Archive for the Category ◊ Aktualności ◊

• czwartek, Marzec 05th, 2015

Rok 2015 w naszej OSP zaczął się od ważnej inwestycji. Zaraz na początku lutego dzięki przychylności sołectwa Kurów, które przekazało swój „Fundusz sołeckie z 2015r” na zamontowanie centralnego ogrzewania w naszej remizie.

DSCF8232

 

Mimo, że tegoroczna zima należy znów do łagodnych, niemniej koszty ogrzewania elektrycznego,  szczególnie garażu,  zawsze stanowiły duży problem, zaś sam budynek rzadko kiedy był dobrze ogrzany. Zdarzały się przypadki zamarzania wody w rurach i inne problemy.

DSCF8175
Na koszt inwestycji ok. 30 000zł składały się także „dołożenie” z budżetu Gminy brakującej kwoty.

DSCF8226
Wykonawca firma pana Józefa Świętka starała się , aby remiza była ogrzana na zbliżające się walne zebranie członków naszej OSP oraz zbliżające się zebranie sołecki , na którym były dokonane wybory sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.

 

 

 

Walne Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie odbyło się w dniu 28 lutego 2015r w godz. 16 – 17 w remizie OSP. Zebranie otworzył prezes zarządu dh Szwed Adam. Prezes powitał wszystkich przybyłych strażaków i gości.

DSCF8611
Wśród gości znaleźli się: Wójt Gminy Stryszawa Rafał Lasek, reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej – kapitan Łukasz Białończyk, Wice Prezes Zarządu Gminnego – Eugeniusz Nosal, Komendant Gminny ZOSP RP w Stryszawie – Michał Szwed, Przewodnicząca Rady Gminy Stryszawa – Agata Gołuszka, sołtys Kurowa – Krystyna Siwiec.
Na wstępie prezes przypomniał, że z naszego grona w 2014r odeszli druhowie : Józef Rzepka i Tadeusz Micor i w związku z tym poprosił o uczczenie ich pamięci minutą ciszy.

DSCF8590
Zebrani jednogłośnie zaaprobowali proponowany program obrad. Prezes zaproponował na prowadzącego obrady dh Jacka Heredę oraz na protokolanta dh Adama Henryka Szweda. Następnie zaproponowano do Komisji Uchwał i Wniosków dh Wiolettę Spyrka, dh Marka Spyrkę, dh Artura Knapczyka. Zebrani zaaprobowali tę propozycję w głosowaniu. W związku z tym, prezes przekazał prowadzenie obrad dh Jackowi Heredzie.
Dh Jacek Hereda stwierdził, że jest wymagane kworum gdyż na 69 członków obecnych na sali jest 36.
Jako pierwszy głos zabrał dh Tadeusz Kwaśny przedstawiając sprawozdanie z działalności naszej OSP.

DSCF8595

Kolejne sprawozdanie – finansowe za 2014r, plan finansowy na 2015 z bilansem i rachunkiem wyników finansowych za 2014 przedstawiła skarbnik dh Celina Widuch.

DSCF8602

Następnym mówcą był przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Eugeniusz Copija, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz przedstawił wniosek tej Komisji o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za 2014r.

DSCF8604
Plan działalności na 2015r przedstawił sekretarz Zarządu dh Adam Henryk Szwed.

DSCF8606
Po wysłuchaniu tych sprawozdań przewodniczący zebrania otworzył dyskusje nad sprawozdaniami. Jako jedyny głos zabrał sekretarz Adam Henryk Szwed. W swym krótkim wystąpieniu zauważył, że miniony rok sprawozdawczy, który z jedne strony był dla naszej OSP smutny z powodu śmierci druhów to z drugiej strony zostało wykonane wiele prac w remizie. Prace te, to zwieńczenie w zasadzie tych prac z 2013r, a więc odnowienie frontowej elewacji, nowa kanalizacja czy wreszcie odnowienie parkietu. W tej chwili mamy salę już ogrzewaną przez centralne ogrzewanie. Sekretarz podziękował wszystkim zaangażowanym oraz panu Wójtowi za pomoc finansową w realizacji tych remontów.

