego rodzaju „połączenia sił” z OSP Lachowice na pewno warta jest rozważenia i analizy aspektów prawnych na spokojnie w gronie zainteresowanych. Odnosząc się do przywołanej wcześniej  Grupy Ratownictwa Medycznego, która działała w naszej jednostce przypomniał, iż wedle słów ówczesnego dowódcy JRG mł. bryg. Piotra Harańczyka , Grupa ta nie do końca miała umocowanie prawne i nigdy nie działała formalnie w formule prawdziwej Grupy Ratownictwa Medycznego.

DSCF4300

Wójt Gminy Stryszawa Rafał Lasek zauważył, że sprzęt ratowniczy  jest tylko zaczyna się problem z ludźmi, a właściwie ich brakiem. Podkreślił konieczność wychowania w MDP nowego pokolenia strażaków.  Wójt życzył strażakom wszystkiego dobrego w tym roku i życzył zrealizowania wszystkich zamierzeń przez Zarząd.

DSCF4306

Prezes Zarządu Gminnego dh Marian Łaciak w swym wystąpieniu między innymi podziękował jednostce za zabezpieczanie wszystkich imprez i zawodów  organizowanych w gminie przez strażaków. Złożył podziękowania na ręce Wójta i Przewodniczącej Rady Gminy za  spore środki finansowe przekazywane przez Urząd Gminy na wszystkie jednostki w Gminie, w tym dla Kurowa.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Hadka podziękował za zaangażowanie OSP Kurów w działaniach na terenie powiatu. Pogratulował nowemu zarządowi wyboru, szczególnie prezesowi Adamowi Szwed za ponowny wybór na funkcje prezesa.

DSCF4328

Przewodnicząca Rady Gminy Agata Gołuszka podziękowała za zaproszenie na to zebranie. Życzyła nowemu zarządowi owocnej pracy społecznej. Przewodnicząca podkreśliła, że Urząd Gminy Stryszawa nie skąpi środków na OSP. W swym wystąpieniu podkreśliła , że w OSP Kurów jest dobra współpraca pomiędzy OSP a KGW i innymi organizacjami bo „najważniejsi są ludzie”.

 

Zabierając ponownie Komendant Powiatowy mł. bryg Krzysztof Okrzesik przedstawił krótką analizę zagrożeń w powiecie. Mimo, że ilość zdarzeń w ubiegłym roku się zmniejszyła, niemniej było ich ponad 1200. Na chwilę obecną największym wyzwaniem będzie zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży . Jak do tej pory z OSP Kurów zgłoszono 2 osoby do patrolu pieszego na Błoniach w Krakowie. Ponadto planuje się zabezpieczenie imprezy w Suchej Beskidzkiej za pasażem, gdzie zgromadzi się ok. 20 000uczestników ŚDM. 23 lutego zostanie otwarta sala ćwiczeń mająca edukować jak postępować w momencie  pożaru, w pomieszczeniu zadymionym. Mówca podziękował za to , że uczniowie z Kurowa jako pierwsi będą uczestniczyć w takim pokazie – szkoleniu. Na zakończeniu podziękował ustępującemu Zarządowi i pogratulował wyboru nowemu  życząc owocnej pracy.

 

Komendant Gminny Michał Szwed podziękował za zaproszenie. Podziękował za współprace z dotychczasowym naczelnikiem Tadeuszem Kwaśnym, na  którego zawsze mógł liczyć . Mówca przypomniał., że z tej jednostki wyszło wielu strażaków, którzy  tu zaczynali swą edukację strażacką i tak jak przykład Michała Rzepki, który tu powrócił , daje nadzieję , że inni też powrócą. Odnosząc się do słów dha Pieczary dot. wody,  poinformował, że staw pana Hernasa w Pewelce za jego zgodą jest do dyspozycji dla potrzeb akcji gaśniczych w naszym rejonie.

DSCF4351

Dh Tadeusz Copija wskazał na konieczność przeprowadzenia przeglądów bram garażowych we wszystkich OSP na terenie gminy. Ostatnie problemy z rolkami prowadzącymi naszej bramy w Kurowie spowodowane są prawdopodobnie  złą obsługą przy jej otwieraniu. Mówca postulował aby założyć napędy elektryczne do podnoszenia bram.

Przewodniczący zebrania , jednocześnie Skarbnik Gminy Sławomir Łaciak  poinformował, że na forum gminy będzie analizowana sprawa bram w OSP. Ponadto przewodniczący przedstawił problem przyjęcia sposobu prowadzenia rachunkowości dla jednostek mikro, które OSP musza przyjąć.

