Archive for the Category ◊ Aktualności ◊

• sobota, Kwiecień 16th, 2016

W dniu 14 kwietnia 2016 roku grupa strażaków z Kurowa na wezwanie Związku OSP RP oraz Związku Podhalan w Polsce  o godz. 20:05 zapaliła ognisko przy naszej remizie. Mimo skrajnie nieprzychylnej pogodzie ognisko to wpisało się akcję upamiętnienia 1050 rocznicy Chrztu Polski. Jest to swego rodzaju „przemarsz” przez Polskę Ognisk Ducha Świętego.

getattach,mid,29036,mpid,5,min,1,uid,cb6fab243126e61f

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
• czwartek, Luty 25th, 2016

2016

Logo OSP Kurów

Rok 2016 zaczynamy w naszej OSP od znacznych zmian. Zgodnie z kalendarzem nastapiły w naszej OSP, tak jak w  innych wybory nowych władz.  W naszej jednostce walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w  Kurowie przeprowadzono w dniu 13 lutego  2016r.

          Zebranie to otworzył prezes  zarządu  dh Szwed Adam witając zebranych i gości , wśród których znaleźli się:  Wójt Gminy Stryszawa Rafał Lasek, Komendant Powiatowy PSP w Suchej Beskidzkiej – mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Okrzesik, Prezes  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Stryszawie dh Marian Łaciak, Skarbnik  Gminy  Stryszawa Sławomir Łaciak, Komendant Gminny ZOSP RP w Stryszawie – Michał Szwed, Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego Ryszard Hadka, Przewodnicząca  Rady Gminy Stryszawa – Agata Gołuszka, sołtys Kurowa –  Krystyna Siwiec.

DSC_0017

Na wstępie prezes  poprosił naczelnika dh Tadeusza Kwaśnego o wprowadzenie sztandaru OSP Kurów.

DSC_0019

Po wprowadzeniu sztandaru  prezes przypomniał, że z naszego grona  w 2015r odszedł druh : Marian Michałek i w związku z tym poprosił o uczczenie jego pamięci minutą ciszy.

DSC_0021

Prezes zaprosił do prowadzenia zebrania dha Sławomira Łaciaka , zebrani w głosowaniu jawnym zgodzili się na tę propozycję. Obejmując przewodniczenie obrad dh Sławomir Łaciak podziękował za zaufanie i poprosił o zgłaszanie kandydatur na protokolanta zebrania, członków Komisji Uchwał  Wniosków oraz Komisji wyborczej. Zebrani jednogłośnie powołali na protokolanta Adama Henryka Szwed , Komisję Uchwał w wniosków w składzie: Wioletta Spyrka – przewodnicząca , Kwaśny Grażyna i Kwaśny Dawid oraz Komisję Wyborcza w składzie: Śleziak Barbara – przewodnicząca, Sołtys Sylwia – sekretarz i Trzop Józef – członek.

Dh Sławomir Łaciak  stwierdził, że jest wymagane kworum gdyż na 54 członków  uprawnionych do głosowania obecnych na sali jest 38.


DSCF4264

Kontynuując zebranie przewodniczący przedstawił następujący porządek zebrania, który zebrani jednogłośnie przyjęli.

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wprowadzenie sztandaru OSP Kurów.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta, komisji uchwał i wniosków oraz komisji wyborczej.
 4. Przyjęcie porządku zebrania.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności – naczelnik.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego- skarbnik.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjne – przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy 2015r.
 10. Wybory Zarządu OSP – 9 osób i  Komisji Rewizyjnej- 3 osoby.
 11. Przerwa w zebraniu dla ukonstytuowania się  Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP.
 12. Wybory Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP i Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.
 13. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący – sekretarz.
 14. Wolne wnioski zebranych.
 15. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego na 2016r.
 16. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 17. Wyprowadzenie sztandaru i zakończenie zebrania.

DSCF4288

Jako pierwszy głos zabrał dh Tadeusz Kwaśny przedstawiając sprawozdanie z działalności naszej OSP.

