Archive for the Category ◊ Aktualności ◊

• sobota, 01 maja, 2021

Dzień 1 maja 2021r zapadnie w pamięci mieszkańców naszej miejscowości na wiele lat.

 

1 maja to tradycyjny już odpust ku czci patrona naszego kościoła św. Józefa Robotnika.

Tegoroczny odpust to już kolejny drugi w trakcie pandemii Covid 19. Trwanie tej pandemii wymusiło na organizatorach i uczestnikach określone działania zmierzające do zachowania bezpieczeństwa sanitarnego. W trakcie sumy odpustowej 11 młodych ludzi z naszej parafii otrzymało sakrament bierzmowania. Sakramentu tego udzielił osobiście prześwietny gość naszej parafii JE metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski . W związku z obostrzeniami sanitarnymi z założenia we mszy odpustowej uczestniczyli tylko najbliżsi osób bierzmowanych, przedstawiciele OSP, Koła Gospodyń Wiejskich, najmniejsze dzieci do sypania kwiatków oraz służba liturgiczna.

Skromność uroczystości wynikająca z obostrzeń sanitarnych, pewne niedociągnięcia organizacyjne zostały zatarte wrażeniem niesamowitej homilii księdza arcybiskupa.

Ksiądz arcybiskup w swych słowach nawiązał do czytanego Pisma Świętego. Zwracając się do wiernych, zwłaszcza do młodych bierzmowanych, wskazał między innymi na wartość życia, wartość dbania o powierzoną ludziom Ziemię, na uświęcony porządek, tradycję chrześcijańskiej Polski. W dalszych słowach z zatroskaniem ale i nadzieją omówił ostatnie wydarzenia w Warszawie z udziałem modlących się starszych kobiet oraz protestujących młodych kobiet ze środowisk skrajnie lewackich.

 

Wizytacja księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w Kurowie wywarła ogromne wrażenie na większości uczestników nabożeństwa. Wielu w tym miejscu upatruje w Jego Eminencji godnego następcę arcybiskupa Karola Wojtyły.

Więcej o tej uroczystości na stronie Archidiecezji. 

https://diecezja.pl/aktualnosci/abp-marek-jedraszewski-w-kurowie-prosmy-sw-jozefa-o-umocnienie-w-trudnych-czasach/

• poniedziałek, 10 lutego, 2020

 

 

          Walne Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie odbyło

się w dniu 08 lutego 2020r  w godz. 1600 – 1700  w remizie OSP.

Zebranie otworzył prezes  zarządu  dh Szwed Adam. Prezes powitał wszystkich przybyłych strażaków i gości. Wśród gości znaleźli się:  Wójt Gminy Stryszawa pan Rafał Lasek , Przedstawiciel Komendanta Powiatowego  PSP w Suchej Beskidzkiej – Komendant Gminny OSP dh Michał Szwed,  sołtys Kurowa –  Krystyna Siwiec, Radny  – Jerzy Szwed.

Prezes poprosił zebranych o powstanie i uczczenie minutą ciszy dha Jana Pyclika, który w minionym roku zmarł  jako najstarszy członek naszej OSP. Dh Jan Pyclik  należał do druhów, którzy

w 1946r zakładali naszą jednostkę.

Prezes zaprosił do prowadzenia zebrania dha Jacka Heredę oraz na protokolanta dha Adama Henryka Szwed , zebrani w głosowaniu jawnym zgodzili się na tę propozycję. Obejmując przewodniczenie obrad dh Jacek Hereda  podziękował za zaufanie i poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Uchwał  Wniosków . Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono: Damian Oleksiak, Karolina Szwed oraz Katarzyna Baran, które to kandydatury zostały jednogłośnie przyjęte.

Dh Jacek Hereda   stwierdził, że jest wymagane kworum gdyż na 54 członków  uprawnionych do głosowania obecnych na sali jest 31 oraz 11 nieuprawnionych członków.

Po przedstawieniu sprawozdań  przewodniczący zebrania poddał je pod głosowanie oraz przedstawione plan działania i finansowy na rok 2020, które zebrani jednogłośnie przyjęli w jawnym głosowaniu.