Wobec braku chętnych do dyskusji i wniosków przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany plan pracy i plan finansowy, który został jednogłośnie przyjęty.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i wniosków dh Wioletta Spyrka  odczytała wszystkim zebranym projekt uchwały nr1 w sprawie działalności organizacyjno – programowej stanowiącej załącznik do protokołu. Przewodniczący zebrania poddał ten projekt pod głosowanie i zebrani jednogłośnie uchwalili tę uchwałę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycje uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych według zasad obowiązujących dla jednostek mikro.

Przewodniczący zebrania poddał ten projekt pod głosowanie i zebrani jednogłośnie uchwalili tę uchwałę.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad przewodniczący zakończył zebranie dziękując za sprawne przebieg tego zebrania.

Zabierając głos na koniec zebrania prezes OSP Kurów Adam Szwed podziękował za ponowny wybór i poprosił naczelnika o wyprowadzenie sztandaru jednostki.

DSCF4312

 

 

Mijająca kadencja poprzedniego  zarządu OSP warta jest zwrócenia kilku ogólnych uwag.

Na pierwszy plan mijającej kadencji wysuwają  się ogromne środki samorządowe zainwestowane w budynek remizy. To dzięki takim środkom, między innymi programowi „Małopolskie remizy” można było przeprowadzić generalny remont budynku remizy z wyminą dachu i stropu. To dzięki środkom między innymi z tzw. „Funduszu sołeckiego” można było zainstalować nowoczesne ogrzewanie c.o..

To  także odnowiona elewacja, to inne prace porządkowe przeprowadzane przez strażaków.

Mijająca kadencja to kontynuacja współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich, to współpraca  z innymi organizacjami lokalnymi, uczestnictwo w życiu religijnym społeczeństwa.

Czas poprzedników to także pewne niespełnione zamierzenia i plany. W trakcie kadencji znacznie zmniejszyła się ilość członków z 93 w roku 2011 do 60 obecnie. Obok osób, które wyjechały z Kurowa, znalazły się także takie, które rozstały się z OSP  z innych powodów. To także niestety liczne pogrzeby druhów żeby przypomnieć: ś.p. Mariana Pyrzyka, ś.p. Józefa Rzepkę, ś.p. Kazimierza Młynarskiego, ś.p. Mariana Michałka, ś.p. Zygmunta Gąskę, ś.p. Tadeusza Micora.

Jak dotąd nie udaje się stworzyć nowej Młodzieżowej  Drużyny Pożarniczej, zaczątku nowych kadr dla jednostki. Miejmy nadzieję, że odmłodzony Zarząd OSP upora się z tym i innymi wyzwaniami.

Przemarsz przez Polskę Ognisk Ducha Świętego

W dniu 14 kwietnia 2016 roku grupa strażaków z Kurowa na wezwanie Związku OSP RP oraz Związku Podhalan w Polsce  o godz. 20:05 zapaliła ognisko przy naszej remizie. Mimo skrajnie nieprzychylnej pogodzie ognisko to wpisało się akcję upamiętnienia 1050 rocznicy Chrztu Polski. Jest to swego rodzaju „przemarsz” przez Polskę Ognisk Ducha Świętego.

getattach,mid,29036,mpid,5,min,1,uid,cb6fab243126e61f

 

Zawody sportowo - pożarnicze Stryszawa 2016r

 

 

12 czerwca 2016r  odbyły się kolejne zawody sportowo – pożarnicze w Stryszawie. Pewnie niewielu wskazywało na to,  że tegoroczne zawody będą dla naszej tak udane.

FB_IMG_1465803190261

Nasza drużyna startująca w składzie:

Dowódca Adam Szwed
Mechanik Tadeusz Kwaśny
Łącznik Michał Gąska
Pomocnik 1 roty Adam Karcz
Przodownik 1 roty Krzysiek Hereda
Pomocnik 2 roty Tomasz Hereda
Przodownik 2 roty Jarek Pieczara

oraz w zastępstwie Tadeusza Kwaśnego w sztafecie dh Marcin Gąska zajęła niekwestionowane I miejsce. Udany start był finałem intensywnych ćwiczeń pod kierunkiem naszego nowego naczelnika Michała Rzepki.

Kolejne miejsce zajęli druhowie z OSP Kuków i Stryszawa.

Wszystkim zaangażowanym w szkolenie i udany start należą się ogromne podziękowanie i gratulacje. Oby tak dalej!


