Archive for the Category ◊ Działalność radnego 2010-2018 ◊

• czwartek, 06 grudnia, 2012

Na ostatniej Sesji Rady Gminy Stryszawa w dniu 3 grudnia 2012r podjęto szereg uchwał.

Do najważniejszej zapewne należy uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszej gminy. Jestem przekonany, że gdy cała procedura dobiegnie szczęśliwie końca, będziemy mogli mówić o pewnym uporządkowaniu urbanistycznym gminy. Niestety droga do tego jest jeszcze długa, a najważniejsza zmiana w Planie zagospodarowania przestrzennego wymaga także jeszcze pewnych kosztów. Będzie to trudne w perspektywie zainicjowania kolejnego etapu budowy kanalizacji. Niemniej proces zmian został uruchomiony i nie wyobrażam sobie aby został zastopowany.

Ciekawą uchwałą była także uchwała w sprawie trybu postępowania o udzieleniu  spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Stryszawa. Uchwała ta dokładnie precyzuje w jaki sposób takie  spółki mogą się ubiegać o wsparcie. Dość powiedzieć, że spółki mogą otrzymać nawet do 95% kosztów realizacji zadania. Myślę, że to bardzo dużo i  mam nadzieję, że zachęci to spółki wodne do rejestracji i wykorzystania tych możliwości. Sprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę była przedmiotem zainteresowania komisji rewizyjnej, której przewodniczę i jest potraktowana z ogromną przychylnością przez Urząd Gminy. Jak wspominałem na rożnych spotkaniach i zebraniach, podtrzymuję deklarację, że pomogę w rejestracji spółek z Kurowa. Niestety myślę, że czas biegnie nie ubłaganie i może zdarzyć się, że „kto pierwszy ten lepszy”, zwłaszcza, że siłą rzeczy ilość środków w budżecie gminnym jest ograniczona. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do zapoznania się z tą uchwałą wraz z jej załącznikami .

Uchwała Rady Gminy Stryszawa dotycząca spółek wodnych

Oprócz uchwał na sesji tej podjęto także apel do Wojewody Małopolskiego w sprawie przywrócenia dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego w Suchej Beskidzkiej. Radni zdecydowanie zaprotestowali wobec dziwnych eksperymentów w tak wrażliwej dziedzinie naszego życia jak bezpieczeństwo i zagrożenie życia i zdrowia. Jak pewnie wszystkim wiadomo od pewnego czasu gdy ktoś próbuje dodzwonić się na numer ratunkowy, to zgłasza się dyspozytor w Krakowie. Niestety w naszym rejonie górskim, z wieloma przysiółkami, a brakiem oznaczonych ulic, dochodzi do niepotrzebnego marnotrawienia bezcennego czasu na doprecyzowanie gdzie dana pomoc ma się udać. Kilka ostatnich wypadków w Stryszawie pokazało całkowicie bezsens takich „unowocześnień”. Być może kiedyś, gdy wszędzie będą oznaczone ulice i domy, to nabierze  to sensu, jednak obecnie to po prostu głupota i jest groźne dla mieszkańców. To między z tego powodu na poprzednich sesjach apelowałem do pana Wójta o podjęcie starań nad wprowadzeniem ulic w naszej gminie. Mam nadzieję, że apel zarówno naszej Rady Gminy jak i innych samorządów przywróci poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Jeśli nie będzie odzewu, to myślę, że najwyższy czas powiadomić odpowiednie organy państwowe o możliwości narażenia mieszkańców na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.

Mam nadzieję, że kolejna sesja odpowie nam wszystkim na nurtujące pytania względem płacenia za wywóz śmieci. Ten temat zelektryzował wielu z mieszkańców, zwłaszcza gdy przyszło im wypełniać deklaracje, a nie wiedzieli konkretnie w jaki sposób mają segregować  i ile będzie  kosztowało wywożenie śmieci.  Sądzę też, że  oliwy do ognia dolewa totalny bałagan legislacyjny naszego państwa pod obecnymi rządami, ale to już inna sprawa.

• czwartek, 01 listopada, 2012

Ta uchwała będzie miała wpływ na skład przyszłej Rady Gminy Stryszawa.

Na ostatniej październikowej sesji Rady Gminy Stryszawa, obok bardzo miłej chwili wręczenia dyplomów uznania za wspieranie tenisa stołowego, miały miejsce nieco bardziej nerwowe chwile.

