Archive for the Category ◊ Aktualności ◊

• niedziela, Marzec 25th, 2012

W dniu 21 marca 2012r z inicjatywy druhów z Lchowic przeprowadzono ćwiczenia  trzech jednostek OSP w Gimnazjum w Lachowicach. W założeniu miały uczestniczyć jednostki z miejscowości, z których młodzież uczęszcza do tej szkoły. Na początku obok innych konkursów przeprowadzanych w tym pierwszym dniu wiosny , druh Pochopień Józef  przedstawił prezentacje dotycząca problemu z pożarami ze szczególnym uwzględnieniem zachowania się wszystkich w czasie ewentualnego pożaru w budynku Gimnazjum.  Ponadto przypomniał młodzieży działania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Lachowice.

Następnie Komendant Gminny Grzegorz Chudzik przedstawił założenia dla wykonania ćwiczeń trzech zespołów strażackich połączonych z ćwiczeniami przeprowadzenia  ewakuacji uczniów i obsługi szkoły. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że po sprawnie przeprowadzonej ewakuacji,  grupy strażaków w aparatach powietrznych przeszukają budynek i ugaszą zarzewie pożaru.

Kierujący ćwiczeniami założył udzielenie pomocy dwóm poszkodowanym, z tego jednemu w  dość poważnym stanie. 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.7/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
• niedziela, Marzec 04th, 2012

 

W dniu 3 marca 2012 roku nasz OSP po raz wtóry podeszła do przeprowadzenia Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

Tym razem aura okazała się naprawdę dużo łaskawsza. Poprzednie siarczyste mrozy zastąpiła piękna , słoneczna pogoda. W każdym razie pogoda także miała wpływ na dużo lepszą frekwencje tego zebrania .

Zebranie to  otworzył prezes  zarządu dh Szwed Adam witając wszystkich  przybyłych strażaków i gości.

 

Wśród gości znaleźli się: Pani Iwona Szablińska – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie, Pan Włodzimierz Okrajek  – Dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pan Jacek Kamiński Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Suchej Beskidzkiej oraz pani Grażyna Świerkosz – sekretarz ZOSP RP w Stryszawie.

Na początku zebrania przybyli przedstawiciele KRUS przekazali na ręce naczelnika torbę z wyposażeniem zestawu ratownictwa przedlekarskiego. Dziękując za otrzymaną darowiznę prezes i naczelnik w dowód wdzięczności za wspieranie Ratownictwa Medycznego przekazali skromne statuetki dla przedstawicieli KRUS.

 

            Prezes zaproponował na prowadzącego obrady dh Jacka Heredę oraz na protokolanta dh Adama Henryka Szweda. Następnie zaproponowano do Komisji Uchwał i Wniosków dh Celinę Widuch, dh Józefa Rzepkę oraz dh Franciszka Krala. Uczestnicy zebrania zaaprobowali te propozycje. Po przekazaniu  prowadzenia obrad dh Jacek Hereda zaproponował piętnastominutową przerwę w obradach, aby zaprezentować przybyłym gościom krótki pokaz z zakresu ratownictwa medycznego na zewnątrz remizy. Po ogłoszeniu  tej przerwy w obradach , przewodniczący zaprosił wszystkich na plac przed garażem  na pokaz.

  Po zakończeniu pokazu  przewodniczący wznowił obrady. Przypomniał tylko, że z powodu braku kworum  w poprzednim terminie zaszła konieczność zwołania tego zebrania w dniu dzisiejszym.  Z żalem zauważył, że stolik dla gości jest pusty choć poprzednio obecni byli i Wójt, i Komendant Powiatowy i Gminny. Niestety wydaje się, że ten obecny termin nie odpowiadał gościom tym bardziej powitał serdecznie panią Grażynę Świerkosz – sekretarza ZOSP w Stryszawie.  Stwierdził, że według listy jest obecnych 46 członków.

Jako pierwszy głos zabrał dh Tadeusz Kwaśny przedstawiając sprawozdanie z działalności naszej OSP. Podkreślił, że w minionym okresie skreślono z listy OSP aż 21 osób, głównie z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Przyjęto do OSP 3 nowych członków. W tej chwili nasza OSP liczy 75 członków (71 uprawnionych do głosowania).

            Kolejne sprawozdanie – finansowe, plan finansowy na 2012 z bilansem za 2011 przedstawiła skarbnik dh Celina Widuch.