Kolejne sprawozdanie – finansowe za 2015r, z bilansem i rachunkiem zysków i strat przedstawił w zastępstwie skarbnika dh Adam Henryk Szwed.

DSCF4262

Następnym mówcą był przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Eugeniusz Copija, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz przedstawił wniosek tej Komisji o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za 2015r.

Po wysłuchaniu tych sprawozdań przewodniczący zebrania  otworzył dyskusje nad sprawozdaniami. Jako jedyny głos zabrał  naczelnik Tadeusz Kwaśny, który wyjaśnił błąd w druku swego wcześniej czytanego sprawozdania.

Wobec braku chętnych do zbrania głosu w dyskusji przewodniczący  zebrania zakończył ten punkt porządku obrad.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu OSP. W głosowaniu  przy jednym głosie wstrzymującym się  zebrani głosowali za udzieleniem absolutorium.

DSCF4369

W kolejnym punkcie dotyczącym wyborów nowego składu zarządu przewodniczący zebrania przedstawił propozycje ustępującego zarządu aby głosować jawnie za wyborem 9 osobowego zarządu OSP. Przewodniczący poddał pod głosowanie tę propozycję i w wyniku głosowania wszyscy byli za przyjęciem takiej propozycji.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie propozycji z sali na członków nowego zarządu OSP. Z sali zgłoszono kandydatury następujących osób: Rzepka Michał, Hereda Jacek, Pieczara Jarosław, Hereda Tomasz, Szwed Adam, Szwed Adam Henryk, Siwiec Krystyna, Kwaśny Tadeusz, Karcz Artur. Po zgłoszeniu 9 – tej kandydatury prezes zaproponował zamkniecie listy kandydatów i przy jednym głosie wstrzymującym się zebrani zgodzili się na zamkniecie listy kandydatur.

Następnie przewodniczący poddał zgłoszone kandydatury pod głosowanie, które w jawnym głosowaniu zostały jednogłośnie przyjęte.

Po głosowaniu przewodniczący zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono kandydatury dh Spyrki Marka, Szweda Janusza i Adama Łysienia. Po zgłoszeniu trzeciej  kandydatury zaproponowano  zamkniecie listy kandydatów i jednogłośnie  zebrani zgodzili się na zamkniecie listy kandydatur. W kolejnym jawnym głosowaniu zebrani jednogłośnie powołali nowy skład Komisji Rewizyjnej.

 

Po dokonaniu wyborów przewodniczący ogłosił krótką przerwę dla ukonstytuowania się składów nowego zarządu OSP oraz Komisji Rewizyjnej.

 

Po  wznowieniu obrad  przewodniczący odczytał skład nowego ukonstytuowanego zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

Zarząd OSP w Kurowie wybrany na walnym Zebraniu Sprawozdawczo – wyborczym w dniu 13 lutego 2016r.

– Szwed Adam – prezes Zarządu OSP w Kurowie,

– Rzepka Michał – naczelnik I wiceprezes Zarządu OSP w Kurowie

– Karcz Artur – wiceprezes Zarządu OSP w Kurowie,

– Pieczara Jarosław – skarbnik Zarządu OSP w Kurowie,

– Szwed Adam Henryk – sekretarz Zarządu OSP w Kurowie,

– Hereda Tomasz – gospodarz,

– Hereda Jacek – zastępca naczelnika,

– Kwaśny Tadeusz – Zarządu OSP w Kurowie,

– Siwiec Krystyna – członek Zarządu OSP w Kurowie

DSCF4395

Komisja Rewizyjna OSP Kurów wybrana na walnym Zebraniu Sprawozdawczo – wyborczym w dniu 13 lutego 2016r.