DSCF6793

Wobec braku chętnych do zabrania głosu w dyskusji przewodniczący zebrania zakończył ten punkt i przeprowadził głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu OSP. W głosowaniu wszyscy zebrani głosowali za udzieleniem absolutorium.
W kolejnych głosowaniach wszyscy głosowali za zatwierdzeniem bilansu i rachunków wyników finansowych za 2014r, za przyjęciem planu działalności i planu finansowego na 2015r.
W punkcie porządku obrad dotyczącego wolnych wniosków przewodniczący zebrania zaprosił zebranych do dalszej dyskusji.

Jako pierwszy w tym punkcie zabrał głos Wójt Rafał Lasek. Jako Wójt podziękował on wszystkim strażakom z Kurowa za ich ofiarną pracę zarówno przy remoncie remizy jak szczególnie podczas akcji ratowniczych, czy innych działań na terenie gminy. Wójt zaapelował o poprawę pracy z młodzieżą, bo jest to element, który w naszej OSP nie wygląda najlepiej.

DSCF8614
Komendant Gminny Michał Szwed podziękował OSP za dotychczasową pracę i życzył powodzenia w rozpoczynającym się 2015roku. Szczególnie pogratulował wyszkolenia najmłodszym druhom. Zadeklarował gotowość pomocy merytorycznej w szkoleniu.

DSCF8619

Dh kpt. Łukasz Białończyk przedstawił analizę pożarów i innych zdarzeń na terenie powiatu. Zauważył, że w zeszłym roku była rekordowa ilość pożarów i zdarzeń w naszym powiecie. Zaprosił do odwiedzania strony internetowej Komendy Powiatowej w Suchej Beskidzkiej.

Prezes Adam Szwed złożył wniosek od Zarządu OSP do Walnego Zebrania o nadanie tytułów „Honorowego członka OSP Kurów” druhom:
Gach Ignacy, Kwaśny Zdzisław, Siwiec Rudolf, Stanik Tadeusz.

Jako ostatni zabrał głos sekretarz, który jeszcze raz odniósł się do śmierci dh Józefa Rzepki. Zauważył, że druh Rzepka zawsze zabierał głos na zebraniach i jego pełna energii osoba wywierał na wszystkich wpływ. Brak tego druha będzie na pewno widoczny . Kolejnym aspektem swej wypowiedzi była osobista uwaga na temat pożaru, który jego osobiście dotknął w 2014r. Podziękował jeszcze raz wszystkim uczestnikom akcji ratowniczej za ich poświęcenie oraz za złożoną darowiznę na jego rzecz. Podziękował także za darowiznę od KGW. Odnosząc się do faktu podpalenia zauważył, że połączenie głupoty i szerzących się głosów nienawiści, wcześniej czy później może skończyć się tragedią.

Ponadto zebrani nie sformułowali żadnych dodatkowych formalnych wniosków.
Przewodnicząca Komisji Uchwał i wniosków dh Wioletta Spyrka odczytała wszystkim zebranym projekt uchwały nr1 w sprawie działalności organizacyjno – programowej stanowiącej załącznik do protokołu.

Przewodniczący zebrania poddał ten projekt pod głosowanie i zebrani jednogłośnie uchwalili tę uchwałę.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad przewodniczący zakończył zebranie.

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
• piątek, Styczeń 02nd, 2015

ULOTKA INFORMACYJNA

 

Działanie serwisu ALARMOWANIE.PL członków OSP polega na tym, że na telefony komórkowe strażaków  będzie dzwonić nasze Centrum Alarmowania OSP prezentując się numerem 89-679-69-00 lub 34-340-11-00. Numery te  strażacy muszą  zapisać w swoim telefonie komórkowym pod przyjazną nazwą ALARM OSP lub ALARM-REMIZA oraz przypisać do tych numerów dedykowany dzwonek np. syrena strażacka (pliki do pobrania dzwonków znajdują się na naszej stronie internetowej zakładka Strefa strażaka ), a gdy zadzwoni telefon to bez spoglądania na wyświetlacz będzie wiadomo, że został ogłoszony alarm dla OSP.