Następnym mówcą był przewodniczący Komisji Rewizyjnej , dh Eugeniusz Copija, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz przedstawił wniosek tej Komisji o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za 2011r.

Plan działalności na 2012r przedstawił sekretarz Zarządu dh Adam Henryk Szwed.

Po wysłuchaniu tych sprawozdań przewodniczący otworzył dyskusje nad sprawozdaniami.

Jako pierwszy głos zabrał dh sekretarz, który wspomniał, że ostatnie walne zebranie w lutym b.r. okryło naszą jednostkę pewnym wstydem. Dziś widząc znaczną poprawę w uczestnictwie, ma nadzieję na polepszenie sytuacji w jednostce. W dalszym ciągu wypowiedzi zapowiedział złożenie wniosku o upoważnienie zarządu do zaciągnięcia zobowiązania kredytowego, jednak po krótkiej dyskusji uznano, że będzie to omawiane w punkcie wolnych wniosków. Nadmienił także, że niedawno w naszej remizie był inżynier budowlaniec, który ocenił stan więźby dachowej i stropu. Jak można się było spodziewać orzekł, że wszystko nadaje się do generalnego remontu czyli wymiany. Sekretarz, jednocześnie radny Gminy Stryszawa, wspomniał, że nasza jednostka jest „na kolejce” w Gminie po wykorzystanie funduszy z programu „Małopolskie remizy”, gdzie można otrzymać znaczne środki na ich remont.

Kolejne pytanie o stan konstrukcji zadał dh Karcz Krzysztof .

Odpowiadając przewodniczący zebrania omówił stan więźby i dachu. Przypomniał, że niestety tak kiedyś budowano, a teraz my musimy zmierzyć się z tym problemem.

Zabierając głos w dyskusji dh Pieczara Piotr przypomniał zebranym, że oprócz tego, że jest członkiem OSP Kurów, sam między innymi prowadzi działalność gospodarczą  w zakresie zabezpieczania imprez  masowych pod względem bezpieczeństwa medycznego. To przypomnienie ma związek z pojawiającymi się plotkami i fałszywymi zarzutami jakoby „konkurował” z naszą jednostką  w takich działaniach na terenie Gminy Stryszawa. Wiąże się to z zabezpieczeniem w czasie ostatniego Wyścigu Kolarskiego w Lachowicach w lipcu 2011r. Dh Pieczara poinformował, że organizatorzy zwrócili się do niego jako do profesjonalnej firmy, która daje gwarancje odpowiedniego poziomu zabezpieczenia medycznego. Według niego nic nie stało na przeszkodzie, aby OSP Kurów także uczestniczyło w tej imprezie. Uznał, że krążące o tym wydarzeniu pogłoski są dla niego krzywdzące.  W dalszym ciągu swej wypowiedzi podniósł problem wyjazdów do akcji osób odpowiednio wykwalifikowanych. Odnosząc się do problemu finansowania zakupów do kuchni i remontu dachu, uznał , że bezsprzecznie ważniejszy jest dach i stan konstrukcyjny budynku.

Kolejnym zabierającym głos był dh Marcin Gąska, który będąc jednocześnie zawodowym strażakiem odniósł się do poprzedniej wypowiedzi dh Pieczary. Przyznał, że rzeczywiście odpowiednie formalne uprawnienia, przestrzeganie badań lekarskich, ubezpieczeń itp. jest bardzo ważne i koniecznie trzeba przestrzegać. Wspomniał jednak, że czasami życie pisze różne scenariusze i czasami dla ratowania życia, czy mienia, trzeba trochę być mniej pryncypialnym.  Dh Gąska przypomniał, że mile wspomina początki swej przygody ze Strażą, do której właśnie dh Pieczara i Adam Henryk Szwed,  jego i innych obecnych członków zachęcili. Nikt nie chce i nie może przekreślić zasług dh Pieczary w propagowanie ratownictwa w Kurowie. Jednak dziś nie we wszystkim musi się z nim  zgadzać.

Dh Krzak Kazimierz również wspomniał ogromne zasługi dla naszej jednostki dha Pieczary Piotra.

Podsumowując dyskusję dh Rzepka Józef podkreślił, że zawsze był i jest  dumny, że jest członkiem OSP Kurów.