– Spyrka Marek – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

– Łysień Adam – członek Komisji Rewizyjnej,

– Szwed Janusz – członek Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący zebrania ogłosił, że zarząd zaproponował na delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSDP RP druhów: Hereda Jacek, Siwiec Krystyna, Szwed Adam, Szwed Adam Henryk oraz na przedstawicieli OSP Kurów  do Zarządu Oddziału  Gminnego ZOSP RP: Rzepka Michał, Szwed Adam.  Przewodniczący zebrania zapytał, czy są jakieś dodatkowe kandydatury z sali. Wobec braku takowych poddał proponowane kandydatury pod głosowanie i zostały one jednogłośnie przyjęte.

 

Kontynuując zebranie sekretarz Adam Henryk Szwed przedstawił plan finansowy i plan pracy na rok 2016.

W punkcie porządku obrad dotyczącego wolnych wniosków przewodniczący zebrania zaprosił zebranych do dalszej dyskusji.

DSCF4274

Jako pierwszy w tym punkcie zabrał głos Komendant Powiatowy mł. bryg. Krzysztof Okrzesik. W swym wystąpieniu podkreślił znaczenie OSP Kurów jako jednostki włączonej do KSRG głównie pod kątem ratownictwa medycznego, w którym ta jednostka się specjalizuje od lat. Komendant zauważył, że są czynione starania aby utworzyć pewną sformalizowaną formułę ścisłej współpracy w tym kierunku z jednostką w sąsiednich  Lachowicach, która w ostatnim czasie poczyniła kolosalne postępy w szkoleniu medycznym, jednak jako jednostka nie będąca w KSRG nie może wykonywać pewnych działań. Stąd jest pomysł na stworzenie Grupy Medycznej obejmującej strażaków z tych właśnie jednostek. W tej chwili nie ma dostatecznej jeszcze wiedzy jak to formalnie uczynić i jest potrzebna zgoda obydwu jednostek na takie połączenie.

DSCF4278

Drugim zabierającym głos był dh Pieczara Piotr, który niepokoi się, że w planach na ten rok nie ma mowy o remoncie karetki, zwłaszcza blacharki.  Uważa on, że samochód ten nie jest w pełni sprawny. Dh Pieczara Piotr jest przekonany, że należy czynić starania o auto pożarnicze z większą ilością wody  oraz o sformalizowanie urządzenia „Punktu czerpania wody” w Kurowie.

Dh Jacek Hereda zapytał Komendanta Powiatowego na jakiej zasadzie miałaby się opierać współpraca pomiędzy OSP Lachowice a Kurowem.

Ponownie zabierając głos dh Pieczara Piotr  między innymi przypomniał, że swego czasu w naszej OSP powstała Grupa Ratownictwa Medycznego, która dała początek ogromnemu rozwojowi naszej OSP. Ponadto zwrócił uwagę, że nasz samochód „Gazela” mógłby być wyposażony i użytkowany dla potrzeb ratownictwa medycznego.

Odpowiadając dh Kwaśny Tadeusz zauważył, zarzut co do wadliwości samochodu karetki jest już nieaktualny bo wszystko jest naprawione.

Dh Łaciak Sławomir podkreślił znaczenie OSP Kurów. Zauważył konieczność spisania porozumienia pomiędzy jednostkami Kurowa i Lachowic i pewnie także udziału  w tym Gminy Stryszawa.

Zabierając głos w dyskusji sekretarz Adam Henryk Szwed wyraził zdanie, że inicjatywa swego rodzaju „połączenia sił” z OSP Lachowice na pewno warta jest rozważenia i analizy aspektów prawnych na spokojnie w gronie zainteresowanych. Odnosząc się do przywołanej wcześniej  Grupy Ratownictwa Medycznego, która działała w naszej jednostce przypomniał, iż wedle słów ówczesnego dowódcy JRG mł. bryg. Piotra Harańczyka , Grupa ta nie do końca miała umocowanie prawne i nigdy nie działała formalnie w formule prawdziwej Grupy Ratownictwa Medycznego.

DSCF4300

Wójt Gminy Stryszawa Rafał Lasek zauważył, że sprzęt ratowniczy  jest tylko zaczyna się problem z ludźmi, a właściwie ich brakiem. Podkreślił konieczność wychowania w MDP nowego pokolenia strażaków.  Wójt życzył strażakom wszystkiego dobrego w tym roku i życzył zrealizowania wszystkich zamierzeń przez Zarząd.