 

Serwis ALARMOWANIE.PL będzie dzwonić dwa razy przez ok 15 sekund (drugie dzwonienie po ok 60 sekundach) chyba, że ktoś odrzuci pierwsze alarmowanie wtedy system do nie go już nie zadzwoni. System traktuje taką osobę jako powiadomioną o alarmie i dlatego nie zachodzi potrzeba powtórnego alarmowania oraz dekoncentrowania strażaka, który udaje się do remizy. Podwójne alarmowanie daje możliwość zaalarmowania tych osób, które nie słyszały pierwszego alarmowania lub prowadziły rozmowę telefoniczną podczas pierwszego alarmowania. Warto też zapamiętać numery naszego centrum ponieważ po zakończonej rozmowie często otrzymujemy sms-a z podaniem numeru jaki próbował się dodzwonić.

 

Prosimy aby strażacy w miarę możliwości powyłączali usługę poczty głosowej w swoich telefonach. W przeciwnym wypadku gdy strażak odrzuci dzwonienie z naszego serwisu, to na jego numerze telefonu włączy się poczta głosowa i zostanie nagrany komunikat naszego serwisu „Alarm dla straży pożarnej”. Naliczona  zostanie opłata za połączenie, podobnie w przypadku gdy strażak będzie odbierać te dzwonienia. Przypominamy, że za odbierane połączenia jest obciążana wasza jednostka.

 

Uruchomienie alarmowania OSP może odbywać się też przez uprawnione numery telefonów strażaków ( każda OSP może wyznaczyć do 6-ciu takich numerów). Należy zadzwonić  na numer 89-679-69-01 lub zapasowy 34-340-11-01  (wystarczy dać tzw. strzałkę max 5 sekund aby nie zastawiło się podłączanie inaczej usłyszy się zapowiedź „Zlecenie przyjęto do realizacji” – osoba zlecająca alarmowanie  poniesie wtedy koszt rozmowy trwającej ok 2 sekundy wg stawek obsługującego ją operatora). Numer zlecający alarm nie zawsze otrzyma alarmowanie z naszego serwisu ALARMOWANIE.PL ponieważ system traktuje go jako zajęty, poza tym osoba ta wie,
że jest alarm dla OSP skoro ogłasza.

Poniżej podajemy aktualne kody do WYŁĄCZANIA POCZTY GŁOSOWEJ

T-Mobile  – nie zależnie czy karta czy abonament           ##002#                  (zadzwoń)

Orange     abonament / MiX                                         *110*20*00#        (zadzwoń)

karta                                                                     *110*03*00#        (zadzwoń)

Play   nie zależnie czy  karta czy abonament                     ##002#                  (zadzwoń)

*111*56*3# – sprawdzenie stanu usługi

Plus abonament                                                            ##002#                   (zadzwoń)

karta lub mix plus                                                 *122*00#               (zadzwoń)

Należy wybrać właściwy kod i nacisnąć przycisk ZADZWOŃ

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
• niedziela, Grudzień 21st, 2014

DSCF7720

Okres przed Świętami Bożego Narodzenia  obfituje w spotkania opłatkowe. Tym razem 20 grudnia 2014r,  w naszej remizie gościliśmy przedstawicieli wszystkich strażaków z naszej gminy.  Spotkanie uświetnili zaproszeni gości i nasza Gminna Orkiestra Dęta pod przewodnictwem kapelmistrza Krzysztofa Górskiego.