Wobec braku chętnych  przewodniczący zakończył dyskusje i poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium, przyjęcie sprawozdań , bilansu i rachunku wyników, planu działania i planu finansowego na 2012r. Wszystkie te wnioski zebrani przyjęli jednogłośnie.

W kolejnym punkcie porządku obrad – wolnych wnioskach – sekretarz złożył wniosek, aby Walne Zebranie upoważniło Zarząd OSP do zaciągnięcia zobowiązania majątkowego polegającego na zaciągnięcie  kredytu w wysokości do 15 000zł.

W uzasadnieniu tego wniosku jeszcze raz wspomniał, że jest w trakcie pisania programu tzw. „Małe Projekty LGD”, dzięki któremu być może uda się pozyskać doposażenie do kuchni OSP. Kolejna sprawa  to ubieganie się w następnym roku o środki  z programu „Małopolskie remizy”  na wymianę dachu i stropu. Ze wstępnych rozmów z panem Wójtem wynika, że nasza OSP musi sama sporządzić projekt techniczny takiego remontu. Jednym słowem może się zdarzyć, że na krótki okres w naszej kasie może zabraknąć środków finansowych. Dlatego aby nie trzeba było naprędce zwoływać Nadzwyczajnego Walnego Zebrania lepiej już dziś upoważnić Zarząd do podjęcia zobowiązania kredytowego. W tym momencie niektórzy zebrani artykułowali swe wątpliwości, między innymi dh Stanik Franciszek. Odpowiadając zarówno sekretarz jak i przewodniczący zebrania oraz dh Siwiec Krystyna starali się rozwiać obawy.

Przewodniczący zapowiedział, że odbędą się osobne głosowania nad tym wnioskiem aby nie było niedomówień. Walne zebranie w dwóch głosowaniach przyjęło uchwały , w tym uchwałę o możliwości zaciągnięcia przez Zarząd OSP kredytu do 15000zł . Na tym zakończono zebranie.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 4 votes)
Category: Aktualności  | Comments off
• niedziela, Luty 19th, 2012

 

Jak być może wiadomo, jestem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, która w dniu 18 stycznia 2012r między innymi analizowała zaopatrzenie w wodę pitną naszej Gminy Stryszawa.

Niestety wnioski jakie wynikają z tej analizy są niezadowalające. W wielu osiedlach naszej gminy mieszkańcy okresowo borykają się z problemem braku wystarczającej ilości wody pitnej. Jednocześnie są trudności z pozyskaniem nowych ogromnych środków na kontynuacje inwestycji w kanalizacje i wodociągi. (kwoty ok. 20mln.zł)

W tej sytuacji wydaje się, że najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest pomoc finansowa Gminy dla lokalnych spółek wodnych. To naprawdę nie jest bardzo trudne, aby taka pomoc otrzymać. Jednym z warunków dla takiej pomocy jest zarejestrowanie takiej spółki w Starostwie oraz rozliczenie się z otrzymanych dotacji. Może to i wygląda skomplikowanie, niemniej jest szansą na pozyskanie znacznych środków na potrzeby rozwoju, remontu naszych lokalnych wodociągów.

Ze swej strony deklaruję pomoc wszystkim mieszkańcom z Kurowa w tym kierunku, jednocześnie jeszcze raz zachęcam do skorzystania z tej formy pomocy.

 

Na kolejnej Komisji Rewizyjnej w dniu 10 lutego 2012r przedmiotem analizy była praca i organizacja samego Urzędu Gminy ze szczególnym uwzględnieniem nowopowstałego referatu do spraw promocji i rozwoju.

Po zapoznaniu się ze szczegółami pracy i zatrudnienia w Urzędzie, nasuwają mi się osobiście (opinia moja subiektywna nie zawsze tożsama ze stanowiskiem całej Komisji Rewizyjnej) takie uwagi:

  1. Poziom zatrudnienia wydaje się optymalny, choć zadań przybywa jednak pracownicy są dobrze wykształceni i mają wiele skutecznych narzędzi do pracy.
  2. Jest stosunkowo duże zatrudnienie osób na prace interwencyjne, co ja osobiście uznaję za pozytywne działania.
  3. Koszty zatrudnienia w Urzędzie Gminy Stryszawa oscylują w granicach 1.800 000zł rocznie, wysokość płac wydaje się być zadawalająca zwłaszcza w porównaniem z lokalnym rynkiem pracy i płacy.
  4. Po objęciu władzy w Gminie Stryszawa pan Wójt Rafał Lasek zreorganizował pracę Urzędu tworząc nowy Referat Promocji i Rozwoju. Taka nowa struktura dla mnie wydaje się zbyt kosztowna i niepotrzebna. Jej zakres obowiązków jest tak rozległy i szeroki , że trudno tu mówić o jakimś konkretnym kierunku i specjalizacji pracowników.
  5. Przedstawiane sukcesy referatu są dla mnie wątpliwe, nie dla tego , że ich nie ma , tylko powstaje pytanie czy samo powołanie tego referatu było przyczyną tych osiągnięć. Trudno wiarygodnie porównać te „sukcesy” , bo nie ma z czym. W poprzedniej kadencji bez tego referatu również pozyskiwano zewnętrzne fundusze.
  6. W moim przekonaniu trudno jednoznacznie określić  działalność tego referatu za zysk dla całej Gminy. Na taką ocenę składają się koszty (pensja kierownika referatu jest dużo większa od zwykłego urzędnika , w skali roku to dodatkowy wydatek rzędu kilkunastu tys. zł). Programy zewnętrzne, które wykorzystujemy to zwykle z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gdzie zasadnicza „pula” do wykorzystania to 500tys. obligatoryjnie na daną gminę w tym na naszą. Programy zewnętrzne związane z oświatą są pilotowane głównie przez dział Zespół Administracyjny Szkół.
  7. Tworząc ten nowy kosztowny referat, pan Wójt wziął na swoją odpowiedzialność jakość i koszty jego funkcjonowania. Nie wiem tylko czy to jest spełnienie jego wyborczego hasła o „racjonalizacji kosztów” działania Gminy. W moim przekonaniu trudno będzie obronić tej kosztownej tezy, aczkolwiek  trzeba jeszcze „dać czasowi , czas”. Zobaczymy co pokaże w tym 2012r.
  8. Kolejną sprawą omawianą na tej Komisji był stan strony internetowej naszej gminy. Uważam, że zmiana tej strony odbywa się bardzo wolno.

Funkcjonowanie dwóch stron wzbudza nieporozumienie wśród odwiedzających. Mimo, że w ostatnim czasie znacznie przyśpieszono prace w jej zapełnianiu, nadal jest pełna braków.

  1. Odnośnie strony zwróciłem uwagę na BIP, który powinien być bardziej wypełniony treścią. W tej chwili znajdują się tam tylko te  wiadomości , do których Urząd Gminy jest zobligowany. Postulowałem, aby zamieszczać tam także protokoły posiedzeń komisji i z sesji, tak jak to jest w niektórych innych samorządach. Być może lepszym rozwiązaniem, bardziej czytelnym  dla mieszkańców, byłoby zamieszczanie tych protokołów, uchwał i ogłoszeń o sesjach i komisjach na oficjalnej stronie naszej gminy, a nie w BIP-ie.
  2. Sprawa funkcjonowania strony mieści się w zagadnieniu dostępności obywatela do wszelkich niezastrzeżonych treści i informacji publicznych. To fundamentalne prawo każdego z nas . To wreszcie możliwość zapoznania się ze sposobem pracy radnych i gminy bez wychodzenia z domu. Samo zainteresowanie takimi sprawami jest jak najbardziej wstępem do szeroko rozumianej aktywności społecznej, a ta jest bezcenna.

 

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.2/10 (16 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +8 (from 18 votes)
Author:
• czwartek, Luty 16th, 2012

 16.02.2012r

I znów jak co roku zima, niby sprawa normalna ale dla nas w górach zawsze uciążliwa. Jak co roku narzekamy na odśnieżanie ale mam nadzieję, że mimo wszystko jakoś damy radę tym trudnościom.Po fali mrozów nawet do -33o C , kolej na niezłe opady.

Dziś w nocy – 16,02,2012r , spadło ok. 50 cm świeżego śniegu. Dokuczliwy wiatr utrudniał odśnieżającym pracę. Miejmy nadzieję, że to tylko chwilowy pomruk odchodzącej zimy.

 

 

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
Category: Aktualności  | Comments off
Author:
• wtorek, Luty 07th, 2012

Czy to już KONIEC?