DSCF4306

Prezes Zarządu Gminnego dh Marian Łaciak w swym wystąpieniu między innymi podziękował jednostce za zabezpieczanie wszystkich imprez i zawodów  organizowanych w gminie przez strażaków. Złożył podziękowania na ręce Wójta i Przewodniczącej Rady Gminy za  spore środki finansowe przekazywane przez Urząd Gminy na wszystkie jednostki w Gminie, w tym dla Kurowa.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Hadka podziękował za zaangażowanie OSP Kurów w działaniach na terenie powiatu. Pogratulował nowemu zarządowi wyboru, szczególnie prezesowi Adamowi Szwed za ponowny wybór na funkcje prezesa.

DSCF4328

Przewodnicząca Rady Gminy Agata Gołuszka podziękowała za zaproszenie na to zebranie. Życzyła nowemu zarządowi owocnej pracy społecznej. Przewodnicząca podkreśliła, że Urząd Gminy Stryszawa nie skąpi środków na OSP. W swym wystąpieniu podkreśliła , że w OSP Kurów jest dobra współpraca pomiędzy OSP a KGW i innymi organizacjami bo „najważniejsi są ludzie”.

 

Zabierając ponownie Komendant Powiatowy mł. bryg Krzysztof Okrzesik przedstawił krótką analizę zagrożeń w powiecie. Mimo, że ilość zdarzeń w ubiegłym roku się zmniejszyła, niemniej było ich ponad 1200. Na chwilę obecną największym wyzwaniem będzie zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży . Jak do tej pory z OSP Kurów zgłoszono 2 osoby do patrolu pieszego na Błoniach w Krakowie. Ponadto planuje się zabezpieczenie imprezy w Suchej Beskidzkiej za pasażem, gdzie zgromadzi się ok. 20 000uczestników ŚDM. 23 lutego zostanie otwarta sala ćwiczeń mająca edukować jak postępować w momencie  pożaru, w pomieszczeniu zadymionym. Mówca podziękował za to , że uczniowie z Kurowa jako pierwsi będą uczestniczyć w takim pokazie – szkoleniu. Na zakończeniu podziękował ustępującemu Zarządowi i pogratulował wyboru nowemu  życząc owocnej pracy.

 

Komendant Gminny Michał Szwed podziękował za zaproszenie. Podziękował za współprace z dotychczasowym naczelnikiem Tadeuszem Kwaśnym, na  którego zawsze mógł liczyć . Mówca przypomniał., że z tej jednostki wyszło wielu strażaków, którzy  tu zaczynali swą edukację strażacką i tak jak przykład Michała Rzepki, który tu powrócił , daje nadzieję , że inni też powrócą. Odnosząc się do słów dha Pieczary dot. wody,  poinformował, że staw pana Hernasa w Pewelce za jego zgodą jest do dyspozycji dla potrzeb akcji gaśniczych w naszym rejonie.

DSCF4351

Dh Tadeusz Copija wskazał na konieczność przeprowadzenia przeglądów bram garażowych we wszystkich OSP na terenie gminy. Ostatnie problemy z rolkami prowadzącymi naszej bramy w Kurowie spowodowane są prawdopodobnie  złą obsługą przy jej otwieraniu. Mówca postulował aby założyć napędy elektryczne do podnoszenia bram.

Przewodniczący zebrania , jednocześnie Skarbnik Gminy Sławomir Łaciak  poinformował, że na forum gminy będzie analizowana sprawa bram w OSP. Ponadto przewodniczący przedstawił problem przyjęcia sposobu prowadzenia rachunkowości dla jednostek mikro, które OSP musza przyjąć.