FB_IMG_1465803194482

 

 

FB_IMG_1465803213982

 

FB_IMG_1465803225917

 

FB_IMG_1465803259039

 

IV Zawody w Ratownictwie Technicznym i Medycznym Strażaków Powiatu Suskiego.

W dniu  1 października 2016r. na placu wewnętrznym KP PSP Sucha Beskidzka rozegrano IV Zawody w ratownictwie technicznym i medycznym strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu suskiego pod patronatem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie. Zawody zostały rozegrane w oparciu o regulamin Krajowych Zawodów w uwalnianiu osób poszkodowanych z rozbitych samochodów Republiki Słowackiej, który został przerobiony i dostosowany do Polskiej taktyki działań ratowniczo – gaśniczych podczas wypadków samochodowych.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Celem zawodów było szkolenie z zakresu działań na drogach oraz sprawdzanie technik prezentowanych przez poszczególne drużyny strażaków zawodowych i ochotników. W zawodach tegorocznych udział wzięły wszystkie zmiany JRG Sucha Beskidzka, Szkoła Aspirantów PSP z Krakowa oraz 7 zespołów OSP z terenu powiatu suskiego.

Zawody zostały rozegrane w dwóch kategoriach: strażaków zawodowych i strażaków ochotników. Każda z drużyn losowała jeden z dwunastu scenariuszy. Każdy scenariusz zakładał inny wypadek samochodowy i różne ustawienia samochodów. Zadaniem drużyny było w czasie max. 20 min. wydobyć poszkodowanego zgodnie z prawidłami taktyki działań na drogach oraz udzielić mu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej i przekazać sędziemu odpowiedzialnemu za ocenianie KPP.
Po zaciętej rywalizacji kolejność poszczególnym miejsc przedstawiała się następująco:

Grupa strażaków zawodowych:

 1. JRG zmiana II pkt. 200 pkt.
 2. JRG zmiana III, pkt. 199 pkt.
 3. OSP Kurów, pkt. 198 pkt. (klasyfikowany do PSP)
 4. JRG zmiana I pkt. 188 pkt.

Grupa strażaków ochotników
1. OSP Bystra podhalańska, pkt. 190 pkt.
2. OSP Stryszawa, pkt. 178 pkt.
3. OSP Bieńkówka, pkt. 169 pkt.
4. OSP Białka, pkt. 151 pkt.
4. OSP Zawoja, pkt. 151 pkt.
6. OSP Osielec, pkt. 125 pkt.

Najlepszym ratownikiem medycznym OSP został dh Jarosław Pieczara z OSP Kurów

1-67eaca43d0306e4039ed6e4594242482

Najlepszym dowódcą OSP został dh Marek Drobny z OSP Bystra

Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie wynik łączny 166 pkt.

 

Warto zauważyć, że to kolejny udany start w zawodach naszych druhów. Gratulacje dla ćwiczących druhów i szkolącego ich naczelnika Michała Rzepka.

Źródło: PSP Sucha Beskidzka, Powiat Suski  24

1-756b89fa9ca0de1ec157fa3b26509b17

 

 

 

Dzień Otwarty w OSP Kurów 08-10-2016r

 

Na zaproszenie zarządu OSP Kurów w dniu 10 października 2016r zostały po raz pierwszy zorganizowany „ Dzień Otwarty OSP Kurów”.

1-dscf8905

Początkiem tej imprezy był rozegrany mecz w piłce nożnej na boisku pobliskiej Szkoły Podstawowej. Rywalizowali „kawalerowie” z „żonatymi”.

1-dscf8764

Jak dało się zauważyć pewne jeszcze niedoskonałości techniczne i kondycyjnej obie drużyny nadrabiały ambicją, zaangażowaniem i  ... dobrym humorem. O „zażartości” meczu świadczy także wynik remisowy 5:5 , gdzie zwycięstwo „kawalerów” uzyskano w serii rzutów karnych.

1-dscf8821

Tym więc bardziej zrozumiała jest radość zwycięskiej drużyny oraz solenne zapewnienia „żonatych” że w przyszłym roku będzie lepiej.

1-dscf8870

„Puchar Prezesa OSP Kurów 2016” wręczał osobiście prezes.

1-dscf8865

Po inaugurującym meczu w remizie OSP nastąpiła dalsza część Dnia Otwartego.

Rozpoczęto od pokazu działań pożarniczych oraz pokazu ratownictwa medycznego, tak charakterystycznego dla naszej OSP.

1-dscf8896

Ogromną frajdą dla najmłodszych była „pomoc” naszym ratownikom.