Z powodu zmiany w ordynacji wyborczej, która spowodowała konieczność określenia na nowo granic okręgów wyborczych w naszej gminie, Rada Gminy musiała powołać do końca października taki podział gminy. Dotychczasowy podział gminy dla wyboru piętnastu radnych od dawna z powodzeniem funkcjonował i jestem przekonany, że wszystkim odpowiadał. Niestety całego „zamieszania” dokonała nowa ordynacja wyborcza do rad gminnych i fakt, że liczba mieszkańców w sołectwie Stryszawa Górna przekroczyła tzw. „normę  przedstawicielską” o kilkanaście osób. W tym momencie po odpowiednich przeliczeniach wynikających z ustawy, sołectwo to zyskuje jednego radnego kosztem innych sołectw. Pan Wójt zaproponował dwie możliwości, które mówiąc w skrócie powodowałyby, że po połączeniu Kurowa z Pewelką i Huciskiem reprezentowałby je  jeden radny. Po połączeniu zaś Kurowa z Lachowicami jednego radnego utraciłyby Lachowice. Jak się okazało na sesji jeden z radnych Lachowic zawnioskował jeszcze trzecią koncepcję tj. połączenie Lachowic z Huciskiem, a Kurowa z Pewelką.

Ja jako radny z Kurowa od początku opowiadałem się za rozwiązaniem połączenia Kurowa z Lachowicami, gdyż dawało to pewny mandat dla reprezentanta Kurowa, fakt że kosztem Lachowic. Druga alternatywa powodowałaby zaś, że jeden radny reprezentowałby trzy sołectwa i ponad 1200 mieszkańców. Taki radny z góry skazany byłby na oskarżenia o brak obiektywizmu, co w zderzeniu z wymogiem dobrej współpracy z Radami Sołeckimi i sołtysami było by nie lada wyzwaniem. Ponadto argumentując na sesji za połączeniem Kurowa z Lachowicami przedstawiałem argument, który wydaje mi się także bardzo ważny. Chodzi o to, że gdyby doszło do wyborów radnego spośród trzech sołectw nie ma mowy o wyborze najlepszego kandydata, a jedynie swoisty plebiscyt za „swoim”. Mogłoby to także spowodować zniechęcenie do kandydowania ludzi naprawdę wartościowych, a nawet zniechęcić ludzi do udziału w głosowaniu.

Trzecia propozycja zgłoszona w ostatniej chwili,  mimo, że z punktu widzenia matematycznego wykazuje pewną logikę, niemniej tak po ludzku rujnuje wypracowane od lat ład społeczny. Ta propozycja de facto pozbawiałaby Hucisko i Pewelkę  możliwość powołania „swojego” radnego, poprzez swego rodzaju „rozparcelowanie” tych wiosek.

Mimo gorącej atmosfery z ogłaszanymi przerwami radni w głosowaniu przychylili się do mego zdania, wcześniej także Komisja Gospodarki Komunalnej także zaopiniowała takie rozwiązanie. O uchwaleniu tej uchwały w takim kształcie zadecydowało głosowanie, gdzie „za” głosowało – 8 radnych, „przeciw – 1 –radny, „wstrzymało się od głosowania” – 3 i jedna radna nie głosowała.

Tak jak i na sesji tak i w tym miejscu chciałbym podziękować tym radym, którzy mnie  i  radnego z Huciska poparli dla dobra w końcu przyszłych wyborów i przyszłych kandydatów.

Kolejną interesującą sprawą było uchwalenie nowej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyniku znowelizowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , gminy maja obowiązek objąć wszystkich właścicieli zamieszkanych nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Dość powiedzieć, że od nowego roku gminom nie wolno będzie dopłacać do wywozu śmieci i każdy mieszkaniec musi opłacać swego rodzaju „podatek od śmieci”. Dla mieszkańców ważna informacja, że ich domy odwiedzą urzędnicy gminy, którzy doręczą te deklaracje i pomogą w ich wypełnieniu. Jaki będzie ostateczny kształt Regulaminu wywozu śmieci  i koszty tego wywozu pokaże najbliższy czas. Prace nad jego kształtem i kalkulowanie stawek trwają i czekamy na propozycje pana Wójta.

• sobota, 27 października, 2012

Szanowni Państwo,

jest mi niezmiernie miło, że mogę dzięki uprzejmości pani Międzybrodzkiej udostępnić kopię testamentu z 1849r tyczącego naszej wioski. W testamencie tym można się doszukać wiele nazwisk osób naszych przodków. Na pewno jest ciekawa archaiczna forma tego pisma, podpisy w postaci krzyżyków czy wreszcie odcisk pieczęci sołeckiej naszego Kurowa. Jest to oryginał pieczęci, o której pisałem w Kronice OSP w części dotyczącej naszego nieformalnego herbu.

Mam nadzieję, że przykład pani Międzybrodzkiej będzie inspiracją dla tych naszych obecnych lub byłych mieszkańców Kurowa, którzy w swych domowych archiwach posiadają ciekawe historyczne dokumenty, czy fotografie.