Wobec braku chętnych do dyskusji i wniosków przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany plan pracy i plan finansowy, który został jednogłośnie przyjęty.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i wniosków dh Wioletta Spyrka  odczytała wszystkim zebranym projekt uchwały nr1 w sprawie działalności organizacyjno – programowej stanowiącej załącznik do protokołu. Przewodniczący zebrania poddał ten projekt pod głosowanie i zebrani jednogłośnie uchwalili tę uchwałę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycje uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych według zasad obowiązujących dla jednostek mikro.

Przewodniczący zebrania poddał ten projekt pod głosowanie i zebrani jednogłośnie uchwalili tę uchwałę.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad przewodniczący zakończył zebranie dziękując za sprawne przebieg tego zebrania.

Zabierając głos na koniec zebrania prezes OSP Kurów Adam Szwed podziękował za ponowny wybór i poprosił naczelnika o wyprowadzenie sztandaru jednostki.

DSCF4312

 

 

Mijająca kadencja poprzedniego  zarządu OSP warta jest zwrócenia kilku ogólnych uwag.

Na pierwszy plan mijającej kadencji wysuwają  się ogromne środki samorządowe zainwestowane w budynek remizy. To dzięki takim środkom, między innymi programowi „Małopolskie remizy” można było przeprowadzić generalny remont budynku remizy z wyminą dachu i stropu. To dzięki środkom między innymi z tzw. „Funduszu sołeckiego” można było zainstalować nowoczesne ogrzewanie c.o..

To  także odnowiona elewacja, to inne prace porządkowe przeprowadzane przez strażaków.

Mijająca kadencja to kontynuacja współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich, to współpraca  z innymi organizacjami lokalnymi, uczestnictwo w życiu religijnym społeczeństwa.

Czas poprzedników to także pewne niespełnione zamierzenia i plany. W trakcie kadencji znacznie zmniejszyła się ilość członków z 93 w roku 2011 do 60 obecnie. Obok osób, które wyjechały z Kurowa, znalazły się także takie, które rozstały się z OSP  z innych powodów. To także niestety liczne pogrzeby druhów żeby przypomnieć: ś.p. Mariana Pyrzyka, ś.p. Józefa Rzepkę, ś.p. Kazimierza Młynarskiego, ś.p. Mariana Michałka, ś.p. Zygmunta Gąskę, ś.p. Tadeusza Micora.

Jak dotąd nie udaje się stworzyć nowej Młodzieżowej  Drużyny Pożarniczej, zaczątku nowych kadr dla jednostki. Miejmy nadzieję, że odmłodzony Zarząd OSP upora się z tym i innymi wyzwaniami.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 3 votes)
Category: Aktualności, Bez kategorii  | Comments off
• poniedziałek, Styczeń 11th, 2016

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 8 votes)
• poniedziałek, Grudzień 21st, 2015

Boże Narodzenie 2015-2

 

Najszczersze życzenia dla wszystkich mieszkańców Kurowa.

Pięknych i radosnych nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,

Błogosławieństwa przychodzącego Pana Jezusa,

Świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze,

Abyście wszyscy znaleźli dużo kolorowych prezentów pod zieloną choinką,

Świąt które, dadzą wam trochę radości i odpoczynku,

A co najważniejsze nadzieje na Nowy Rok,

Aby był dużo lepszy od obecnego.

Życzą:

Zarząd OSP w Kurowie

Sołtys Krystyna Siwiec

Radny Adam Henryk Szwed

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 4 votes)
Category: Aktualności, Bez kategorii, Tablica ogłoszeń  | Tags: ,  | Comments off
• sobota, Listopad 14th, 2015

14 listopada 2015 r w remizie OSP Lachowice odbył się już kolejny XV Konkurs Potraw Regionalnych o „Złotą Warzechę”.

W konkursie startowało 18 grup , głównie KGW. Wśród uczestników znaleźli się także goście ze Słowacji, z Orawskiej Polhory.

DSCF2969

Nasza KGW jak zwykle pod kierownictwem Krystyny Siwiec brała udział w zmaganiach. Tym razem nie udało się , następnym razem będzie lepiej.

DSCF2971

DSCF2975

 

DSCF2980

 

DSCF2982

 

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 6 votes)