Jak co roku  o tej porze roku w naszej OSP odbywały się rutynowe przygotowania do Walnego Zebrania członków. Poszczególne osoby, zwłaszcza członkowie Zarządu, starały się aby Walne Zebranie odbyło się bez przeszkód i w miłej atmosferze. Z tej racji, że jesteśmy organizacją pożytku publicznego wymaga to dużo większej staranności, trudu, a nawet chociażby wydrukowanych egzemplarzy sprawozdań. Z racji fali mrozów jaka u nas w ostatnich dniach zaistniała nawet do -33oC , dużym wyzwaniem technicznym i finansowym  dla naszej OSP  było nagrzanie pomieszczeń remizy. Wszystko odbywało się rutynowo, zaproszeni goście dopisali – tylko członkowie straży nie dopisali. A właściwie popisali się swą ignorancją. Pierwszy raz od niepamiętnych czasów Walne Zebranie nie mogło się skutecznie  odbyć z powodu braku tzw. kworum.

Niestety nic nie może tłumaczyć  takiej postawy, ani mroźna pogoda, ani praca, ani wyjazdy na narty, spacery rodzinne itd. Raz w roku można sobie oprócz choroby, prawie wszystkie sprawy poukładać tak,  aby być  na takim zebraniu. Niestety wydaje się, że jest to symptom poważniejszej choroby jak toczy od pewnego czasu naszą straż. Oczywiście można  sobie tłumaczyć, że odejście  z naszej OSP wielu najbardziej wartościowych  członków do innych miejscowości jest tego zasadniczą  przyczyną, ale obawiam się, że nie jedyną.

Każdy z nas członków OSP Kurów  musi sobie odpowiedzieć, czego oczekuje  od OSP i co może jej ofiarować. Na serio, z całym tego słowa znaczenia konsekwencjami.

Pewnie, każdy z nieobecnych  znalazł w sobie wystarczające wytłumaczenie swej nieobecności. Pewnie nie jeden pomyślał, że przecież  brak jednej osoby nie spowoduje żadnych konsekwencji. Jednak tym razem tak się stało.

Być może wstyd przed gośćmi , rozgoryczenie osób przygotowujących Walne Zebranie nie są zapewne najważniejsze. Najważniejszym jest zmiana postaw wielu, wielu  członków  naszej OSP.  Zdaję sobie sprawę, że to trudne ale innego wyjścia nie ma. Już najwyższy czas, aby członkostwo w OSP Kurów było swego rodzaju zaszczytem w prawdziwej służbie społeczeństwu, z całym tego słowa znaczeniu. Mimo wszystko, wszyscy musimy  znaleźć  trochę inną formułę działania  straży na miarę możliwości takiej, a nie innej ilości mieszkańców tej wsi.

Z kronikarskiego obowiązku należy dodać, że gośćmi tego Walnego Zebrania byli: Komendant Powiatowy PSP w Suchej Beskidzkiej st. bryg Piotr Harańczyk , Komendant Gminny ZOSP Grzegorz Chudzik,  sekretarz ZOSP pani Grażyna Świerkosz, Wójt Gminy Stryszawa pan Rafał Lasek.

Trudno polemizować z wypowiedzianą przez Komendanta Powiatowego tezą o „kurczeniu się OSP Kurów” i ewentualnej tego konsekwencjach.

Po zakończeniu tego zebrania, odbyło się posiedzenie Zarządu OSP. Zarząd podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania w drugim terminie w dniu 03 marca 2012r o godz. 1500.

Ponadto uchwalono weryfikację opłacanych składek członkowskich i przeprowadzenie na jej podstawie weryfikacji ilości członków OSP.

Mam nadzieję , że ta „wpadka”  otrzeźwi niektórych z członków w imię odpowiedzialności za istnienie straży, którą zakładały poprzednie pokolenia. Zmieni postawy w  imię kontynuacji naprawdę znakomitych chwil, wspaniałych i oddanych ludzi, którzy poświęcili swego czasu wiele trudu i czasu ze swego życia.

Czas na zmiany postaw nas WSZYSTKICH.

Na ewentualne pytanie czy OSP Kurów jest jeszcze komuś  potrzebna?

W poniedziałek 6 lutego pożar domu w sąsiedniej Pewelce – odpowiedź – potrzebna.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.8/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 4 votes)
Category: Aktualności  | Comments off