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

 

 

 

 

• środa, 26 września, 2012

W dniu 16 września 2012r w naszej remizie odbyło się zebranie wiejskie, którego głównym tematem było uchwalenie celu przeznaczenia funduszu sołeckiego w 2013r. Zebranie to zostało poprzedzone zebraniem Rady Sołeckiej , na którym między innymi omawiano także tę kwestię. Na tymże zebraniu pozwoliłem sobie zaproponować przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na prefabrykaty betonowe, zaś pan Tadeusz Copija zaproponował przeznaczenie części funduszu na projekt oświetlenia przy drodze powiatowej na Rzepkach. Zarówno pani Sołtys jak i członkowie Rady Sołeckiej poparli takie rozwiązanie i taka propozycja została przedstawiona na zebraniu wiejskim.

Uchwała taka została poprzedzona dyskusją  w trakcie której pan Wójt Rafał Lasek przedstawił koszty prac w naszym sołectwie.

Do najważniejszych prac w tym roku  należało;

dokończenie drogi do kościoła za kwotę ok. 100 000zł,

 

współfinansowanie z powiatem remontu drogi powiatowej na Rzepkach ok. 40 000zł,

 

plac zabaw przy Szkole Podstawowej 12 500zł,

 

współfinansowanie malowania dachu Przedszkola – 5 000zł.

            W trakcie tej dyskusji nawiązując do ostatnich nieporozumień tyczących nazwania osiedli w naszej miejscowości zwłaszcza „Szwaby”, poinformowałem, że na forum gminy złożyłem interpelację dotycząca zainicjowania organizacji ulic w naszej gminie. Jest to na pewno proces długotrwały, kosztowny i być może dla niektórych mieszkańców uciążliwy, niemniej dla mnie i sądzę z pewnością dla wielu innych mieszkańców, jest to absolutnie  konieczne. Sądzę, że nie można odwlekać takich decyzji i prac w nieskończoność.  Koronnym argumentem przemawiającym za takim działaniem jest przede wszystkim bezpieczeństwo i wygoda mieszkańców i gości naszej gminy. W tym kontekście odezwało się kilka głosów sceptycznych , w tym przede wszystkim mieszkańca, któremu prawdopodobnie nic nie odpowiadało i jako jedyny głosował przeciw uchwaleniu funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na prefabrykaty i oświetlenie drogi powiatowej. Dla mnie pocieszające jest to, że pan Wójt również widzi problem naszej miejscowości z orientacją dróg i domów, które są ponumerowane bez odpowiedniej kolejności i nawet zdublowane!

            Podsumowując to zebranie należy z zadowoleniem stwierdzić, że zebranie w naszym sołectwie odbyło się w miłej atmosferze i choć zabrakło wymaganego kworum w pierwszym terminie to i tak, na tle innych sołectw liczba uczestników ponad 30 , to niezły wynik.

 Adam Henryk Szwed

Kopia protokołu z zebrania sołeckiego 16.09.2012r

• czwartek, 31 maja, 2012

W ostatnich dniach w naszej miejscowości zakończyły się spore jak na naszą miejscowość inwestycje drogowe. Po wielu  niepotrzebnych perturbacjach nasza wieś wzbogaciła się i wypiękniała  o nową drogę i parking koło kościoła.

Zeszłoroczny pat decyzyjny w tym kierunku został przerwany dzięki pomyślnej inicjatywie pana Wójta Rafała Laska, za którą wraz z wieloma mieszkańcami jeszcze raz bardzo dziękuję. Ujawnione w związku z tym parkingiem niepotrzebne emocje, sfary, a nawet czasami zbyt mocne słowa były niepotrzebne. Mam nadzieję, że słowa ze swej natury są ulotne i o nich zapomnimy, a to co zbudowaliśmy lub wyremontowaliśmy pozostanie na dłużej.

Na zebraniu wiejskim w dniu 27 maja b.r. , między innymi o tych dokonaniach i planach , nasi mieszkańcy zostali poinformowani przez  pana Wójta,  panią Sołtys i radnego.

Nawet jeśli w pamięci zebranych najbardziej zostaną zapamiętane słowa „szczekanie i ujadanie”, to w myśl powiedzenia,  że „psy szczekają , a karawana idzie dalej” – uda się nam coś jeszcze dla Kurowa zrobić.  Na rozwiązanie wielu jeszcze realnych , a nie wydumanych problemów, nasi mieszkańcy czekają niecierpliwie.

Ps. Mimo obiekcji niektórych osób, dalej będę informował mieszkańców Kurowa o działaniach Rady Sołeckiej i radnego na stronie internetowej w formule przez nich wyśmianych „przemyśleń”.