DSCF7713

Wśród gości znaleźli się: Proboszcz naszej parafii ks. mgr Józef Zadora, reprezentujący także  starostę suskiego pan Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego Ryszard Hadka,   Pani Przewodnicząca Rady Gminy Stryszawa Agata Gołuszka,  włodarz naszej gminy mgr inż. Rafał Lasek, dh. Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej mł. bryg. mgr inż.  Krzysztof Okrzesik,  dh.  Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straż Pożarnych Rzeczypospolitych Polskiej w Stryszawie Michał Szwed,  Dh Prezes Zarządu Oddziału Gminnego  Związku Ochotniczych Straż Pożarnych Rzeczypospolitych Polskiej w Stryszawie Marian Łaciak, członek Zarządu Oddziału Gminnego  Związku Ochotniczych Straż Pożarnych Rzeczypospolitych Polskiej w Stryszawie dh Sławomir Łaciak.

DSCF7684

Po powitaniu  i krótkich wystąpieniach zaproszonych gości , modlitwę opłatka, pobłogosławienie  wygłosił nasz Ks. proboszcz Józef Zadora.

DSCF7695

Następnie „wszyscy  wszystkim składali życzenia”.

DSCF7699

Smaczny poczęstunek serwowany przez członkinie naszego Koła Gospodyń Wiejskich pod przewodnictwem pani Krystyny Siwiec uzupełnił to sympatyczne spotkanie.

Dla lepszego spożywania przygrywała nasza wspaniała orkiestra,  która zaprezentowała kilka kolęd oraz kilka klasycznych melodii.

DSCF7712

 

 

Radosnych świąt Bożego Narodzenia, rychłego spełnienia każdego marzenia,  wiary, błogosławieństwa Bożego, dalszej  życzliwości mieszkańców, Szczęśliwego Nowego Roku 2015 dla wszystkich strażaków naszej gminy, ich rodzin  życzy

Zarząd OSP w Kurowie.

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
• wtorek, Listopad 25th, 2014
Logo rady powiatu suskiegojpgSerdeczne podziękowanie dla wszystkich oddających na mnie głos  w ostatnich wyborach samorządowych. Jestem całkowicie przekonany, że dotychczasowa moja działalność społeczna została doceniona przez wielu mieszkańców.  Jest to także dodatkowa zachęta do jeszcze większego zaangażowania w pracy społecznej. Jest mi niezmiernie miło,  że działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej , Radzie Sołeckiej Kurowa jest tak bardzo doceniona  w społeczeństwie.
Jeszcze raz gorąco dziękuje wszystkim , którzy uczestnicząc w ostatnich wyborach oddali na mnie głos,  jednocześnie obiecuję, że będę reprezentował wszystkich mieszkańców na forum Rady Powiatu Suskiego.
Adam Szwed – Radny Powiatowy, prezes OSP Kurów

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.8/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 8 votes)
Category: Aktualności, Bez kategorii  | Tags: ,  | Comments off
• wtorek, Wrzesień 23rd, 2014

Niestety nie organizuje się  już w Kurowie Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym.   Jednak cykl tych Mistrzostw, w naszym powiecie zaszczepił pasję ratownictwa w wielu sercach druhów – strażaków. Myślę, że między innymi pokłosiem tychże Mistrzostw Polski jest zorganizowanie w sąsiednich Lachowicach Manewrów Ratowniczo- Gaśniczych  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Głównym koordynatorem i pomysłodawcą tych zawodów był nasz były członek OSP w Kurowie dh Mariusz Hutniczak. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Stryszawa pan Rafał Lasek.

1-P9069695.

 

W dniu 06 września 2014r nasza jednostka również obok dziewięciu innych jednostek brała udział w tym zmaganiu.

Obok innych konkurencji sprawdzających wyszkolenie strażackie nasi druhowie zajęli pierwsze miejsce z zadań zakresu ratownictwa medycznego.

1-zDSC_2895

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nasza drużyna to druhowie: Artur Karcz, Krzysztof Hereda, Adam Łysień,Tomasz Hereda, Jarosław Pieczara, Marek Siwiec.

 

Serdeczne gratulacje za udany udział, a organizatorom za pomysł i realizację manewrów.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 6 votes)
Strona 5 z 11« Pierwsza...34567...10...Ostatnia »