1-dscf8919

Następnie zebrani udali się do świetlicy, gdzie zostały rozegrane różne konkurencje dla najmłodszych i starszych.

W konkursie pokonania toru przeszkód spośród 15 startujących I miejsce zajęła Ola Szwed, II miejsce zajął Jacek Siwiec i III miejsce zajęła Martyna Szwed. W konkurencji ubierania się w ubiór strażacki I miejsce zajęła Martyna Szwed, II miejsce zajął Bartosz Spyrka zaś III miejsce zajęła Ola Szwed.

1-dscf8951

W konkursie zakręcania nakrętek w strażackiej rękawicy spośród 25 startujących I miejsce zajął Jarosław Pieczara (48,28s), II miejsce Szwed Mariusz (50,00s) i III miejsce zajął Jacek Hereda (50,70s).

1-dscf8958

W konkursie „pchnięcia” kulą I miejsce zajął Hereda Jacek (7,95m), II miejsce Tomasz Hereda (7,72m) , III miejsce zajął Karcz Artur (6,86m).

1-dscf9044

Dalszą zabawę z najmłodszymi wspaniale prowadził dh Marcin Gąska ku ogromnej radości uczestników.

1-dscf9022

Wszystkim laureatom nagrody wręczał prezes OSP Kurów dh Adam Szwed.

1-dscf9009

Na zakończenie zgłodniałych   jak zwykle nakarmiły członkinie OSP Kurów z Krystyną Siwiec na czele.

1-dscf9052

Do zobaczenia na II Otwartych Dniach OSP Kurów w przyszłym roku – 15 sierpnia.

OSP KURÓW PAMIĘTA
W dniu 1 listopada 2016r -  Wszystkich Świętych, młodzi  druhowie z OSP Kurów nie zapomnieli o zmarłych druhach na cmentarzu parafialnym w Kurowie oraz grobach nieznanego żołnierza, oddając im hołd poprzez zapalenie zniczy i wspólną modlitwę.

1-dsc_0025

 

1-dsc_00161-dsc_0020

 

1-dsc_00291-dsc_0035
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen

2018

 

 

Spotkanie Noworoczne KGW 2018r.

 

23 stycznia 2018r w naszej remizie odbyło się Spotkanie Noworoczne Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy. Spotkanie rozpoczęła gospodarz imprezy  przewodnicząca Kurowskiego Koła pani Krystyna Siwiec. Witając wszystkich serdecznie, podkreśliła charakter spotkania , życząc dobrej zabawy, pomyślności w rozpoczętym roku 2018.

Wśród przemawiających znaleźli się: ks. Józef Zadora proboszcz z Kurowa, Wójt Gminy Stryszawa – pan Rafał Lasek, Przewodnicząca Rady Gminy – Agata Gołuszka, Waldemar Pieczara – przewodniczący Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z Bielska Białej, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie – pani Renata Chudzik oraz gospodarz obiektu prezes, radny powiatowy – Adam Szwed, który zachęcał zebranych do doskonałej jak najdłuższej zabawy. Jak się wkrótce okazało przy doskonałym akompaniamencie zespołu pana Adama „Sonar” uczestnicy doskonale się bawili.

Do zobaczenia na następnym Spotkaniu Noworocznym.

 

Odpust w Parafii Św. Józefa Robotnika w Kurowie 1 maja 2018r.

 

100 lecie Odzyskania Niepodległości z OSP Kurów

 

11-11-2018r to setna rocznica Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. W całej Polsce odbyło się wiele podniosłych uroczystości,  także w naszej gminnie ta wyjątkowa rocznica była godnie obchodzona. Nasza OSP Kurów ,  a w zasadzie poczet sztandarowy jednostki z prezesem,  obok innych pocztów sztandarowych z naszej gminy , uświetnił uroczystość w Lachowicach odsłonięcia pomnika. Pomnik ten z ufundowaną przez Instytut Pamięci Narodowej  nową tablicą stanął na terenie Szkoły Podstawowej w Lachowicach.

 

 

 

 

 

W tym także dniu o godzinie 16-tej  na zaproszenie księdza proboszcza Józefa Zadory w naszym parafialnym kościele odbyła się uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny w setną rocznice jej Odzyskania Niepodległości.

 

 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w OSP Kurów

Na początek trudny start ale już wiele satysfakcji.

 

Jak zawsze najbardziej frapuje sprzęt pożarniczy.

Nie ma to jak "Woda naprzód!!"

Kolejne spotkania to także szkolenie z zakresu jakże potrzebnej "pierwszej pomocy przedmedycznej"

 

 

 

 

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.