W punkcie wolnych wniosków  – dyskusji , przewodniczący zachęcając  uczestników do zabrania głosu zaprosił do obejrzenia prezentacji medialnej z działalności OSP.

Jako pierwszy głos zabrał sekretarz zarządu, który poinformował zebranych o wynikłym nagle problemie związanym z nieobecnością wiceprezesa na tymże zebraniu,  jak i w ogóle w miejscu zamieszkania. W  związku  z tym wnioskował o dokonanie zmiany w składzie zarządu poprzez powołanie w miejsce nieobecnego Artura  Karcza jego brata Adama Karcza. Po dyskusji przegłosowano ten wniosek.

 

Kolejny wniosek przedstawił sam przewodniczący zebrania  dh Jacek Hereda,  który zaproponował podwyższenie wysokości składki członkowskiej. Jak zauważył wysokość 10zł jest od ok. 20lat i wobec dzisiejszych warunków nie przystaje do potrzeb. W tym momencie z sali padały  różne propozycje aby podnieść do 20zł, 30 a nawet 50zł. W związku z tym, że przeważały opinie o kwocie 50zł przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie propozycje podniesienia składki dla dorosłych do kwoty 50zł. Przy 3 głosach wstrzymujących się zebrani zgodnie ze statutem &22pkt2.ppkt.9 ustalili wysokość  składki członkowskiej na 50zł na rok.

Kolejnym mówcą był    Wójt Gminy Stryszawa – prezes ZG ZOSP w Stryszawie dh Rafał Lasek, który w krótkich słowach podziękował strażakom z Kurowa za ich służbę , gotowość do działania ,  za udział w imprezach organizowanych na terenie gminy. Cieszy się z działalności  Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.  Pan Wójt zadeklarował, że skoro sprawy z regulacją prawną terenu po byłym Kółku Rolniczym zmierzają w dobrym kierunku to Gmina będzie miała na uwadze potrzebę rozbudowy remizy o nowy boks dla samochodu pożarniczego.  Prezes życzył także  aby nie tracić zapału w  dalszym tworzeniu i szkoleniu MDP, życzył wszelkiej pomyślności wszystkim strażakom  w rozpoczynającym się roku 2020.

Zabierając głos radny Jerzy Szwed podziękował za zaproszenie na to zebranie. Podziękował za działania ratownicze strażaków w ratowaniu dobytków mieszkańców.

Zabierając głos Komendant Gminny Michał Szwed przekazał podziękowania dla strażaków  od Komendanta Powiatowego.  Omawiając poprzedni rok zauważył, że był to rok średni jeśli chodzi o akcje ratownicze. Jako Komendant Gminny zaprasza do dalszego szkolenia indywidualnego, podziękował za udział w akcjach, imprezach organizowanych na terenie  naszej gminy. Komendant liczy na dalszą owocną współpracę, zachęca do kontynuowania specjalizacji w ratownictwie medycznym. Przypomniał zebranym o szanowaniu noszonego munduru.

Po dyskusji jednogłośnie przyjęto  w głosowaniu  uchwałę programową. Następnie przewodniczący zakończył zebranie.

 

 

 

Category: Aktualności  | Tags: ,  | Comments off
• piątek, 25 października, 2019

Po zdobyciu podium na zawodach gminnych, nasza damska i męska drużyna pożarnicza wystartowała na zawodach powiatowych. Rywalizacja odbyła się w Suchej Beskidzkiej, dnia 26.09.2019. Wzięło w niej udział 14 męskich i 7 kobiecych drużyn z powiatu suskiego.

Tak jak poprzednio, druhny i druhowie zmierzyli się w dwóch konkurencjach, sztafecie oraz rozwinięciu bojowym. Pogoda bardzo sprzyjała wydarzeniu. Po ciężkim, acz przyjemnym boju nasi Panowie zajęli 11, a Panie 4 miejsce.

 

 

Warto też zaznaczyć, że na zawodach wybierani są zawsze najmłodsi i najstarsi zawodnicy obu grup. W tym roku tytuł najstarszego – jak w poprzednich latach zdobył dh Prezes Adam Szwed, a najmłodszego uczestnika – Mateusz Spyrka, z naszego MDP.

Category: Aktualności  | Tags: ,  | Comments off
• piątek, 03 maja, 2019

„ŚLUBUJĘ – ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej….”

 

 

W dniu 3 maja 2019r w naszej jednostce uroczyście obchodzono Dzień Strażaka. W tym roku także uroczystości te rozpoczęto  uczestnictwem we mszy świętej w intencji strażaków sprawowanej przez naszego księdza proboszcza Józefa Zadorę.

Ksiądz proboszcz w swej homilii między innymi podziękował wszystkim strażakom za zaangażowanie  w pracy społecznej na rzecz mieszkańców czy to stricte  w działalności ratowniczej czy swoistej służbie naszej parafii. Pogratulował  rozwoju   naszej OSP o nowych młodych członków, podkreślił wagę w ustawicznym ćwiczeniu i doskonaleniu swych umiejętności w trudnym zadaniu współczesnego ratownictwa.

Kolejnym punktem  tych obchodów była uroczysta zbiórka strażaków  i uroczyste ślubowanie nowo przyjętych strażaków  z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Po uroczystym wciągnięciu na maszt flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu państwowego

 

11  młodych druhów wypowiedziało z przejęciem i uroczyście rotę przysięgi:

„ŚLUBUJĘ – ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.”

 

 

 

 

Po dokonanym  uroczystym pasowaniu  przez prezesa druha Adama Szwed, wszyscy uczestnicy wysłuchali krótkich przemówień druha prezesa i opiekunki MDP dh Karoliny Hoły.

 

 

Po zakończeniu uroczystej zbiórki nie zabrakło tradycyjnych „rodzinnych fotografii” oraz skromnego poczęstunku.

 

 

 

Nie ulega wątpliwości, że po wielu latach i w naszej jednostce powiało „nowym duchem” wraz z przyjęciem  w szeregi OSP nowej MDP.

 

Powodzenia!

 

 

 

 

 

 

Category: Aktualności, Bez kategorii  | Tags: ,  | Comments off
• niedziela, 03 marca, 2019

 

 

 

/…/ Ponieważ żyli prawem wilka
Historia o nich głucho milczy
Pozostał po nich w białym śniegu
Żółtawy mocz i ślad ich wilczy.

Zbigniew Herbert

 

Żołnierze Wyklęci – działający w ramach powojennego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego pozostali wierni złożonej przysiędze żołnierskiej i bezkompromisowi w kwestii współpracy z władzą komunistyczną. Propaganda PRL określała ich mianem faszystów i pospolitych bandytów.

Zostali pozbawieni wszelkich praw, tropieni po lasach, więzieni, mordowani w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa oraz Informacji Wojskowej. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy osób. Walczyli nie tylko na terenach obecnej Polski, ale również Kresach Wschodnich, wchodzących w skład II RP zagarniętych przez Sowietów po konferencji jałtańskiej.

Ostatni znany z imienia oficer, dowódca oddziału walczącego na Kresach por. Anatol Radziwonik „Olech” poległ w walce z NKWD 12 maja 1949 roku na terenach dzisiejszej Białorusi. Ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak „Lalek” zginął walce zastrzelony podczas obławy w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami w dawnym woj. lubelskim 21 października 1963 roku. Wszyscy Żołnierze Wyklęci, a szczególnie ich dowódcy ponieśli ofiarę życia lub zdrowia. W latach 1944-1956, według ciągle niepełnych danych, z rąk polskich i sowieckich komunistów zginęło prawie 9 tysięcy żołnierzy podziemia niepodległościowego, wykonano ponad 4 tysiące wyroków śmierci na polskich patriotach.

Źródło http://tropemwilczym.pl/ 

W dniu 03 marca 2019r. nasza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Kurów uczestniczyła w kolejnej VII  edycji największego Biegu Pamięci w Polsce   „Tropemwilczym” żołnierzom wyklętym.

 

Po krótkiej rozgrzewce czas na bieg….

 

 

Bieg ten na dystansie 1963m odbył się miejscowości Czaniec.